ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/94

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31.7.98) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το ΠΔ 246/1998 τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου κειμένου (15-20 στ.) με νοηματική συνοχή και ζητείται : Α) να μεταφράσουν ένα τμήμα του (8-10 στίχων) στη νέα ελληνική και Β) να απαντήσουν σε :
 1. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές ανοικτού τύπου, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το απόσπασμα
 2. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας(7x10=70 μονάδες)
 3. i) η προβλεπόμενη από την διάταξη του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 26 διαφορά μεταξύ του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου και του Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων διαφορά ορίζεται από τρεις (3) μονάδες σε πέντε (5).
 4. Στο αποδεικτικό προαγωγής που χορηγείται στους μαθητές αυτούς αναγράφονται οι αρχικοί βαθμοί των επί μέρους μαθημάτων και ο μέσος όρος που προέκυψε πριν από την προσαρμογή τους.
 5. Στο ατομικό δελτίο του μαθητή και στο μητρώο των μαθητών σημειώνεται ότι η προαγωγή έγινε με εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης. ii) Εάν μαθητής δεν επιθυμεί την εφαρμογή της διάταξης της περ.i του εδαφίου αυτού για την προαγωγή του, καταθέτει στο σχολείο του σχετική δήλωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται είτε να εξετασθεί το μήνα Σεπτέμβριο στα μαθήματα στα οποία δεν συγκέντρωσε βαθμολογία δέκα (10) είτε να επαναλάβει την τάξη. iii) Όσοι επιλέξουν κατά τα ως άνω την επανεξέτασή τους συμμετέχουν σε εξετάσεις κατά το μήνα Σεπτέμβριο στα προαναφερθέντα μαθήματα, διατηρώντας την προφορική μόνον βαθμολογία σε αυτά.
 6. Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται κατά τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου, που καθορίζεται στο παρόν, σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 28 του διατάγματος αυτού.
 7. Τα γραπτά βαθμολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 παρ, 2 εδ, α του παρόντος και οι μαθητές προάγονται κατά τα οριζόμενα στις περ. β και δ της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος.
 8. Σε αντίθετη περίπτωση δεν προάγονται και επαναλαμβάνουν την τάξη. iν) Στις εξετάσεις της περ. iii εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της περ. i της παρούσας.
 9. Γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μαθητής δεν προάγεται και επαναλαμβάνει την τάξη.
 10. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του
 11. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική - σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες, ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα)
 12. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και
 13. Μία (1) ερώτηση συντακτικού Οι ερωτήσεις υπό στοιχεία δ, ε, και στ μπορεί να αναλύονται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.
 14. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής.
2.  
  Από το σχολικό έτος 2000-2001 δίνεται στους μαθητές, επί πλέον των ανωτέρω, και ένα μικρό τμήμα αδίδακτου πεζού κειμένου αττικής διαλέκτου (4-6 στίχων) και ζητείται να το μεταφράσουν στη ν έα ελληνική. Όσοι εξ αυτών εξετάζονται μόνον προφορικά, σύμφωνα με το εδ. α του ιδίου άρθρου του παρόντος, έχουν τη δυνατότητα είτε να επαναλάβουν την τάξη είτε να επαναλάβουν την προφορική τους εξέταση στα ως άνω μαθήματα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 30 του παρόντος. ΙΙ. Για την εξέταση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στην Β και Γ Τάξη Ενιαίου Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση) ισχύουν τα εξής:.
 1. Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας (10+20=30 μονάδες),
 2. Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μία (1) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οποιασδήποτε μορφής κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος ούτε να υπερβαίνουν τις τρεις (3) στη διάρκεια του εβδομαδιαίου προγράμματος για τους ίδιους μαθητές
 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου, μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.
 5. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:.
 6. Για το σκοπό αυτό, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι καθηγητές καταθέτουν τη βαθμολογία του αντίστοιχου τετραμήνου στον Διευθυντή του σχολείου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους μαθητές.
 7. Για όσους από αυτούς δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόσθετη ανακεφαλαιωτική ωριαία γραπτή εξέταση, ο βαθμός που τους κοινοποιήθηκε αποτελεί τον τελικό βαθμό τετραμήνου για το μάθημα.
 8. Για τους μαθητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσθετη ανακεφαλαιωτική ωριαία γραπτή εξέταση, ο βαθμός της τελευταίας συνεκτιμάται για την εξαγωγή του τελικού βαθμού προφορικής επίδοσης.
 9. Σε καμία περίπτωση ο τελικός βαθμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτόν που του είχε κοινοποιηθεί πριν από την πρόσθετη εξέταση.
 10. Η έκταση της ύλης, στην οποία αναφέρεται η πρόσθετη ωριαία εξέταση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μία ευρεία διδακτική ενότητα του αντίστοιχου μαθήματος ούτε μεγαλύτερη από το μισό της ύλης που έχει διδαχθεί κατά το αντίστοιχο τετράμηνο.
 11. Στις περιπτώσεις των διδαγμένων κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δεν δίδεται στους μαθητές η υπό στοιχείο β ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο α ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες η καθεμία της εκατοντάβαθμης κλίμακας.
 12. Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων, ανοικτού ή κλειστού τύπου, ή συνδυασμός τους.
3.  
  Ειδικώς για τους μουσουλμάνους μαθητές που φοιτούν στα ενιαία Λύκεια των νομών Θράκης ορίζεται μεταβατική περίοδος έως το 2001, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΜΟ των τετραμήνων στη Β και Γ τάξη στα σχολεία αυτά μένει αμετάβλητος, εφόσον σε σχέση με το βαθμό των προαγωγικών εξετάσεων στη Β τάξη και των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ τάξη δεν διαφέρει πλέον των πέντε (5) μονάδων
4.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις στη Γ τάξη των Εσπερινών Λυκείων για το σχολικό έτος 1998-1999 θα διεξαχθούν στα σχολεία αυτά με θέματα που θα αποφασισθούν από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών θα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5.  
  Ειδικά για το σχολικό έτος, 1998-1999 τα μαθήματα επιλογής του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρδγτος και το μάθημα Τεχνολογία Επικοινωνιών της τεχνολογικής κατεύθυνσης -Β Λυκείου, δεν θα εξετασθούν γραπτά στις εξετάσεις του Ιουνίου και ο προφορικός βαθμός-τους δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου της τάξης
 1. Στην περίπτωση i του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 16 αντί της φράσης Ένας Καθηγητής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) τίθεται η φράση Ενα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ.
 2. Οι περιπτώσεις ii και iii του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 16 συγχωνεύονται εις μίαν περίπτωση ΙΙ και αντικαθίστανται ως εξής :
 3. ii Τέσσερις (4) σχολικοί σύμβουλοι ή καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα, από τους οποίους οι δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές που δίδαξαν το εξεταζόμενο μάθημα το ίδιο σχολικό έτος στο λύκειο.
 4. Διαγράφεται το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 16 και αναριθμούνται ανάλογα τα επόμενα εδάφια.
 5. Στο εδάφιο στ΄ (παλαιό ζ) της παρ. 1 του άρθρου 16 μετά τη φράση λυκειακές επιτροπές εξετάσεων να τεθεί η φράση και οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις προς τα βαθμολογικά κέντρα και μετά τη φράση η αποστολή τους στα λύκεια να τεθεί η φράση με τον προσφορότερο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών.
 6. Η παρ. 2 του άρθρου 21 καταργείται και αναριθμούνται ανάλογα οι επόμενες παράγραφοι.
 7. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
 8. α.) Η Νομαρχιακή Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται το μήνα Απρίλιο κάθε έτους.
 9. Τη Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελούν:
 10. i) Ο προϊστάμενος Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ii) Δύο (2) προϊστάμενοι Γραφείων Δ.Ε. και εφόσον δεν υπάρχουν δύο καθηγητές με βαθμό Α. iii) Ο Γραμματέας που είναι καθηγητής Δ.Ε. ή διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α.
 11. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 16 καταργείται και αναριθμούνται ανάλογα τα επόμενα εδάφια.
 12. Το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
 13. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας Καθηγητής του οικείου Λυκείου ή διοικητικός υπάλληλος ως Γραμματέας της επιτροπής και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής.
 14. Μπορεί επίσης να ορίζονται έως τρεις καθηγητές ή διοικητικοί υπάλληλοι ως βοηθοί γραμματείς της Επιτροπής.
 15. Το εδάφιο ε της παρ. 3 του άρθρου 16 καταργείται και αναριθμούνται ανάλογα τα επόμενα εδάφια.
6.  
  Η περίπτωση Α του άρθρου 18 τροποποιείται ως εξής: Α. Αρχαία Ελληνικά. Ι. Για την εξέταση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στην Α και Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Γενική Παιδεία) ισχύουν τα εξής:.
7.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. α της περίπτωσης Δ του άρθρου 18 οι λέξεις ιστορικών προσόντων αντικαθίστανται από τις λέξεις ιστορικών προσώπων.
8.  
 1. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου α της περίπτωσης Στ΄ του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα..
 3. Η παράγραφος γ της περίπτωσης Στ του ίδιου άρθρου τροποποιείται ως εξής:
 4. γ) Τα μαθήματα των Κατευθύνσεων:
 5. Φυσική, Χημεία, Χημεία - Βιοχημεία, εξετάζονται όπως και οι αυτοτελείς κλάδοι των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών που προαναφέρθηκαν.
 6. Το μάθημα Χημεία - Βιοχημεία εξετάζεται ως ενιαίο μάθημα και οι ερωτήσεις στα επιμέρους θέματα κατανέμονται, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας κάθε μέρους του.
 7. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τη Φυσική και τη Χημεία.
 8. Το μάθημα επιλογής Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής εξετάζεται με δύο ομάδες ερωτήσεων ελέγχου της κατανόησης και της ικανότητας κριτικής ανάλυσης των μαθητών επί των εννοιών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.
 9. Η παρ. δ της περίπτωσης Στ΄ του άρθρου 18 τροποποιείται ως εξής:
 10. δ. Για την εξέταση του μαθήματος Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες που έχουν ως εξής:
 11. i.
 12. Με τις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας ελέγχεται η κατανόηση και η ικανότητα εφαρμογής παρουσίασης και τεκμηρίωσης εννοιών, αρχών, διαδικασιών και φαινομένων που αφορούν το περιβάλλον. ii.
 13. Με τις ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας ελέγχεται η ικανότητα κριτικής ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων.
 14. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων και κατά 50% στη δεύτερη..
9.  
  Στην παρ. ε της περίπτωσης Θ του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο νi , ως εξής: νi. Γενική εικόνα μονάδες 10.
10.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 διαγράφονται οι λέξεις διαφορετικής και μη συγγενούς ειδικότητας από εκείνη του εξεταζομένου κάθε φορά μαθήματος
11.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 23 η φράση ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η λυκειακή επιτροπή να αντικατασταθεί ως εξής: ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η Κεντρική Επιτροπή.
12.  
  Μετά το τέλος της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 προστίθεται περίοδος, ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα βαθμολογικά κέντρα στα οποία θα διορθωθούν τα γραπτά των μαθητών, λαμβανομένης μέριμνας ώστε αυτά να ανήκουν σε άλλο νομό από αυτόν των σχολείων των εξεταζομένων. Στη Νομαρχία Αθηνών και Θεσσαλονίκης λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τα γραπτά να αποστέλλονται σε βαθμολογικό κέντρο άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης από αυτήν στην οποία ανήκουν τα σχολεία των εξεταζομένων.
 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 μετά από τη φράση οι αναγκαίοι βαθμολογητές κατά ειδικότητα προστίθεται η φράση και ένας από τους βαθμολογητές ως συντονιστής των βαθμολογητών κάθε μαθήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε βαθμολογικό κέντρο
 2. Η παρ. 5 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
 3. Ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου ορίζει για κάθε λύκειο ένα τριψήφιο κωδικό αριθμό από αυτούς που έχει παραλάβει από τη μηχανογραφική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, τους οποίους γνωρίζει μόνο ο ίδιος.
 4. Σε κάθε φάκελο με γραπτά του ίδιου λυκείου επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα με τον κωδικό αριθμό του λυκείου και σε κάθε γραπτό που περιλαμβάνεται στον φάκελο αυτό επικολλάται στον οικείο χώρο αυτοκόλλητο στο οποίο αναφέρονται ο κωδικός αριθμός του βαθμολογικού κέντρου, του λυκείου και ο αύξων αριθμός τετραδίου.
 5. Η παρ. 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
 6. Τα γραπτά δοκίμια πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.
 7. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 7 του άρθρου 24 διαγράφεται η φράση και τυποποιημένες καταστάσεις καταγραφής πιθανών παρατηρήσεων.
 8. Διαγράφονται επίσης η τρίτη και η τελευταία περίοδος της ίδιας παραγράφου.
 9. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 8 του άρθρου 24 η φράση και σημειώνει στην ειδική θέση για τη βαθμολογία του Β διορθωτή το νέο αύξοντα αριθμό των γραπτών του κάθε φακέλου, τον οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
 10. και τα τοποθετεί σε φακέλους, με την διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τους οποίους.
 11. Στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
13.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου αποκόπτει το απόκομμα κάθε τετραδίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και καταχωρεί σε ειδική αλφαβητική κατάσταση κατά μάθημα και λύκειο τους βαθμούς του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή, κάνει αναγωγή του τελικού βαθμού στην κλίμακα 0-20 και καταχωρεί τον αντίστοιχο βαθμό στην οικεία στήλη της κατάστασης την οποία αποστέλλει στο οικείο λύκειο μαζί με τα στελέχη των γραπτών δοκιμίων μετά από τον απαραίτητο έλεγχο της ορθής μεταφοράς και καταχώρησης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Για όλες αυτές τις ενέργειές η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και τρίτο φυλάσσεται στο αρχείο του βαθμολογικού κέντρου μαζί με τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων. Η λυκειακή επιτροπή μετά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία των μαθητών στο στέλεχος και παραβάλλει τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αντίστοιχων του στελέχους των τετραδίων, εάν διαπιστωθεί λάθος στην μεταφορά επικοινωνεί με τον πρόεδρο του βαθμολογικού κέντρου για την διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το απόκομμα του γραπτού.
14.  
 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 30 η φράση Οι μαθητές του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής Οι μαθητές της Α Τάξης του άρθρου αυτού.
 2. Μετά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :
 3. Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης εξετάζονται στο βαθμολογικό κέντρο της οικείας νομαρχίας ενώπιον επιτροπής που συγκροτεί για τον σκοπό αυτό ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου και αποτελείται από τον ίδιο τον πρόεδρο ή ένα μέλος του βαθμολογικού κέντρου ως πρόεδρο, δύο καθηγητές - βαθμολογητές και έναν καθηγητή αναβαθμολογητή, σχετικής ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.
 4. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών - βαθμολογητών της επιτροπής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα, με την επιφύλαξη ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος διατάγματος.
 5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του παραπάνω άρθρου αναριθμούνται σε 6 και 7
15.  
  Στην παρ. 7 (παλαιά παράγραφο 6) του άρθρου 30 διαγράφεται η φράση: . .Το Σεπτέμβριο εκάστου έτους.
16.  
 1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 33 προστίθεται εδάφιο β, και η υφισταμένη παράγραφος αναριθμείται ως εδάφιο α, ως εξής:
 2. 1.
 3. β) Εάν ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) της Β τάξης είναι μικρότερος του Γενικού Μέσου Όρου (ΓΜΟ) της Γ τάξης, ως βαθμός του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου τίθεται ο ΓΜΟ της Γ μόνον τάξης.
 4. Στην περίπτωση αυτή, στο Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου δεν αναγράφεται ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής στην Β τάξη του Ενιαίου Λυκείου..
17.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 προστίθεται εδάφιο β, ως ακολούθως και η υφισταμένη παράγραφος αναριθμείται ως εδάφιο α : β. Η ως άνω δυνατότητα δίνεται στους μαθητές της Γ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου δύο φορές μετά την αποφοίτησή τους, χωρίς δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμού μαθημάτων..
18.  
 1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 182/1984 (ΦΕΚ 60 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 246/98, η φράση . .του τροποποιούμενου άρθρου και φοιτούν. . αντικαθίσταται με τη φράση . .του άρθρου αυτού και φοιτούν. ..
 2. Στο εδάφιο α της ίδιας παραγράφου η φράση . . και β της παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος. ., αντικαθίσταται από τη φράση . . και β της παρ. 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 246/98. . . ι γ) Στο εδάφιο β της ίδιας παραγράφου η φράση . . και β της παρ. 2 του άρθρου 35 του παρόντος. . , αντικαθίσταται με τη φράση . . και της παρ. 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 246)98. . .
 3. Η παράγραφος αυτή του άρθρου 37 αναριθμείται με τον αριθμό 1 και προστίθεται στο ίδιο άρθρο παράγραφος 2, ως εξής:
 4. 2.
 5. Οι μαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται προφορικά και για τα μαθήματα που προβλέπονται στο βαθμολογικό κέντρο που βαθμολογούνται τα γραπτά της οικείας Νομαρχίας.
19.  
 1. Στην αρχή του άρθρου 38 προστίθεται παράγραφος 1, ως ακολούθως και αναριθμούνται αναλόγως οι υφιστάμενες παράγραφοι :
 2. 1.
 3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αποκλειστικά στα Ενιαία Λύκεια.
 4. Στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του αντικαθιστώμενου άρθρου με την παράγραφο 2 (παλαιάς παραγράφου 1), η φράση . . από τις οποίες οι μισές είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια. ., αντικαθίσταται με τη φράση . . από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια . . και διαγράφεται η φράση:
 5. . . και των τριών τριμήνων στα Γυμνάσια. . .
 6. Στην παράγραφο 6 (παλαιά παράγραφο 5), προστίθενται οι λέξεις και τα μουσικά ως εξής:
 7. . . που φοιτούν στα εσπερινά και τα μουσικά σχολεία. . .
 8. Στην παράγραφο 7 (παλαιά παράγραφο 6) η Φράση της Δ τάξης των εσπερινών. . αντικαθίσταται με τη φράση των Γ και Δ τάξεων των εσπερινών. ..
20.  
  Μετά το άρθρο 39 προστίθεται άρθρο 40 με τίτλο Μεταβατικές διατάξεις ως ακολούθως: Άρθρο 40 Μεταβατικές Διατάξεις
21.  
  Το άρθρο 40 του ΠΔ 246/1998 με τίτλο Καταργούμενες Διατάξεις αναριθμείται σε άρθρο 41 αυτού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α/23-9-97) Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. ζ, του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α/30-9-1985) Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α/31-7-1998) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/ 1997(ΦΕΚ 38 Α).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ αριθμ. 7/6-4-1999 γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπ αριθμ. 129/1999 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/182 1984
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183Α~/ 31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/166 1999
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 246/1998 Π.Δ. «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/188 1999