Ενοποίηση, κατάργηση Χημικών Υπηρεσιών και Σύσταση Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ενοποιήσεις και μετονομασίες Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ."
1.  
  Η Δ/νση Φορολογίας Οινοπνεύματος (άρθρο 6 του Π.Δ. 543/1989) και η Δ/νση Φοροτεχνική (άρθρο 7 του Π.Δ. 543/1989) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. ενοποιούνται σε μία Διεύθυνση με τον τίτλο «Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου, Ζύθου», όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Οι Χημικές Υπηρεσίες Γ’, Δ’ και Η’ Νομαρχίας Πειραιά ενοποιούνται σε μία με τον τίτλο Β’ Υπηρεσία Πειραιά, τροποποιημένου ανάλογα του άρθρου 327 του Π.Δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Οι Χημικές Υπηρεσίες Β’, ΣΤ’ και Ζ’ Νομαρχίας Πειραιά ενοποιούνται σε μία με τον τίτλο Γ’ Χημική Υπηρεσία Πειραιά, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 327 του Π.Δ. 551/1988, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Ενοποιούνται οι Χημικές Υπηρεσίες Νομαρχίας Πειραιά Θ’ και Ι’ σε μία Χημική Υπηρεσία με τίτλο «Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα», η οποία εντάσσεται στις Χημικές Υπηρεσίες περιοχής Νομαρχίας Αθηνών (άρθρου 15 του Π.Δ. 551/1988) τροποποιουμένων ανάλογα των άρθρων 15 και 327 του παραπάνω διατάγματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος.
5.  
  Η Ε’ Χημική Υπηρεσία Νομαρχίας Πειραιά μετονομάζεται σε Δ’ Χημική Υπηρεσία, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 327 του Π.Δ. 551/1988.
Άρθρο 2 "Καταργήσεις Χημικών Υπηρεσιών Επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος και Τοπικών Γραφείων"
1.  
  Καταργείται η Χημική Υπηρεσία Αργοστολίου (άρθρο 223 του Π.Δ. 551/1988) και οι αρμοδιότητές της περιέρχονται στην Χημική Υπηρεσία Πατρών, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 223 του Π.Δ. 551/1988.
2.  
  Καταργείται η Χημική Υπηρεσία Λευκάδας (άρθρο 295 του Π.Δ. 551/1988) και οι αρμοδιότητές της περιέρχονται στην Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου 295 του Π.Δ. 551/1988.
3.  
  Καταργούνται οι Χημικές Υπηρεσίες:
 1. Αμφισσας (άρθρ. 415 του Π.Δ. 551/1988).
 2. Αρτας (άρθρ. 55 του Π.Δ. 551/1988).
 3. Γρεβενών (άρθρ. 79 του Π.Δ. 551/1988).
 4. Ζακύνθου (άρθρ. 135 του Π.Δ. 551/1988).
 5. Καρδίτσας (άρθ. 199 του Π.Δ. 551/1988).
 6. Καρπενησίου (άρθ. 127 του 551/1988).
 7. Καστοριάς (άρθ. 207 του Π.Δ. 551/1988).
 8. Θεσ/νίκης
 9. Αλεξανδρούπολης
 10. Θεσσαλονίκης
 11. Σπάρτης (άρθ. 263 του Π.Δ. 551/1988).
 12. Λάρισας αντίστοιχα, καταργουμένων των άρθρων 415, 55, 79, 135, 199, 127, 207, 231, 367, 423, 263 και 391 του Π.Δ. 551/1988.
4.  
  Καταργείται το Τοπικό Γραφείο Αιγίου (παρ. 4 του άρθρου 63 του Π.Δ. 551/1988), του οποίου οι αρμοδιότητες θα εξασκούνται από την Χημική Υπηρεσία Πάτρας, καταργουμένης της παρ. 4 του άρθρου 63 του Π.Δ. 551/1988.
5.  
  Καταργείται του Τοπικό Γραφείο Αταλάντης (παρ. 3 του άρθρου 399 του Π.Δ. 551/1988), του οποίου οι αρμοδιότητες θα εξασκούνται από την Χημική Υπηρεσία Λαμίας, καταργουμένης της παρ. 3 του άρθρου 399 του Π.Δ. 551/1988.
Άρθρο 3 "Τα άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 543/1989 αντικαθίστανται, ως εξής: «Άρθρο 6-7"
1.  
  Συνιστάται Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου στην Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα:.
 1. Τμήμα Α’:
 2. Αλκοόλης
 3. Τμήμα Β’:
 4. Αλκοολούχων Ποτών
 5. Τμήμα Γ’:
 6. Οίνου και Ζύθου
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου αναφέρονται στα παρακάτω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: Α. Τμήμα Α: Αλκοόλης Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με τα χημικής και χημικοτεχνικής φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας «περί φορολογίας οινοπνεύματος». Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των εργοστασίων των οινοπνευματοποιών Α’ κατηγορίας, των επιτηδευματιών που εξομοιώνονται με αυτούς, των οινοπνευματοποιών Β’ κατηγορίας και των αποθηκών αυτών, των ποτοποιείων, αποσταγματοποιείων, ποτοπωλείων και των αποθηκών αυτών, ή/και των εμφιαλωτηρίων καθαρού και φωτιστικού οινοπνεύματος. Εποπτεία και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων και ειδικών κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των εργοστασίων των οινοπνευματοποιών Α’ κατηγορίας και των επιτηδευματιών που εξομοιώνονται με αυτούς, των οινοπνευματοποιείων Β’ κατηγορίας των ποτοποιείων και ποτοπωλείων, καθώς και των αποθηκών αυτών. Έκδοση οδηγιών για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των προηγουμένων εγκαταστάσεων για χρήση των χημικών της υπηρεσίας. Συγκέντρωση, τήρηση και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, την εισαγωγή και τη διάθεση στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και τις αποστολές στα λοιπά Κράτη-Μέλη της αιθυλικής αλκοόλης και πάσης φύσεως αποσταγμάτων. Διαδικασία καθορισμού απόδοσης των πρώτων υλών για την παραγωγή οινοπνεύματος και καθορισμός φυρών αυτών, καθώς και των ετοίμων προϊόντων. Καθορισμός των όρων και επίλυση κάθε θέματος, που προκύπτει στις μετουσιώσεις αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και άλλων αναλόγων αλκοολών. Καθορισμός του τρόπου διακίνησης κάθε αλκοόλης. Εποπτεία στην κανονική καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. Εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων σχετικά με την κατοχή, εναποθήκευση, διακίνηση και χρήση της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών διατάξεων. Εισήγηση σε συνεργασία με τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. για θέματα ποιοτικών προδιαγραφών της αιθυλικής αλκοόλης και των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και των μεθόδων ανάλυσης αυτών, καθώς και των προβλεπόμενων για τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης μετουσιωτικών υλών και την από κοινού επεξεργασία και εισήγηση των σχετικών νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων. Παρακολούθηση, μελέτη και αξιοποίηση των Κανονισμών, Οδηγιών και λοιπών πράξεων των Οργάνων της Ε.Ε.,της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και λήψη των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής. Παροχή οδηγιών, διαρκής ενημέρωση (νομοθετική και επιστημονική) και παρακολούθηση-εποπτεία των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή και εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου, που αφορούν στα αντικείμενα του τμήματος. Επεξεργασία και εισήγηση στο Α.Χ.Σ για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα αντικείμενα του Τμήματος. Ερευνα αγοράς και μελέτη είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες και λοιπές του Κράτους Αρχές καθώς και με τους διάφορους φορείς της αλκοόλης. Β. Τμήμα Β: Αλκοολούχων Ποτών Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων περί αλκοολούχων ποτών. Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούν τα εγχωρίως παραγόμενα καθώς και τα διατιθέμενα στην εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Παρακολούθηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή και την εισαγωγή αλκοολούχων ποτών, καθώς και τη διάθεση στην εγχώρια αγορά και το εξωτερικό. Χορήγηση αδειών εμφιάλωσης και διάθεσης στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αλλοδαπής. Τήρηση μητρώου ποτοποιών. Χορήγηση αδειών παρασκευής και διάθεσης στην κατανάλωση ειδικών αλκοολούχων ποτών, καθώς και άλλων ποτών για τα οποία απαιτείται τέτοια άδεια, ύστερα από έγκριση του Α.Χ.Σ., όπου αυτό απαιτείται. Συνεργασία με τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. για θέματα ποιοτικών προδιαγραφών και μεθόδων ανάλυσης των αλκοολούχων ποτών και επεξεργασία από κοινού και εισήγηση των σχετικών νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων. Παρακολούθηση, μελέτη και αξιοποίηση των Κανονισμών, Οδηγιών και λοιπών πράξεων των Οργάνων της Ε.Ε, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και λήψη των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής. Παροχή οδηγιών, διαρκής ενημέρωση (νομοθετική και επιστημονική) και παρακολούθηση-εποπτεία των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή και εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου που αφορούν στα αντικείμενα του Τμήματος. Επεξεργασία και εισήγηση στο Α.Χ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα αντικείμενα του Τμήματος. Ερευνα της αγοράς και μελέτη, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες και λοιπές του Κράτους Αρχές, καθώς και με τους διάφορους φορείς των προβλημάτων των αλκοολούχων ποτών. Συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. για την από κοινού εισήγηση στο Α.Χ.Σ., σχετικά με τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ανάλυσης των υλικών συσκευασίας για τα αντικείμενα της Διεύθυνσης. Γ. Τμήμα Γ: Οίνου και Ζύθου Επεξεργασία και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων για θέματα αναγόμενα στην παραγωγή και εμπορία του οίνου και την προστασία της εγχώριας οινοπαραγωγής και των λοιπών συγγενών προϊόντων, εκτός του οινοπνεύματος, καθώς και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση του τομέα της εμπορίας και της προώθησης των εξαγωγών των προϊόντων αυτών. Παρακολούθηση της οινικής νομοθεσίας της Ε.Ε., ενημέρωση, εποπτεία και καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών για την εφαρμογή της. Εποπτεία και καθοδήγηση σχετικά με τις αναμίξεις οίνων ή γλευκών με οινόπνευμα εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, διακίνηση του προοριζόμενου για αναμίξεις οινοπνεύματος, καθώς και των προϊόντων ανάμιξης, μέχρι της εξαγωγής τους ή της διάθεσής τους στην εσωτερική κατανάλωση. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων, για την παραγωγή οινικών προϊόντων από ανάμιξη με οινόπνευμα, με εξαίρεση τα οινοπνευματώδη ποτά. Εποπτεία και παροχή οδηγιών για την τήρηση και ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα των Νόμων «Περί φορολογίας του οινοπνεύματος» και της νομοθεσίας της Ε.Ε., που αφορούν στα θέματα αναμίξεων οινοπνεύματος με οίνους ή γλεύκη. Καθορισμός όρων παραγωγής και διακίνησης συμπυκνωμένου γλεύκους. Καθοδήγηση για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης οινολογικών εργαστηρίων, αδειών λειτουργίας εμφιαλώσεως οίνων, αδειών παρασκευής συμπυκνωμένου γλεύκους, αδειών λειτουργίας μονάδων παραγωγής αφρωδών οίνων, όπως ο νόμος ορίζει. Ενημέρωση σε θέματα αναγόμενα στους οίνους, τα γλεύκη και λοιπά οινικά προϊόντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ε.Ε. και τις υποδείξεις του Διεθνούς Γραφείου Αμπέλου και Οίνου (ΟΙV). Γενική εποπτεία της παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων από σταφίδα, για να διασφαλισθεί η μη χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή οίνων και οινοπνεύματος, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. Τήρηση στατιστικών στοιχείων παραγωγής, διάθεσης, εξαγωγής και εισαγωγής οίνων και συγγενών προϊόντων, καθώς και γενική εποπτεία των επιχειρήσεων παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αυτών. Εισήγηση στο Α.Χ.Σ. για έγκριση και λήψη μέτρων που αφορούν στη λειτουργία των οινοποιητικών εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων εμφιάλωσης οίνων, το μηχανικό τους εξοπλισμό και τους όρους και προϋποθέσεις κανονικής λειτουργίας τους, για τον καθορισμό ποιοτικών όρων των οινικών προϊόντων και των βοηθητικών της οινοποϊίας υλών και γενικά όλων των θεμάτων των σχετικών με την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων, όπου, από τις οικείες διατάξεις, προβλέπεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων του Α.Χ.Σ. Καθοδήγηση για την τήρηση βιβλίων αναμίξεων οίνων και γλευκών με αλκοόλη, απόσταγμα οίνου και προϊόντος απόσταξης οίνου ή σταφίδας. Εισήγηση σε συνεργασία με εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. για θέματα ποιοτικών προδιαγραφών και μεθόδων ανάλυσης των προϊόντων που είναι αντικείμενα του Τμήματος και επεξεργασία και εισήγηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Παροχή οδηγιών, διαρκής ενημέρωση (νομοθετική και επιστημονική) και εποπτεία των περιφερειακών χημικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή και εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου που αφορούν τα αντικείμενα του τμήματος. Εισήγηση και επεξεργασία νόμων και διατάξεων σε θέματα που ανάγονται στην παραγωγή και την εμπορία του ζύθου, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία του όξους, του οξικού οξέος, του αμυλοσιροπίου, του χαρουποσιροπίου και προϊόντων από βύνη (εκτός από ουϊσκυ) και καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων παραγωγής αυτών. Τήρηση στατιστικών στοιχείων και λήψη μέτρων, που ανάγονται στην παραγωγή, διακίνηση, ποιοτική βελτίωση, διάθεση και εξαγωγή προϊόντων ζύθου, βύνης και γλυκαντικών υλών. Εισήγηση στο Α.Χ.Σ. για θέματα που έχουν σχέση με την παραγωγή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την εμπορία του ζύθου, όπου, από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων του Α.Χ.Σ.
4.  
  Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανήκει και η ευθύνη εισήγησης στη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Συντονισμού Επιθεωρήσεων για θέματα εκπροσώπισης, εκπαίδευσης, προμηθειών και οργάνωσης του Γ.Χ.Κ.
Άρθρο 4 "Το άρθρο 327 του Π.Δ. 551/1988 τροποποιείται, ως εξής:"
1.  
  Α’ Χημική Υπηρεσία με έδρα τον Πειραιά
2.  
  Β’ Χημική Υπηρεσία με έδρα τον Πειραιά Η Α’ Χημική Υπηρεσία διατηρεί τις αρμοδιότητες τις οποίες είχε. Στη Β’ Χημική Υπηρεσία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των Γ’, Δ’ και Η’ Χημικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2β και 2δ του άρθρ. 327. Στη Γ’ Χημική Υπηρεσία περιέρχονται οι αρμοδιότητες των Β’, ΣΤ’ και Ζ’ Χημικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2β του άρθρου 327. Στη Δ’ Χημική Υπηρεσία περιέρχονται οι αρμοδιότητες της Ε’ Χημικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφονται στην παρ. 2γ του άρθρου 327.
3.  
  Γ’ Χημική Υπηρεσία με έδρα τον Πειραιά Οι Χημικές Υπηρεσίες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Πειραιά, διαρθρώνονται στα πιό κάτω Τμήματα: Ι Α’ Χημική Υπηρεσία
 1. Τμήμα Α’:
 2. Εισαγωγής και εφοδίων
 3. Τμήμα Β’:
 4. Εισαγωγών ΙV.
 5. Δ’ Χημική Υπηρεσία.
 6. Τμήμα Γ’:
 7. Β’ Χημική Υπηρεσία.
 8. Γ’ Χημική Υπηρεσία.
4.  
  Δ’ Χημική Υπηρεσία με έδρα τον Πειραιά
Άρθρο 5 "Το άρθρο 15 του Π.Δ. 551/88 αντικαθίσταται, ως εξής:"
1.  
  Προστίθεται εδάφιο ε στην παράγρ. 1, ως εξής:.
 1. Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα
2.  
  Προστίθεται εδάφιο ε στην παράγρ. 3, ως εξής:.
 1. Από την Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα, σε ότι αφορά στην φυσική και χημική εξέταση δειγμάτων που στέλνονται από το τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών
3.  
  Προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: Η Χημική Υπηρεσία Αερολιμένα διαρθρώνεται σε Τμήματα, ως εξής:
 1. Τμήμα Α’:
 2. Ανατολικού Αερολιμένα
 3. Τμήμα Β’:
 4. Δυτικού Αερολιμένα
Άρθρο 6
1.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 543/1989, στην παράγραφο 2, προστίθεται εδάφιο δ, ως εξής:.
 1. Τμήμα διασφάλισης ποιότητας
2.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 543/1989, στην παράγραφο 3, προστίθεται εδάφιο δ, ως εξής:.
 1. Τμήμα διασφάλισης ποιότητας:
 2. • Σχεδιασμός και εποπτεία της εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητος στις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. • Παροχή οδηγιών και συντονισμός των ενεργειών των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας με ενιαίο τρόπο. • Ελεγχος της αποτελεσματικής εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας. • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, παροχή οδηγιών και επίβλεψη των επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων σε θέματα ποιότητας, καθώς και συμμετοχή σε αυτές. • Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, εκπροσώπηση της υπηρεσίας σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια αναφερόμενα στα παραπάνω θέματα. • Παροχή οδηγιών, συντονισμός, επίβλεψη και έλεγχος στην εφαρμογή διακριβώσεων και βαθμονομήσεων του εξοπλισμού, καθώς και στην προμήθεια των απαραίτητων προτύπων αναφοράς, υλικών αναφοράς και πιστοποιημένων υλικών αναφοράς. • Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Συστημάτων Ποιότητας και υποστήριξη των προτάσεων και ενεργειών για συνεχή βελτίωση. • Σχεδιασμός σύνταξη και έλεγχος (έκδοση, διανομή, ανασκόπηση, τροποποίηση, και αρχειοθέτηση) των Εγχειριδίων Ποιότητας, των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, των οδηγιών και των λοιπών εντύπων και αρχείων που συνιστούν την τεκμηρίωση των Συστημάτων Ποιότητας. • Υπόδειξη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών και παρακολούθηση της υλοποίησής τους. • Συντονισμός για τη συμμετοχή των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. σε διεργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου ικανότητας των εργαστηρίων και για την αξιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. • Επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμός με τους υπευθύνους ποιότητας ή τις μονάδες ποιότητας των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. • Επικοινωνία και συνεργασια με τους εκπροσώπους του εθνικού φορέα διαπίστευσης και άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που επικοινωνούν με το Γ.Χ.Κ. στο πλαίσιο της διαπίστευσης.
Άρθρο 7 "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των συνιστωμένων με το παρόν Διάταγμα Υπηρεσιών, καθώς και ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργουμένων, καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 2443/1996 (Α’ 265). Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107). β) Του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α’137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α’154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 το υ Ν. 2469/1997 (Α’ 38).
 • Την αριθμ. 8211/8-3-1999 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Φ.Ε.Κ. 198/Β’) 3.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 611/1998 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/543 1989