ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/105

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/105

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 370/1995 (Α 199). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136). 3. Τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις»), και την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ΕΕ L 336/23.12.1994). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. α και 2 του Π.Δ. 195/1995 «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 102). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. Γ περ. α και 3 περ. β του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α 51). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 9. Την με αριθ. 309/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι: α) Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 13ης Οκτωβρίου 1997 (ΕΕ L 328/28-11-1997), με τις οποίες τροποποιήθηκε η Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών. β) Η τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α 199) με το οποίο έγινε μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ. Άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ) 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 370/95 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συμβάσεις προμηθειών των ως άνω αναθετουσών αρχών των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε δραχμές και ΕCU των 200.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (D.Τ.S.). Ειδικά όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της Αμυνας, οι οποίες κατονομάζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, το όριο αυτό ισχύει για προϊόντα μη κατονομαζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ. Επίσης υπάγονται οι συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές που πρέπει να εφαρμόζουν τη συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις και οι οποίες κατονομάζονται στο Παράρτημα Ι, η προϋπολογιζόμενη κατά τα προηγούμενα εδάφια αξία των οποίων είναι χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε δραχμές και ΕCU των 130.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων. Ειδικά όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της Αμυνας, το όριο αυτό ισχύει μόνο για συμβάσεις που αφορούν προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η μέθοδος υπολογισμού των ανωτέρω ορίων σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα καθώς και η αντιστοιχία τους σε ΕCU και δραχμές αναθεωρούνται κατ αρχήν ανά διετία, αρχής γενομένης από 1/1/96. Τα αναφερόμενα ανωτέρω κατώτατα όρια και το ισοδύναμο ποσό σε ΕCU και Εθνικά Νομισματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την εκάστοτε αναθεώρησή τους.» 2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 370/95 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 9, η οποία έχει ως ακολούθως: «9. Οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών.» Η υπάρχουσα παράγραφος 9 αριθμείται ως παρ.10 3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 370/95 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές. Ετσι, η προθεσμία αυτή κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα έξη (36) ημερών και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ενδεικτική ανακοίνωση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV Α (προκαταρκτική ενημέρωση), πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημέρες και κατ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και εφόσον η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV Β (ανοικτή διαδικασία) εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της.» 4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 370/95 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να μειωθεί σε είκοσι έξη (26) ημέρες εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.Α (προκαταρκτική ενημέρωση), πενήντα δύο (52) τουλάχιστον ημέρες και κατ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και εφόσον η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.Γ (κλειστή διαδικασία), ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV.Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) και εφόσον τα στοιχεία αυτοά είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο δημοσίευσης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση εφαρμογής της επείγουσας διαδικασίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τότε η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης πρόσκλησης.» 5. Οι παρ. 11 και 12 του άρθρου 8 του Π.Δ. 370/95 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «11. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον η γνωστοποίησή τους αντίκειται σε ισχύουσες διατάξεις νόμων, ή προς το δημόσιο συμφέρον, ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών.» «12. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν, και γραπτώς εφόσον τους ζητηθεί, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις ληφθείσες σχετικές με την ανάθεση της σύμβασης αποφάσεις, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν τη μη υπογραφή σύμβασης σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό, ή να κινήσουν εκ νέου τη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 6. α) Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 370/95 τροποποιείται ο τίτλος και προστίθεται νέα παράγραφος 1 ως ακολούθως: «Άρθρο 12 Υποβολή προσφορών - Κοινοί κανόνες συμμετοχής. 1. Οι προσφορές υποβάλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά. Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών με κάθε άλλο μέσο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εξασφαλίζει: α) ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της. β) ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. γ) εφόσον είναι απαραίτητο για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές επιβεβαιώνονται το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή με την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου. δ) ότι η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.» Οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται ως παρ. 2, 3, 4 και 5 αντιστοίχως. 7. Το άρθρο 17 του Π.Δ. 370/95 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 17 Στατιστικά στοιχεία. 1. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου στατιστικά στοιχεία για τις συναφθείσες από αυτές συμβάσεις το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συγκεντρωτικό πίνακα των παραπάνω στατιστικών στοιχείων μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος. 2. Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται τουλάχιστον: α) Όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος: αα. Η συνολική αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε αναθέτουσα αρχή κάτω του κατωτάτου ορίου εφαρμογής του παρόντος. ββ. Ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάτου ορίου εφαρμογής, ταξινομημένες, εάν είναι δυνατόν, κατά διαδικασία, κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με την ονοματολογία CΡΑ (Classificatiοn οf Ρrοducts Αccοrding tο Αctiνities, άρθρο 8 παραγ. 1), και εθνικότητα του προμηθευτή στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, κατά κατηγορία όπως αυτές ταξινομούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 5, αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν σε κάθε Κράτος - Μέλος και στις τρίτες χώρες. β) Όσον αφορά τις λοιπές αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στο παρόν, καταχωρούνται ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που καταρτίσθηκαν άνω του κατωτάτου ορίου εφαρμογής, ταξινομημένες, εάν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, κατά κατηγορία αναθετουσών αρχών. γ) Όσον αφορά τις συμβάσεις που ανατέθηκαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις Δημόσιες Συμβάσεις, καταχωρείται για μεν τις αναθέτουσες αρχές του παραρτήματος Ι ο αριθμός και η συνολική αξία των συμβάσεων αυτών, για κάθε μία αναθέτουσα αρχή, για δε τις υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στο παρόν κατά κατηγορία αναθετουσών αρχών η συνολική αξία των συμβάσεων. δ) Οποιοδήποτε άλλο στατιστικό στοιχείο που προσδιορίζεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ και απαιτείται δυνάμει της Συμφωνίας Π.Ο.Ε. για τις Δημόσιες Συμβάσεις.» 8. Τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 370/95 Παραρτήματα Ι και ΙV αντικαθίστανται ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Π.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1. Υπουργείο Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Εξωτερικών 3. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 4. Υπουργείο Οικονομικών 5. Υπουργείο Ανάπτυξης 6. Υπουργείο Δικαιοσύνης 7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 8. Υπουργείο Πολιτισμού 9. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 10. Υπουργείο Περιβαλλοντος - Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων 11. Υπουργείο Εργασίας 12. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 13. Υπουργείο Γεωργίας 14. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 15. Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης 16. Υπουργείο Αιγαίου 17. Γενικό Επιτελείο Στρατού 18. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 19. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 20. Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών 21. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 22. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης 23. Γενική Γραμματεία Ισότητας 24. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 25. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 26. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 27. Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας 28. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 29. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων 30. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 31. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 32. Οργανισμός Εργατικής Εστίας 33. Εθνικό Τυπογραφείο 34. Γενικό Χημείο του Κράτους 35. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 36. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 37. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 38. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 39. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 40. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 41. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 42. Πανεπιστήμιο Πατρών 43. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) 44. Πολυτεχνείο Κρήτης 45. Σιβιτανίδειος Σχολή 46. Αιγινήτειο Νοσοκομείο 47. Αρεταίειο Νοσοκομείο 48. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 49. Ελληνικά Ταχυδρομεία 50. Οργανισμός Διαχείρησης Δημόσιου Υλικού 51. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 52. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής, και εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2. Φύση και ποσότητα ή αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν. Αριθμός αναφοράς της κοινής ταξινόμησης προϊόντων (Κ.Τ.Π.) 3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσής της ή των συμβάσεων (αν είναι γνωστή). 4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης 6. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 7. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Όνομα, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2..α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση β) Είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης β) Φύση των ζητουμένων προϊόντων, με αναφορά αν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμό αναφοράς Κ.Τ.Π. γ) Ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και εάν είναι γνωστό προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανομένων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες. δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών. 4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, εάν είναι δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. β) Ενδεχομένως, προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής. γ) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπεινα καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων. 6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές. 7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις. 9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές διατάξεις. 10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον ο προμηθευτής. 12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του. 13. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή αναφέρονται, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη. 14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών 15. Λοιπές πληροφορίες. 16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις. Γ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2. α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση της σύμβασης. β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην ταχεία διαδικασία. γ) Είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης. β) Φύση των ζητουμένων προϊόντων με αναφορά αν απαιτείται η υποβολή προσφορών για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμός αναφοράς Κ.Τ.Π. γ) Ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και εαν είναι γνωστό προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαβανομένων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες. δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών. 4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης, ή αν είναι δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία προμηθευτών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων υποβολή προσφορών. 8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 9. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον ο προμηθευτής. 10. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 11. Αριθμό ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 13. Λοιπές πληροφορίες. 14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία, της μη δημοσίευσής της. 15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφωνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2. α) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση της σύμβασης. β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην ταχεία διαδικασία. γ) Κατά περίπτωση, είδος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης. β) Φύση των ζητουμένων προϊόντων με αναφορά αν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών. Αριθμός αναφοράς Κ.Τ.Π. γ) Ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές καιεάν είναι γνωστό προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεωσίμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες προμήθειες. δ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτούμενων προμηθειών. 4. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης, ή αν είναι δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 8. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθούν οι οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον ο προμηθευτής. 9. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 11. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. 12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13. Λοιπές πληροφορίες 14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 16. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις. Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 10 παρ. 5). 3. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης. 4. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν. 6. Ονομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή των προμηθευτών. 7. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Αριθμό αναφοράς Κ.Τ.Π. 8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη). 9. Αξία των προσφορών που έγιναν δεκτές ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 10. Ενδεχομένως, αξία καιμέρος της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους. 11. Λοιπές πληροφορίες. 12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης. 14. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-17 Προεδρικό Διάταγμα 2000/105
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/100