ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/95

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α). Άρθρο 2 Γενικά 1.Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος όπου αναφέρεται: 1)Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΥΠΠ): νοούνται οι Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ.17/96 και οι Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) που προβλέπονται στο άρθρο 4 (παράγραφο 10 και 11) του ιδίου π.δ. 2)Αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας: είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε θέματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας μέχρι 30-6-1999 και στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 (παράγραφος 8) του ν.2639/98 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (205/Α/98). 2.Οι ΥΠΠ έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας καθώς επίσης και να εξασφαλίζουν την αναγκαία υποστήριξη στους εργοδότες ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 3.Οι ΕΞΥΠΠ προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ.17/96 και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος. Η άδεια υπόκειται σε ανανέωση κάθε τριετία και μπορεί να ανακληθεί με τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος. 4.Για την παροχή υπηρεσιών από τις ΕΞΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις εφαρμόζονται τουλάχιστον οι διατάξεις του π.δ. 294/88, όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, το επίπεδο γνώσεων και την ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας. 5.Οι ΕΞΥΠΠ μπορεί να είναι γενικές ή κλαδικές ενός ή περισσοτέρων κλάδων. Άρθρο 3 Προσωπικό των ΥΠΠ 1.Σε κάθε ΥΠΠ ανεξάρτητα από το λοιπό τεχνικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό ορίζονται δύο επιστημονικοί υπεύθυνοι ως εξής: 1)Ένας γιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας και με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Γιατρός με την ειδικότητα της παθολογίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 (παράγραφος 1, εδάφιο β) του ν. 1568/85, αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γιατρό της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, και για όσο χρόνο τούτο απαιτείται, μετά από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του ΣΥΑΕ και γνώμη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου αρμοδίου να αποφαίνεται επί θεμάτων ιατρικών ειδικοτήτων. Ο ως άνω αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος γνωμοδοτεί εντός 10 ημερών από την υποβολή του ερωτήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών, η θέση πληρούται από τον αναφερόμενο στην αίτηση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται με το παρόν άρθρο. 2)Ένας πτυχιούχος με ειδικότητα από τις επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφια α και β) του ν.1568/85 και το άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου ή αναγνωρισμένη πανεπιστημιακή μεταπτυχιακή εξειδίκευση μονοετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική με το αντικείμενο αυτό και προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Στις περιπτώσεις που η ΥΠΠ παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες σε επιχειρήσεις: i. της κατηγορίας Α του άρθρου 2 του π.δ. 294/88 και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50 ii. της κατηγορίας Β και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 650 iii. της κατηγορίας Γ ανεξάρτητα αριθμού εργαζομένων, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προηγουμένου εδαφίου δύναται να έχει μία από τις επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1 εδάφιο γ) του ν. 1568/85 και στο άρθρο 5 του π.δ. 294/88 και δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 2.Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από μία ΕΞΥΠΠ και μία ΕΣΥΠΠ. 3.Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μιας ΥΠΠ μπορούν και οι ίδιοι να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ως προσωπικό αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 294/88. 4.Οι ΥΠΠ προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ιατρικό και τεχνικό προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1568/85, το π.δ. 294/88 και το άρθρο 4 του π.δ.17/96. 5.Οι ΥΠ Π στελεχώνονται και από άλλο προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ανωτάτης, ανωτέρας ή μέσης εκπαίδευσης, επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας ή τεχνικών επαγγελμάτων. Το προσωπικό αυτό πρέπει: 1)Να είναι επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας με γνωστικό αντικείμενο σπουδών που περιλαμβάνει κύκλο εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων ή με εξειδίκευση σε θέματα προσδιορισμού φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων ή Να έχει τα προσόντα του άρθρου 8 (παράγραφος 3) του Ν.1568/85 και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. 2)Να είναι τεχνικών επαγγελμάτων με γνωστικό αντικείμενο σπουδών που περιλαμβάνει κύκλο εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων ή με εξειδίκευση σε θέματα προσδιορισμού φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων ή Να έχει διατελέσει βοηθητικό προσωπικό του τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 4 (παράγραφος 5) του Ν. 1568/85 επί δύο τουλάχιστον χρόνια. 6.Το μέγεθος και η έκταση της συμπληρωματικής αυτής στελέχωσης προσδιορίζεται μετά από εισήγηση των επιστημονικών υπευθύνων με βάση το εύρος και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των ΥΠΠ. 7.Πάντως, για τις περιπτώσεις που η ΥΠΠ παρέχει υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση τουλάχιστον 2 τεχνικών ασφάλειας ή 2 γιατρών εργασίας, τότε η ΥΠΠ υποχρεούται να απασχολεί και ένα τουλάχιστον από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επιστημονικών υπευθύνων των ΥΠΠ. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των επιστημονικών υπευθύνων του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, πέραν των υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας που μπορούν να προσφέρουν, είναι οι εξής: 1.Στον τομέα των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι: 1)Συντονίζουν και καθοδηγούν το προσωπικό της ΥΠΠ (τεχνικούς, γιατρούς και λοιπό προσωπικό) για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 2)Εισηγούνται στη διοίκηση της ΥΠΠ για το μέγεθος και την έκταση της απαιτούμενης συμπληρωματικής στελέχωσης της ΥΠΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 (παράγραφος 6) του παρόντος διατάγματος. 3)Μεριμνούν για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας, της χρήσης και της συντήρησης του εξοπλισμού της ΥΠΠ. 4)Προσυπογράφουν τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας και τον συγκεντρωτικό πίνακα απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος και υποβάλλονται από την ΥΠΠ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5)Συμμετέχουν στη σύνταξη και προσυπογράφουν τις διενεργούμενες από την ΥΠΠ μελέτες εκτίμησης του κινδύνου, καθώς επίσης και τις υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται από τις ΥΠΠ στις επιχειρήσεις. 2.Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι λαμβάνουν γνώση και συμβουλεύουν τη διοίκηση της ΥΠΠ για θέματα όπως: 1)Για τον υπάρχοντα και χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό της ΥΠΠ. 2)Για τις περιπτώσεις συνεργασίας της ΥΠΠ με εργαστήρια και λοιπούς εξωτερικούς φορείς καθώς και για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες. 3)Για τα πρόσωπα της ΥΠΠ που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις επιχειρήσεις. 4)Για τις περιπτώσεις που κατά την άσκηση του έργου των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας και της ίδιας της ΥΠΠ ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης προκειμένου να υπάρξει συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος. 3.Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι: 1)Συνυπογράφουν όλα τα βιβλία και τους φακέλους της ΥΠΠ στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρεί η ΥΠΠ από το Π.Δ. 17/96. 2)Έχουν πρόσβαση και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κατά περίπτωση για όλα τα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας. Άρθρο 5 Ελάχιστος μη εξαντλητικός απαιτούμενος εξοπλισμός των ΥΠΠ- Διενέργεια μετρήσεων. 1.Οι γενικές ΕΞΥΠΠ προκειμένου να αδειοδοτηθούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν τη διενέργεια των μετρήσεων των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, των κατά περίπτωση δειγματοληψιών και των ιατρικών εξετάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως και να έχουν στη διάθεσή τους τον ελάχιστο εξοπλισμό που περιγράφεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος. 2.Για τις κλαδικές ΕΞΥΠΠ και τις ΕΣΥΠΠ οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσαρμόζονται για τον κλάδο ή τους κλάδους που πρόκειται να προσφέρουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αναγκαίες προσαρμογές αιτιολογούνται και περιλαμβάνονται στη μελέτη του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος. 3.Ο εξοπλισμός των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να ανήκει στις ΥΠΠ. 4.Οι μετρήσεις, οι δειγματοληψίες και οι ιατρικές εξετάσεις, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο εξοπλισμό των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, πρέπει να διενεργούνται από τις ίδιες τις ΥΠΠ. 5.Οι μετρήσεις και οι ιατρικές εξετάσεις, που αντιστοιχούν σε εξοπλισμό που δεν ανήκει στον ελάχιστο εξοπλισμό των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και η δειγματοληψία και μέτρηση των βιολογικών παραγόντων, μπορούν να μη γίνονται από την ΥΠΠ, αλλά να εξασφαλίζονται από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια με τα οποία συμβάλλεται η ΥΠΠ. 6.Οι παραπάνω φορείς ή τα εργαστήρια πρέπει να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις σχετικές άδειες. 7.Όλες οι δειγματοληψίες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 για την περίπτωση των βιολογικών παραγόντων, πρέπει να διενεργούνται από την ίδια την ΥΠΠ ανεξάρτητα αν οι σχετικές μετρήσεις ή εξετάσεις γίνονται από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια. 8.Την ευθύνη για την μη εκτέλεση των μετρήσεων ή ιατρικών εξετάσεων από τους συμβαλλόμενους φορείς ή εργαστήρια έχουν οι ίδιες οι ΥΠΠ. 9.Εφόσον η ΕΞΥΠΠ πρόκειται να συμπεριλάβει στις εγκαταστάσεις της και εργαστήρια, τότε μεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλει συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν άδειες που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εργαστηρίων αυτών. Στην περίπτωση που η ΕΞΥΠΠ συμβάλλεται με άλλα εργαστήρια, τότε υποβάλλονται και οι ανάλογες άδειες των εργαστηρίων αυτών. 10.Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μπορούν να αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 6 Διαδικασία αδειοδότησης των ΕΞΥΠΠ. 1.Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96 προκειμένου να ιδρύσει ΕΞΥΠΠ υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από σχετική μελέτη και παράβολο 50.000 δραχμές στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έγκριση. Η μελέτη πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα δικαιολογητικά του παραρτήματος ΙV. 2.Η παραπάνω Γενική Διεύθυνση συνεπικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, εντός 20 εργασίμων ημερών, ελέγχει το νομότυπο και τη πληρότητα της μελέτης για την επάρκεια του ελάχιστου εξοπλισμού, της στελέχωσης και των χώρων και για τις άλλες απαιτούμενες προϋποθέσεις της υπό ίδρυση ΕΞΥΠΠ, καθώς επίσης και τα εχέγγυα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών, έτσι όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις σχετικές καταγραφές στην υποβαλλόμενη μελέτη, και στη συνέχεια προβαίνει στην έγκριση της μελέτης ή ζητεί από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις. 3.Η έγκριση της μελέτης δεν δίνει επ’ ουδενί το δικαίωμα στην υπό αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. 4.Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του έχει εγκριθεί η ως άνω μελέτη και εφόσον έχει υλοποιήσει τη μελέτη ΕΞΥΠΠ, υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα ΙV και παράβολο 250.000 δραχμές, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας ΕΞΥΠΠ. 5.Τα παράβολα των παραγράφων 1 και 4 κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και διατίθενται για την προώθηση ενεργειών για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7. 6.Η παραπάνω Γενική Διεύθυνση, μετά τον έλεγχο για το νομότυπο και την πληρότητα της αίτησης, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος εντός 5 ημερών. 7.Η επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος προβαίνει σε έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών σε σύγκριση με τις σχετικές καταγραφές της εγκεκριμένης μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου με επιτόπια επίσκεψη και γνωμοδοτεί σχετικά εντός 30 ημερών. 8.Τη γνωμοδότηση της επιτροπής λαμβάνει υπόψη η Γενική Διεύθυνση και εκδίδει την άδεια λειτουργίας της ΕΞΥΠΠ. 9.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή μέσα σε είκοσι μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος και αποφασίζει μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ. 10.Στην περίπτωση που οι ΕΞΥΠΠ συμβάλλονται με άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια τα οποία αναλαμβάνουν τη διενέργεια μετρήσεων ή ιατρικών εξετάσεων για λογαριασμό τους, στην άδεια λειτουργίας αναγράφεται η επωνυμία των παραπάνω φορέων ή εργαστηρίων, καθώς και οι μετρήσεις ή οι ιατρικές εξετάσεις που αναλαμβάνουν να εκτελούν. 11.Για την λειτουργία των ΕΣΥΠΠ οι υπόχρεες για τη σύστασή τους επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, τα παρακάτω: 1)Στοιχεία που να αποδεικνύουν την απ’ ευθείας υπαγωγή της ΕΣΥΠΠ στη Διοίκηση της επιχείρησης. 2)Την οργανωτική δομή της ΕΣΥΠΠ και κυρίως στοιχεία που αφορούν τον τρόπο παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης από την ΕΣΥΠΠ σε όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων στα παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση). 3)Κατ’ αναλογία τα στοιχεία του παραρτήματος ΙV για τις ΕΣΥΠΠ και τα στοιχεία της παραγράφου 9 του άρθρου 5. Άρθρο 7 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής. 1.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτείται οκταμελής επιτροπή από τους φορείς του ΣΥΑΕ και συγκεκριμένα: 1)Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 3)Εάν εκπρόσωπο των εργαζομένων. 4)Έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών. 5)Τρεις εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), την Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 2.Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους φορείς του ΣΥΑΕ μαζί με τους αναπληρωτές τους. 3.Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο ανώτερος στο βαθμό εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην περίπτωση ομοιοβάθμων εκείνος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον βαθμό. 4.Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5.Η επιτροπή είναι αμειβόμενη εφ’ όσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και κάθε δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για αυτό. 6.Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της υπό αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ σε σύγκριση με την εγκεκριμένη μελέτη του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος και η σχετική γνωμοδότηση προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη γνωμοδότηση αναφέρονται και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών της επιτροπής. 7.Τρία μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών, επισκέπτονται τους χώρους της υπό αδειοδότηση ΕΞΥΠΠ και ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα εφαρμογής της εγκριθείσης μελέτης ως προς όλα τα στοιχεία που καταγράφονται σ’ αυτήν. 8.Στις διαδικασίες της παραγράφου 7 συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπηρεσιών Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των αρμοδίων Επιθεωρήσεων Εργασίας. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις. 1.Οι ΕΞΥΠΠ, επί πλέον των όρων της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τις επιχειρήσεις, καθώς και οι ΕΣΥΠΠ, έχουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο Ν. 1568/85, στο Π.Δ.17/96 και στις άλλες επί μέρους διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 2.Η ΥΠΠ σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί την εκτίμηση του κινδύνου για τον κλάδο ή τους κλάδους που καλύπτει. 3.Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων οι ΥΠΠ γνωστοποιούν στον εργοδότη κάθε έγγραφο που αφορά την επιχείρησή του. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις αρμόδιες αρχές. 1.Οι υποχρεώσεις των ΥΠΠ προς τις αρμόδιες αρχές περιγράφονται στο άρθρο 5 (παράγραφος 10) του Π.Δ. 17/96. Ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αυτή μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία του παραρτήματος V του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος. Επίσης ο συγκεντρωτικός πίνακας απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραρτήματος VΙ του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος. 2.Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει συνολικά το ΣΥΑΕ επί των ετησίων εκθέσεων και πινάκων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3.Η ΥΠΠ έχει την υποχρέωση να αναγγέλλει μέσω του εργοδότη προς την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τις περιπτώσεις ασθενειών που οφείλονται στην εργασία. Άρθρο 10 Έλεγχος καλής λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ 1.Οι αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας: 1)Ελέγχουν την τήρηση των όρων λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 2)Υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τον ετήσιο απολογισμό και σχετική έκθεση για καθεμία ΕΞΥΠΠ που ασκεί δραστηριότητα στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους. 2.Έλεγχο των ΕΞΥΠΠ για θέματα τήρησης της σχετικής με το αντικείμενο τους υγειονομικής νομοθεσίας διενεργούν τα αρμόδια όργανα των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3.Τα αρμόδια όργανα των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να διενεργούν κοινούς ελέγχους εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το αποφασίσει η Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΝΕΥΑΕ). 4.Εάν από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής ή της υγειονομικής νομοθεσίας τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα (της Επιθεώρησης Εργασίας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας) ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και όπου το θεωρούν αναγκαίο προτείνουν την ανάκληση της άδειας της ΕΞΥΠΠ. 5.Έλεγχο των ΕΞΥΠΠ για θέματα τήρησης της σχετικής με το αντικείμενό τους εργατικής και υγειονομικής νομοθεσίας διενεργούν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχα. 6.Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιοι υπάλληλοι των παραγράφων 1, 2 και 5 έχουν δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις ΕΞΥΠΠ όσο και στα συμβεβλημένα με αυτές εργαστήρια που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας. 7.Εάν από τους ελέγχους του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν παραβάσεις στη λειτουργία των ΕΞΥΠΠ, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών αποφασίζει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ΕΞΥΠΠ. Πριν από την απόφαση ανάκλησης χορηγείται εύλογος χρόνος για σχετική συμμόρφωση. 8.Κατά της απόφασης ανάκλησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή μέσα σε είκοσι μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος και αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΣΥΑΕ. Άρθρο 11 Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παρακάτω παραρτήματα: α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 5, (παράγραφος 1) «ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΥΠΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» το οποίο περιλαμβάνει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για μέτρηση και δειγματοληψία χημικών παραγόντων. β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1) «ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΥΠΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ», το οποίο περιλαμβάνει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για μέτρηση φυσικών παραγόντων. γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 1) «ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΠ». δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV που αναφέρεται στο άρθρο 6 (παράγραφος 1 και 4) «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΠ» ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V που αναφέρεται στο άρθρο 9 (παράγραφος 1) «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΥΠΠ». στ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 9 (παράγραφος 1) «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Σωματίδια (αδρανής σκόνη, τοξική σκόνη, ίνες, ίνες βάμβακος κ.λπ.) στο εργασιακό περιβάλλον Β. Αέρια και ατμοί 1. Δύο όργανα αναρρόφησης του αέρα (αντλίες παροχής 1-4 L/min). 2. Σύστημα ρύθμισης παροχής (ροόμετρο). 3. Πέντε κεφαλές δειγματοληψίας για σκόνη. 4. Πέντε κεφαλές δειγματοληψίας για ίνες. 5. Δύο ταξινομητές - επιλογείς για δειγματοληψία αναπνεύσιμης σκόνης. 6. Κατακόρυφος ταξινομητής - επιλογέας για δειγματοληψία σκόνης βάμβακος για ΥΠΠ που συμβάλλονται με επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό. 1. Δύο όργανα αναρρόφησης του αέρα (αντλίες παροχής 0,1-1 L/min.). 2. Σύστημα ρύθμισης παροχής (ροόμετρο). 3. Πέντε κεφαλές δειγματοληψίας για αέρια και ατμούς. 4. Πέντε κεφαλές δειγματοληψίας με υγρό μέσο. 5. Πενήντα σωληνάρια με ενεργό άνθρακα. 6. Πενήντα σωληνάρια με ενεργοποιημένο διοξείδιο του πυριτίου. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Σωματίδια (αδρανής σκόνη, τοξική σκόνη, ίνες, ίνες βάμβακος κ.λπ.) στο εργασιακό περιβάλλον Β. Αέρια, ατμοί, aerοsοls 1. Ζυγός μεγάλης ακρίβειας τουλάχιστον στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Σωληνάρια αμέσου ένδειξης (δειγματοληψίας και απευθείας μέτρησης) χημικών παραγόντων, ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων εργασίας των επιχειρήσεων με τις οποίες συμβάλλονται. α. Τα σωληνάρια χρησιμοποιούνται για την προεκτίμηση των συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και δεν υποκαθιστούν τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης χημικών παραγόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των οριακών τιμών έκθεσης. β. Οι ΥΠΠ ή διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή των ως άνω μεθόδων ή αποδεικνύουν ότι έχουν εξασφαλίσει συνεργασία με εργαστήρια που είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ως άνω μεθόδους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΠ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΧΟΕΚΘΕΣΗ (ΘΟΡΥΒΟΣ) α) Ολοκληρωτικό ηχόμετρο τύπου 1 το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του ήχου σε προκαθορισμένες συχνότητες ή χρήση φίλτρου 1/1 οκτάβας τουλάχιστον β) Δύο ηχοδοσίμετρα γ) Βαθμονομητής ηχομέτρου και ηχοδοσιμέτρου ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ψηφιακό φωτόμετρο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ α. Πολύμετρο β. Μεγκώμετρο γ. Εξοπλισμός για έλεγχο της γείωσης μηχανημάτων αερισμός-ταχύτητα κίνησης ΑΕΡΑ Ψηφιακό φωτόμετρο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΥΓΡΑΣΙΑ α. Ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας-σχετικής υγρασίας (υγρασιο-θερμόμετρο) β. Εξοπλισμός για τη μέτρηση του δείκτη WΒGΤ για τον έλεγχο της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΠ 1.Πιεσόμετρο υδραργυρικό τροχήλατο. 2.Στηθοσκόπιο. 3.Ηλεκτροκαρδιογράφος. 4.Σπιρόμετρο. 5.Ωτοσκόπιο. 6.Ρινοσκόπιο. 7.Οφθαλμοσκόπιο. 8.Visus test. 9.Αναστημόμετρο. 10.Ζυγός σώματος. 11.Διαπασών 250 - 500 -1000 Ηz. 12.Διαφανοσκόπιο προβολής ακτινογραφιών. 13.Ακοόμετρο. 14.Φυγόκεντρος. 15.Φορητό ψυγείο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΠ 1.Στελέχωση ΕΞΥΠ Π α. Επωνυμία και έδρα. β. Διεύθυνση. 1)Τηλέφωνο, fax, e-mail κ.λπ. 2)Στοιχεία επιστημονικών υπευθύνων, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 3)Στοιχεία του προσωπικού που θα στελεχώσουν την ΕΞΥΠΠ ως Τεχνικοί Ασφάλειας (ΤΑ) και Γιατροί Εργασίας (ΓΕ). 4)Στοιχεία του λοιπού προσωπικού. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε μεταβολή των στοιχείων των παραγράφων α, β και γ θα γνωστοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2.Εξοπλισμός ΕΞΥΠΠ 1)Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελάχιστου μη εξαντλητικού υποχρεωτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 2)Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού που κατέχει η ΕΞΥΠΠ επιπλέον του ελάχιστου μη εξαντλητικού υποχρεωτικού εξοπλισμού της προηγούμενης παραγράφου. 3)Για τον εξοπλισμό των παραγράφων α και β θα επισυνάπτονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατοχή του εξοπλισμού αυτού (τιμολόγια αγοράς ή άλλα ισότιμα αποδεικτικά). 3.Λοιπά στοιχεία 1)Συμβόλαια, συμβάσεις, συμφωνητικά ή άλλα στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις δειγματοληψίες και τις ιατρικές εξετάσεις εφόσον αυτές δεν προβλέπεται να διενεργούνται υποχρεωτικά από τις ΕΞΥΠΠ. 2)Στοιχεία για τις εγκαταστάσεις της ΕΞΥΠΠ (γενική κάτοψη των χώρων και στοιχεία για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). 3)Τυχόν απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηρίων εντός της ΕΞΥΠΠ. 4)Τυχόν άδειες άλλων εργαστηρίων με τα οποία συμβάλλεται η ΕΞΥΠΠ. 5)Στην αίτηση εκτός των άλλων θα αναφέρεται αν η ΕΞΥΠΠ θα είναι Γενική ή Κλαδική και ποιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας θα καλύπτει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΠ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 1.Στοιχεία επιχείρησης: α. Επωνυμία: 1)Είδος οικονομικής δραστηριότητας: 2)Κωδικός κλάδου (τετραψήφιος κωδικός με βάση τη ΣΤΑΚΟΔ 91): δ. Διεύθυνση: ε. Τηλέφωνο: 2.Κατάταξη του προσωπικού της επιχείρησης στις κατηγορίες του άρθρου 2 του Π.Δ. 294/88 και υπολογισμός του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού ασφάλειας και του Γιατρού εργασίας. Αριθμός εργαζομένων Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ ΣΥΝΟΛΟ Άνδρες Γυναίκες Ανήλικα Χρόνος απασχόλησης ΤΑ Χρόνος απασχόλησης ΓΕ 3.Εκπρόσωπος των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και των εργαζομένων (άρθρο 3, Π.Δ. 17/96). ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 4.Περιεχόμενο σύμβασης, 1)Διάρκεια σύμβασης. Από......... έως.......... 2)Υπηρεσίες που υποχρεούται να παρέχει η ΕΞΥΠΠ στην επιχείρηση με βάση τη σύμβαση. (Στην περίπτωση που παρέχονται μόνο μερικές να περιγραφούν). 3)Παρέχονται υπηρεσίες και στα παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση. (Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες να αναφερθούν οι σχετικές περιπτώσεις). 5.Ανάλυση χρόνου απασχόλησης Τεχνικού ασφάλειας και Γιατρού εργασίας βάσει της σύμβασης 1)Τεχνικός ασφάλειας 1ος ΤΑ 2ος ΤΑ 3ος ΤΑ Ονοματεπώνυμο Επίπεδο Γνώσεων Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης 2)Γιατρός εργασίας 1ος ΓΕ 2ος ΓΈ 3ος ΓΕ Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Χρόνος απασχόλησης 6.Τριμηνιαίες κοινές συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1568/85. 1η Συνεδρίαση 2η Συνεδρίαση 3η Συνεδρίαση 4η Συνεδρίαση Ημερομηνία Συμμετοχή Εργοδότη Συμμετοχή Εργαζομένων Συμμετοχή ΤΑ Συμμετοχή ΓΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΕ) Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΈ Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (112/Α.)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
  • Το άρθρο 36 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (177/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (137/Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ.» (154/Α) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του ν. 2469/1997 (138/Α).
  • Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (198/Β).
  • Την 1107141/1239/0006 Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (922/Β).
  • Την με αριθμό 6/5-3-1998 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ).
  • ‘Οτι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται σε βάρος του ειδικού λογαριασμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας ετήσια δαπάνη ποσού 3.850.000 δραχμών περίπου από τη σύσταση της προβλεπόμενης στις διατάξεις επιτροπής.
  • Την με αριθμό 620/3-12-98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-05-26 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107141/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107141_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1568 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1568 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997