ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/18

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-02-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-02-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/18

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α 230) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α /261) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/92 «κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (Α 136). 3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε. Ο. Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α 104). 4. Τις διατάξεις του Ν. 2272/94 «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ : του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α 230). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικατεστάθη με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Την αριθμ. 457/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: Άρθρο Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π. Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α 230) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης1ουλίου 1992», σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Οκτωβρίου 1997 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.L 328/28.11.97). Άρθρο 2 Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 346/98 αντικαθίσταται ως εξής : «Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.». Άρθρο 3 Η παρ. 1 του αρθρ. 7 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται : αα) Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1, στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που αριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ, στις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ, με αριθμό αναφοράς CΡC 7524, 7525 & 7526 (Κανονισμός 3693/93 L342/31.12.1993). οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές, όταν η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός φόρου προστιθέμενης αξία (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη των 200.000 μονάδων Ευρώ. ββ) Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ. εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 CΡC 7524, 7525 & 7526: ι) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός ΦΠΑ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ευρώ των 130.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων. ιι) οι οποίες συνάπτονται από τις οριζόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές, εκτός από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α 199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη του ισόποσου σε Ευρώ των 200.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων. β) Η αντίστοιχη αξία των κατωτάτων ορίων σε Ευρώ και σε εθνικά νομίσματα που ορίζονται στο στοιχείο (α), αναθεωρείται κατ αρχήν ανά διετία, αρχής γενομένης από την 1ην Ιανουαρίου 1996. Η εν λόγω αντίστοιχη αξία υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ευρώ και αυτή σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου και η οποία προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. γ) Τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο στοιχείο (α), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτών σε Ευρώ και σε εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση η οποία προβλέπεται στο στοιχείο (β). Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ανωτέρω ποσού των Ευρώ, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτής σε εθνικά νομίσματα, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος, τη χρονική διάρκεια ισχύος της, καθώς και για κάθε μεταβολή της από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την υπηρεσία του άρθρου 35 του παρόντος Π.Δ. Άρθρο 4 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση και εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά, καθώς και το όνομα του αναδόχου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν ότι ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν θα κοινοποιηθούν, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα μπορούσε να βλάψει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρεχόντων υπηρεσίες. 2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν, γραπτώς εφόσον τους ζητηθεί, τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις για την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να ματαιώσουν την σύναψη της προκηρυχθείσης σύμβασης ή να ξανακινήσουν τη σχετική διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή πληροφορεί επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις αποφάσεις αυτές.» Άρθρο 5 Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές. Η προθεσμία αυτή, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 36 ημερών, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 παρ. 1 ενδεικτική ανακοίνωση, η οποία συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ Α (ενδεικτική ανακοίνωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης, που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 2, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και εάν η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση, επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του παραρτήματος ΙΙΙ Β (ανοικτή διαδικασία) εφόσον τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσης της.». Άρθρο 6 Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ Α (ενδεικτική ανακοίνωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 2 και εάν η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση επιπλέον περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ Γ (κλειστή διαδικασία) ή όταν είναι δυνατόν, του παραρτήματος ΙΙΙ Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά ήσαν διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσής της.». Άρθρο 7 Μετά το άρθρο 17 του Π.Δ. 346/98 προστίθεται άρθρο 17α ως εξής: Άρθρο 17α Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, εξίσου ευνοϊκοί οροί με εκείνους που παρέχονται σε τρίτες χώρες κατ εφαρμογή της Συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου Ουρουγουάης (Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας/12/1994. ΕΕ L 336/23.12.1994 σελ.1).». Άρθρο 8 Στο άρθρο 18 του Π.Δ. 346/98 προστίθεται παράγραφος 2 η οποία έχει ως εξής: «2. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά». Άρθρο 9 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων, εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη: α. Του κατωτάτου ορίου των 200.000 Ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) αα), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ, με αριθμούς αναφοράς CΡC 7524, 7525 και 7526 και οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές. β. Του κατωτάτου ορίου του ισόποσου σε Ευρώ των 130.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) ββ) σημείο (ι), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς CΡC 7524, 7525 & 7526 οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 το Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες, αρχές. γ. Του κατωτάτου ορίου του ισόποσου σε Ευρώ των 200.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) ββ) σημείο (ιι), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5. με αριθμούς αναφοράς CΡC 7524, 7525 & 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2, πλην εκείνων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες είναι ίσο ή ανώτερο: α. Του κατωτάτου ορίου των 200.000 μονάδων Ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) αα), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήμαστος ΙΑ, με αριθμούς CΡC 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 αναθέτουσες αρχές. β. Του κατωτάτου ορίου του ισόποσου σε Ευρώ των 130.000 μονάδων τραβηκτικών δικαιωμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) ββ) στοιχείο (ιι) για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς CΡC 7524. 7525 και 7526 οι οποίες συνάπτονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει, αναθέτουσες αρχές. γ. Του κατωτάτου ορίου του ισόποσου σε Ευρώ των 200.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχείο (α) ββ) σημείο (ιι), για τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς CΡC 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 πλην όσων αναφέρονται στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι, του Π.Δ. 370/95 (Α199), όπως εκάστοτε ισχύει.». Άρθρο 10 Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η ανωτέρω υπηρεσία διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστική έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνήψαν οι αναθέτουσες αρχές το προηγούμενο έτος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. 3. Στη στατιστική έκθεση που διαβιβάζεται βάσει της προηγούμενης παραγράφου διευκρινίζεται τουλάχιστον: α. Όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει: ι. Η εκτιμούμενη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή κάτω του κατωτάτου ορίου. ιι. Ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε αναθέτουσα αρχή άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνονται, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με τη διαδικασία, τις κατηγορίες υπηρεσιών σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα Ι. και την εθνικότητα του παρέχοντος την υπηρεσία στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, διευκρινίζονται σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 9, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος - μέλος και στις τρίτες χώρες. β. Όσον αφορά τις λοιπές αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο παρόν Π.Δ. ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από κάθε κατηγορία αναθέτουσα) ν αρχών άνω του κατωτάτου ορίου, διακρίνονται, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλογα με την διαδικασία τις κατηγορίες υπηρεσιών σύμφωνα με την ονοματολογία που χρησιμοποιείται στο παράρτημα Ι, και την εθνικότητα του παρέχοντος την υπηρεσία στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, στην περίπτωση δε των διαδικασιών με διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 9, αναφέροντας τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος και στις τρίτες χώρες. γ. Όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 19, Παράρτημα Ι του Π.Δ. 370/95 (Α199) όπως εκάστοτε ισχύει, ο αριθμός και η συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν από τις αναθέτουσες αρχές δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία. Όσον αφορά τις άλλες αναθέτουσες αρχές που υπάγονται στο παρόν Π.Δ., για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, η συνολική αξία των συμβάσεων που ανατέθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία. Οι στατιστικές εκθέσεις που απαιτούνται βάσει της παρούσας παραγράφου, δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΙΑ, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ. με αριθμό αναφοράς CΡC 7524, 7525 και 7526. ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΒ, εφόσον η υπολογιζόμενη αξία τους. χωρίς ΦΠΑ δεν υπερβαίνει τις 200.000 μονάδες Ευρώ. 4. Οι αναθέτουσες αρχές μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους αποστέλλουν στην παραπάνω υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τα απαραίτητα στοιχεία και παρέχουν κάθε πληροφορία, που αφορά τις συμβάσεις που έχουν συνάψει βάσει του παρόντος Διατάγματος.». Άρθρο 11 Το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 38 του Π.Δ. 346/98 αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεμοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2. Σύνολο των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΑ. 3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης κατά κατηγορία. 4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης. 6. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 7. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία. Β. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεμοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επομένων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες. 3. Τόπος παροχής. 4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται,με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για την προσφορά της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών. 7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 8 α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. β) Ενδεχομένως, προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων. γ) Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των εν λόγω εγγράφων στοιχείων. 9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 10.α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων. 13. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία που θα παράσχει τις υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 14. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου προς παροχή υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον οι υποψήφιοι. 15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του. 16. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και κατά το δυνατόν, αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια, πέρα από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται εφόσον δεν περιέχονται στα συμβατικά τεύχη. 17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 18. Ημερομηνία(-ες) δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 21. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία. Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επομένων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες. 3. Τρόπος παροχής. 4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μία συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή υπηρεσιών. 5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για παροχή υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 8. Προθεσμία, ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης, ή, δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 10. α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας. β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν. δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφοράς. 12. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε προσφέροντας, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον οι προσφέροντες. 14. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και, κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών. 15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 16. Ημερομηνία (-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημέρωσης ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της. 17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1. Επωνυμία ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες. 3. Τόπος παροχής. 4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των πρόσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση . 10.α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας. β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής. γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν. δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις. 12. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του παρέχοντος υπηρεσίες, καθώς και τα στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον οι προσφέροντες. 13. Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προσφερόντων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. 14. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17. Ημερομηνίας (ες) των προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 18. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία. Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2. Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 11 παράγραφος 3). 3. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 4. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης. 5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. 6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών. 7. Επωνυμία και διεύθυνση του παρέχοντος (ή των παρεχόντων) την υπηρεσία. 8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη). 9. Αξία της (των) προσφοράς(-ών) που έγινε(-αν) δεκτή(-ές) ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 10. Ενδεχομένως, αξίας και ποσοστό του τμήματος της σύμβασης που ενδέχεται να δοθούν ως υπεργολαβία σε τρίτους. 11. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης. 14. Ημερομηνία παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 15. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι Β, συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής για τη δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 16 παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ). Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της. Άρθρο 12 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ Φ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19 Τροποποίηση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») ΦΕΚ 43/Α/87. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.» (ΦΕΚ 107/30.5.97). β) Των άρθρων 9 και 25 παρ. 1 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/85). γ) Των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ, 24 παρ. 1 και 2 περ. β και 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85). δ) Του άρθρου 29Α (παρ. 2 εδ. 1) του Ν. 1558/85, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ 38/Α/97). ε) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα κ.α.» (ΦΕΚ 195/Α/87). στ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96). 2. Τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ), η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 18ης/12/98. 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την αριθμ. 8211/8.3.99 (ΦΕΚ 198/Β/99) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 5 Την αριθμ. 1107147/1239/0006/7.10.96 (ΦΕΚ 922/Β/96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών». 6. Την αριθμ. 428/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Από τους κλάδους προσωπικού των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, των ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων και των ΔΕ Δακτυλογράφων που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» μεταφέρονται πενήντα οκτώ (58) κενές συνολικά οργανικές θέσεις σε υφιστάμενους ή σε νέους κλάδους κατά τις διακρίσεις των επόμενων άρθρων. Άρθρο 2 Οι πενήντα οκτώ (58) κενές οργανικές θέσεις που μεταφέρονται είναι οι εξής: α Από τον κλάδο Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του άρθρου 18 του Π.Δ. 71/87 μεταφέρονται τριάντα δύο (32) θέσεις, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες εκατόν σαράντα (140) θέσεις να μειώνονται σε εκατόν οκτώ (108) που είναι κοινές για τις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ. β Από τον κλάδο ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων του άρθρου 19 του Π.Δ. 71/87 μεταφέρονται δέκα τέσσερεις (14) θέσεις, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες πενήντα (50) θέσεις να μειώνονται σε τριάντα έξι (36). γ. Από τον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων του άρθρου 26 του Π.Δ. 71/87 μεταφέρονται και οι δώδεκα (12) συνολικά υφιστάμενες σε αυτόν θέσεις με αποτέλεσμα ο κλάδος αυτός να καταργείται. Άρθρο 3 Οι ως άνω πενήντα οκτώ (58) οργανικές θέσεις μεταφέρονται σε υφιστάμενους ή σε νέους κλάδους, ως ακολούθως: α. Στο νέο κλάδο ΠΕ Ιατρών, που συνιστάται με το παρόν, μεταφέρονται δύο (2) θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. Η ειδικότητα, καθώς και ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία θα ορίζονται στην προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. β. Στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Τεχνικού, του άρθρου 21 του Π.Δ. 71/87 προστίθενται δέκα (10) θέσεις ειδικότητας οδηγών οχημάτων στις ήδη υφιστάμενες εκατόν δέκα (110) θέσεις, με αποτέλεσμα οι θέσεις του κλάδου αυτού να αυξάνονται σε εκατόν είκοσι (120) θέσεις. γ. Στον υφιστάμενο κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (γραμματέων) του άρθρου 23 Π.Δ. 71/87 προστίθενται έξι (6) θέσεις στις ήδη υφιστάμενες δέκα (10) θέσεις, με αποτέλεσμα οι θέσεις του κλάδου αυτού να αυξάνονται σε δέκα έξι (16). δ. Στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (γραμματέων) του άρθρου 25 Π.Δ. 71/87 προστίθενται έξι (6) θέσεις στις ήδη υφιστάμενες σαράντα τρεις (43) θέσεις, με αποτέλεσμα οι θέσεις του κλάδου αυτού να αυξάνονται σε σαράντα εννέα (49). ε. Στον υφιστάμενο κλάδο του ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του άρθρου 28 Π.Δ. 71/87 προστίθενται δώδεκα (12) θέσεις στις ήδη υφιστάμενες τρεις (3) θέσεις, με αποτέλεσμα οι θέσεις του κλάδου αυτού να αυξάνονται σε δεκαπέντε (15). στ. Στον υφιστάμενο κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων του άρθρου 29 Π.Δ. 71/87 προστίθενται είκοσι δύο (22) θέσεις στις ήδη υφιστάμενες δύο (2) θέσεις, με αποτέλεσμα οι θέσεις του κλάδου αυτού να αυξάνονται σε είκοσι τέσσερεις (24). Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Λ. ΤΖΑΝΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Φ (3) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 20 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ.2 του από 5-9-1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ 408/Α/αναδ. 429/28.9.1935). β. Του άρθρου 145 παρ.2 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/Α/30.12.1978). γ. Του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος» (ΦΕΚ 146/Α/31.8.1961). δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. δ του Π.Δ. 129/92 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ 65/Α/13.4.1992). 2. Το Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/Α). 3. Το Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/9.9.1985). 4. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996). 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995)». 6. Την 1107147/1239/006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/7.10.1996). 7. Την Δ8/Δ/Φ36.2/13324/20.9.1999 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου». 8. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Ε.τ.Κ/Α /164/ 30.9.1992), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29 Α , στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 50.893.655 δρχ. για το οικονομικό έτος 1999. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή του σμυριδεργατικού δικαιώματος. 10. Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 281.219.570 και θα αντιμετωπίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος από το δημόσιο για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. 11. Την 486/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα από 377,09 σε 395,94 από 1.1.1999 έως 31.12.1999. β. Δεύτερη ποιότητα από 324,94 σε 341,18 από 1.1.1999 έως 31.12.1999. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Φ (4) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 21 Μεταφορά θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κλάδο σε κλάδο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). 3. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). 4. Την ΣΤ5/33/9.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αρμοδιότητες Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ» (Β 937). 5. Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 6. Την αριθ. 492/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Μεταφέρονται σαράντα μία (41) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ στον κλάδο ΠΕ16 Μουσικής του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ). Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Φ (5) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 22 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παράγ. 2 του Ν. 2043/1992 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) του άρθρου 29Α του 1558/1985 (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 2. Την πρόταση αριθ. Φ. 2.1./1105/16.4.99 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. 3. Την αριθ. 1107147/1239/006/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). 4. Την αριθ. ΣΤ5/33/9.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 937). 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος: α) Του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 76.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 456.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 76.000 δαπάνη έτους 1999 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-220 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. β) Του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ν. Ημαθίας ύψους 1.840.000 δρχ για το τρέχον οικονομικό έτος και 4.100.000 δρχ για καθένα από τα πέντε επόμενα οικον. έτη. Η εκ δρχ. 1.840.000 δαπάνη έτους 1999 θα αντιμετωπισθεί από τα προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έσοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Ν. Ημαθίας. Η εκ δρχ. 4.556.000 (456.000 επίδομα θέσης + 4.100.000 λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε επόμενα οικον. έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσων πιστώσεων αντίστοιχα στους ανωτέρω προϋπολογισμούς. 6. Την αριθ. 469/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ιδρύεται 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Άρθρο 2 Τελική διάταξη Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-02-03 Προεδρικό Διάταγμα 2000/18
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/15
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 2002/4 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α΄230) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α΄15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001. 2003/101 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007