ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/161

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/161

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 παρ. 29 (γ) του ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α 78). β) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 (α) του ν. 2469/1997 (Α 38). 2. Την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630/Β/12.5.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοικ. και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή». 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό 4. Την αριθ. 234/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι ακόλουθες αρμοδιότητες, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 1. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (άρθ. 16 του Α.Ν. 627/68, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.513/76-ΦΕΚ 356 Α ). 2. Απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης, καθώς και ανέγερση σχολικών κτιρίων πλην της περιοχής Αττικής (άρθρο 6 παρ.24 του Ν.2240/94 - ΦΕΚ 153 Α ). 3. Στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών. 4. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 1566/85 - ΦΕΚ 167 Α και άρθρο 10 του Π.Δ. 472/1983 ΦΕΚ 181 Α ). 5. Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 1566/1985). 6. Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 1566/85). 7. Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό (Υ.Α Γ2/4832/28.11.1990). 8. Έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού (ΚΕΦ. Β4 της Υ.Α. Γ2/4832/28.11.90 ΦΕΚ 762/90 τ. Β ). 9. Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου (άρθρο 7 του Π.Δ. 483/77 και άρθρο 5 του Π.Δ. 484/77 - ΦΕΚ 149 Α ). 10. Δωρεάν μεταφορά και σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων (Υπουργικές Αποφάσεις Γ2/3731/ 20.9.88 και Γ2/3732/20.9.88 ΦΕΚ 767/88 Β ). 11. Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης (άρθρο 2. παρ.24 Ν.2621/1998 - ΦΕΚ 136/98 τ.Α και άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985). 12. Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (άρθρο 53 του Ν. 1566/1985). 13. Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους ( άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Α ). 14. Έγκριση για την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων, παράλληλων και κερματοδεκτών) στα σχολεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (άρθρο 4 παρ. 1 ε Π.Δ. 173/85 - ΦΕΚ 59/85 τ.Α ). 15. Καθορισμός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κατά μήνα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση (άρθρο 4 παρ. 1ζ Π.Δ. 173/85). 16. Έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων (ΤΕΛΕΞ) στις υπηρεσίες εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 2δ Π.Δ. 347/86- ΦΕΚ 154 Α ). 17. Καθορισμός των σχολείων και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να πραγματοποιούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω ΟΤΕ (άρθρο 4 παρ. 1 στ , Π.Δ. 173/85 - ΦΕΚ 59 Α ). 18. Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές (άρθρο 47 παρ. 3 του Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 Τ.Α ). 19. Διορισμός και αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων και καθορισμός των λεπτομερειών επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων των Κληροδοτημάτων έμμεσης διαχείρισης που χορηγούν υποτροφίες (άρθρο 10 του Π.Δ. 472/1983 - ΦΕΚ 181/83τ. Α , άρθρο 2 του Π.Δ. 173/1985 και Ν. 1583/1985 - ΦΕΚ 222/85 τ. Α ). 20. Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε μορφής ν.π.δ.δ. και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και η έγκριση κυκλοφορίας τους (άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53 -ΦΕΚ 117 Τ.Α και άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 173/85 -ΦΕΚ 59/85 Τ.Α ). 21. Έγκριση για οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων, υλικών κλπ (άρθρο 4 παρ. 1β του Π.Δ. 173/1985 ΦΕΚ 59/85 τ.Α ). 22. Αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ (άρθρο 4 παρ. 1 δ του Π.Δ. 173/85, ΦΕΚ 59/85 τ.Α ). 23. Έγκριση των εισηγήσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας για τον καθορισμό των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (άρθρο 49 Ν. 1566/85 ). 24. Έκδοση απόφασης για τη μεταβίβαση περιουσίας των σχολικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 31 Ν.2009/92). Άρθρο 2 Οι αρμοδιότητες του άρθρου 1 με αριθμούς 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12, 14, 15,16, 17, 18, 20, 21, 22 και 24 του παρόντος διατάγματος ασκούνται από το Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και για τα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Ασκείται επίσης από το Νομάρχη η αρμοδιότητα της συγκρότησης των Σχολικών Εφορειών που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Π.Δ 1025/77, ΦΕΚ 344 Α ). Άρθρο 3 Για τις αρμοδιότητες των άρθρων 1 και 2 του παρόντος διατάγματος ο οικείος Νομάρχης καθορίζει εκάστοτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την Υπηρεσιακή Μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία θα ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-06-23 Προεδρικό Διάταγμα 2000/161
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/230 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/277 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης. 2002/380 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. 2003/148 2003
Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2003/342 2003
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2003/36 2003
Ίδρυση Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/31 2004
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/86 2004
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης. 2005/214 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔιεύθυνσης Πέλλας. 2005/237 2005
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ/νσης Ξάνθης. 2006/196 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 2006/197 2006
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. 2006/198 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. 2006/257 2006
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής. 2006/258 2006
Ίδρυση Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας. 2007/82 2007
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Λακωνίας. 2007/83 2007
Ίδρυση Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2008/141 2008
΄Ιδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύ­θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 2008/200 2008