ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/110

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/110

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 228/1998 (Α 176) «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 6002/1934 (Α 37) «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 113/1936 (Α 398) και του άρθρου 5 του ίδιου Νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 318/1976 (Α 111) «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων κ.λπ.». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 228/1998 (Α 176). 3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 4. την αριθμ. 342/22.10.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.). 5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την προτεινόμενη διάταξη για το έτος 2000 εκ δρχ. 67.000.000, θα καλυφθεί από την πίστωση του Κ.Α. Εξόδων 0651 που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου και για τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 6. Την αριθμ. 1107147/1239/006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). 7. Την αριθμ. 53/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε τα εξής: Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 228/1998 (Α 176) τροποποιείται ως ακολούθως: «Στους άνεργους ναυτικούς παρέχεται από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας (Κ.Α.Α.Ν.) μηνιαίο επίδομα ποσού 80.000 δραχμών για τους έγγαμους ή διαζευγμένους με παιδιά των οποίων έχουν την επιμέλεια και 60.000 δραχμών για τους άγαμους ή διαζευγμένους χωρίς παιδιά». Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ Ί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ.0544/13/ΑΣ 192/Μ.4647 (2) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας διεθνών οδικών, επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών Ελλάδος - Ουκρανίας Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 2506/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 119 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 11 Ιουνίου 1997, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 αυτής, την 21 Φεβρουαρίου 2000. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2000 Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-30 Προεδρικό Διάταγμα 2000/110
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση επιδομάτων ανέργων ναυτικών. 2001/281 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2001. 2001/315 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2000. 2001/96 2001
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 2002. 2002/271 2002
Αύξηση επιδομάτων ανέργων ναυτικών. 2003/64 2003
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2002. 2003/71 2003
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2003. 2004/163 2004
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2004. 2005/116 2005
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005. 2006/94 2006