ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-10-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-10-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση οργανικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται κατά βαθμό ως εξής: • Τέσσερις (4) θέσεις Αρχιπυράρχων • Πέντε (5) θέσεις Πυράρχων • Οκτώ (8) θέσεις Αντιπυράρχων • Δέκα (10) θέσεις Επιπυραγών (παραγωγικής σχολής) • Τρεις (3) θέσεις Επιπυραγών (σχολής μετεκπαίδευσης) • Δεκαπέντε (15) θέσεις Πυραγών (παραγωγικής σχολής) • Πέντε (5) θέσεις Πυραγών (σχολής μετεκπαίδευσης) Δέκα εννέα (19) θέσεις Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών (παραγωγικής σχολής) • Δέκα 10) θέσεις Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών (σχολής μετεκπαίδευσης) • Είκοσι (20) θέσεις Πυρονόμων (παραγωγικής σχολής) • Πενήντα (50) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (παραγωγικής σχολής) • Εξακόσιες πενήντα (650) θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής)-Πυροσβεστών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ’ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). δ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). στ. Της 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ως εξής: α. Για το 2000 δαπάνη ύψους 120.000.000 δρχ. β. Για το 2001, δαπάνη ύψους 3.260.000.000 δρχ. γ. Για το 2002, δαπάνη ύψους 3.570.000.000 δρχ. δ. Για το 2003, δαπάνη ύψους 3.605.000.000 δρχ. ε. Για το 2004, δαπάνη ύψους 3.725.000.000 δρχ. στ. Για το 2005, δαπάνη ύψους 3.725.000.000 δρχ. Η δαπάνη που θα προκληθεί κατά το τρέχον έτος δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες στον Κ.Α.Ε. 0400 πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 43-120 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ενώ για την προκαλούμενη κατά τα επόμενα έτη δαπάνη θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους οικείους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
  • Τη 334/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002