ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/165

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (Α 70), 7 του Ν.1775/1988 εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Α 101) και 65 του Ν.1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις (Α 130) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις . 2. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν 2469/1997 (Α 38) Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις . 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 25.000.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 50.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ. 19-110 ΚΑΕ της Ομάδας 0200, Ειδ. Φ. 19-160 ΚΑΕ 0515), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 4. Την αριθμ. 194/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποφασίζουμε Άρθρο Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (Ε.Ε.L. 19/24.1.1989, σελ. 16 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 2 ( αμοιβή άσκηση αυτής της δραστηριότητας, ή / και την επιστροφή των ιατρικών δαπανών, απαιτείται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η κατοχή διπλώματος. Εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα, η επαγγελματική δραστηριότητα των μελών επαγγελματικής ένωσης ή οργάνωσης κύριος στόχος των οποίων είναι η προαγωγή και η διατήρηση της στάθμης του επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα και οι οποίες για την επίτευξη αυτού του στόχου τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και: α) χορηγούν στα μέλη τους δίπλωμα β) υποβάλλουν τα μέλη τους σε επαγγελματικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και γ) παρέχουν σ αυτά το δικαίωμα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς το δίπλωμα αυτό. Στο παράρτημα του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των ενώσεων ή οργανώσεων που πληρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου. Όταν Κράτος μέλος αναγνωρίζει μια ένωση ή οργάνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή η οποία δημοσιεύει την πληροφορία αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5. Επαγγελματική πείρα νοείται η νόμιμη και πραγματική άσκηση του σχετικού επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος. 6. Πρακτική άσκηση προσαρμογής νοείται η άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και συνοδεύεται ενδεχομένως από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής υπόκειται σε αξιολόγηση. 7. Δοκιμασία επάρκειας νοείται ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητά του να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, συνεκτιμώμενου και του γεγονότος ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του. Για τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος Διατάγματος, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα, καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τους τίτλους που επικαλείται ο αιτών. Από τους ανωτέρω τομείς επιλέγονται για τη δοκιμασία εκείνοι, των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η δοκιμασία αυτή μπορεί να καλύπτει και τη γνώση των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στην Ελλάδα για το επάγγελμα. Άρθρο 3 (άρθρο 2 της Οδηγίας 89/48) Πεδίο εφαρμογής Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ζητούν να ασκήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, εφόσον δεν έχουν αποκτήσει το δίπλωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 στην Ελλάδα και δεν έχουν ασκήσει ήδη το επάγγελμα αυτό στην Ελλάδα. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται τα επαγγέλματα, τα οποία διέπονται από διατάξεις που τίθενται βάσει ειδικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθιερώνουν αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τα επαγγέλματα που διέπονται από διατάξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ. Άρθρο 4 (άρθρο 3 της Οδηγίας 89/48) Άσκηση επαγγέλματος στην Ελλάδα 1. Εάν η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή η άσκηση του στην Ελλάδα προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος του άρθρου 2, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος δεν δύναται να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκηση του υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, εφόσον ο αιτών: α) κατέχει το δίπλωμα του άρθρου 2 που έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος και απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος αυτό, ή β) έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που δεν ρυθμίζει νομοθετικά αυτό το επάγγελμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3 και 4 του παρόντος σχεδίου και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει Ι. να έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, ΙΙ. να πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους παρακολούθησε με επιτυχία κύκλο σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας με ελαστική παρακολούθηση, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου ενός κράτους μέλους και ότι παρακολούθησε με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση που απαιτείται επιπλέον του κύκλου σπουδών μετά τη δευτεροβάθμια, και ΙΙΙ. να προετοιμάζουν τον αιτούντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού. 2. Προς τον τίτλο ή τίτλους της παραγράφου 1 περ. β εξομοιούται οποιοσδήποτε τίτλος ή σύνολο τίτλων που έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εντός της Κοινότητας και αναγνωρίζεται από αυτό το κράτος μέλος ως ισοτίμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος κοινοποιεί προς την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη μέλη τους τίτλους που χορηγούνται και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ισοτίμου επιπέδου προς τους τίτλους της παραγράφου 1 περ. β . Άρθρο 5 (άρθρο 4 της οδηγίας 89/48) Επαγγελματική πείρα, πρακτική άσκηση προσαρμογής, δοκιμασία επάρκειας 1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 δεν θίγουν την ευχέρεια του Συμβουλίου του άρθρου 10 του παρόντος, να ζητεί από τον αιτούντα: α) Να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα, όταν η διάρκεια της εκπαίδευσης την οποία επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι κατά ένα τουλάχιστον έτος μικρότερη από αυτήν που απαιτείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής πείρας: αα) Δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της ελλείπουσας περιόδου εκπαίδευσης, εφόσον η ελλείπουσα περίοδος αφορά τον κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή περίοδο επαγγελματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και ολοκληρώνεται με εξετάσεις. ββ) Δεν μπορεί να υπερβαίνει την ελλείπουσα περίοδο εκπαίδευσης, εφόσον η εκπαίδευση αυτή συνίσταται σε περίοδο άσκησης του επαγγέλματος που διεξάγεται με την αρωγή αναγνωρισμένου επαγγελματία. Προκειμένου περί των εξομοιουμένων διπλωμάτων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ως διάρκεια εκπαίδευσης θεωρείται η διάρκεια εκπαίδευσης που απαιτείται για τον τίτλο προς τον οποίο εξομοιώνονται. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής πείρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχ β) του παρόντος. β) Να πραγματοποιήσει στην Ελλάδα πρακτική άσκηση προσαρμογής, επί τρία έτη κατ ανώτατο όριο, ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας: αα) Όταν η εκπαίδευση την οποία έχει λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 4, αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία ή ββ) Όταν το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υφίστανται στο επάγγελμα που ασκεί ο αιτών στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης είτε το επάγγελμα αυτό είναι ρυθμιζόμενο είτε όχι. Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής οι ελλείπουσες επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται στην Ελλάδα μετά από ειδική εκπαίδευση που αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωμα ή τους τίτλους που προσκομίζει ο αιτών. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας της παραγράφου 1 περ. β ανήκει στον αιτούντα. Το δικαίωμα αυτό της επιλογής δεν ισχύει για επαγγέλματα η άσκηση των οποίων απαιτεί επακριβή γνώση του εσωτερικού δικαίου και ως προς τα οποία η παροχή συμβουλών ή και συνδρομής σε θέματα εσωτερικού δικαίου αποτελεί ουσιώδες και σταθερό στοιχείο της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για όσα άλλα επαγγέλματα ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. 2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α και β της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σωρευτικά. Άρθρο 6 (άρθρο 5 της οδ.89/48) Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος έχει την ευχέρεια να επιτρέπει στον αιτούντα, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες προσαρμογής του στο επαγγελματικό περιβάλλον, να πραγματοποιεί, βάσει ισοτιμίας και κατ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης για τους ημεδαπούς νομοθεσίας, το μέρος εκείνο της επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνίσταται στην άσκηση του επαγγέλματος που διεξάγεται με τη βοήθεια αναγνωρισμένου επαγγελματία, το οποίο δεν είχε πραγματοποιήσει στο κράτος μέλος προέλευσης ή καταγωγής. Άρθρο 7 (άρθρο 6 της οδ.89/48) Αποδεικτικά στοιχεία 1. Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη κηρύξεως σε πτώχευση ή πιστοποιητικού περί μη αναστολής ή μη απαγορεύσεως ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, επαρκή απόδειξη αποτελούν τα οικεία πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης. Εάν τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, προσκομίζεται ένορκη δήλωση του αιτούντος ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, ή αν σε κράτος μέλος δεν υπάρχει όρκος αυτού του είδους, επίσημη δήλωση στην οποία προβαίνει ο ενδιαφερόμενος ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργανώσεως του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, η οποία χορηγεί βεβαίωση που αποδεικνύει αυτόν τον όρκο ή την επίσημη δήλωση. 2. α) Όταν για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού σωματικής ή /και ψυχικής υγείας, αποτελεί επαρκή απόδειξη το προσκομιζόμενο έγγραφο που απαιτείται για τον σκοπό αυτό στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης. β) Εφόσον το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, αποτελεί επαρκή απόδειξη η προσκομιζόμενη βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, η οποία αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό σωματικής ή /και ψυχικής υγείας. 3. Τα έγγραφα των παραγράφων 1 και 2 δεν δύνανται κατά την υποβολή τους να είναι παλαιότερα των τριών μηνών. 4. Εφόσον για την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος απαιτείται όρκος ή επίσημη δήλωση και ο τύπος του όρκου ή της δηλώσεως αυτής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, όταν αυτός είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους, αυτός υποβάλλεται σε κατάλληλο τύπο όρκου ή σε δήλωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 408 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 8 (άρθρο 7 της οδ.89/48) Δικαίωμα χρήσεως τίτλων 1. Σε όσους ασκούν κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα, το Συμβούλιο του άρθρου 10 του παρόντος αναγνωρίζει το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο που αντιστοιχεί στο επάγγελμα αυτό, να συνοδεύουν δε τον επαγγελματικό τίτλο με το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, τον οποίο απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμησή τους στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. 2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται στη χώρα προελεύσεως λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργανώσεως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 9 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το εξής παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων που πληρούν τους όρους του άρθρου 2 παρ. 4 Α) ΙΡΛΑΝΔΙΑ α. Τhe Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants in Ιreland, Τhe Ιnstitute οf Certified Ρublic Αccοuntants in Ιreland, Τhe Αssοciatiοn οf Certified Αccοuntants, για τους σκοπούς αποκλειστικά της δραστηριότητας ελέγχου των λογαριασμών. β. Ιnstitutiοn οf Εngineers οf Ιreland γ. Ιrish Ρlanning Ιnstitute Ιρλανδοί υπήκοοι είναι επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants in Εngland and Wales. Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants οf Scοtland. Ιnstitute οf Αctuaries. Faculty οf Αctuaries. Τhe Chartered Ιnstitute οf Μanagement Αccοuntants. Ιnstitute οf Chartered Secretaries and Αdministratοrs. Rοyal Τοwn Ρlanning Ιnstitute. Rοyal Ιnstitutiοn οf Βuilding. Β) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ α. Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants in Εngland and Wales. β. Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants οf Scοtland. γ. Ιnstitute οf Chartered Αccοuntants in Ιreland. δ. Chartered Αssοciatiοn οf Certified Αccοuntants. ε. Chartered Αssοciatiοn οf Certified Αccοuntants. στ. Chartered Ιnstitute οf Μanagement Αccοuntants. ζ. Ιnstitute οf Chartered Secretaries and Αdministratοrs. η. Chartered Ιnsurance Ιnstitute. θ. Ιnstitute οf Αctuaries ι. Faculty οf Αctuaries. ια. Chartered Ιnstitute οf Βankers. ιβ. Ιnstitute οf Βankers in Scοtland. ιγ. Rοyal Ιnstitutiοn οf Chartered Surνeyοrs. ιδ. Rοyal Τοwn Ρlanning Ιnstitute. ιε. Chartered Sοciety οf Ρhysiοtherapy. ιστ. Rοyal Sοciety οf Chemistry. ιζ. Βritish Ρsychοlοgical Sοciety. ιη. Library Αssοciatiοn. ιθ. Ιnstitute οf Chartered Fοresters. κ. Chartered Ιnstitute οf Βuilding. κα. Εngineering Cοuncil. κβ. Ιnstitute οf Εnergy. κγ. Ιnstitutiοn οf Structural Εngineers. κδ. Ιnstitutiοn οf Ciνil Εngineers. κε. Ιnstitutiοn οf Μining Εngineers. κστ. Ιnstitutiοn οf Μining and Μetallurgy. κζ. Ιnstitutiοn οf Εlectrical Εngineers. κη. Ιnstitutiοn οf Gas Εngineers. κθ. Ιnstitutiοn οf Μechanical Εngineers. λ. Ιnstitutiοn οf Chemical Εngineers. λα. Ιnstitutiοn οf Ρrοductiοn Εngineers. λβ. Ιnstitutiοn οf Μarine Εngineers. λγ. Rοyal Ιnstitutiοn οf naνal Αrchitects. λδ. Rοyal Αerοnautical Sοciety. λε. Ιnstitute οf Μetals. λστ. Chartered Ιnstitutiοn οf Βuilding Serνices Εngineers. λζ. Ιnstitute οf Μeasurement and Cοntrοl. λη. Βritish Cοmputer Sοciety. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 10 Όργανα (άρθρο 9 παρ.1 της Οδ.89/48) 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συλλογικό όργανο υπό την ονομασία Συμβούλιο αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισμένου επαγγέλματος κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως: α) Η έγκριση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος. β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας και ιδίως του ζητήματος εάν: αα) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποίησε την επαγγελματική του εκπαίδευση ο αιτών, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ββ) Ο αιτών διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική πείρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαίδευσης υπολείπεται κατά ένα τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος. γγ) Απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στην περίπτωση που το προσκομιζόμενο αλλοδαπό δίπλωμα δεν καλύπτει, από πλευράς τομέων γνώσεων, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Ελλάδα. γ) Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία κατά το άρθρο 12 παρ. 1 της υπηρεσίας που υποστηρίζει γραμματειακά το Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και να ελέγχει την εμπρόθεσμη και ορθή εκτέλεση από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής. δ) Η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεων του στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής. ε) Η έκδοση, για όσους, με απόφασή του, αναγνωρίζεται η επαγγελματική ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματος να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο με τον νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, τον οποίον απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως την σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους αυτού. Ο τίτλος αυτός πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. στ) Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη μέλη τους τίτλους που χορηγούνται και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ισοτίμου επιπέδου προς τους τίτλους του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β . 2. Το Συμβούλιο αποτελούν: α) Ο Νομικός Σύμβουλος του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού. γ) Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού. δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό. ε) Ένας εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία του κοινοτικού δικαίου, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. στ) Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο κοινοτικό δίκαιο, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ζ) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από την Επαγγελματική Οργάνωση. η) Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό. θ) Δύο ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στον χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης διπλωμάτων προτεινόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ι) Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας του άρθρου 12. Η υπό τα στοιχεία δ , ζ και η , εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση. Κατά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού σύμφωνα με το παρ. 1 περ. Α του παρόντος άρθρου μετέχουν όλοι οι υπό τα στοιχεία δ , ζ και η εκπρόσωποι. 3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος της Υπηρεσίας του άρθρου 12. 4. Εάν οι οικείες αρχές και οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους. 5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. 6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες η πλειοψηφία των μελών του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη που γνωστοποιείται πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου. 8. Εισηγητής ενώπιον του Συμβουλίου ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 12, για κάθε αίτηση ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής ο οποίος αναπτύσσει την εισήγηση του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή της παρ. 12 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στο σχετικό πρακτικό της. 9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 10 Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου να παρίστανται πρόσωπα δυνάμενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του. 11. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για την σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου. 12. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συμβούλιο δύναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από: α) ένα εκπρόσωπο του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΕ. Το μέλος αυτό δεν δύναται να μετέχει στο Συμβούλιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. β) έναν εκπρόσωπο της οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή, ελλείψει αυτής από έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης οποιασδήποτε νομικής μορφής γ) από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου η οποία είναι αρμοδία για θέματα άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος που προτείνεται από τον Υπουργό δ) τον εισηγητή της υποθέσεως. Έργο των επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας καθώς και επί του περιεχομένου της πρακτικής ασκήσεως προσαρμογής ή της δοκιμασίας επάρκειας. Η γνωμοδότηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο. Άρθρο 11 Διαδικασία (άρθρο 8 της Οδ. 89/48) 1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Η αίτηση αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην Υπηρεσία του άρθρου 12 και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα σχετικά δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται ο αντίκλητος του αιτούντος ο οποίος πρέπει να είναι κάτοικος Αθηνών. Ο φάκελος συμπληρώνεται με πρωτοβουλία του αιτούντος ή μετά από ειδοποίηση του εισηγητή ή μετά από απόφαση του Συμβουλίου. 3. Ο αιτών γνωστοποιεί εγγράφως στο γραμματέα του Συμβουλίου την κατά το άρθρο 5 παρ. 1 επιλογή του. 4. Το Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την συμπλήρωση του φακέλου. 5. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση εφ όσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, άλλως από την δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή του αντιστοίχου τίτλου, επί τη βάσει της απόφασης του Συμβουλίου του άρθρου 10, η οποία προσδιορίζει το περιεχόμενο τους. Από τις ίδιες αρχές γίνεται και η αξιολόγηση της πρακτικής ασκήσεως και τα αποτελέσματα της γνωστοποιούνται στο Συμβούλιο για την έκδοση της τελικής αποφάσεως του. 6. Από την έκδοση της αναγνωριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα. Άρθρο 12 (άρθρο 9 παρ. 1 της Οδ. 89/48) Υπηρεσία Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκει στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Τμήμα αυτό έχει ως έργο τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου και των τριμελών επιτροπών, την προετοιμασία των φακέλων και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών. 2. Για τις ανάγκες του Τμήματος αυτού συνιστώνται: α) Μία θέση προϊσταμένου του κλάδου Π.Ε. με βαθμό Α . Η θέση αυτή πληρούται από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Ε. Ένωσης. β) Πέντε θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ με γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ οι οποίοι θα ασκούν χρέη εισηγητού. γ) Τρεις θέσεις του κλάδου ΔΕ διοικητικού. δ) Τρεις θέσεις του κλάδου ΔΕ προσωπικού δακτυλογράφων ή και χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα έχουν σχέση με την επεξεργασία κειμένου. Απαραίτητο προσόν για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι η άριστη γνώση της Ελληνικής και μίας τουλάχιστον από τις γλώσσες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η θέση του προϊσταμένου πληρούται από υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, η με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ άλλου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα. Οι υπόλοιπες θέσεις της παραγράφου 2 πληρούνται με μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ή άλλου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή με διορισμό. 4. Ο προϊστάμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 13 (άρθρα 9 και 11 της Οδ. 89/48) 1. Συντονιστής των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, καθώς και για την κατ. άρθρο 9 παρ. 2 της οδηγίας 89/48 ΕΟΚ ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της ορίζεται ο Πρόεδρος του συμβουλίου αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων. 2. Ο συντονιστής επίσης διαβιβάζει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, η οποία περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Άρθρο 14 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-06-28 Προεδρικό Διάταγμα 2000/165
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/149
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. 2013/4148 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Σ[...]" 2001/373 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποι[...]" 2002/385 2002
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 2003/131 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2012/112 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση [...]" 2012/113 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, κα[...]" 2012/114 2012
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο[...]" 2012/115 2012
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/1 2013
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. 2013/108 2013