ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/178

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/178

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α.Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/τ.Α/ 30.5.1997) β.Των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 14/τ.Α/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/ 10.9.1992) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/1997) Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις . 2.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630/τ.Β/ 12.5.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή. 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4.Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 98/2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η διαμόρφωση της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της χώρας στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και ο συντονισμός και υλοποίηση της εφαρμογής της. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 Ι. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας διαρθρώνονται ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2. Πολιτικά ΓραφείαΥφυπουργών 3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής α) Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων β) Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων γ) Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ε) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενωσης στ) Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) ζ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης α) Διεύθυνση Διοικητικού β) Διεύθυνση Οικονομικού γ) Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης δ) Διεύθυνση Πληροφορικής Ανεξάρτητη Διεύθυνση και Αυτοτελή Γραφεία α) Διεύθυνση Παλλαϊκής Αμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης β) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων γ) Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου δ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ε.Ε. ε) Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης στ) Αυτοτελές Γραφείο Αποκρατικοποιήσεων 5. Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων Γενική Δ/νση Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων α) Διεύθυνση Αναπτυγμένων Οικονομιών β) Διεύθυνση Κεντρικής - Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Χωρών ΚΑΚ γ) Διεύθυνση Αναπτυσσομένων Οικονομιών δ) Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ε) Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής α) Διεύθυνση Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου β) Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών. γ) Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων δ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Υπηρεσίες Εξωτερικού α) Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ - ΟΟΣΑ) β) Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. γ) Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις κατά τόπους Πρεσβείες 6. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων β) Διεύθυνση Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων γ) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκταμιεύσεων δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ε) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων α) Διεύθυνση Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων β) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω Υπηρεσίες: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β) Γραφείο Παρέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ΙΙ. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ανήκει η εποπτεία σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις των εξής: α) Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) β) Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) γ) Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) δ) Της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε ε) Των Ελληνικών Εκθέσεων - ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε στ) Του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ζ) Του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) η) Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θ) Του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) ι) Του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ια) Του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.ΚΕ) ιβ) Της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ) ιγ) Της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) ΙΙΙ. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπάγεται η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) η οποία διέπεται από δικό της Οργανισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Άρθρο 3 Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών Τα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επικουρούν αυτούς στο έργο τους και διέπονται, σε ότι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Γραφεία Γενικών Γραμματέων Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς στο έργο τους και διέπονται, σε ότι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, απο τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου συγκροτείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, την Ανεξάρτητη Διεύθυνση Παλλαϊκής Αμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και τα Αυτοτελή Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης, Επιθεώρησης και Αποκρατικοποιήσεων. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 6 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη καιαποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής ανάλυσης και προβλέψεων που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο τους είναι οι ακόλουθες: 1. Παροχή στοιχείων και προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και δημόσιους φορείς, για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και προς τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς (ενδεικτικά ΕΕ, Ο.Ο.Σ.Α., Δ.Ν.Τ., ΝΑΤΟ). 2. Εκπροσώπηση του ΥΠ.ΕΘ.Ο στις αρμόδιες επιτροπές των ανωτέρω οργανισμών για την ορθότερη δυνατή διαμόρφωση των τακτικών εκθέσεων που συντάσουν για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 3. Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος Σύγκλισης 1994 - 1999 της ελληνικής οικονομίας, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Μaastricht, του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των εκάστοτε συνθηκών, με πλήρη παροχή όλων των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων, έπειτα από μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρησιμοποίηση οικονομετρικού υποδείγματος της Διεύθυνσης για την ελληνική οικονομία. 4. Συμμετοχή στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού του κράτους με την παροχή στο Υπουργείο Οικονομικών όλων των μακροοικονομικών στοιχείων καθώς και των απαραίτητων προβλέψεων. 5. Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα και της πολιτικής τιμών με την επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για τη μελέτη των επιπτώσεων στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη. 6. Μελέτη των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από τις εκάστοτε διεθνείς εξελίξεις, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση, μέσω υπηρεσιακών σημειωμάτων και αναλύσεων, της ηγεσίας του Υπουργείου για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και για διάφορα οικονομικά θέματα. 7. Εκδοση εξαμηνιαίων εκθέσεων, στην ελληνική και αγγλική, για τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας. Οι ανωτέρω εκδόσεις αποστέλλονται στη Βουλή των Ελλήνων και στα Υπουργεία, Τράπεζες, σε Πρεσβείες της Ελλάδος στο Εξωτερικό και σε Διεθνείς Οργανισμούς και αποτελούν την επίσημη ενημέρωση του ΥΠ.ΕΘ.Ο. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πραγματικού Τομέα Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη : • της παραγωγής της ελληνικής οικονομίας : ΑΕΠ. κατά κύριο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας • της δαπάνης της οικονομίας : των επιμέρους συνιστωσών της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. • της αγοράς εργασίας : εργατικού δυναμικού, απασχόλησης, ανεργίας και διανομής εισοδήματος. Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης. β) Τμήμα Δημοσιονομικών Εξελίξεων Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη : • του δημόσιου τομέα και ειδικότερα των αναλυτικών στοιχείων εσόδων και δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά κατά βασικούς οικονομικούς τομείς και συνολικά. • της προσφοράς και ζήτησης χρήματος πιστωτικής επέκτασης και επιτοκίων. Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεγασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης. γ) Τμήμα Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών και Διεθνών Εξελίξεων Η συγκέντρωση, ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όλων των διαθεσίμων στατιστικών πληροφοριών και η επεξεργασία τους για την πραγματοποίηση βραχυχρόνιων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα βασικά μεγέθη των εξωτερικών συναλλαγών : εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών, άδηλων συναλλαγών, συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων του διεθνούς περιβάλλοντος. Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων, ύστερα από συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης. δ) Τμήμα Τιμών και Εισοδημάτων Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών γενικά και κατά κλάδους παραγωγής, ο εντοπισμός τάσεων μονοπωλιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων και η επεξεργασία και πρόταση ρυθμίσεων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας Η μελέτη των επιπτώσεων της πορείας του επιπέδου των τιμών αναλυτικά κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και συνολικά στα μεγέθη της οικονομίας, έπειτα από συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. Η μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων των Υπουργείων και οργανισμών που αφορούν καθορισμό ή αναπροσαρμογή τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τη διατύπωση προτάσεων και την εισήγηση των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που χρειάζονται για την εφαρμογή τους, καθώς και την ένταξή τους στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ακολουθούμενης εισοδηματικής πολιτικής στον Ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, καθώς και η μελέτη των επιπτώσεων στα μεγέθη της οικονομίας, έπειτα από συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Αρθρο 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενο τους είναι οι ακόλουθες: 1. Η παρακολούθηση της Νομισματικής Πολιτικής, των Χρηματοδοτήσεων, και της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 2. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Η εποπτεία των Χρηματιστηρίων Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων και η άσκηση των έργων του επόπτη των Χρηματιστηρίων Αξιών και Παραγώγων, της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΤ), της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.ΣΕ.Π) όπως και του Κοινού Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Ασφάλειας των Συναλλαγών. 3. Η μελέτη θεμάτων επιτελικού ή ειδικού χαρακτήρα που κατά περίπτωση προκύπτουν και τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια της γενικότερης άσκησης της οικονομικής πολιτικής και συνδέονται άμεσα με πιστωτικές και δημοσιονομικές υποθέσεις. 4. Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΟ και των λοιπών Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΟ που σχετίζονται με πιστωτικές και δημοσιονομικές υποθέσεις και η πρώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. 5. Η διάχυση της πληροφόρησης όσον αφορά πιστωτικά και δημοσιονομικά θέματα σε φορείς της κεφαλαιαγοράς, ιδιώτες όπως και σε Υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ειδικώτερα σχετικά με τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α). Τμήμα Νομισματικής Πολιτικής και Χρηματοδοτήσεως Η παρακολούθηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς της πορείας των διεθνών νομισματικών εξελίξεων και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Η επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων για τις θέσεις του Υπουργείου σε όλα τα θέματα της νομισματικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός ειδικών πιστωτικών προγραμμάτων (στεγαστικά, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ). Η εισήγηση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση πιστωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων των Τομέων της Οικονομίας σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομισματοπιστωτικού προγράμματος. Η γνωμοδότηση σε θέματα που σχετίζονται με δάνεια του εξωτερικού. Η παρακολούθηση των εξελίξεων των επιτοκίων. Η διεύρυνση του ειδικού χρηματοδοτικού πλαισίου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. β) Τμήμα Δημοσιονομικού Σχεδιασμού. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική. Ο καθορισμός, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, του ύψους των δαπανών του Κράτους, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης του τυχόν ελλείμματος στα πλαίσια της γενικής οικονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση του δημόσιου χρέους της Χώρας και των οικονομικών της εθνικής άμυνας. Η μελέτη των διαρθρωτικών προβλημάτων του δημοσιονομικού συστήματος, ως προς τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση των τυχόν ελλειμμάτων του και η επεξεργασία αντίστοιχων μέτρων. γ). Τμήμα Κεφαλαιαγορών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων Η παρακολούθηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η παρακολούθηση και η ανάλυση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και η εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του πιστωτικού συστήματος. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις κεφαλαιαγορές και τα Χρηματιστήρια. Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων κυβερνητικής πολιτικής προς βελτίωση της λειτουργίας των αγορών αυτών στην Ελλάδα και την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου στην οικονομία. δ) Τμήμα Χρηματιστηρίου Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων Η εποπτεία των Χρηματιστηρίων Αξιών και παραγώγων και η άσκηση όλων των έργων του επόπτη του Χρηματιστηρίου όπως αυτά αναφέρονται στη νομοθεσία για τα Χρηματιστήρια. ε) Γραφείο Γραμματείας. Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενό τους είναι οι ακόλουθες: Η Δ/νση Τομέων Παραγωγής έχει ως βασική αποστολή την εναρμόνιση της πολιτικής που ασκείται στους Τομείς της Γεωργίας, Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας, Ενέργειας, Συγκοινωνιών και Επικοινωνιών , Εμπορίου, και Τουρισμού με τους γενικότερους στόχους της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής. Προκειμένου να ανταπεξέλθει η Δ/νση αποτελεσματικότερα στην άσκηση των καθηκόντων της έχει ανάγκη τόσο των πρωτογενών στοιχείων όσο και των προπαρασκευαστικών ενεργειών ή πράξεων των Υπουργείων εκείνων που υλοποιούν τις Κυβερνητικές αποφάσεις και τα σχετικά μέτρα στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής στο γενικότερο Τομέα Παραγωγής Αγαθών και Υπηρεσιών. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής Η μελέτη της διάρθρωσης του Πρωτογενούς τομέα, έλεγχος της εναρμόνισης της πολιτικής που ασκείται στον τομέα καθώς και η επεξεργασία των αναπτυξιακών μέτρων σε εναρμόνιση με τους γενικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής . Η ενεργός συμμετοχή, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στον καθορισμό των στόχων, στην κατάρτιση και αναθεώρηση προγραμμάτων στους επιμέρους τομείς της Γεωργίας , Κτηνοτροφίας, Αλιείας, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο τους και την εισήγηση μέτρων γεωργικής πολιτικής στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. Η μελέτη της διάρθρωσης του Τομέα, ο καθορισμός πλαισίων τομεακών πολιτικών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και η παρακολούθηση της πολιτικής που σχετίζεται με την ανάπτυξη του Δευτερογενούς τομέα . Η μελέτη θεμάτων ενεργειακών και φυσικών πόρων καθώς και θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Η ενεργός συμμετοχή σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία στην κατάρτιση γενικών μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής στους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενέργειας και φυσικών πόρων και τεχνολογίας. Η επεξεργασία θεσμικών και άλλων μέτρων βιομηχανικής πολιτικής, με σκοπό την εναρμόνιση της πολιτικής αυτής με την γενικότερη οικονομική πολιτική. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ, των άλλων συναρμοδίων Υπουργείων και των αντίστοιχων Φορέων, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων της Ε.Ε. που αφορούν τον μεταποιητικό τομέα καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. β) Τμήμα Τριτογενούς Παραγωγής Η μέριμνα για την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών , μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μέτρα πολιτικής που αφορούν την πολιτική στο χώρο του εμπορίου, (ανταγωνισμός, κρατικές προμήθειες, νέοι ασφαλιστικοί θεσμοί), την Εσωτερική Αγορά, τη θεσμική αντιμετώπιση των διαφόρων επαγγελμάτων και των Επιμελητηρίων. Η μελέτη της οικονομικής πλευράς των θεμάτων που σχετίζονται με την πολιτική στις μεταφορές, τα δημόσια έργα, την άμυνα, την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, την εμπορική ναυτιλία, τον τουρισμό και τις επικοινωνίες. Ο εντοπισμός αποκλίσεων από τους στόχους της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, για την εξειδίκευση των στόχων της πολιτικής, την κατάρτιση μέτρων ανάπτυξης του τριτογενή τομέα και την επεξεργασία θεσμικών και λοιπών μέτρων πολιτικής, με σκοπό την εναρμόνισή τους στην γενικότερη οικονομική πολιτική. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών. Η υποβολή προτάσεων σε θέματα Κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τους αστικούς συνεταιρισμούς και η θεσμική αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης των αστικών συνεταιρισμών. γ) Τμήμα Λογιστικής Τυποποίησης Η εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και γενικά η παροχή των αναγκαίων για το σκοπό αυτό οδηγιών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Λογιστικής σε εθνική κλίμακα. Η παρακολούθηση του έργου της κατάρτισης και της αναθεώρησης ή τροποποίησης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, των κλαδικών λογιστικών σχεδίων και των λογιστικών οδηγιών, καθώς επίσης και του έργου της μελέτης συστημάτων συνλειτουργίας της Γενικής και της Αναλυτικής Λογιστικής. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έκδοση ερμηνευτικών και άλλων οδηγιών σχετικά με την ορθή εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των κλαδικών λογιστικών σχεδίων. Η συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ) για τη μελέτη και εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας θεμάτων σχετικών με την κατάρτιση, αναθεώρηση, ή τροποποίηση των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων στα πλαίσια του Γεν. Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 2. παρ. 3 του Ν. 1819/88. (Α256). Η θεσμική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Η παρακολούθηση της επιστημονικής εξέλιξης της λογιστικής επιστήμης και τεχνικής, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη, ιδίως σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκριτική επεξεργασία και μελέτη τους, καθώς και η διατύπωση σχετικών πορισμάτων. Η επικοινωνία με υπηρεσίες και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. Η γραμματειακή υποστήριξη του ΕΣΥΛ και των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με αντικείμενο σχετικό με τη λογιστική τυποποίηση και την εφαρμογή της λογιστικής γενικότερα, καθώς και η οργάνωση και τήρηση αρχείου. δ) Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Η περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικής έκθεσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν τις συμβάσεις αυτές. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενό τους είναι οι ακόλουθες: 1. Ο σχεδιασμός η προώθηση, η λήψη και ο έλεγχος εφαρμογής, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και διεθνείς οργανισμούς, μέτρων για την απασχόληση - ανεργία, την Κοινωνική Ασφάλιση και προστασία στα πλαίσια της γενικώτερης οικονομικής πολιτικής. 2. Εγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας (ΟΚΑΠ). 3. Η αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων για άτομα και ομάδες των οποίων η Κοινωνικοοικονομική Ενταξη παρουσιάζει ειδικές απαιτήσεις. 4. Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες και δραστηριότητες αυτές απεικονίζονται παράλληλα και σε εξαμηνιαίο Δελτίο- Εκθεση των Κοινωνικών Δεικτών της χώρας, σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ( επί μέρους) αρμοδιότητες της Δ/νσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πληθυσμού και Απασχόλησης Η παρακολούθηση και μελέτη των δημογραφικών καταστάσεων και τάσεων, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως την Ε.Σ.Υ.Ε., που διαμορφώνουν τόσο τον γενικό πληθυσμό όσο και τον ενεργό πληθυσμό και άλλα σχετικά υποσύνολα (ενδεικτικά άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι). Η μελέτη των επιπτώσεων στην εθνική οικονομία και ο συντονισμός σε εθνικό επίπεδο, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Πληθυσμού και Δημογραφικής Πολιτικής (ΕΣΥΠΠ), διαμόρφωσης μέτρων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων, όπως η υπογονιμότητα, η δημογραφική γήρανση, η άνιση χωρο- κατανομή, η λαθρο-μετανάστευση, η μαζική παλινόστηση. Επίσης η λήψη μέτρων με στόχο και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, για την ενίσχυση της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού και των νέων (οικονομικο-οικογενειακή πολιτική). Η παρακολούθηση και ανάλυση σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς των θεσμικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της αγοράς εργασίας, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις νέες τεχνολογίες (ενδεικτικά πληροφορική, επικοινωνίες) στην παραγωγική διαδικασία και τις νέες μορφές οργάνωσης εργασίας (ενδεικτικά ευέλικτη εργασία στο χώρο-χρόνο). Η επαγρύπνιση και λήψη όλων εκείνων των ενεργειών και των μέτρων για την νομικο-οικονομική κατοχύρωση του δικαιώματος για εργασία. Η παρακολούθηση και ανάλυση των στρεβλώσεων που προκαλεί η ανεργία, πάνω στα υπόλοιπα κοινωνικο- οικονομικά μεγέθη και η πρόταση και λήψη μέτρων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, όλων εκείνων των πρόσφορων μέτρων όπως, τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, εκτέλεσης μεγάλων έργων, καθιέρωση μερικής απασχόλησης για τον περιορισμό και την καταπολέμηση της ανεργίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση των υπόλοιπων μεγεθών της. Η διατύπωση προτάσεων και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων γιά την προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας . Επίσης η δυνατότητα παρεμβάσεων σε διαφόρους φορείς με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου καθώς και η ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών και Υπηρεσιών για την πολιτική ίσων ευκαιριών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (όπως προβλέπει η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 21-2-96 για την ενσωμάτωση της Ισότητας των ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων β) Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών της Υγείας Η παρακολούθηση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και των οικονομικών του τομέα Υγείας. Η ενεργός συμμετοχή, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλους φορείς, στην κατάρτιση γενικών μέτρων για την κοινωνική ασφάλιση και τον τομέα υγείας. Η επεξεργασία προτεινομένων θεσμικών και άλλων μέτρων για την κοινωνική ασφάλιση και τον τομέα υγείας με σκοπό εναρμόνισης αυτών προς την οικονομική πολιτική της Χώρας. Η νομική μορφή των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομείων και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας ΕΣΥ) χαρακτηρίζεται από τα κοινωνικά στοιχεία της πολιτικής υγείας. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των προύπολογισμών και επενδυτικών προγραμμάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλης κοινωνικής πολιτικής και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, η εισήγηση για έγκριση προγραμμάτων δανεισμού ως και η εισήγηση για την τιμολογιακή πολιτική των εν λόγω φορέων. Η προώθηση και παρακολούθηση της επεξεργασίας μελετών και προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης και βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης των ανωτέρω φορέων με στόχο τη αύξηση της παραγωγικότητας, τον προορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών τους. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου καλύπτουν τους φορείς (κρατικά νοσοκομεία) παροχής υπηρεσιών υγείας και τους ακόλουθους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή άλλης κοινωνικής πολιτικής: ΙΚΑ (Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο) ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας) Ε.Ε. (Εργατική Εστία) ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού) ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) γ) Τμήμα Συνθηκών εργασίας και Ποιότητας ζωής Η μελέτη των συνθηκών εργασίας όπως ασφάλεια, αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, όροι υγιεινής, ωράρια εργασίας και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα και στην εθνική οικονομία γενικότερα. Ειδικότερα η παρακολούθηση των εξελίξεων στα θέματα ισότητας των δύο φύλων, όπως επίσης των εργατικών σχέσεων (συνδικαλισμός) και του κοινωνικού διαλόγου και η πρόταση μέτρων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για τη βελτίωση τους και την εντελέστερη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η παρακολούθηση και επισήμανση προβλημάτων ειδικών ομάδων πληθυσμού (ενδεικτικά ηλικιωμένοι, νέοι φτωχοί, άτομα με ειδικές ανάγκες) και γενικότερα συνθηκών ζωής (από άποψη στέγης, μετακίνησης, εκπαίδευσης, λαϊκής επιμόρφωσης, ελεύθερου χρόνου, αθλητισμού, πολιτισμού), η καταγραφή των επιπτώσεών τους επί της εθνικής οικονομίας και η πρόταση μέτρων, όπως, μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς, για την βελτίωση ατόμων, ομάδων και συνθηκών καθώς και της παραγωγικότητάς τους. δ) Τμήμα Πολιτικής Περιβάλλοντος - Η εισήγηση και προώθηση μέτρων Πολιτικής και επενδυτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την προστασία του Περιβάλλοντος. Περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό, όσο και το Ανθρωπογενές (Δομημένο). - Η παρακολούθηση των σχετικών Πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ε.Ε και των Διεθνών Οργανισμών. - Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας επί ειδικών θεμάτων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των οποίων το αντικείμενο άπτεται της Προστασίας του Περιβάλλοντος. - Η παρακολούθηση και εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας επι θεμάτων Οικονομικών του Περιβάλλοντος και της σχέσεώς τους με τις Πολιτικές για την Απασχόληση. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενωσης που ασκούνται από όλα τα τμήματα ανάλογα με το αντικείμενό τους είναι οι ακόλουθες: 1. Η παρακολούθηση και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την προετοιμασία των εκπροσώπων της χώρας στις συνόδους των Συμβουλίων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ. 2. Ο Συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομένων Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΟ και των λοιπών Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελληνικές θέσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΟ και η προώθησή τους στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η μελέτη ορισμένων θεμάτων είτε επιτελικού είτε ειδικού χαρακτήρα που κατά περίπτωση προκύπτουν και τα οποία εμπίπτουν στα πλαίσια αρμοδιοτήτων ΥΠΕΘΟ και συνδέονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις οικονομικές της λειτουργίες. 4. Η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και συμμετοχή στη διαμόρφωση νέων Κοινοτικών δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΟ. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων συναρμοδίων δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων με σκοπό τη διαμόρφωση και προώθηση των σχετικών ελληνικών θέσεων. 5. Η διάχυση της πληροφόρησης Ευρωπαϊκού περιεχομένου στις επί μέρους Υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και λοιπούς φορείς. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης της Κοινοτικής Οικονομικής Πολιτικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και των λοιπών φορέων. Ειδικότερα η παρακολούθηση των συναφών οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβανομένης και της πολιτικής του Κοινοτικού Προϋπολογισμού που στοχεύουν στην εποπτεία και την ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης, δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και συνοχής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα πλαίσια της προετοιμασίας και της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ). Η παρακολούθηση και μελέτη των θεμάτων που αφορούν την προετοιμασία του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών θεμάτων (ΕCΟFΙΝ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση εμπλεκομένους φορείς και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο ανωτέρω Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΟ ως επιτελικού οργάνου οικονομικής πολιτικής του Κράτους. β) Τμήμα Ενιαίας Αγοράς και Εσωτερικών Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Η παρακολούθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον τομέα της Εσωτερικής Αγοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη και επεξεργασία των θεμάτων που αφορούν την προετοιμασία συνόδων Συμβουλίων Υπουργών Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και των λοιπών Υπουργείων και φορέων και η συμμετοχή στην διαμόρφωση και προώθηση των ελληνικών θέσεων στο ανωτέρω Συμβούλιο. Η οργάνωση και η λειτουργία κέντρου συντονισμού, πληροφόρησης και επαφής μεταξύ αρμοδίων Αρχών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων που αναφύονται στα πλαίσια της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς. Ο συντονισμός των φορέων κρατικών ενισχύσεων, καθώς και θεμάτων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της Ε.Ε, η παρακολούθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε επιμέρους τομείς όπως βιομηχανικής πολιτικής, περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας, έρευνας τεχνολογίας, μεταφορών, υγείας, εκπαίδευσης και τουρισμού καθώς και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων, όπου διαφαίνεται ότι η υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ενωση θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία. γ) Τμήμα Οικονομικών Σχέσεων και Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ.) Η παρακολούθηση των οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβανομένης και της μακροοικονομικής βοήθειας. με τις Τρίτες Χώρες. Η μελέτη των εξελίξεων της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις υπό ένταξη χώρες στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Ο συντονισμός των αρμοδίων φορέων για τη στήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων για τα επιμέρους θέματα και δραστηριότητες που αφορούν τις εξελίξεις και τις προοπτικές της εκάστοτε διεύρυνσης. Ο συντονισμός εμπλεκομένων φορέων καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των χρηματοδοτικών οργάνων της. Η συμμετοχή και εκπροσώπηση σε συσκέψεις των αρμοδίων Κοινοτικών Οργάνων και η υποστήριξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στα καθήκοντά του ως διοικητού της ΕΤΕπ. δ) Τμήμα Ενιαίου Νομίσματος - ΕΥΡΩ Η προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για την ομαλή προσαρμογή των τομέων της Οικονομίας και της Διοίκησης που θα επηρεασθούν από τη μετάβαση στο Ενιαίο Νόμισμα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για το ΕΥΡΩ. Ειδικότερα η προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Μετάβασης της χώρας στο ΕΥΡΩ και η παρακολούθηση υλοποίησης αυτού, ο συντονισμός των ενεργειών για την προετοιμασία του Προγράμματος Επικοινωνιακής Πολιτικής και η προώθηση εφαρμογής του. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και διάχυση της πληροφόρησης στους συναλλασσομένους με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΚΟ) 1. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) ειναι οι ακόλουθες: · Μελετά αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων και των προϋπολογισμών των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία εφαρμογής τους. • Εγκρίνει το σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων, σε σχέση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης των ΔΕΚΟ καθώς και των συμβολαίων διαχείρισης του οικείου τομέα. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και συντάσσει το σχετικό κεφάλαιο για τις ΔΕΚΟ στην Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. • Μελετά, αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού και Ισολογισμού των ΔΕΚΟ. • Μελετά τα θεσμικά και διαρθρωτικά προβλήματα των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και εισηγείται τα αναγκαία μέτρα. • Προωθεί και παρακολουθεί μελέτες και προγράμματα εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Μελετά και εισηγείται μέτρα που αφορούν βασικά θέματα πολιτικής των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα, όπως Πολιτικής Απασχόλησης, Πολιτικής Αμοιβής Στελεχών των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα. • Παρακολουθεί τα επενδυτικά προγράμματα των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα και την χρηματοδότησή τους από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. • Παρακολουθεί τον ετήσιο δανεισμό, καθώς και την εξέλιξη του χρέους και των περιουσιακών στοιχείων των ΔΕΚΟ του οικείου τομέα. • Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., Δ.Ν.Τ.) για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των ΔΕΚΟ. 2. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ενέργειας- Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Υδρευσης - Κατασκευών β) Τμήμα Μεταφορών γ) Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού δ) Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων - Λοιπών Υπηρεσιών ε) Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού 3. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), την Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.), την Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ), το Ινστιτούτο Γεωλογικών-Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), την Ελληνική Βιομηχανία Οπλων (ΕΒΟ), τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), την Εταιρεία Υδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), τον Οργανισμό Υδρευσης Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ), τον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ), την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ), την Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας - Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Ενέργειας - Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας - Υδρευσης και Κατασκευών. 4. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Μεταφορών. 5. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), την Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε, τις Ελληνικές Εκθέσεις -ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε, τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Επικοινωνιών - Εμπορίου - Τουρισμού. 6. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλλάδος (ΟΕΕ), τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ ΑΕ), την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ ΑΕ), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ), την Κεντρική Αγορά Αθηνών (ΚΑΑ), την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΟΚ), τον Οργανισμό Βάμβακος (ΟΒ), τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ), τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), καθώς και τις θυγατρικές τους εταιρείες, ασκούνται από το Τμήμα Εποπτευομένων Φορέων - Λοιπών Υπηρεσιών. 7. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά το μέρος που αναφέρονται στα θεσμικά, διαρθρωτικά και λειτουργικά προβλήματα των ΔΕΚΟ ασκούνται από το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού. Το Τμήμα Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διαρκή απογραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, προκειμένου να προωθηθούν για περαιτέρω επεξεργασία στη Δ/νση Πληροφορικής. Άρθρο 13 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για θέματα συμβάσεων εργασίας, νομοθετικών ρυθμίσεων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής. Άρθρο 14 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Προσωπικού - Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. - Η συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση δικαιολογητικών συνταξιοδότησης καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων. - Η παρακολούθηση των μεταβολών του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου (αριθμός υπηρετούντων, κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα). - Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού των υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου, ανεξαρτήτως ιδιότητας. Η διαδικασία αποσπάσεων, αδειών άνευ αποδοχών καθώς και παρατάσεων αδειών σε υπαλλήλους του Υπουργείου που υπηρετούν στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες (Μ.Ε.Α) ανεξαρτήτως ιδιότητας. Η διαδικασία τοποθετήσεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων όλων των υπαλλήλων Υπηρεσιών Εξωτερικού καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων στα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα διαβιβαστικά έγγραφα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση και ανανέωση των διπλωματικών διαβατηρίων των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εξωτερικού και των μονίμων Ελληνικών Αντιπροσωπειών. Η επεξεργασία στοιχείων για σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων υπαλλήλων Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η διαδικασία εγκρίσεως υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού. β) Τμήμα Διοίκησης - Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου καθώς και του με σύμβαση έργου προσωπικού. - Η διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου. Η μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Γενικών Διευθυντών. Η σε συνεργασία με το Τμήμα Α Προσωπικού, κατάρτιση πινάκων προακτέων του μόνιμου προσωπικού. - Η στελέχωση των Πολιτικών Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων. - Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις αποσπάσεις προσωπικού από το Υπουργείο σε άλλους φορείς του δημοσίου ως και για τις αποσπάσεις προσωπικού από άλλους φορείς στο Υπουργείο. - Η εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. - Η τήρηση αρχείου κατανομής του προσωπικού στις επιμέρους μονάδες του Υπουργείου (Γενικές Γραμματείες, Γενικές Δ/νσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία) και η συνεχής ενημέρωση αυτού. - Οι μετακινήσεις υπαλλήλων και ιδιωτών στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. - Οι τοποθετήσεις, διαθέσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις προσωπικού. Ο έλεγχος της προσέλευσης και αποχώρησης του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου. Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών. Η διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων. Η χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή. γ) Τμήμα Ν. Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ και ΑΕ - Η παρακολούθηση όλων των θεμάτων του προσωπικού των Φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη μέτρων ορθολογικής και εκσυγχρονισμένης οργάνωσης, διάρθρωσης και σύνθεσης των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις αυτών. Η μέριμνα για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Φορέων σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες αυτών. Η κατάρτιση συμβάσεων ανάθεσης έργου. Η έκδοση αποφάσεων αποστολών στο εξωτερικό του προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων. Η μέριμνα για την τήρηση αρχείου των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων και της νομοθεσίας που διέπει αυτούς. δ) Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Η Οργάνωση και η τήρηση των πρωτοκόλλων (παραλαβή, πρωτοκόλληση και παράδοση της εισερχόμενης αλληλογραφίας) και η τήρηση του ευρετηρίου. - Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας καθώς και του λοιπού έντυπου υλικού. - Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακινούμενης αλληλογραφίας για την τακτοποίηση του πρωτοκόλλου και του ευρετηρίου. - Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Προϋπολογισμού Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και ανακατανομή αυτών. Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών. Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του Κ.Ε.Π.Ε. Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα. Η μέριμνα σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος των μετακινήσεων υπαλλήλων και ιδιωτών για υπηρεσία στο εξωτερικό. Η πρόταση για τις διοικητικές δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Φορέα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ευθύνη κατανομής των επιχορηγήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. β) Τμήμα Αποδοχών Η εκκαθάριση των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας, οργάνων ελέγχου. Η τήρηση μισθολογικών μητρώων. Η έκδοση βεβαιώσεων, αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων. Η τήρηση βιβλιαρίων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). Η μέριμνα για την εξόφληση των λογαριασμών των ενοικίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. γ) Τμήμα Υπηρεσιών Εξωτερικού Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών δαπανών εξωτερικού και η εποπτεία των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Η εκκαθάριση των λειτουργικών δαπανών, των ενοικίων, των μετακινήσεων, της μεταφοράς οικοσκευών των Μονίμων Αντιπροσωπειών, των Οικονομικών Γραφείων Εξωτερικού και των Γραφείων Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικού. Η καταβολή των εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς. δ) Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Η μέριμνα για την διενέργεια των διαδικασιών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και η καταβολή της αμοιβής των ιδιωτών, για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του παγίου και αναλώσιμου υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και των εν γένει δαπανών φιλοξενίας. Η ευθύνη για κάθε θέμα που αφορά στην κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων του Υπουργείου. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού Η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτές. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων προς συγκρότηση Συμβουλίων και Επιτροπών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Διοικητικών Συμβουλίων των Εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, και Α.Ε. Η εισήγηση για την ορθολογική κατανομή των οργανικών θέσεων. Η εισήγηση για την στελέχωση των υπηρεσιών με το απαραίτητο κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικό. Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων προγραμμάτων των τομέων δραστηριότητας του Υπουργείου, με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων και εξειδίκευση των μέτρων καθώς και η μέριμνα της έγκρισης αυτών. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων οργάνωσης των υπηρεσιακών μονάδων και η επισήμανση τυχόν δυσχερειών ή αποκλίσεων κατά την εκτέλεσή τους. Η υποβολή τακτικών εκθέσεων για την πρόοδο των προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη σύγκληση συντονιστικών συσκέψεων των προϊσταμένων των Υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου να εξετάζονται θέματα προγραμματισμού αλλά και η πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό και ο προγραμματισμός της αριθμητικής εξέλιξης του κατά κατηγορία και ειδικότητα. Η ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών, των δακτυλογράφων και μεταφραστών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. β) Τμήμα Εκπαίδευσης Η μέριμνα για την υποχρεωτική συμμετοχή των δοκίμων υπαλλήλων στην παρακολούθηση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αμέσως μετά την ορκωμοσία και πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους. Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εισαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου. Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή γενικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας, ή την ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. Η μέριμνα για τη συγκρότηση, εμπλουτισμό και εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση του υλικού της. γ) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των καθ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύνταξη και παρακολούθηση των Σχεδίων Νόμων, Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων μέχρι το στάδιο της δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου ή άλλων φορέων. Η τακτική και άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων για τα νομοθετικά κείμενα που δημοσιεύονται. Η κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν το Υπουργείο. δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας - Η χωροταξική κατανομή και η στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. - Η ευθύνη του συντονισμού των εργασιών σχεδιαστών και νυκτοφυλάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση έργων και η επίβλεψη - καταμέτρηση - παραλαβή τεχνικών εργασιών. Η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμιση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου. Η διενέργεια των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και τη λειτουργία των FΑΧ και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. Οι μελέτες και προτάσεις προς το τμήμα Προμηθειών και Δαπανών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν το Υπουργείο, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέων Π.Σ. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός Π.Σ. Η ανάπτυξη και η συντήρηση του Λογισμικού των Π.Σ. Ο σχεδιασμός των εντύπων εισόδου - εξόδου των πληροφοριών. Η τεκμηρίωση των Π.Σ. Η εγκατάσταση και παράδοση των Π.Σ. στους τελικούς χρήστες και η εκπαίδευση των τελευταίων στη χρήση των. β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Η εισήγηση για την απόκτηση, η εγκατάσταση και υποστήριξη πάσης φύσεως δικτύων μεταφοράς δεδομένων, καθώς και συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Η ευθύνη για τον καθορισμό προδιαγραφών για την απόκτηση υλικού. Η επιλογή Λογισμικού. Η ευθύνη για την σύναψη συμβάσεων συναφών με Π.Σ. Η διαχείριση των Η/Υ. Η μέτρηση της απόδοσης των Π.Σ. Ο καθορισμός προτύπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και λειτουργία Π.Σ. Ο χειρισμός των Η/Υ εξυπηρέτησης πολλών χρηστών. Η ασφάλεια των Π.Σ. Η ανάπτυξη και υποστήριξη της δομής των βάσεων δεδομένων. Η εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε τεχνικά θέματα. γ) Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Π.Σ. Ο τυπικός έλεγχος και η εισαγωγή πληροφοριών στους Η/Υ. Η προετοιμασία και η λειτουργία των Π.Σ. Η χρήση των περιφερειακών μονάδων Η/Υ. Η οργάνωση, ο ποιοτικός έλεγχος, ο έλεγχος αποθεμάτων και η φύλαξη των μαγνητικών μέσων αποθήκευσης των πληροφοριών. δ) Γραφείο Γραμματείας Τυπικά καθήκοντα Γραμματείας. Υποδοχή των πληροφοριών για επεξεργασία και προώθηση στο Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Π.Σ. Ενημέρωση των Χρηστών, για περάτωση της επεξεργασίας των πληροφοριών που τους αφορούν. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Άρθρο 19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΛΛΑΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης διέπονται από τις ειδικές για αυτήν κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και κατανέμονται στα: α) Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης β) Τμήμα Πολιτικής Αμυνας γ) Γραφείο Γραμματείας Άρθρο 20 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι: Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Υπουργείου και η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενημέρωση του Υπουργού. Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου. Η οργάνωση συνεδρίων και η φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών στη χώρα μας, στα πλαίσια των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Άρθρο 21 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι: Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των εποπτευομένων Φορέων για τη συλλογή των στοιχείων που αιτούνται κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η μέριμνα για την προώθηση των σχετικών απαντήσεων στη Βουλή μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες. Άρθρο 22 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ε Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου εις την οποία υπάγεται η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την εκδιδομένη Κοινοτική, η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και ο νομοθετικός συντονισμός των ενεργειών της Διοικήσεως. Η επεξεργασία και διατύπωση θέσεων επί νομικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και η υποστήριξη των θέσεων του Υπουργείου σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των γενικότερων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Άρθρο 23 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων.και η υποβολή τους προς έγκριση στον Υπουργό, ή στο εξουσιοδοτημένο Οργανο. Η σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και η υποβολή τους στο Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων, καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες και η διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων. Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή. Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου. Άρθρο 24 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2733/1999 άρθρο 24 (ΦΕΚ 155/τ.Α/30.7.1999). Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΟ αποτελεί το φορέα διαχείρισης των θεμάτων εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής πολιτικής και διακρατικών οικονομικών σχέσεων της χώρας. Η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ μέσω των Γενικών Δ/νσεών της συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιών, από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής επί των εξωτερικών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας μας. Η Γ.Γ. ΔΟΣ / ΥΠΕΘΟ εποπτεύει επίσης και συντονίζει τη δραστηριότητα φορέων δημοσίου συμφέροντος, αντικείμενο των οποίων αποτελεί η προώθηση των εξαγωγών και η υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ΕΟΕΕ, Ελληνικές Εκθέσεις - ΗΕLΕΧΡΟ, ΔΕΘ, ΟΑΕΠ), παρακολουθεί δε τη σχετική δραστηριότητα των φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και συνεργάζεται μαζί τους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-07-14 Προεδρικό Διάταγμα 2000/178
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/165
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/383 2001
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 326/1983 «Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) (ΦΕΚ 117/τ.Α~/7.9.1983). 2001/62 2001
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/65 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2002/159 2002
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/264 2002
Κατάργηση των προβλεπομένων στο π.δ. 654/1977 (Α΄ 214) ειδικών προϋποθέσεων για την άσκηση του εξαγωγικού εμπορίου νωπών γεωργικών προϊόντων. 2005/96 2005
Τροποποίηση του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) και αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2006/187 2006
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011. 2011/33 2011
Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/117 2012
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017