ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/85

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος των σχολών ή τμημάτων της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/1983).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συμπληρώνουμε το άρθρο 5 του Π.Δ. 197/1993 όπως συμπληρώθηκε με τα αριθμ. 31/1997 (ΦΕΚ 35 - α), 444/1995 (ΦΕΚ 258-Α), 52/1998 (ΦΕΚ 53-Α) Προεδρικά Διατάγματα, ως ακολούθως:"
1.  
  Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου «1. ΠΡΩΤΗ (1η) ΔΕΣΜΗ:» μετά τη φράση «Φυσικής,» προστίθεται η φράση «τεχνολογίας συστημάτων διαχείρισης φυσικών πόρων, μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής».
2.  
  Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου «1. ΠΡΩΤΗ (1η) ΔΕΣΜΗ:» μετά τη φράση «διατροφής,» προστίθεται η φράση «επιστημών της θάλασσας, σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου, βιολογικής γεωργίας, εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων,».
3.  
  Στην παράγραφο «3. ΤΡΙΤΗ (3η) ΔΕΣΜΗ:» μετά τη φράση «δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας,» προστίθεται η φράση «βαλκανικών σπουδών, μεσογειακών σπουδών,».
4.  
  Στην παράγραφο «4. ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) ΔΕΣΜΗ:» μετά τη φράση «δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας,» προστίθεται η φράση «βαλκανικών σπουδών, πολιτικής επιστήμης, μεσογειακών σπουδών, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής,». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/1988).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • α) Το αριθ. 49/22.10.1998 έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) Το αριθ. 5748/14.12.1998 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης, γ) Το αριθμ. 428/3.2.1999 έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δ) Το αριθμ. 706/29.1.1999 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ε) Την αριθμ. 23/11.10.1998 πράξη του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, στ) Την αριθμ. 7/30.12.98 πράξη του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και ζ) Την αριθμ. 1/16.12.1998 πράξη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
 • Την 104/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,