ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/96

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Αμφιλοχίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Χανίων και Πεντέλης του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1999. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/48 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200/48 τ.Α΄) β) του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/73 «περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 87/73 τ.Α΄) γ) του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ΄) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/85 τ. Α΄) δ) του άρθρου 5 του Π. Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/85 τ. Α΄) ε) του άρθρου 29 του Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τ.Α΄).
  • Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος των Παιδικών Εξοχών που θα οργανώσει και λειτουργήσει το ΠΙΚΠΑ κατά το έτος 1999 προσδιορίζεται στο ποσό των 345.000.000 δρχ. περίπου και η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2343 του Φ 220 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  • Τα με αριθμ. ΜΠ/70/15.1.99 και ΜΠ 162/3.2.99 έγγραφα του ΠΙΚΠΑ με τα οποία το Ίδρυμα αυτό αποδέχεται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών Αμφιλοχίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Χανίων και Πεντέλης του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 1999.
  • Την αριθμ. 112/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-05-26 Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1999.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία