ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/23

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-02-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-02-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-02-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/23

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2743/99 (Α 211). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38). γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ) Την αριθ. 505/21.12.99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: 1. ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: α) Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου) άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. β) Με την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη υποπαράγραφο ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις ( Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο. γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ή ζώνης λιμένα για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αλλά δεν είναι πολυσύχναστος.Για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή αποτελούμενη από: (1) τον ίδιο, ως πρόεδρο.Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στην Επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. (2) έναν (1) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, μεταξύ των μελών του, από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο και (3) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς. Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων (500) λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λπ .Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. 2. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ: ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος. 3. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: η σχολή που είναι εφοδιασμένη με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από την οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό σκοπό τη διδασκαλία - εκπαίδευση (θεωρητική - πρακτική) όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη. 4. ΥΕΝ: το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 5. ΔΟΥ: η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Άρθρο 2 Ίδρυση σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης χορηγείται μετά επιθεώρηση και έλεγχο της σχολής από την επιτροπή του άρθρου 6, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά. α) Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος με την επίδειξη του πρωτότυπου.Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος (για τους άρρενες). γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. δ) Τρεις (3) φωτογραφίες του αιτούντος και του Διευθυντή της σχολής. ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β για τον αιτούντα και το Διευθυντή της σχολής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης.Δεν χορηγείται άδεια εάν ο αιτών ή ο Διευθυντής της σχολής έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει παρέλθει από την τέλεσή τους πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και ο Διευθυντής της σχολής δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος. ζ) Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ. η) Πιστοποιητικό σπουδών για το Διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Διευθυντής της σχολής ορίζεται πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης - Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου (ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης αλλοδαπής σχολής. θ) Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου για το Διευθυντή και τους εκπαιδευτές από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. ι) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαϊά. ια) Επικυρωμένο φωτ/φο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου της άδειας, του Διευθυντή και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 150.000.000 δρχ. τουλάχιστον. ιβ) Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης - ακριβείς τόποι πρακτικής εξάσκησης κ.λπ.). ιγ) Πίνακα του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα τυπικά προσόντα αυτού. ιδ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. ιε) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για τη νομιμότητα και καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στην οποία περιγράφονται και οι διατιθέμενοι χώροι. 2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και σε νομικό πρόσωπο εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά από το καταστατικό του.Στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ίδρυσης της σχολής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους κατά νόμο ή κατ ανάθεση, εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή και η άδεια εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου. 3. Για την ίδρυση σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται όπως διατίθενται: α) Ιδιόκτητες ή μισθωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις κυρίας χρήσεως που αποτελούνται κατ ελάχιστον από μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού ανάλογου του μεγίστου αριθμού των εκπαιδευόμενων μαθητών με συντελεστή επιφάνειας τουλάχιστον ενάμισι (1,5) τ.μ. για κάθε εκπαιδευόμενο, ένα γραφείο Δ/νσης και ανάλογους βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής. β) Ο εξής ελάχιστος υλικοτεχνικός εξοπλισμός: (1) μηχάνημα προβολής διαφανειών (2) τηλεόραση και μαγνητοσκόπιο (νideο) (3) μηχανοκίνητο μικρό σκάφος με τα απαραίτητα για την κατηγορία του εφόδια (4) κωπήλατο μικρό σκάφος (5) δύο κυκλικά σωσίβια εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου (6) πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου (7) το φαρμακευτικό-υγειονομικό υλικό και τα όργανα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α» (8) αναπνευστική συσκευή εγκεκριμένου από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου (9) εξοπλισμός κολυμβητή για 10 τουλάχιστον άτομα (Βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες). 4. Η επιτροπή εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα (λέμβους-υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) και συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα προς τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης. Άρθρο 3 Λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 1. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει τουλάχιστον την εξεταστέα ύλη του άρθρου 5. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο του Τμήματος Επιστήμης - Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή πτυχιούχο άλλης ισότιμης αλλοδαπής σχολής για το αντικείμενο της θεματικής ενότητας 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2β του άρθρου 5 και από ιατρό για το αντικείμενο της θεματικής ενότητας 14 έως και 19 της ίδιας υποπαραγράφου.Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική του Ν. 2740/99 (Α 186) ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πρακτική εξάσκηση/εκπαίδευση μπορεί να γίνεται και από εκπαιδευτή αυτοδύτη. 2. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται μέχρι δεκαπέντε (15) κατ ανώτατο όριο εκπαιδευόμενους.Για τη θεωρητική διδασκαλία της πρώτης καθώς και της δεύτερης θεματικής ενότητας διατίθενται από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ώρες.Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται πέντε (5) τουλάχιστον ώρες και για την πρακτική εξάσκηση διατίθενται σαράντα (40) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης. 3. Ο Διευθυντής της σχολής τηρεί: α.ατομικό φάκελλο για κάθε εκπαιδευόμενο στον οποίο θέτει: (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, (2) πιστοποιητικό υγείας του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο προκύπτει ότι το άτομο που επιθυμεί να εκπαιδευτεί δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, κρίνεται υγιές και ικανό για την εκπαίδευση και (3) συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου. β.Βιβλίο, γραμμογραφημένο κατά τις οδηγίες της Λιμενικής Αρχής, σελιδομετρημένο και θεωρημένο από αυτή, στο οποίο αναγράφει τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, τις, κατά ώρα διδασκαλίας-εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. 4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης. 5. Οσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης εφοδιάζονται με πιστοποιητικά σπουδών.Στα πιστοποιητικά αυτά μεταξύ των άλλων αναγράφεται ο αριθμός της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών. 6. Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας αυτής. Άρθρο 4 Ισχύς - ανανέωση των αδειών των σχολών 1. Οι χορηγούμενες άδειες είναι τετραετούς διάρκειας ισχύος και ανανεώνονται ανά τετραετία εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου αφού υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75) με την οποία να δηλώνεται ότι: α) ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλιπε καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης και β) ο προβλεπόμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός διατίθεται, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. 2. Μετά την υποβολή της αίτησης και της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου η επιτροπή του άρθρου 6 εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλλου, επιθεωρεί και ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα (λέμβους-υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) και συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα προς τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής για την ανανέωση ή μη της άδειας. 3. Για την ανανέωση υποβάλλεται επίσης πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ότι δηλώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη η λειτουργία της σχολής. 4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή της σχολής κατά τη διάρκεια της τετραετούς ισχύος της άδειας, η άδεια ισχύει έως ότου παρέλθει η τετραετία εφόσον πριν την αντικατάσταση υποβληθούν τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 1δ, 1ε, 1στ, 1η και 1θ του άρθρου 2 για το νέο Διευθυντή, διαφορετικά ή άδεια παύει να ισχύει. 5. Η Λιμενική Αρχή και η επιτροπή του άρθρου 6 έχει δικαίωμα, τόσο κατά τις διαδικασίες της ανανέωσης των αδειών, όσο και εκτάκτως, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου - αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα ήθελε κρίνει σκόπιμο ή και να επιθεωρήσει και ελέγξει τις εγκαταστάσεις, το αρχείο και τα διατιθέμενα μέσα. 6. Αν από τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου, η Λιμενική Αρχή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχει έστω και μία από τις προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Άρθρο 5 Αδειες ναυαγοσωστών 1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργασθούν ως ναυαγοσώστες αφού προηγουμένως εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή. 2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους: α) Υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή το πιστοποιητικό σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 3 καθώς και τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 1α,1β,1ε,1στ, και 1θ του άρθρου 2 και τρείς (3) φωτογραφίες. β) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: (1) περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος (2) εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη (3) χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων. (4) τρόποι προσέγγισης θύματος (5) λαβές αποφυγής (6) τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος (7) απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού (8) αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος (9) ερευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων (10) επικίνδυνα ψάρια (11) βασικές γνώσεις μετεωρολογίας (12) τρόποι διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες (13) σύνταξη αναφοράς συμβάντος (14) εξέταση θύματος (σφυγμός - αναπνοή κ.λπ.) (15) φυσιολογία πνιγμού (16) υποθερμία, κράμπα, εξάντληση κολυμβητή - εγκαύματα από τον ήλιο (17) χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού (18) επίδεση τραυμάτων - χρησμοποίηση επιδεσμικού υλικού (19) συμπτώματα ηλίασης και αντιμετώπιση αυτής (20) ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα. γ) Κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 6 ως ικανοί, εφόσον επιτύχουν τις εξής ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή. (1) κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο (2) κολύμβηση εκατό (100) μ. με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2). (3) κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ. σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10 ) (4) ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιογράμμων από βάθος έξι (6) μ. (5) υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ. (6) ελξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων (7) κωπηλασία δ) Εχουν εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου μοτοποδήλατου. 3. Οι εξετάσεις διενεργούνται από κοινού για όλους τους υποψήφιους. Η θεωρητική εξέταση γίνεται προφορικά στην ελληνική γλώσσα σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η αθλητική δοκιμασία διενεργείται σε τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) ή θαλάσσιο χώρο που έχουν προκαθορισθεί κατά ορισμένες ημερομηνίες και ώρες. 4. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες (1 έως και 13, 14 έως και 19 και 20) της υποπαραγράφου 2β του παρόντος άρθρου, ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2γ αυτού, θεωρούνται αποτυχόντες και επανεξετάζονται εξ αρχής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθει δίμηνο από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη θεωρητική εξέταση ή την αθλητική δοκιμασία ανάλογα. 5. Η βαθμολογία εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). 6. Τον τελικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος κάθε μέλους της επιτροπής (και του Προέδρου). 7. Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». 8. Αδεια ναυαγοσώστη χορηγείται επίσης, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχους ισότιμων αλλοδαπών σχολών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή ακριβούς αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1α, 1β, 1ε, 1στ και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και τριών (3) φωτογραφιών. 9. Οι άδειες αυτές είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνονται ανά τετραετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υποβολή των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1ε και 1θ του άρθρου 2 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξέλιπε κανείς από τους αναφερόμενους στο Διάταγμα αυτό λόγους.Η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 εκ μέρους του αιτούντος. 10. Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος τους. 11. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου -αιτούντος την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο. 12. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την ανωτέρω άδεια σε ισχύ και είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι και σαρανταπέντε (45) ετών και έχουν το πιστοποιητικό υγείας της υποπαραγράφου 1θ του άρθρου 2 σε ισχύ. Άρθρο 6 Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιθεωρήσεων σχολών και διενέργειας εξετάσεων 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής συγκροτείται μόνιμη ή κατά περίπτωση επιτροπή αποτελούμενη από: α) τον ίδιο, ως Πρόεδρο.Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου, αντί του Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στην Επιτροπή, ως Πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. β) έναν (1) εκπρόσωπο του γραφείου Φυσικής Αγωγής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο. γ) έναν (1) Αξ/κό ΛΣ γιατρό ή γιατρό του τοπικού Κέντρου Υγείας και δ) ένα (1) βαθμοφόρο της Λιμενικής Αρχής ή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του ΥΕΝ. 2. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την: α) επιθεώρηση και τον έλεγχο της υπό ίδρυση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 β) επιθεώρηση και τον έλεγχο της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 γ) επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του αρχείου και των διατιθέμενων μέσων της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 δ) εξέταση των υποψηφίων ναυαγοσωστών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ανατεθεί κατά την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. 3. Η κρίση των μελών της επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό που συντάσσεται προς τούτο. 4. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται, πλειοψηφία των μελών της επιτροπής και σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η γνωμοδότηση της Επιτροπής θεωρείται αρνητική. 5. Τα έξοδα διακίνησης και παραμονής των μελών της επιτροπής για τον έλεγχο και επιθεώρηση των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βαρύνουν τον αιτούντα. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις Οι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) υποχρεούνται όπως: α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10.30 - 17.30 προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά το ειδικότερον στο επόμενο άρθρο οριζόμενα. γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: (1) μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα.Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους είναι εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται.Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RΕSCUΕ ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. (2) αδιάβροχο φακό (3) κυάλια (4) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα «Γ» (5) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα «Δ» (6) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). (7) φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Β» (8) πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου, από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, τύπου (9) δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων (10) ενδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί (11) καπέλλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LΙFΕ GUΑRD (12) γυαλιά ηλίου (13) πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FΙRSΤ ΑΙD, μπλε απόχρωσης (14) κουβέρτες (15) καταδυτικό μαχαίρι (16) μάσκα βυθού (17) βατραχοπέδιλα (18) σημαία Ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διατάσεων 40 x 80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LΙFΕ GUΑRD, μπλε απόχρωσης. (19) σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη ΝΟ LΙFΕ GUΑRD, λευκής απόχρωσης (20) κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. (21) φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) (22) κοινή σφυρίχτρα δ) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής. Άρθρο 8 Βάθρο ναυαγοσώστη 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο.Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη 1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. 2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Αδειες σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης οι οποίες έχουν εκδοθεί από Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις των Κανονισμών Λιμένα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επιτρέπεται η ανανέωση των αδειών αυτών εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος. 2. Κατ εξαίρεση ως Διευθυντές των σχολών, των οποίων οι άδειες ανανεώνονται κατά τα ανωτέρω, δύνανται να παραμείνουν οι ιδρυτές τους εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικού προσώπου ο εκπρόσωπός του που έχει δηλωθεί στη Λιμενική Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν πενταετή εμπειρία στον τομέα αυτό. 3. Αδειες σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, αν δεν ανανεωθούν έγκαιρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, παύουν να ισχύουν. 4. Αδειες ναυαγοσωστών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν επί μια τετραετία από την έκδοση ή τελευταία ανανέωσή τους και ανανεώνονται ανά τετραετία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5. Άρθρο 11 Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 530/91 (Α 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αλλοδαπά πρόσωπα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας (Ν. 2155/93).Επιπλέον των προσόντων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν Διάταγμα οι αλλοδαποί Διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και οι ναυαγοσώστες πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα.Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/96 (Α 124), όπως εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις. Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, παύουν να εφαρμόζονται τα άρθρα 226, 227 και 228 των Γενικών Κανονισμών Λιμένων, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του αριθ. 5 Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του αριθ. 8 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β 95/95), καθώς και οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένων και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 13 Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα Η άδεια ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής (άρθρο 307 Π.Κ.). Άρθρο 14 Κυρώσεις Οι παραβάτες του παρόντος, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Οργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του Ν. 2743/99 (Α` 211), στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (Α 214). Άρθρο 15 Επισυναπτόμενα Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα εξής Παραρτήματα: α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: «Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης». β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη». γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RΕSCUΕ CΑΝ)». δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RΕSCUΕ ΒΟΑRD)». ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RΕSCUΕ ΤUΒΕ)». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά (1) Αντιαιμορραγικά-μητροτονικά (1) Για υπόταση (1) Αναλγητικά-αντιπυρετικά (3) Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (2) Σπασμολυτικά (1) Αντιεμετικά και κατά του ιλίγγου (3) Ενέσιμο κορτικοστεροειδές (2) Οξυγονούχο ύδωρ (200 CC) (1) Ιώδιο (100 CC) (1) Μερκουροχρώμ (100 CC) (1) Οινόπνευμα (200 CC) (1) Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2) (2) Τοπικό αναισθητικό ξυλοκαίνη 2% (1) Β. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Βrοοk (1) Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (2) Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι) (2) Γάζες αποστειρωμένες 5) Αυχενικό περιλαίμιο (1) Βαμβάκι (2) Γάντια πλαστικά μιας χρήσεως (10 ζεύγη) Ελαστικός επίδεσμος κοινός (2) Επίδεσμοι κοινοί (10) Λευκοπλάστης (2) Gauz. Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο (5) σε λιπαρή ουσία νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Ψαλίδι κοινό (1) Στηθοσκόπιο (1) Γ. ΟΡΓΑΝΑ Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης (1) Θερμόμετρο κοινό (2) Θερμόμετρο υποθερμίας (1) Αεραγωγός τύπου Guedel (1) Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (ΑΜΡU) (1) Συσκευή οξυγονοθεραπείας τουλάχιστον 1) 2 1/2 λίτρα με μειωτήρα πίεσης Σύριγγες μιας χρήσης (5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΥΤΙΑ) Καρδιοκυκλοφοριακά - αναληπτικά (1) Αναλγητικά (1) Ενέσιμο κορτικοειδές (1) Σύριγγες 5cc (2) Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων (2) Φορητή φιάλη και συσκευή xορήγησης (1) οξυγόνου Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου ΒRΟΟΚ (1) Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUΕDΕL (1) Συσκευή ανάνηψης διά χειρός ΑΜΡU (1) Κοινοί επίδεσμοι (5) Γάζες αποστειρωμένες πακέτα (2) Ελαστικός επίδεσμος (1) Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα (2) Μercurοchrοm (50 cc) Οξυζενέ (50 cc) Οινόπνευμα (50 cc) Λευκοπλάστης (1) Ψαλίδι κοινό (1) Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ Φ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 24 Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια γ ^και δ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49) και του άρθρου 53 του ιδίου νόμου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α 36). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α 36). 5. Την υπ αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Την υπ αριθ. 442/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση και κατανομή οργανικών θέσεων. 1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 537/1989 (Α 224) οργανικές θέσεις των ψυχολόγων υγειονομικών αξιωματικών αυξάνονται κατά τέσσερις (4) και καθορίζονται συνολικά στις έξι (6) και μειώνονται κατά τέσσερις (4) οι οργανικές θέσεις των Υπαστυνόμων Α και Υπαστυνόμων Β γενικών καθηκόντων. 2. Οι οργανικές θέσεις των ψυχολόγων κατανέμονται κατά βαθμούς ως εξής: α. Ταξίαρχοι: μία (1) β. Αστυνομικοί Διευθυντές και κατώτεροι αυτών: πέντε (5). Άρθρο 2 Μετάταξη αστυνομικού προσωπικού Η μετάταξη των αστυνομικών γενικών καθηκόντων στην κατηγορία των υγειονομικών αστυνομικών όλων των κατηγοριών (ιατρών, ψυχολόγων και βοηθητικού προσωπικού) επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Άρθρο 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 537/1989 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους Ψυχολόγους, που προέρχονται είτε από αστυνομικό προσωπικό είτε από ιδιώτες, αντί του προσόντος που καθορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β και στην παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 1 του Π.Δ. 399/ 1987 απαιτείται πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διετής κλινική πείρα σε νοσηλευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγου, καθώς και κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 991/1979 (Α 278), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2646/1998 (Α 236).» Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Φ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (3) Προσαρμογή βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Πράξη 29/26.1.2000) Αφού έλαβε υπόψη: α) Τα άρθρα 7 και 12 του Ν. 2548/1997 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος». β) Τις ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.1993 (Κεφ. ΙΙ, παράγρ. Δ) και 2214/15.6.1993, όπως ισχύουν, που αφορούν το πλαίσιο χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (τελευταία σχετική Πράξη ΣΝΠ 27/24.12.1999). γ) Τις ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.97 (παράγρ. 3) και 2408/26.3.97, όπως ισχύουν, που αφορούν το πλαίσιο αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος (τελευταία σχετική Πράξη ΣΝΠ 24/15.12.1999). δ) Την προβλεπόμενη εξέλιξη του μέσου ετήσιου πληθωρισμού με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή. ε) Την εκτιμώμενη ευνοϊκή επίδραση στον πληθωρισμό της πρόσφατης ανατίμησης της κεντρικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι του ευρώ στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ). στ) Τη συγκράτηση του ετήσιου ρυθμού ανόδου του ευρύτερου δείκτη ρευστότητας της οικονομίας (Μ4Ν) πλησίον του κατώτερου ορίου της προβλεπόμενης αύξησης (7 - 9%) για το έτος 1999 αποφάσισε τα εξής: 1. Τα επιτόκια του πρώτου και του δεύτερου κλιμακίου κατάθεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.97, ορίζονται, αντίστοιχα, σε 9,50% και 8,50% ετησίως. 2. Το επιτόκιο χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ2185/24.3.1993 (Κεφ. ΙΙ παράγρ. Δ), ορίζεται σε 11% ετησίως. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 27 Ιανουαρίου 2000 και εφεξής. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Τα Μέλη Π. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ Β. ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2000 Ο Διευθυντής Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-02-07 Προεδρικό Διάταγμα 2000/23
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 2018/31 2018