ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/147

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α - 41). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. στ και θ του Ν. 1481/1984 (Α -152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α - 49). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα , όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α -154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α -38). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθ. 196/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1. Το άρθρο 21 του Π.Δ. 24/1997 (Α - 29) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 21. Συντάκτες εκθέσεων αξιολόγησης. 1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιωματικούς ανώτερους ή αρχαιότερους του αξιολογούμενου που φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β και υπόκεινται σε γνωμάτευση. Κατ εξαίρεση δεν υπόκεινται σε γνωμάτευση: α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσουν ο Αρχηγός, οι Αντιστράτηγοι Αστυνομίας, εφόσον οι αξιολογούμενοι είναι ανώτεροι ή κατώτεροι αξιωματικοί, οι προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου για τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και ο διευθυντής της Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α./Υ.Δ.Τάξης. β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπασπιστών των προϊσταμένων των Κλάδων του Αρχηγείου, των γενικών αστυνομικών διευθυντών Περιφέρειας και του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας και οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων των Τμημάτων των Γ.Α.Δ. Περιφέρειας και της Αστυνομικής Ακαδημίας. 2. Συντάκτης των εκθέσεων αξιολόγησης είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος και γνωματεύων ο προϊστάμενος της αμέσως ανώτερης ιεραρχικά μονάδας. 3. Προϊστάμενος οργανικής μονάδας, όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και τη γνωμάτευση επ αυτών, θεωρείται επίσης: α. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για τον προϊστάμενο του Επιτελείου και το γενικό επιθεωρητή. β. Ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης και τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου. γ. Ο γενικός επιθεωρητής, ο προϊστάμενος του Επιτελείου και ο προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου, για τις Υπηρεσίες που εποπτεύονται απ αυτούς. δ. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου για τον υπασπιστή του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα και τους προϊσταμένους των γραφείων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. ε. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου για τους διευθυντές των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. στ. Οι οικείοι υπασπιστές για τους αξιωματικούς των γραφείων του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του αρχηγού, υπαρχηγού, προϊσταμένου του Επιτελείου, γενικού επιθεωρητή και των προϊσταμένων των Κλάδων του Αρχηγείου. ζ. Οι προϊστάμενοι των γραφείων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τους αξιωματικούς των γραφείων τους. η. Ο αρχαιότερος υποδιευθυντής των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών. θ. Ο αρχαιότερος υποδιευθυντής των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τους υπασπιστές και τους προϊσταμένους των Τμημάτων και Υποδιευθύνσεων του Επιτελείου τους. ι. Ο αρχαιότερος αξιωματικός των Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος, των οποίων προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. 4. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του αστυνομικού προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Διεύθυνσης Υγειονομικού και των υφισταμένων αυτών Υπηρεσιών, καθώς και των Αστυνομικών Τμημάτων που ιδρύθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 97/1995 (Α - 60), όπως τροποποιήθηκε, 392/1995 (Α - 217), 260/1995 (Α - 144) και 334/1995 (Α - 179) εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3, εδάφ. γ του παρόντος άρθρου. 5. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης συντάκτη, η αρμοδιότητα σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης περιέρχεται στον γνωματεύοντα, η δε αρμοδιότητα του γνωματεύοντα στον άμεσο προϊστάμενο αυτού. Εάν υπάρχει ο συντάκτης και κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει ο γνωματεύων, η αρμοδιότητα αυτού περιέρχεται στον άμεσο προϊστάμενό του και όταν δεν υπάρχει, ούτε συντάκτης, ούτε γνωματεύων τότε ορίζονται από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ο αξιολογούμενος να έχει συμπληρώσει ορισμένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη. 6. Οι αξιωματικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα, μακρά αναρρωτική άδεια, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου δεν συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης, για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές τους υφιστάμενοί τους αξιωματικοί. Στις περιπτώσεις αυτές ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των αξιωματικών αυτών, ορίζει ως συντάκτες και ως γνωματεύοντες αξιωματικούς ανώτερους των αξιολογουμένων. 7. Λεπτομέρειες, καθώς και θέματα δευτερεύουσας φύσης, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ρυθμίζονται με διαταγή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας». Άρθρο 2. 1. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Π.Δ. 24/1997 (Α - 29), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ανώτερο Συμβούλιο. Αποτελείται από ένα Αντιστράτηγο Αστυνομίας ως Πρόεδρο και τέσσερες (4) Υποστρατήγους Αστυνομίας γενικών καθηκόντων, ως μέλη. Όταν το Συμβούλιο κρίνει υγειονομικούς αξιωματικούς ο νεότερος Υποστράτηγος Αστυνομίας αντικαθίσταται από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ Υ.Δ.Τ.». 2. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ιδίου ως άνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.104/2000 (Α - 99), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων είναι αρμόδιο για τις κρίσεις των Αντιστρατήγων και τις επανακρίσεις των Υποστρατήγων, των Ταξιάρχων Αστυνομίας και των Αστυνομικών Διευθυντών.» «2. Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις κρίσεις των Υποστρατήγων Αστυνομίας, των Ταξιάρχων Αστυνομίας και των Αστυνομικών Διευθυντών και τις επανακρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α .» «3. Το Ανώτερο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α και τις επανακρίσεις των κατωτέρων αξιωματικών.» Άρθρο 3. 1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 69/1997 (Α - 62) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων είναι τριμελές και αποτελείται από τον υπαρχηγό του Σώματος ως πρόεδρο και ως μέλη τους δύο Αντιστρατήγους Αστυνομίας. Όταν πρόκειται για μεταθέσεις Αστυνομικών Διευθυντών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου αυτού αντικαθίσταται από τον αρχηγό του Σώματος.» 2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι μεταθέσεις των ανωτάτων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίζονται από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.» Άρθρο 4. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 399/1987 (Α - 178), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα δικαιολογητικά και οι εκθέσεις υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων διαβιβάζονται στο συμβούλιο επιλογής που συγκροτείται με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από τον προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρόεδρο, δύο ανώτατους αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, το διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού και το διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ως γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός γενικών καθηκόντων.» 2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 236/1988 (Α - 100), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα δικαιολογητικά και οι εκθέσεις υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων διαβιβάζονται στο συμβούλιο επιλογής, που συγκροτείται με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από τον προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο, τρεις ανώτατους αξιωματικούς γενικών καθηκόντων και τον ανώτερο ή αρχαιότερο αστυκτηνίατρο, αν πρόκειται, για την πρόσληψη αστυκτηνιάτρων, ή τον τμηματάρχη του Τμήματος Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αν πρόκειται για την πρόσληψη των λοιπών, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ως γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός γενικών καθηκόντων.» Άρθρο 5. Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 11 Μαΐου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-05-11 Προεδρικό Διάταγμα 2000/147
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/128
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2013/164 2013
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018