Ίδρυση εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και από προσωπικό που τοποθετείται σ αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευουντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, μέλη του ειδικού διδακτικού και τεχνικού προσωπικού (ΕΔΤΠ) και μέλη παραϊατρικού προσωπικού. Η τοποθέτηση των μελών ΔΕΠ και ΕΔΤΠ στο εργαστήριο γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α 159), ενώ των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού με τη διαδικασία που καθορίζουν οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα επιστημονικά αντικείμενα ενασχόλησής του
 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και την εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων
 3. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα αντικείμενα του εργαστηρίου
 4. Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού του εργαστηρίου
 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α 53).
2.  
  Το έργο του εργαστηρίου διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικοεργαστηριακό έργο: α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και βιολόγων. Η εκπαίδευση των φοιτητών αφορά στην παρακολούθηση μαθημάτων σε μικρές ομάδες, σεμινάρια κ.λ.π. και στην παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων για την εξειδίκευσή τους στις κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές. Η εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών, ιατρών και βιολόγων περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακή εξειδίκευση. Περιλαμβάνει ακόμη εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, επίβλεψη και εξειδίκευση για την στελέχωση κλινικοεργαστηριακών μονάδων Γενετικής, β)Το ερευνητικό έργο στοχεύει :(ι) στην εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας μελέτης των γενετικών νοσημάτων και στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη σε ατομικό και πληθυσμιακό επίπεδο, (ii) στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των γενετικών νοσημάτων και τη συσχέτιση του γονότυπου με τη φαινοτυπική έκφραση της νόσου και (iii) στη συνεχή βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης και στην προτύπωση της νέας τεχνολογίας για την παρακολούθηση της δυναμικής και των νέων συνθηκών που διαμορφώνει η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος, γ) Το κλινικοεργαστηριακό έργο περιλαμβάνει (i) κυτταρογενετική μελέτη ασθενών και των οικογενειών τους, με γενετικά νοσήματα, (ii) μοριακή ανάλυση ασθενών που πάσχουν από μονογονιδιακά γενετικά νοσήματα, αποκάλυψη μεταλλάξεων και συσχέτιση του γονότυπου με κλινική έκφραση της νόσου, (iii) προγεννητικό έλεγχο γενετικών νοσημάτων με κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές και (iν) παρακολούθηση ασθενών με γενετικά νοσήματα και παροχή οδηγιών για την θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Αρθρο 3 Προσωπικό.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92 (Α 159). Για την άσκηση του κλινικοεργαστηριακού του έργου, το εργαστήριο συνεργάζεται με την Α Παιδιατρική Κλινική.
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων στους χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από την διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό του εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχουν πινακίδες με τον ακριβή τίτλο του και τα στοιχεία του διευθυντή. Αρθρο 6 ΕσοδαΤα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων,.
 1. την πώληση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, γ) την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ.159/1984 (Α 53), δ) τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2083/1992 (Α 159), ε) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ) τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του εργαστηρίου. Αρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
 2. Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, Αρχείο ασθενών με γενετικά νοσήματα, Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 3. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α 173). β) του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α 48).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις : 3-2-98 και 1-12-98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Την αριθμ. 79/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία