Σχετικά με τη χρήση προτύπων γι ατη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος σε προσαρμογή προς την οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 95/47/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ.L281/51) σχετικά με τη χρήση προτύπων για τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος.
2.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προωθείται η ταχεία ανάπτυξη προηγμένων τηλεοπτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεόρασης ευρείας οθόνης, υψηλής ευκρίνειας και συστημάτων πλήρως ψηφιακών μεταδόσεων
Άρθρο 2 "Γενικές Αρχές (Άρθρο 2 Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Το σχήμα εικόνας«ευρείας οθόνης 16:9» ορίζεται σύμφωνα με τη σύσταση 709 της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU). Στη συγκεκριμένη σύσταση καθορίζονται τα «χαρακτηριστικάεικόνας» συμπεριλαμβανομένου του σχήματος εικόνας ευρείας οθόνης μελόγο όψης(πλάτους προςύψος) 16:9.
2.  
  Μία υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης πρέπει να πληρεί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις, δηλαδή να χρησιμοποιεί σύστημα μετάδοσης που μεταδίδει επαρκείς πληροφορίες ούτως ώστε ένας εξειδικευμένος δέκτης να παρουσιάζει εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη, με πλήρη κατακόρυφη διαχωριστική ικανότητα
3.  
  Μία υπηρεσία τηλεόρασης η οποία εφαρμόζει προβολή στενόμακρης εικόνας («letterbοx») σε οθόνη με λόγο όψης 4:3 και δεν πληρεί το ανωτέρω στοιχειώδες κριτήριο δεν θα πρέπει να θεωρείται υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης
4.  
  Μία τηλεοπτική υπηρεσία ευρείας οθόνης αποτελείται από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιασθούν στο κοινό σε ευρεία οθόνη
5.  
  Η μορφή εικόνας με λόγο όψης 16:9 θα νοείται εφεξής ως η μορφή αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης
6.  
  Το πρότυπο μετάδοσης ΗD-ΜΑC έχει προσδιορισθεί ως πρότυπο ΕΤS 300 352 και έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤSΙ)
7.  
  Το πρότυπο μετάδοσης D2 ΜΑC έχει προσδιορισθεί ως πρότυπο ΕΤS 300 250 και έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤSΙ)
Άρθρο 3 "Διάφοροι Τρόποι Μετάδοσης Τηλεοπτικών Υπηρεσιών (Άρθρα 2, 5 Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Ολες οι τηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται προς τους θεατές των κρατών-μελών της Κοινότητας είτε καλωδιακά είτε μέσω δορυφόρου είτε με επίγεια μέσα απευθείας εκπομπήςπρος το κοινό: Α. Εάν είναι σε σχήμα ευρείας οθόνης και με 625 γραμμές και δεν είναι πλήρως ψηφιακές, πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα μετάδοσης 16:9 D2-ΜΑC ή σύστημα μετάδοσης 16:9 απόλυτα συμβατό με το ΡΑL ή το SΕCΑΜ. Β. Εάν είναι υψηλής ευκρίνειας (high definitiοn) και δεν είναι πλήρως ψηφιακές, να χρησιμοποιούν σύστημα μετάδοσης ΗD-ΜΑC. Γ. Εάν είναιπλήρως ψηφιακές, πρέπει να χρησιμοποιούνσύστημα μετάδοσης τυποποιημένο από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και να περιλαμβάνειτα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:.
 1. Δημιουργία του σήματος του προγράμματος, δηλαδή κωδικοποίηση στην πηγή του ακουστικού σήματος, κωδικοποίηση στην πηγή του οπτικού σήματος, πολυπλεξία των σημάτων,
 2. προσαρμογή για τα μέσα μετάδοσης, δηλαδή κωδικοποίηση του διαύλου, διαμόρφωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, διασπορά της ενέργειας Ταπλήρως ψηφιακά δίκτυα μετάδοσης, που είναι ανοιχτά στο κοινό για τη διανομή τηλεοπτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι σε θέση να διανείμουν υπηρεσίες ευρείας οθόνης
2.  
  Οι υπηρεσίες τηλεόρασης ευρείας οθόνης με λόγο όψης 16:9 οι οποίες λαμβάνονται από συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης και αναδιανέμονται προς αυτά θα αναδιανέμονται με λόγο όψης 16:9
Άρθρο 4
1.  
  Επιβαλλόμενοι Τεχνικοί Περιορισμοί για Τηλεοπτικούς Δείκτες (Άρθρο 3 Οδηγίας 95/47/ΕΚ) Οποιοσδήποτε τηλεοπτικός δέκτης ο οποίος διαθέτει οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου μεγαλύτερης των 42 εκατοστών και ο οποίος διατίθεται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον μία τυποποιημένη υποδοχή (πρίζα) ανοικτής διασύνδεσης η οποία: Α. θα έχει τυποποιηθεί από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και Β. θα επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και ιδιαίτερα επιπρόσθετων αποκωδικοποιητών και ψηφιακών δεκτών.
Άρθρο 5 "Ενσωμάτωση κοινού Ευρωπαϊκού Αλγορίθμου Κρυπτογράφησης(Άρθρα 4α, 4β Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Όλος ο εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης (πχ. τηλεοπτικοί δέκτες, οικιακοί δορυφορικοί δέκτες και τηλεοπτικά μαγνητοσκόπια) που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση, και ο οποίος είναι ικανός να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά σήματα, πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να επιτρέπει: Α. Την αποκρυπτογράφηση τέτοιου είδους σημάτων σύμφωνα με τον κοινό ευρωπαϊκό αλγόριθμο (scrambling) όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης. Β. Την παρουσίαση σημάτων που έχουν μεταδοθεί χωρίς να έχουν υποστεί κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει συμμορφωθεί με τη σχετική συμφωνίαμίσθωσης.
2.  
  Στον εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης καθίσταται υποχρεωτική η ενσωμάτωση του κοινού ευρωπαϊκού αλγόριθμου κρυπτογράφησης (scrambling) προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλοι οι φορείς παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών επί πληρωμή, μπορούν να παρέχουν τα προγράμματά τους σε όλους τους καταναλωτές ψηφιακής τηλεόρασης επί πληρωμή
3.  
  Στα συστήματαστα οποία εφαρμόζεται η πρόσβαση υπό όρους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ευχερούς και μη δαπανηρού ελέγχου στα τμήματατων κέντρωνελέγχου (head ends) καλωδιακής τηλεόρασης
Άρθρο 6 "Υποχρεώσεις των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Άρθρα 4β, 4γ Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (cable teleνisiοn οperatοrs) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των μεταβιβαζομένων υπηρεσιών (εικόνας, ήχου, τηλεκειμένου) στις οποίες εφαρμόζεται πρόσβαση υπό όρους, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
2.  
  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης τηλεοπτικής εκπομπής (δορυφορική, καλωδιακή, επίγεια), οι οποίοι παράγουν και θέτουν σε εμπορία υπηρεσίες πρόσβασης σε προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης, οφείλουν: Α
 1. Να προσφέρουν σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς παραγωγής προγραμμάτων (brοadcasters), υπό ισότιμους και εύλογους όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, τις κατάλληλες τεχνικές υπηρεσίες που να επιτρέπουν τη λήψη των μεταδιδομένων ψηφιακών υπηρεσιών τους από τους εξουσιοδοτημένους τηλεθεατές, με τη βοήθεια αποκωδικοποιητών
 2. Οι ανωτέρω αποκωδικοποιητές θα διατίθενται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, χωρίς να διαμορφώνεται δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
 3. Β.Να τηρούν ξεχωριστά λογιστικά βιβλία για τις ως άνω δραστηριότητές τους παροχής υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους.
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις των Τηλεοπτικών Σταθμών Παραγωγής"
1.  
  Προγραμμάτων (ΒRΟΑDCΑSΤΕRS) (Άρθρο 4γ Οδηγίας 95/47/ΕΚ) Οι επιχειρήσεις μετάδοσης ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών υποχρεώνονται να δημοσιεύουν τιμοκατάλογο του προσφερομένου εξοπλισμού για τους τηλεθεατές, στον οποίο θα διαφαίνεται εάν παρέχεται ή όχι ο σχετικός εξοπλισμός ο οποίος αφορά τουςαποκωδικοποιητές του προηγούμενου άρθρου
Άρθρο 8 "Περί Χορηγήσεως Αδειών για Τεχνολογία Πρόσβασης υπό όρους στους Κατασεκυαστές (Άρθρο 4δ Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Οι κάτοχοι δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικών με συστήματα και με προϊόντα πρόσβασης υπό όρους, χορηγούν άδειες στους κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης για την κατασκευή των ανωτέρω συστημάτων και προϊόντων. Η χορήγηση των αδειών αυτών πρέπει να γίνεται με ισότιμους και εύλογους όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των ως άνω κατασκευαστών.
2.  
  Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της προηγουμένης παραγράφου, έχοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους της αγοράς, δεν μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, με τους οποίους να απαγορεύεται ή/και να αποτρέπεται ή/και να αποθαρρύνεται η ενσωμάτωση στο ίδιο προϊόν: Α. Ενός κοινού σημείου διασύνδεσης (interface) με μερικά άλλα συστήματα πρόσβασης ή,Β. ενός άλλου συστήματος, για το οποίο είναι εξασφαλισμένη η άδεια και το οποίο πληροί τις σχετικές και εύλογες συνθήκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών των παροχέων συστημάτων πρόσβασης υπό όρους.
3.  
  Στις ειδικές περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι τηλεοπτικοί δέκτες εμπεριέχουν, ενσωματωμένο έναν ψηφιακό αποκωδικοποιητή, πρέπει να επιτρέπεται προαιρετικά η ύπαρξη τουλάχιστον μίας τυποποιημένης υποδοχής (πρίζας), για τη σύνδεση της υπό όρους πρόσβασης και των υπολοίπων διατάξεων του ψηφιακού αποκωδικοποιητή
Άρθρο 9 "Διευθέτηση Διαφορών (Άρθρο 4ε Οδηγίας 95/47/ΕΚ)"
1.  
  Σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών όσον αφορά τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 8 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του στοιχείου Δ της παραγράφου 4 του άρθρου δευτέρου του Ν.2246/94 (172 Α) και οι διατάξεις της ΥΑ 71/97 (Β 84).
Άρθρο 10
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α/34) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν.2367/1995 «νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (Α(261). και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν.2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α/136).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α/70) με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν.1558/1985 και όπως αντικαταστάθηκε από τις άρθρου 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α 38).
 • Την αριθμ. 625/11-11-98 (Β/1179) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών».
 • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’αριθμ.585/1998 της 12ης Νοεμβρίου 1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/71 1997
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία