ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/100

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/100

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L 202 της 30.7.97, σελ 60) με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της 17.10.89 σ. 23) σχετικά με τη παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 3. Οτι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Το υπ αριθμόν 89/2000 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Με το παρόν διάταγμα η ισχύουσα ελληνική ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία εναρμονίζεται με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Οδηγίας 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 2 Ορισμοί (άρθρο 1 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ως: α) «τηλεοπτική μετάδοση»: η ασύρματη ή όχι, απ ευθείας, η μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή και χωρίς, μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για το κοινό. Περιλαμβάνεται η διαβίβαση, προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν με προσωπική κλήση, πληροφορίες ή άλλες εξυπηρετήσεις, όπως τις υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, τις τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές παρεμφερείς υπηρεσίες, εφόσον με τις υπηρεσίες αυτές δεν μεταδίδονται οπτικοακουστικά έργα οποιασδήποτε μορφής, β) «τηλεοπτικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει τη ευθύνη του συντάκτη ως προς τη σύνθεση των τηλεοπτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στον προηγούμενο ορισμό και μεταδίδονται από τον ίδιο ή μέσω τρίτου, η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε», οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, οι κάτοχοι αδειών παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και οι διαχειριστές τηλεοπτικού προγράμματος του άρθρου 3 του ν. 2644/1998, γ) «τηλεοπτική διαφήμιση»: κάθε μορφή τηλεοπτικού μηνύματος που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής ή αναλόγου τιμήματος, δ) «συγκεκαλυμμένη διαφήμιση»: η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα α) εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνεται έναντι αμοιβής ή αναλόγου πληρωμής. ε) «χορηγία»: κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, που δεν ασκεί τηλεοπτικές δραστηριότητες ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του σήματος, της φήμης, των δραστηριοτήτων ή των επιτευγμάτων της. στ) «τηλε-πώληση»: η μετάδοση άμεσων προσφορών προς το κοινό με σκοπό την παροχή, έναντι πληρωμής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαιοδοσία Ελληνικού Κράτους (άρθρο 2 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Το Ελληνικό κράτος μεριμνά ώστε όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται από τηλεοπτικούς φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του να τηρούν τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος, τηλεοπτικοί φορείς που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους νοούνται εκείνοι: α) οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή β) στους οποίους εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους υπάγονται οι τηλεοπτικοί φορείς που κατέχουν τις προβλεπόμενες στο Ν. 2328/1995 (Α 154) και Ν. 2644/1998 (Α 233) άδειες. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος, ένας τηλεοπτικός φορέας θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο τηλεοπτικός φορέας έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα και οι συντακτικές αποφάσεις για τα προγράμματά του λαμβάνονται εντός της χώρας, β) αν ένας τηλεοπτικός φορέας έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για τα προγράμματα του λαμβάνονται σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον στην ελληνική επικράτεια εργάζεται ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με την δραστηριότητα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, γ) αν σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με την δραστηριότητα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, εργάζεται σε περισσότερα κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εφόσον έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελληνική Επικράτεια, δ) αν ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού που ασχολείται με την δραστηριότητα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν εργάζεται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον άρχισε για πρώτη φορά τις εκπομπές του στην Ελλάδα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και εφόσον διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία της χώρας, ε) αν έχει τα κεντρικά γραφεία του στην ελληνική επικράτεια, αλλά οι αποφάσεις για τα προγράμματά του λαμβάνονται σε τρίτη χώρα, ή αντίστροφα, εφόσον ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με την δραστηριότητα της παροχής τηλεοπτικών υπηρεσιών, εργάζεται στην Ελλάδα. 4. Οι τηλεοπτικοί φορείς, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3, θεωρούνται ότι υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον χρησιμοποιούν συχνότητα η οποία έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό φορέα ο οποίος εκπέμπει σε μία από τις συχνότητες του Ελληνικού Κράτους. β) εφόσον, αν και δεν υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση α) χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό που ανήκει στο Ελληνικό Κράτος , γ) εφόσον, αν και δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β), χρησιμοποιούν ανοδική σύνδεση προς δορυφόρο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/98. 5. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, ποιο κράτος μέλος έχει δικαιοδοσία, θεωρείται ότι την έχει το κράτος - μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 52 (43) και επόμενα της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 6. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα εναντίον κάθε τηλεοπτικού φορέα, ο οποίος εγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, του οποίου όμως η δραστηριότητα απευθύνεται πλήρως ή κατά κύριο λόγο προς το ελληνικό κοινό, εφόσον η συγκεκριμένη εγκατάσταση έλαβε χώρα για να αποφύγει ο τηλεοπτικός φορέας την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 4 Ελευθερία λήψης - Δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης (άρθρο 2α της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Οι ελληνικές αρχές διασφαλίζουν την ελευθερία του κοινού να λαμβάνει και να παρακολουθεί τα προγράμματα τηλεοπτικών φορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί, ύστερα από σύμφωνη γνώμη ή πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), να διατάξει την προληπτική απαγόρευση, με κάθε τεχνικό μέσο, της αναμετάδοσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων του προηγουμένου εδαφίου, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν το περιεχόμενο των προγραμμάτων παραβιάζει κατά πρόδηλο, σοβαρό και έντονο τρόπο τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την προστασία των ανηλίκων από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) εάν με το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών ενθαρρύνεται το μίσος μεταξύ του πληθυσμού λόγω διαφορετικής φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας και φύλου. 2. Για την επιβολή της ανωτέρω προληπτικής απαγόρευσης πρέπει να συντρέχουν και οι ακόλουθες διαδικαστικές προϋποθέσεις: α) ο τηλεοπτικός φορέας να έχει παραβεί την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου δύο τουλάχιστον φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, β) ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να έχει κοινοποιήσει στον τηλεοπτικό φορέα που μεταδίδει το παράνομο τηλεοπτικό πρόγραμμα καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόθεση των ελληνικών αρχών να διατάξουν την επιβολή του προληπτικού αυτού μέτρου σε περίπτωση νέας παράβασης. γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από τη κοινοποίηση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών, χωρίς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει καταλήξει σε ένα φιλικό διακανονισμό με το κράτος μέλος στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο τηλεοπτικός φορέας, που μεταδίδει το παράνομο τηλεοπτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό εξακολουθεί να μεταδίδεται. 3. Σε περίπτωση που εντός δύο μηνών από τη λήψη του προληπτικού απαγορευτικού μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο αυτό δεν συμβιβάζεται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης υποχρεούται να διατάξει την άρση της απαγόρευσης της αναμετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5 Όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημίσεων (άρθρα 10,11,12,13,14,15,16 και 18 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. α) Η τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή/και ακουστικών μέσων επισήμανσης. β) Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να μεταδίδονται μόνο κατ εξαίρεση. γ) Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο. δ) Απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη τηλεοπτική διαφήμιση. 2. α) Τα διαφημιστικά μηνύματα παρεμβάλλονται μεταξύ των εκπομπών. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στα στοιχεία β έως ε , τα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν επίσης να παρεμβάλλονται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δεν θίγονται η αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμματος καθώς και της διάρκειας και της φύσης του, και έτσι ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων τους. β) Στις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη ή στις αθλητικές εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα ανάλογης διάρθρωσης που περιλαμβάνουν διαλείμματα, τα διαφημιστικά μηνύματα παρεμβάλλονται μόνο μεταξύ των αυτόνομων μερών ή στα διαλείμματα. γ) Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, όπως τα κινηματογραφικά έργα μακράς διαρκείας και τα έργα που έχουν γυριστεί για την τηλεόραση (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σήριαλ, των ψυχαγωγικών εκπομπών και των ντοκιμαντέρ) μπορεί να διακόπτεται μια φορά για κάθε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε λεπτών (45 ), υπό τον όρο ότι η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει τα σαράντα πέντε λεπτά (45 ). Στις περιπτώσεις αυτές η διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων μπορεί να έχει διάρκεια εννέα το πολύ πρώτων λεπτών (9 ) της ώρας. Άλλη μία διακοπή επιτρέπεται εάν η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει κατά είκοσι (20 ) τουλάχιστον λεπτά τη διάρκεια δύο ή περισσοτέρων πλήρων χρονικών διαστημάτων σαράντα πέντε λεπτών (45 ). δ) Όταν προγράμματα, άλλα από εκείνα που προβλέπονται το στοιχείο β , διακόπτονται από διαφημιστικά μηνύματα, θα πρέπει να παρέρχεται διάστημα είκοσι τουλάχιστον λεπτών (20 ) μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το χρονικό διάστημα των είκοσι λεπτών (20 ) υπολογίζεται από τη λήξη της πρώτης διακοπής μέχρι την αρχή της επόμενης. ε) Στις μεταδόσεις θρησκευτικών τελετών, δεν πρέπει να παρεμβάλλονται διαφημιστικά μηνύματα. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές, τα προγράμματα επικαίρων, τα ντοκιμαντέρ, οι εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου και οι παιδικές εκπομπές, με προγραμματισμένη διάρκεια κάτω των τριάντα λεπτών (30 ), δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημιστικά μηνύματα. Όταν έχουν προγραμματισμένη διάρκεια από τριάντα (30 ) λεπτά και άνω, εφαρμόζονται οι παραπάνω περιορισμοί. στ) Η αναγραφή του σήματος προϊόντος ή υπηρεσίας ή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου επιχείρησης, ή η αναγγελία γεγονότος καλλιτεχνικού και εμπορικού χαρακτήρα στην οθόνη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκπομπής, συνιστά διαφήμιση που εμπίπτει σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά της. 3. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μεταδιδόμενου κάθε ημέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράμματος. Ειδικά για τις κατόχους αδειών παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ο αντίστοιχος επιτρεπόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων, εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος μίας ώρας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα πρώτα λεπτά της ώρας (12 ). Με την επιφύλαξη των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στη προηγούμενη παράγραφο, κάθε άλλη διακοπή προγράμματος για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα πρώτα λεπτά της ώρας (4 ). Υπέρβαση των οριζομένων στο άρθρο αυτό χρόνων μετάδοσης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που η μετάδοση του τελευταίου διαφημιστικού μηνύματος αρχίσει πριν από τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας των χρόνων αυτών και εφόσον η συνολική διάρκεια του μηνύματος αυτού δεν υπερβαίνει τα τριάντα δευτερόλεπτα (30 ). 4. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών μέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχμές την τιμή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή ή πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται την τιμή των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της τιμής πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια, μορφή και μέγεθος γραμματοσειράς με την οποία ανακοινώνεται ο αριθμός της τηλεπικοινωνιακής γραμμής που παρέχει τις υπηρεσίες. Αν η χρέωση για τη διαφημιζόμενη παροχή των υπηρεσιών δεν γίνεται απευθείας στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, η ανακοίνωση της τιμής ανά πρώτο λεπτό (1 ) της ώρας πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια, μορφή και μέγεθος γραμματοσειράς που ανακοινώνεται ο τρόπος χρέωσης. Οι διαφημίσεις πρέπει να αναφέρουν ρητά και με τρόπο ευδιάκριτο αν οι υπηρεσίες συνίστανται σε απευθείας τηλεφωνικό διάλογο ή σε αναμετάδοση μηχανογραφικής αναπαραγωγής της ανθρώπινης φωνής μέσω δίσκου, κασέτας ή άλλου παρεμφερούς μέσου. 5. Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάδοση με ίσους όρους διαφημιστικών μηνυμάτων, που αφορούν ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες, εκτός αν το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 6. Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει: αα) να απάδει προς το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ββ) να εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλλου, θρησκείας ή ιθαγένειας, γγ) να προσβάλλει θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, δδ) να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια, εε) να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την προστασία του περιβάλλοντος. 7. Απαγορεύεται η τηλεοπτική διαφήμιση των φαρμάκων και των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στην Ελλάδα. 8. Απαγορεύεται κάθε μορφή τηλεοπτικής διαφήμισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού. 9. Η τηλεοπτική διαφήμιση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) να μην απευθύνεται ειδικά στους ανήλικους ούτε, ιδίως, να εμφανίζει ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά, ββ) να μην συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων, γγ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία, δδ)να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά, εε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μη δίνει αρνητική εικόνα για την αποχή από την κατανάλωσή τους ή τη μετρημένη κατανάλωσή τους, στστ) να μην τονίζει ως θετική ιδιότητα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητα τους σε οινόπνευμα. 10. Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους και, συνεπώς, πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους: α) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους β) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες γ) να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα δ) να μην παρουσιάζει ανηλίκους, σε κατάσταση επισφαλή, χωρίς να συντρέχει λόγος. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να καθορίζονται ειδικότερες υποχρεώσεις των τηλεοπτικών φορέων, όπως οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης, για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε ανηλίκους. 11. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η τηλεοπτική διαφήμιση δεν περιλαμβάνει: α) τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα σχετικά με τα δικά του προγράμματα και τα συναφή προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων η παραγωγή ή η παροχή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα προγράμματα αυτά, ή τις εν γένει δραστηριότητες του τηλεοπτικού φορέα. Ο χρόνος μετάδοσης των ανακοινώσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του ημερήσιου χρόνου μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, ο καταμερισμός του χρόνου αυτού ανά δεδομένη ώρα δεν μπορεί να προσαυξάνει άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) την αντίστοιχη μέγιστη διάρκεια του επιτρεπόμενου για τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων χρόνου. β) τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου τα οποία μεταδίδονται δωρεάν, εντός ή καθ υπέρβαση του οριζόμενου από την οικεία νομοθεσία χρόνου μετάδοσης. ΑΡΘΡΟ 6 Χορηγία τηλεοπτικών προγραμμάτων (άρθρο 17 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Επιτρέπεται η χορηγία των τηλεοπτικών προγραμμάτων εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) Ο χορηγός δεν μπορεί να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό μίας εκπομπής που χορηγεί, έτσι ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική επεξεργασία του τηλεοπτικού φορέα ως προς τις εκπομπές. β) Πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από το όνομα ή και το λογότυπο του χορηγού, που εμφανίζονται στην αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων. Η διαρκής ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού και κατά μείζονα λόγο του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών, που προσφέρει ο χορηγός στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, συνιστά διαφήμιση που υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή της, τη διάρκειά και το περιεχόμενο. γ) Δεν πρέπει να παρακινούν στην αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων, ιδίως με συγκεκριμένες αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις υπηρεσίες. δ)Τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παρασκευή ή πώληση τσιγάρων ή άλλων προϊόντων του καπνού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας των οποίων η διαφήμιση απαγορεύεται απολύτως. ε) Ειδικά η χορηγία τηλεοπτικών προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά δεν δύναται να προωθεί ειδικά φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται στην Ελλάδα μόνο με ιατρική συνταγή. στ) Δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές. ζ) Τα ένθετα κάθε είδους εκπομπών τα οποία διαρκούν μέχρι τρία λεπτά της ώρας (3 ) και παρέχουν χρηστικές πληροφορίες στο κοινό, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας μόνο από πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες δεν συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. ΑΡΘΡΟ 7 Οροι και προϋποθέσεις μετάδοσης προγραμμάτων τηλε-πώλησης (άρθρα 10,11,12,13,14,15,16,18 και 18α της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Η μετάδοση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης προγραμμάτων τηλε-πώλησης επιτρέπεται μόνο με τους ακόλουθους χρονικούς περιορισμούς: α) μετάδοση οκτώ, το πολύ, χρονοθυρίδων τηλεπώλησης ημηρεσίως, με ελάχιστη διάρκεια για τη κάθε μία τα δεκαπέντε πρώτα λεπτά (15 ). Σε κάθε περίπτωση η συνολική ημερήσια διάρκεια των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρείς ώρες. β) συνολικός ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης που μεταδίδονται εκτός των χρονοθυρίδων του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται, υπολογιζομένου αθροιστικά, να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) τόσο του ημερήσιου προγράμματος κάθε σταθμού, όσο και του προγράμματος που μεταδίδεται εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος μιας ώρας. Ειδικά για τη ζώνη προγράμματος 18:00 - 01:00, ο συνολικός χρόνος μετάδοσης των μεμονωμένων μηνυμάτων τηλεπώλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος μίας ώρας τα έξι πρώτα λεπτά (6 ). Για τους μήνες Ιανουάριο, Ιούλιο και Αύγουστο ο χρόνος αυτός αυξάνεται σε δώδεκα πρώτα λεπτά (12 ). 2. Στην αρχή και στο τέλος της μετάδοσης των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης μεταδίδεται ειδικό οπτικοακουστικό σήμα, με σκοπό τη πληροφόρηση του κοινού για το περιεχόμενο του ειδικού αυτού τηλεοπτικού προγράμματος. Το οπτικοακουστικό σήμα είναι ενιαίο για κάθε χρονοθυρίδα. 3. Κατά τη διάρκεια των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων. 4. Οι άμεσες προσφορές προς το κοινό που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μίας χρονοθυρίδας τηλεπώλησης μπορούν να αφορούν περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες. 5. Απαγορεύεται η τηλεπώληση κάθε είδους παιδικών προϊόντων. Σε κάθε δε περίπτωση, η τηλεπώληση πρέπει να μην παρακινεί τους ανηλίκους να συνάπτουν συμβάσεις πώλησης ή μίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών. 6. Απαγορεύεται η τηλεπώληση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας κατά την έννοια της οδηγίας 65/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1965 (ΕΕ αριθ. 22 της 9.2.1965, σ. 369, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/39/ΕΟΚ, ΕΕ αριθ. L 214 της 24.8.1993, σ.22) περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα φάρμακα καθώς και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με τις ΚΥΑ αριθμ. Α6Α9392/1991 (Β 233/1992) και αριθμ. Υ6Α3221/1995 (Β 782/1995). 7. Ως προς τον τρόπο μετάδοσης και το περιεχόμενο του προγράμματος, που μεταδίδεται εντός των χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, καθώς και των μεμονωμένων μηνυμάτων τηλεπώλησης, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 του άρθρου 5. ΑΡΘΡΟ 8 Προστασία ανηλίκων - Σήμανση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων (άρθρα 22 και 22α της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Οι τηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας ή να μεταδίδουν στα ειδησεογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού για κάποιο γεγονός. Η δραματοποιημένη αναπαράσταση των γεγονότων, κατά τη μετάδοση των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενημερωτικών εκπομπών, απαγορεύεται απολύτως. 2. Η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανήλικων μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων, καθώς και των ανήλικων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, σε ειδησεογραφικές και άλλες ενημερωτικές εκπομπές των τηλεοπτικών σταθμών απαγορεύεται. Η παρουσίαση αυτή, επιτρέπεται κατ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνον ύστερα από γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Η παρουσίαση ανήλικου δράστη εγκληματικών ενεργειών ή υπαίτιου δυστυχήματος απαγορεύεται απολύτως. 3. Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα (εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης) κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στη προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και πνευματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολο ή ηχητικό σήμα, το οποίο μεταδίδεται επί της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής. Επίσης, το σύμβολο αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα στον τίτλο των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κάθε δημοσίευση, ή καταχώριση των προγραμμάτων αυτών στο τύπο και μεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια των αντίστοιχων ανακοινώσεων του σταθμού (τρέηλερς). 4. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται οι κατηγορίες κατάταξης των προγραμμάτων, τα σύμβολα ή τα ηχητικά σήματα κάθε κατηγορίας καθώς και οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των προγραμμάτων η οποία μπορεί να γίνεται, είτε από εσωτερική επιτροπή επιστημόνων που συγκροτείται σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό, είτε από τις Επιτροπές Ελέγχου Κινηματογραφικών Ταινιών που λειτουργούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, διευρυμένες για το σκοπό αυτό με τρία μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται τα τηλεοπτικά προγράμματα μπορεί να προσδιορίζει την ώρα μετάδοσης του προγράμματος. 5. Οι τηλεοπτικοί φορείς δεν πρέπει να μεταδίδουν προγράμματα τα οποία παροτρύνουν στην ανάπτυξη σχέσεων μίσους μεταξύ των πολιτών λόγω διαφορετικής φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας ή φύλου. ΑΡΘΡΟ 9 Δικαίωμα επανόρθωσης (άρθρο 23 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγενείας, του οποίου προσβάλλονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής δικαιώματα, όπως ιδίως η προσωπικότητα, η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφής δραστηριότητα, ο σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού νεκρού, η μνήμη του οποίου προσβάλλεται κατά τον αυτό τρόπο, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, του οποίου προσβάλλεται κατά τα ανωτέρω η φήμη ή το επιχειρηματικό συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. Δικαίωμα επανόρθωσης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα, συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή άλλος συλλογικός φορέας, καθώς και τα στελέχη τους, όταν οι απόψεις τους για ένα ζήτημα που άπτεται των δραστηριοτήτων τους, παραποιούνται ή αποσιωπούνται κατά τρόπο που αλλοιώνεται η εντύπωση του ακροατή ή τηλεθεατή για το πραγματικό περιεχόμενο των απόψεων αυτών. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για άλλες είκοσι (20) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη της εκπομπής ή των επίμαχων σημείων της. 2. Το αίτημα επανόρθωσης υποβάλλεται στο σταθμό με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, με τον οποίο μπορεί να βεβαιωθεί η υποβολή του και ιδίως με τηλεομοιοτυπία (fax), τηλετύπημα (telex), τηλεγράφημα, συστημένη επιστολή, εξώδικη δήλωση και πρέπει να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή του νομικού προσώπου που βλάπτεται, καθώς και τα στοιχεία του συζύγου ή του συγγενή του νεκρού ή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, β) την ημέρα και την ώρα της επίμαχης εκπομπής, γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη εκπομπή ή αναφορά υπήρξε βλαπτική, δ) το κείμενο της επανόρθωσης ή το αίτημα για εμφάνιση στην ίδια ή ανάλογη εκπομπή ή για μαγνητοσκόπηση και μετάδοση ανάλογης απάντησης. 3. Το κείμενο της επανόρθωσης ή η απάντηση δεν πρέπει να συνιστούν αξιόποινη πράξη ή να θεμελιώνουν αστική ευθύνη του σταθμού ή να αντιτίθενται στα χρηστά ήθη. Ανάλογη είναι η απάντηση όταν διαρκεί ίσο τουλάχιστον χρόνο με τη βλαπτική αναφορά και μεταδίδεται σε αμέσως επόμενη εκπομπή σε περίπτωση σειράς όμοιων εκπομπών, ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης δελτίο ειδήσεων, ή σε ανάλογη από πλευράς ώρας μετάδοσης και τηλεθέασης ή ακροαματικότητας εκπομπή. Το δικαίωμα του θιγομένου για επανόρθωση και η αντίστοιχη υποχρέωση του σταθμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης. 4. Ο σταθμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε δύο (2) ημέρες και ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής με πρωτοβουλία του σταθμού ή του ενδιαφερομένου, που γίνεται δεκτή από το σταθμό. 5. Αν ο σταθμός απορρίψει το αίτημα, το διαβιβάζει υποχρεωτικώς μαζί με την αιτιολογημένη απορριπτική απόφασή του, σε είκοσι τέσσερις (24) το αργότερο ώρες, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το Ε.Σ.Ρ., ή σε περίπτωση κατεπείγοντος ο Πρόεδρός του, αποφασίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Η αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ή του Προέδρου του, που διατάσσει την ολική ή μερική αποδοχή του αιτήματος επανόρθωσης είναι υποχρεωτική για το σταθμό. Η διοικητική αυτή διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης του σταθμού και ιδίως από τις διατάξεις τις σχετικές με την προστασία της προσωπικότητας των θιγομένων κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε κάθε δε περίπτωση, η μη συμμόρφωση του σταθμού στην ανωτέρω απόφαση επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2644/1998. 6. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και εφόσον η προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η προηγούμενη υποβολή αίτησης επανόρθωσης και η μη προσήκουσα από τον εγκαλούμενο τηλεοπτικό σταθμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής, αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση επανόρθωσης. ΑΡΘΡΟ 10 Μετάδοση ευρωπαϊκών έργων - Ανεξάρτητοι παραγωγοί (άρθρα 4,5,6,7 και 9 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ) 1. Οι τηλεοπτικοί φορείς υποχρεούνται να μεταδίδουν, ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων από αυτούς προγραμμάτων. Στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου μετάδοσης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιγνίδια, διαφημίσεις, τηλεπώληση καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας. 2. Ως ευρωπαϊκά έργα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεωρούνται: α) τα έργα καταγωγής κρατών μελών, β) τα έργα καταγωγής τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διασυνοριακή τηλεόραση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου 3, γ) τα έργα καταγωγής άλλων τρίτων ευρωπαϊκών κρατών που ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου 4. Η εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων β) και γ) προϋποθέτει ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες δεν υποβάλλουν τα έργα καταγωγής κρατών μελών σε μέτρα που καταλήγουν σε διακριτική δυσμενή μεταχείρισή τους. 3. Τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) είναι εκείνα που πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, στοιχεία α) και β) και που πληρούν μια από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: α) πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη· β) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα η περισσότερα από αυτά τα κράτη· γ) η συμμετοχή των συμπαραγωγών των κρατών αυτών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της συμπαραγωγής, η δε συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των κρατών αυτών. 4. Τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) είναι εκείνα που πραγματοποιούνται, είτε αποκλειστικά, είτε σε συμπαραγωγή, με παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή από παραγωγούς εγκατεστημένους σε μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες για τον οπτικοακουστικό τομέα, εφόσον τα έργα αυτά πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. 5. Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της παραγράφου 2 αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών παραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, λογίζονται ως ευρωπαϊκά, εφόσον οι κοινοτικοί συμπαραγωγοί συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν η περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός του εδάφους των κρατών μελών. 6. Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 4, αλλά πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζόμενους που κατοικούν σ ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, θεωρούνται ως ευρωπαϊκά κατ αναλογία της συμμετοχής των κοινοτικών συμπαραγωγών στο συνολικό κόστος της παραγωγής. 7. Οι τηλεοπτικοί φορείς μεριμνούν ώστε το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξαιρουμένου του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των διαφημίσεων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης, να αφιερώνονται σε έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995. 8. Η μετάδοση ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων επιτρέπεται μόνο κατά τις χρονικές περιόδους που έχουν συμφωνηθεί με τους κατόχους των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΡΘΡΟ 11 Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος 1. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, με κριτήριο τις συνθήκες της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και την προστασία των τηλεθεατών - καταναλωτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων. 2. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 11 του ν. 2644/1998 Προεδρικό Διάταγμα, σχετικά με τη μετάδοση των γεγονότων μείζονος σημασίας, ισχύει μόνο μετά τη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3α της Οδηγίας 89/552. 3. Η ισχύς τους παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 8 η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 236/1992, 231/1995 και του άρθρου 3 παράγραφοι 3 έως 11 του Ν. 2328/1995, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεών του. Η παράγραφος 14 του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 καταργείται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 του παρόντος. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις καταργηθείσες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-17 Προεδρικό Διάταγμα 2000/100
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/98
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149). 2007/3587 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ αριθ. L 166 της 1[...]" 2002/301 2002
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομ[...]" 2002/343 2002
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010