ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/308

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη. 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παραγ. 1 του ν.1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (Α 70) και του άρθρου 65 του ν.1892/1990 (Α 101). β) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (Α 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν.2637/1998 (Α 200). γ) του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α 38), και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Την 353001/13.04.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (Β 566). 3. Τις 378/1999, 475/1999, 147/2000 και 433/2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ Α Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Στο Μέρος Α του παρόντος διατάγματος καθορίζονται οι υγειονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο εμπόριο βοοειδών και χοιροειδών πλην αγριόχοιρων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο ε) του Π.Δ 707/1982 (Α 150), και με την επιφύλαξη των διατάξεων των Π.Δ. 707/1982 (Α 150), 36/1987 (Α 10), 316/1990 (Α 130), 36/1992 (Α 17), 420/1993 (Α 179) Β ΜΕΡΟΣ, 218/1992 (Α 115), 243/1993 (Α107), 420/1993 (Α 179) Δ ΜΕΡΟΣ, 344/1997 (Α 233), 84/1995 (Α 52), 138/1995 (Α 88) και της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε αρ. L 224 της 18/8/1990 σελ. 19) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 64/432/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τις οδηγίες 97/12/ΕΚ( Ε.Ε αρ. L.109 της 25.4.1997 σελ. 1) , 98/46/ΕΚ (Ε.Ε αρ. L 198 της 15.7.1998 σελ. 22) και 98/99/ΕΚ (Ε.Ε αρ. L. 358 της 31.12.1998 σελ. 107). Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ και τροποποιείται από το άρθρο 1 παρ. 3α) της οδηγίας 98/99/ΕΚ). 1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ορισμοί του άρθρου 16 του Π.Δ 420/1993 (Α 179) και του άρθρου 3 του Π.Δ. 344/1997 (Α 233). 2. Επίσης, για τις ανάγκες του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) αγέλη: ένα ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε εκμετάλλευση [κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. β) του Π.Δ 84/1995 (Α 52)], ως επιδημιολογική μονάδα. Όταν στην ίδια εκμετάλλευση υπάρχουν περισσότερες από μία αγέλες, οφείλουν να απαρτίζουν χωριστή μονάδα με ενιαίο υγειονομικό καθεστώς, β) ζώο σφαγής: βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Βisοn bisοn και Βubalus bubalus) και χοίροι που πρόκειται να μεταφερθούν σε σφαγείο ή κέντρο συγκέντρωσης από το οποίο μπορούν να εξέλθουν μόνο για να σφαγούν, γ) ζώα αναπαραγωγής ή αποδόσεων : βοοειδές (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Βisοn bisοn και Βubalus bubalus) και χοίρος, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο β), και συγκεκριμένα εκείνα που προορίζονται για αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, κρεοπαραγωγή ή για έλξη, εκθέσεις ή διαγωνισμούς, εξαιρουμένων των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, δ) αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης: αγέλη βοοειδών που πληροί τους όρους του παραρτήματος Α τμήμα Ι παράγραφοι 1 και 2, ε) κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης: κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους που πληροί τους όρους του παραρτήματος Α τμήμα Ι παράγραφοι 4 και 5, στ) αγέλη βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης: αγέλη βοοειδών που πληροί τους όρους του παραρτήματος Α τμήμα ΙΙ παράγραφοι 1και 2, ζ) περιοχή επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης: περιοχή κράτους μέλους που πληροί τους όρους του παραρτήματος Α τμήμα ΙΙ παράγραφοι 7, 8 και 9, η) κράτος μέλος επισήμως απαλλαγμένο βρουκέλλωσης: κράτος μέλος που πληροί τους όρους του παραρτήματος Α τμήμα ΙΙ παράγραφοι 7,8 και 9, θ) αγέλη βοοειδών απαλλαγμένη βρουκέλλωσης: αγέλη βοοειδών που πληροί της όρους του παραρτήματος Α τμήμα ΙΙ παράγραφοι 4 και 5. ι) αγέλη επισήμως απαλλαγμένη της ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών: αγέλη που πληροί τους όρους του παραρτήματος Δ κεφάλαιο Ι μέρη Α και Β, ια) κράτος μέλος ή περιοχή επισήμως απαλλαγμένα της ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών: κράτος μέλος ή περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Δ κεφάλαιο Ι μέρη Ε και ΣΤ, ιβ) επίσημος κτηνίατρος: κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος διορισμένος από την αρμόδια αρχή, ιγ) εγκεκριμένος κτηνίατρος: κτηνίατρος εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 τμήμα Β του παρόντος, ιδ) ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης: οι ασθένειες του παραρτήματος Ε (Ι), ιε) κέντρο συγκέντρωσης: κάθε χώρος, συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων, των κέντρων συλλογής και των αγορών, στον οποίο συγκεντρώνονται βοοειδή ή χοίροι από διάφορες εκμεταλλεύσεις για τη σύσταση παρτίδων ζώων που προορίζονται για το εμπόριο. Αυτά τα κέντρα πρέπει να εγκρίνονται για εμπορικούς σκοπούς και να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11, ιστ) περιοχή: τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους, επιφανείας 2.000 km² τουλάχιστον, που επιθεωρείται από τις αρμόδιες αρχές και περιλαμβάνει μια από τις ακόλουθες διοικητικές περιοχές: •Βέλγιο : prονince/prονincie •Γερμανία : Regierungsbezirk •Δανία : amt ή isle •Γαλλία : departement •Ιταλία :prονincia •Λουξεμβούργο : --- •Κάτω Χώρες : rνν-Κring •Ηνωμένο Βασίλειο : Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία: cοunty Σκωτία : district ή island area •Ιρλανδία : cοunty •Ελλάδα : νομός •Ισπανία : Ρrονincia •Πορτογαλία : ηπειρωτική : distritο, και άλλα μέρη της πορτογαλικής επικράτειας : regiaο autοnοma •Αυστρία : Βezirk •Σουηδία : lan •Φινλανδία : laai/lan ιζ) έμπορος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγοραπωλησίες ζώων για εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός 30 το πολύ ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει από την πρώτη εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν του ανήκουν, είναι καταχωρημένο στα μητρώα της αρμόδιας αρχής και πληροί της απαιτήσεις του άρθρου 13. Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 3 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Επιτρέπεται το εμπόριο μόνο ζώων, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παρόν διάταγμα. 2. Τα βοοειδή και οι χοίροι στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα πρέπει: α) να υπόκεινται: αα) σε αναγνώριση και αβ) σε κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που προηγούνται της αναχώρησης και να μην εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα ασθενείας β) να μην προέρχονται από εκμετάλλευση ή περιοχή στην οποία, για υγειονομικούς λόγους, ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα για τα συγκεκριμένα είδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. γ) να φέρουν: γα) τα βοοειδή, ενώτια ατομικής αναγνώρισης όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 820/97 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1997 (Ε.Ε αρ. L 117 της 7-5-1997 σελ.1), γβ) οι χοίροι, εκτός αυτών της περίπτωσης γγ), ατομική διάστιξη (τατουάζ) με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ/τος 707/1982 (Α 150), το Π.Δ. 84/1995 (Α 52) και το άρθρο 2 Κεφάλαιο Γ παρ. 2 της απόφασης Υπουργού Γεωργίας 343285/16-11-1983 (Β 694), γγ) οι χοίροι καθαρής φυλής και υβριδίων εγγεγραμμένων σε γενεαλογικό βιβλίο, ενώτια ατομικής αναγνώρισης σύμφωνα με το Π.Δ. 84/1995 (Α 52) και την απόφαση Υπουργού Γεωργίας 261270/1991 (Β 224). δ) να μην πρόκειται να σφαγούν ή να απομονωθούν στο πλαίσιο προγράμματος εξάλειψης λοιμώδους ή μεταδοτικής ασθενείας, ε) να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 4 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Τα βοοειδή και οι χοίροι στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα δεν πρέπει, από την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον προορισμό τους, να έρχονται ποτέ σε επαφή με άλλα αρτιοδάκτυλα που δεν έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς. 2. Τα βοοειδή και οι χοίροι στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα πρέπει να μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του Π.Δ. 344/1997 (Α 233) και προς τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του παρόντος. Άρθρο 5 (Άρθρο 5 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ και τροποποιείται από το άρθρο 1 παρ. 3β) της οδηγίας 98/99/ΕΚ). 1. Τα βοοειδή και οι χοίροι στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, πρέπει να συνοδεύονται, κατά τη μεταφορά προς τον προορισμό τους, από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο, κατά περίπτωση, με το υπόδειγμα 1 ή 2 του παραρτήματος ΣΤ. Το πιστοποιητικό φέρει αύξοντα αριθμό και αποτελείται από ένα μόνο φύλλο ή, εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια μορφή ώστε οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα του συνόλου. Το πιστοποιητικό συντάσσεται την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα και στην επίσημη γλώσσα της χώρας προορισμού ή προέλευσης όταν πρόκειται για εμπορικές συναλλαγές με άλλα κράτη-μέλη. Το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης. 2. Η υγειονομική εξέταση και η έκδοση του υγειονομικού πιστοποιητικού (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων υγειονομικών εγγυήσεων) για μια παρτίδα ζώων πρέπει να διεξάγονται στην εκμετάλλευση προέλευσης ή το κέντρο συγκέντρωσης. Για το σκοπό αυτό ο επίσημος κτηνίατρος της Κτηνιατρικής αρχής στα μητρώα της οποίας είναι καταχωρημένη η αγέλη ή το κέντρο συγκέντρωσης, μετά από τις εξετάσεις, τις επισκέψεις και τους ελέγχους που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα πραγματοποιεί όλες τις έγγραφες υγειονομικές πιστοποιήσεις. Όταν: α) τα ζώα προέρχονται από εγκεκριμένα κέντρα συγκέντρωσης, η εν λόγω πιστοποίηση καταρτίζεται: αα) είτε βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον επίσημο κτηνίατρο τον υπεύθυνο για την εκμετάλλευση προέλευσης, αβ) είτε βάσει του πιστοποιητικού, σύμφωνο κατά περίπτωση με το υπόδειγμα 1 ή 2 του παραρτήματος ΣΤ, αφού τα μέρη Α και Β του εν λόγω πιστοποιητικού συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο τον υπεύθυνο για την εκμετάλλευση προέλευσης . β) τα ζώα προέρχονται από εκμετάλλευση υπαγόμενη στο δίκτυο το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, η πιστοποίηση αυτή καταρτίζεται: βα) είτε βάσει του επισήμου εγγράφου με τις απαραίτητες πληροφορίες, το οποίο έχει συμπληρωθεί από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο τον υπεύθυνο της εγκατάστασης προέλευσης, ββ) είτε βάσει του πιστοποιητικού, σύμφωνο κατά περίπτωση, με το υπόδειγμα 1 ή 2 του παραρτήματος ΣΤ, αφού τα μέρη Α και Β του εν λόγω πιστοποιητικού συμπληρωθούν και πιστοποιηθούν δεόντως από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο τον υπεύθυνο για την εκμετάλλευση προέλευσης. Παράλληλα, ο επίσημος κτηνίατρος διασφαλίζει, εφόσον είναι αναγκαίο, την τήρηση των επιπλέον εγγυήσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Κτηνιατρική νομοθεσία. 3. Ο επίσημος κτηνίατρος, ο υπεύθυνος για το κέντρο συγκέντρωσης, διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους των ζώων κατά την άφιξή τους. 4. Ο επίσημος κτηνίατρος που συμπληρώνει το τμήμα Γ του πιστοποιητικού σύμφωνα, κατά περίπτωση, με το υπόδειγμα 1 ή 2 του παραρτήματος ΣΤ, είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την καταχώρηση της διακίνησης των ζώων στο σύστημα ΑΝΙΜΟ κατά την ημέρα χορήγησης του πιστοποιητικού. 5. Τα ζώα στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα μπορούν να διακινηθούν μέσω κέντρου συγκέντρωσης ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό που εμφαίνεται στο παράτημα ΣΤ (συμπεριλαμβανομένου του μέρους Γ) πρέπει να συμπληρώνεται από τον επίσημο κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται τα ζώα. Ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το κέντρο συγκέντρωσης χορηγεί βεβαίωση για το κράτος μέλος προορισμού συμπληρώνοντας ένα δεύτερο πιστοποιητικό του παραρτήματος ΣΤ, στο οποίο αναγράφει τον αύξοντα αριθμό του πρωτοτύπου και το οποίο προσαρτά στο πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, η συνδυασμένη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 6 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Εκτός από τις απαιτήσεις των άρθρων 3, 4 και 5, τα ζώα αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει: α) να έχουν παραμείνει σε μία και μόνο εκμετάλλευση επί 30 ημέρες πριν από τη φόρτωσή τους, ή να έχουν παραμείνει στην εκμετάλλευση προέλευσης από τότε που γεννήθηκαν, όταν πρόκειται για ζώα ηλικίας κάτω των 30 ημερών. Στον επίσημο κτηνίατρο πρέπει να παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία, βάσει της επίσημης αναγνώρισης που προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο γ) και επίσημων εγγράφων, ότι τα ζώα πληρούν τον όρο αυτόν και προέρχονται από εδάφη κρατών μελών της Ε.Ε. ή έχουν εισαχθεί από τρίτη χώρα σύμφωνα με την Κτηνιατρική νομοθεσία για την υγεία των ζώων. Όταν, τα ζώα διακινούνται μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης ευρισκομένου στο έδαφος της χώρας προέλευσης, η διάρκεια συγκέντρωσης των ζώων αυτών εκτός εκμετάλλευσης προέλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ημέρες, β) τα ζώα που εισάγονται από τρίτη χώρα στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο δεν είναι το κράτος μέλος του τελικού προορισμού, πρέπει να μεταφέρονται στο έδαφος του κράτους μέλους προορισμού όσο το δυνατόν ταχύτερα, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει του άρθρου 60 του Π.Δ. 420/1993 (Α 179), γ) κατά την άφιξή τους στον τόπο προορισμού και πριν οποιαδήποτε μετακίνησή τους, τα ζώα που εισάγονται από τρίτη χώρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, ιδίως δε την απαίτηση παραμονής που προβλέπεται στο σημείο 1α) του παρόντος άρθρου και δεν πρέπει να ενσωματώνονται στην αγέλη πριν ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση αυτή βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τα ζώα αυτά να θίξουν το υγειονομικό καθεστώς της εκμετάλλευσης. Όταν ένα ζώο από τρίτη χώρα εισέρχεται σε εκμετάλλευση, κανένα ζώο της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να τεθεί σε εμπορία κατά τις 30 ημέρες που ακολουθούν την εισαγωγή, εκτός εάν το εισαχθέν ζώο είναι εντελώς απομονωμένο από τα άλλα ζώα της εκμετάλλευσης. 2. Εκτός από τις προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4 και 5, τα βοοειδή αναπαραγωγής ή αποδόσεων πρέπει: α) να προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη φυματίωσης και, σε περίπτωση ζώων ηλικίας άνω των έξι εβδομάδων, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ενδοδερμικό φυματινισμό που διεξάγεται κατά την περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρησή τους από την αγέλη προέλευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Β σημείο 32 στοιχείο δ). Ο ενδοδερμικός αυτός φυματινισμός δεν απαιτείται όταν τα ζώα προέρχονται από περιοχή ή χώρα, η οποία έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένη φυματίωσης, ή από περιοχή ή χώρα που συμμετέχει σε αναγνωρισμένο δίκτυο επιτήρησης, β) στην περίπτωση μη ευνουχισμένων ζώων που προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη βρουκέλλωσης και τα οποία είναι ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν παρουσιάσει τίτλο βρουκέλλας κάτω από 30 διεθνείς μονάδες συγκόλλησης ανά ml, όταν υποβάλλονται σε δοκιμή οροσυγκόλλησης [ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή εγκεκριμένη με τη κοινοτική διαδικασία της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής (ΜΚΕ) μετά την έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων] κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Γ τμήμα Α. Η δοκιμή αυτή οροσυγκόλλησης (ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή εγκεκριμένη με τη διαδικασία της ΜΚΕ μετά την έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων) δεν απαιτείται όταν τα ζώα προέρχονται από περιοχή ή χώρα αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης, ή από κράτος μέλος ή από περιοχή ή χώρα η οποία συμμετέχει σε ανεγνωρισμένο δίκτυο επιτήρησης, γ) να προέρχονται από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών και, εάν είναι άνω των δώδεκα μηνών, να έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ατομική δοκιμασία που έχει γίνει κατά τη διάρκεια των 30 ημερών πριν από την έξοδό τους από την αγέλη προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Δ. Η δοκιμή δεν απαιτείται αν τα ζώα προέρχονται από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, ή από κράτος μέλος ή τμήμα κράτους μέλους το οποίο συμμετέχει σε ανεγνωρισμένο δίκτυο επιτήρησης, δ) από την αναχώρησή τους από την εκμετάλλευση προέλευσης μέχρι την άφιξή τους στον τόπο προορισμού, να μην έρχονται σε επαφή με βοοειδή τα οποία πληρούν μόνον τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3. 3. Εκτός από τις προϋποθέσεις των άρθρων 3, 4 και 5, τα βοοειδή προς σφαγή πρέπει να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης ή ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών και, σε περίπτωση που πρόκειται για μη ευνουχισμένα βοοειδή, πρέπει να προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες βρουκέλλωσης. Δεν επιτρέπεται η αποστολή βοοειδών σφαγής από την Ισπανία από αγέλες οι οποίες δεν είναι επίσημα απαλλαγμένες φυματίωσης, ενζωοτικής λεύκωσης και βρουκέλλωσης. Άρθρο 7 (Άρθρο 7 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 7 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Τα ζώα προς σφαγή πρέπει να μεταφέρονται: α) είτε σε σφαγείο, όπου πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός 72 ωρών από την άφιξή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων, β) είτε σε εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης, από το οποίο οδηγούνται μετά την αγορά σε σφαγείο όπου πρέπει να σφάζονται το συντομότερο δυνατόν και το πολύ εντός τριών εργασίμων ημερών από την άφιξή τους στο κέντρο συγκέντρωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων. Από την άφιξή τους στο κέντρο συγκέντρωσης έως την άφιξή τους στο σφαγείο, δεν πρέπει ποτέ να έρθουν σε επαφή με αρτιοδάκτυλα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 8 (Άρθρο 8 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 8 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Οι υπόνοιες για την εμφάνιση μιας από τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Ε (Ι) πρέπει να κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. Κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας διαβιβάζει στην Επιτροπή λεπτομερή απολογισμό για τα εντός του εδάφους της χώρας και κατά το παρελθόν έτος σημειωθέντα κρούσματα των ασθενειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ε (Ι) ή οιασδήποτε άλλης ασθένειας για την οποία ισχύουν πρόσθετες εγγυήσεις προβλεπόμενες από την ισχύουσα Κτηνιατρική νομοθεσία, καθώς και λεπτομερή απολογισμό των εφαρμοζομένων μέτρων ελέγχου ή εξάλειψης. Άρθρο 9 (Άρθρο 9 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 9 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να καταρτίσει πρόγραμμα ελέγχου για μια από τις λοιμώδεις ασθένειες του παραρτήματος Ε (ΙΙ) για το σύνολο των αγελών της διοικητικής της περιφέρειας. Το πρόγραμμα αυτό αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου : α) να εξετασθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του, β) να εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, γ) να υποβληθεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με την Κοινοτική διαδικασία, δ) να εγκριθούν τυχόν πρόσθετες γενικές ή μερικές εγγυήσεις που απαιτούνται στο εμπόριο ζώων. 2. Ένα πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να περιέχει : α) την κατανομή της ασθένειας στο έδαφος της χώρας, β) την αιτιολόγηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ασθένειας και τις αναμενόμενες ωφέλειες από την εφαρμογή του προγράμματος σε σύγκριση με το κόστος του, γ) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δ) τις κατηγορίες χαρακτηρισμού στις οποίες κατατάσσονται οι εκμεταλλεύσεις, τις προδιαγραφές κάθε κατηγορίας και τις μεθόδους δοκιμών, ε) τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ε.Ε τουλάχιστον μία φορά ετησίως, στ) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται εάν, για οποιοδήποτε λόγο, μια εκμετάλλευση χάσει το χαρακτηρισμό της, ζ) τα μέτρα που λαμβάνονται όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά τις δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος. 3. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να καταρτίσει πρόγραμμα ελέγχου για μια από τις λοιμώδεις ασθένειες του παραρτήματος Ε(ΙΙ) για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ή τμήμα αυτής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 10 (Άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 10 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Όταν η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια ή μέρος αυτής είναι απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες του παραρτήματος Ε (ΙΙ), κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αναφέροντας ιδίως: α) τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισής της στο έδαφος της χώρας, β) τα αποτελέσματα των δοκιμών επιτήρησης οι οποίες βασίζονται σε ορολογικές, μικροβιολογικές, παθολογικές ή επιδημιολογικές έρευνες και στο γεγονός ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές, γ) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η επιτήρηση, δ) ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή, ε) τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας αυτής. 2. Οι τυχόν πρόσθετες γενικές ή μερικές εγγυήσεις που απαιτούνται κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορεί να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. 3. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε κάθε τροποποίηση των πληροφοριών σχετικά με την ασθένεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά νέα κρούσματα. Βάσει των κοινοποιήσεων αυτών, οι εγγυήσεις που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να τροποποιούνται ή να καταργούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 11 (Άρθρο 11 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 11 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Προκειμένου να εγκριθεί η λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης από την αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω στοιχειώδεις προϋποθέσεις: α) να επιτηρούνται από τον επίσημο κτηνίατρο στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται και ο οποίος μεριμνά να τηρούνται ιδίως οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, β) να βρίσκονται σε περιοχή για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα σύμφωνα προς την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία , γ) να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται πριν τη χρήση, όπως απαιτεί ο επίσημος κτηνίατρος , δ) αναλόγως των δυνατοτήτων υποδοχής πρέπει να διαθέτουν: δα) εγκατάσταση αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν, όταν χρησιμοποιούνται ως κέντρα συγκέντρωσης, δβ) κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των ζώων, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής καθώς και των τυχόν απαιτούμενων φροντίδων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, δγ) κατάλληλες υποδομές επιθεώρησης, δδ) κατάλληλες υποδομές απομόνωσης, δε) κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και οχημάτων, δστ) κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση των ζωοτροφών, της στρωμνής και της κόπρου, δζ) κατάλληλο σύστημα συλλογής των λυμάτων, δη) γραφείο ή χώρο για τον επίσημο κτηνίατρο. ε) να δέχονται μόνο ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και προέρχονται από αγέλες επισήμως απαλλαγμένες φυματιώσεως, βρουκελλώσεως και λευκώσεως, ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οριζόμενες από το παρόν διάταγμα και ειδικότερα τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 3. Για το σκοπό αυτόν, όταν εισάγονται ζώα, ο ιδιοκτήτης ή ο επιστάτης του κέντρου ελέγχει εάν τα ζώα φέρουν τα κατάλληλα αναγνωριστικά σημεία και εάν συνοδεύονται από τα υγειονομικά ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για τα είδη ή τις κατηγορίες περί των οποίων πρόκειται, στ) να επιθεωρούνται τακτικά, προκειμένου οι προϋποθέσεις έγκρισης να πληρούνται συνεχώς. 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο επιστάτης του κέντρου συγκέντρωσης υποχρεούται, βάσει του συνοδευτικού εγγράφου, ή των αναγνωριστικών αριθμών ή σημείων των ζώων, να καταχωρεί σε μητρώο ή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να διατηρεί για τρία τουλάχιστον χρόνια τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα του ιδιοκτήτη, την προέλευση, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου, τον αριθμό και τα αναγνωριστικά σημεία των βοοειδών ή τον αριθμό μητρώου της εκμετάλλευσης ή της αγέλης προέλευσης των χοίρων που εισέρχονται στο κέντρο, καθώς και τον προορισμό τους, β) τον αριθμό μητρώου του μεταφορέα και τον αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα από το κέντρο. 3. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή χορηγεί αριθμό έγκρισης σε κάθε εγκρινόμενο κέντρο συγκέντρωσης. Η έγκριση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα είδη, σε ζώα αναπαραγωγής και αποδόσεων ή σε ζώα προς σφαγή. Η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή κοινοποιεί στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας και αυτή με τη σειρά της στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα ονόματα των εγκεκριμένων κέντρων συγκέντρωσης καθώς και κάθε ενδεχόμενη μεταβολή. Η Επιτροπή της Ε.Ε. κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη στα πλαίσια της Μόνιμης Κτηνιατρικής Επιτροπής. 4. Η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή μπορεί να αναστέλλει τη λειτουργία ή να ανακαλεί την έγκριση σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου ή άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος ή οιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης στον τομέα της υγειονομικής πολιτικής. Η έγκριση μπορεί να αποκαθίσταται όταν η αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή βεβαιώνεται ότι το κέντρο συγκέντρωσης τηρεί πλήρως όλες τις σχετικές διατάξεις του παρόντος. 5. Τα λειτουργούντα κέντρα συγκέντρωσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό επισήμων κτηνιάτρων για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Άρθρο 12 (Άρθρο 12 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Οι μεταφορείς οι οποίοι πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/1997 (Α 233) πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις : α) πρέπει να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των ζώων μεταφορικά μέσα: αα) κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε τα κόπρανα, η στρωμνή ή η ζωοτροφή να μην μπορούν να χυθούν ή να πέσουν έξω από το όχημα, αβ) να καθαρίζονται και απολυμαίνονται με χρησιμοποίηση απολυμαντικών επισήμως εγκεκριμένων αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων, ή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων, και, αν είναι αναγκαίο, πριν από κάθε νέα παραλαβή ζώων β) πρέπει είτε να διαθέτουν τις κατάλληλες και εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου, ή να αποδεικνύουν ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τρίτους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή. 2. Για κάθε όχημα που μεταφέρει ζώα, ο μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί αρχείο, επί τρία τουλάχιστον έτη, με τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: i) τόπου και ημερομηνίας παραλαβής, καθώς και όνομα ή εταιρική επωνυμία της εκμετάλλευσης ή του κέντρου συγκέντρωσης από το οποίο παραλαμβάνονται τα ζώα, ii) τόπου και ημερομηνίας παράδοσης, καθώς και όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του ή των παραληπτών, iii) είδος και αριθμός μεταφερόμενων ζώων, iν) ημερομηνία και τόπος απολύμανσης, ν) λεπτομέρειες των συνοδευτικών εγγράφων, (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, όνομα υπογράφοντος κτηνιάτρου). 3. Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε, μεταξύ της αναχώρησης από την εκμετάλλευση ή το κέντρο συγκέντρωσης προέλευσης και της άφιξης στον τόπο προορισμού της, η παρτίδα των ζώων να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με ζώα χαμηλότερου χαρακτηρισμού. 4. Οι μεταφορείς υποχρεούνται πριν τη φόρτωση κάθε παρτίδας ζώων, να καταθέτουν στον αρμόδιο για την πιστοποίηση κτηνίατρο, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με την οποία δηλώνουν γραπτώς ότι δεσμεύονται: α) να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ιδίως δε οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και οι οποίες αφορούν τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα, β) η μεταφορά των ζώων ανατίθεται σε άτομα με την κατάλληλη επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις. 5. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται κατ αναλογία και χάριν της υγείας των ζώων οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 344/1997 (Α 233) και στο άρθρο 23 του Ν. 248/1914 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997 (Α 242). Άρθρο 13 (Άρθρο 13 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 13 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Όλοι οι έμποροι, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παρ. ιζ), καταγράφονται υποχρεωτικά σε μητρώο που τηρείται για αυτό το σκοπό από τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται η έδρα της εμπορικής επιχείρησης, εγκρίνονται και τους χορηγείται κωδικός αριθμός έγκρισης. Ο κωδικός αριθμός καταχώρησης του εμπόρου αποτελείται από: α) το πρόθεμα Α όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σταβλισμού. β) το πρόθεμα Β όταν πρόκειται για έμπορο ο οποίος δεν διαθέτει τέτοιες εγκαταστάσεις, ακολουθούμενος από τον κωδικό αριθμό του Νομού, σύμφωνα με την αριθμ. 24197/Γ3812 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (Β 882) και τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του εμπόρου. Όλοι οι έμποροι ζώων της χώρας, εντός έξι μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ του παρόντος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : i. αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του, ii. αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. 2. Η εγγραφή στο μητρώο συνίσταται στην καταχώρηση: α) του ονόματος ή της επωνυμίας του εμπόρου, β) της διεύθυνσης ή της έδρας του εμπόρου, γ) του ονόματος του ορισθέντος υπευθύνου, δ) της διεύθυνσης του υπευθύνου, στ) της περιγραφής και διεύθυνσης των τυχόν εγκαταστάσεων του εμπόρου, ε) της περιγραφής των μεταφορικών μέσων που τυχόν κατέχει ο έμπορος καθώς και των στοιχείων ταυτότητας αυτών. 3. Η εγγραφή συντελείται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης που εγκρίνεται με απόφαση της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής, εντός 30 ημερών από της υποβολής του πλήρους φακέλου της αιτήσεως. Η έγκριση αυτή ισχύει από την επόμενη της εκδόσεως και για τρία χρόνια, είναι δε σύμφωνη με το παράρτημα Η του παρόντος. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενης και από τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας έγκρισης κατά τα ανωτέρω. 4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο μητρώο υποχρεούται : α) να εμπορεύεται μόνο ζώα που φέρουν αναγνωριστικά σημεία και προέρχονται από αγέλες επίσημα απαλλαγμένες φυματιώσεως, βρουκελλώσεως και λευκώσεως, ή ζώα σφαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και ιδίως τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 σημείο 3. Για το σκοπό αυτόν, ο έμπορος εξασφαλίζει ότι τα ζώα επισημαίνονται καταλλήλως και συνοδεύονται από τα υγειονομικά έγγραφα τα ενδεδειγμένα για τα οικεία είδη. Η εμπορία συγκεκριμένων ζώων που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον τα ζώα θα μεταφερθούν πάραυτα σε σφαγείο της χώρας δίχως να διέλθουν από άλλες εγκαταστάσεις για να σφαγούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε να προληφθεί η τυχόν εξάπλωση ασθενειών. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του σφαγείου λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ήδη από την άφιξή τους τα ζώα αυτά να μην έλθουν σε επαφή με άλλα ζώα, να σφαγούν δε χωριστά από τα λοιπά ζώα, β) να καταγράφει σε αρχείο ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί επί τρία χρόνια τουλάχιστον, είτε βάση του εγγράφου που συνοδεύει τα ζώα, είτε βάσει των αριθμών ή σημείων αναγνώρισης των ζώων τις εξής πληροφορίες: βα) όνομα ιδιοκτήτη, προέλευση , ημερομηνία αγοράς, κατηγορίες, αριθμό και σημεία αναγνώρισης των βοοειδών και αριθμό μητρώου της εκμετάλλευσης προέλευσης των αγοραζομένων χοίρων, ββ) αριθμό μητρώου του μεταφορέα, καθώς και αριθμό κυκλοφορίας του φορτηγού που παραδίδει και παραλαμβάνει ζώα, βγ) όνομα και διεύθυνση του αγοραστή, και προορισμό των ζώων, βδ) αντίγραφα των δρομολογίων, ή και αύξοντα αριθμό των υγειονομικών πιστοποιητικών, γ) όταν ο έμπορος έχει ζώα στις εγκαταστάσεις του, πρέπει να : γα) παρέχει ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό το υπεύθυνο για τα ζώα όσον αφορά τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος καθώς και όσον αφορά τη φροντίδα και τις συνθήκες διαβίωσης των συγκεκριμένων ζώων, γβ) παρακολουθεί τακτικά και ενδεχομένως να μεριμνά για τη διενέργεια δειγματοληψιών σε όλα τα ζώα από επίσημο κτηνίατρο και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών. 5. Οι εγκαταστάσεις , που χρησιμοποιούν οι έμποροι για τον σταβλισμό των ζώων, καταγράφονται στο μητρώο και λαμβάνουν τον αριθμό έγκρισης του εμπόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1. Για να εγκριθούν πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) να επιτηρούνται από επίσημο κτηνίατρο, β) να βρίσκονται σε περιοχή για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την κτηνιατρική νομοθεσία, γ) πρέπει να διαθέτουν : γα) κατάλληλες εγκαταστάσεις με την απαιτούμενη χωρητικότητα, ιδίως δε τις ενδεδειγμένες υποδομές για την επιθεώρηση και την απομόνωση τοιουτοτρόπως ώστε να μπορούν να απομονώνονται όλα τα ζώα σε περίπτωση εμφανίσεως μεταδοτικής ασθένειας, γβ) κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκφόρτωση των ζώων και, εφόσον απαιτείται, τον κατάλληλο σταβλισμό τους, την παροχή νερού και τροφής καθώς και των τυχόν απαιτούμενων φροντίδων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα, γγ) κατάλληλο χώρο αποθήκευσης της στρωμνής και της κόπρου, γδ) κατάλληλο σύστημα συλλογής λυμάτων. δ) πριν από κάθε χρήση οι εγκαταστάσεις καθαρίζονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του επισήμου κτηνιάτρου. 6. Η έγκριση καταχώρησης αναστέλλεται με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η αυτή έγκριση καταχώρησης ανακαλείται με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα ενός μηνός έως ενός έτους, όταν ο έμπορος δεν τηρεί τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και 5 του παρόντος άρθρου και επαναχορηγείται μόνον όταν η νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το μητρώο όταν : α) δεν τηρεί τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 ή και 5 καθ υποτροπή, β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πράξη, γ) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης, δ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές στη διάρκεια της τριετίας κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις, ε) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου. Ο αριθμός καταχώρησης που έχει χορηγηθεί στον έμπορο που διαγράφεται δεν χορηγείται εκ νέου σε άλλον έμπορο. Κατά των προηγουμένων αποφάσεων του προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του γενικού διευθυντού Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση ή πλήρη γνώση των αποφάσεων αυτών από τον ως άνω ενδιαφερόμενο. Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα χρονικά όρια εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής αυτής. 7. Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1, απαγορεύεται το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους και καταχωρημένους εμπόρους. Σε όσους εκπρόθεσμα υποβάλλουν αίτηση καταχώρησης επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δραχμών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2538/1997 (Α 242). Η καταχώρηση , η έγκριση και η χορήγηση κωδικού αριθμού καταχώρησης γι αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μόνο εφόσον με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συνυποβληθεί απόδειξη καταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του ως άνω προστίμου. 8. Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Η παρεμπόδιση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων εκ μέρους του εμπόρου επισείει, τις διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 14 (Άρθρο 14 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 14 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Για να εγκατασταθεί ένα σύστημα δικτύου επιτήρησης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τις αγέλες, β) τον ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της, γ) τον εγκεκριμένο ή τον επίσημο κτηνίατρο τον υπεύθυνο για την εκμετάλλευση, δ) την επίσημη κτηνιατρική υπηρεσία της χώρας, ε) τα επίσημα εργαστήρια κτηνιατρικής διάγνωσης ή οιοδήποτε εργαστήριο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, στ) μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Με το σύστημα αυτό συνδέονται οι επίσημοι κτηνίατροι των εγκεκριμένων σφαγείων και των κέντρων συγκέντρωσης. 2. Βασικοί στόχοι του συστήματος είναι ο επίσημος χαρακτηρισμός των εκμεταλλεύσεων, η διατήρηση του χαρακτηρισμού μέσω τακτικών επιθεωρήσεων, η συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων και η παρακολούθηση των ασθενειών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των προδιαγραφών του παρόντος διατάγματος ή οιασδήποτε άλλης διάταξης σχετικής με την υγειονομική πολιτική. Αυτό το σύστημα είναι υποχρεωτικό για όλες τις εκμεταλλεύσεις της επικράτειας όταν εγκατασταθεί. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνεται η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε όλη τη χώρα ή σε τμήμα της συντιθέμενο από μία ή περισσότερες όμορες περιοχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ιε). Στην περίπτωση αυτή, οι κινήσεις των ζώων από άλλες περιοχές που δεν συμμετέχουν στο σύστημα προς το συγκεκριμένο τμήμα υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εγκεκριμένων κτηνιάτρων, του υπευθύνου της εκμετάλλευσης ή του ιδιοκτήτη της καθώς και όσων συμμετέχουν στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αρμοδίου για τη χορήγηση του υγειονομικού πιστοποιητικού καθορίζονται με την ως άνω απόφαση. 3. Στις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: Α. Κάθε ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος εκμετάλλευσης οφείλει: i) να εξασφαλίζει μέσω συμβάσεως ή άλλης νομικής πράξεως τις υπηρεσίες κτηνιάτρου εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 344/1998 (Α 229) , ii) να καλεί αμέσως τον εγκεκριμένο κτηνίατρο τον υπεύθυνο για την εκμετάλλευση όταν υποψιασθεί κρούσμα μεταδοτικής ασθένειας ή οποιασδήποτε ασθένειας που πρέπει να κοινοποιείται υποχρεωτικώς, iii) να ενημερώνει τον εγκεκριμένο κτηνίατρο για κάθε εισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευσή του, iν) να απομονώνει τα ζώα πριν τα εισαγάγει στην εκμετάλλευσή του ώστε να δίνει στον εγκεκριμένο κτηνίατρο τη δυνατότητα να ελέγχει, μέσω των απαιτουμένων δοκιμών εάν χρειασθεί, κατά πόσον ο χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρηθεί. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσης σύμβασης καθώς και ο τύπος της σύμβασης. Β. Ο εγκεκριμένος κτηνίατρος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο ιγ) υπόκειται στον έλεγχο της αρμόδιας Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: i) να πληροί τους όρους άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος, ii) να μην έχει δεσμούς οικονομικούς ή σχέσεις συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης, iii) να διαθέτει ειδικές γνώσεις στον τομέα υγείας των συγκεκριμένων ζώων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει: α) να ενημερώνει τακτικά τις γνώσεις του, ιδίως όσον αφορά τους ισχύοντες σχετικούς υγειονομικούς κανονισμούς, β) να πληροί τις απαιτήσεις της αρμόδιας Νομαρχιακού και Κεντρικού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής για να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του δικτύου, γ) να παρέχει στον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης πληροφορίες και βοήθεια ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η διατήρηση του χαρακτηρισμού της εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων βάσει προγραμμάτων που καθορίζονται από κοινού με την αρμόδια αρχή, δ) να μεριμνά για την τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά: δα) την ταυτοποίηση και την υγειονομική πιστοποίηση των ζώων της αγέλης, των εισαγόμενων ζώων και των ζώων που διατίθενται στο εμπόριο, δβ) την υποχρεωτική αναφορά μολυσματικών ασθενειών και κάθε άλλου κινδύνου για την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και για την υγεία του ανθρώπου, δγ) την κατά το δυνατόν διαπίστωση των αιτιών θανάτου των ζώων, και τον τόπο όπου πρέπει να αποσταλούν, δδ) τις συνθήκες υγιεινής της αγέλης και των κτηνοτροφικών μονάδων. Για την ορθή λειτουργία του συστήματος, οι αρμοδιότητες των κτηνιάτρων περιορίζονται σε συγκεκριμένο αριθμό εκμεταλλεύσεων ή γεωγραφική περιοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή καταρτίζει καταλόγους των εγκεκριμένων κτηνιάτρων και εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο δεν πληροί πλέον τους προαναφερόμενους όρους αναστέλλεται ή ανακαλείται η έγκριση του, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/1998 (Α 229), ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων κυρώσεων δυναμένων να επιβληθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Γ. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες στοιχειώδεις πληροφορίες: 1. Για κάθε ζώο: α) τον κώδικα ταυτοποίησης, ο οποίος αποτελείται από πέντε αριθμητικά ψηφία χορηγούμενα κατ αύξοντα αριθμό (00001), προστιθέμενο στον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης του σημείου Γ. 2 του παρόντος άρθρου, β) την ημερομηνία γεννήσεως, γ) το φύλο, δ) τη φυλή ή το χρώμα τριχώματος, ε) τον κωδικό ταυτοποίησης της μητέρας ή, στην περίπτωση ζώου εισηγμένου από Τρίτη χώρα, τον αριθμό ταυτοποίησης που του έχει δοθεί κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με το Π.Δ 84/1995 (Α 52) και τον κανονισμό (ΕΚ) 820/97, ο οποίος συνδέεται με τον αριθμό αναγνώρισης προέλευσης, στ) τον αριθμό ταυτοποίησης της εκμετάλλευσης γέννησης, ζ) τους αριθμούς ταυτοποίησης όλων των εκμεταλλεύσεων όπου παρέμεινε το ζώο και τις ημερομηνίες κάθε κινήσεως, η) την ημερομηνία θανάτου ή σφαγής. 2. Για κάθε αγέλη : α) αριθμό ταυτοποίησης αποτελούμενο: αα) από τον κωδικό της χώρας (ΕL), αβ) τον κωδικό του νομού {σύμφωνα με την αριθ.24197/Γ3812 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (Β 882)}, αγ) τον αύξοντα κωδικό αριθμό της αγέλης αποτελούμενο από πέντε αριθμητικά ψηφία (00001), β) όνομα και διεύθυνση του ή των κατόχων. γ) τοποθεσία της εκτροφής και ταχυδρομικός κώδικας της Κοινότητας ή του Δήμου στον οποίο ανήκουν. δ) καταγραφή των αριθμών ταυτοποίησης του συνόλου των αγελών οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή εντός της εκμετάλλευσης. 3. Η βάση δεδομένων πρέπει να μπορεί να δίνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες ανά πάσα στιγμή : α) τον αριθμό αναγνώρισης όλων των βοοειδών της εκμετάλλευσης. Για ομάδες χοιροειδών δίδεται ο αριθμός μητρώου της εκμετάλλευσης προέλευσης ή της αγέλης προέλευσης και ο αριθμός του υγειονομικού πιστοποιητικού, όπου ισχύει, β) τον κατάλογο όλων των εκμεταλλεύσεων από τις οποίες διήλθε κάθε βοοειδές αρχίζοντας από την εκμετάλλευση γέννησης ή την εκμετάλλευση εισαγωγής, όταν πρόκειται για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χώρες. Για ομάδες χοίρων δίδεται ο αριθμός μητρώου της τελευταίας εκμετάλλευσης ή αγέλης, ενώ για ζώα εισαχθέντα από τρίτες χώρες δίδεται η εκμετάλλευση εισαγωγής. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη βάση δεδομένων τρία διαδοχικά έτη από το θάνατο του βοοειδούς ή τρία διαδοχικά έτη από την καταγραφή, όταν πρόκειται για χοίρους. Για τους χοίρους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα ταυτοποίησης σε ότι αφορά την παράγραφο 2 και επίσης εφαρμόζεται και η παράγραφος 3. 4. Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο, πλην εκείνων οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 σημεία Α και Β, ενεργούν κατ εντολή της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας η οποία έχει την ευθύνη της εγκατάστασης του δικτύου και ελέγχει τακτικά την ορθή του λειτουργία. 5. Με μέριμνα της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας το σύστημα δικτύων επιτήρησης όπως περιγράφεται ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 4, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία για περίοδο δώδεκα τουλάχιστον μηνών, υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή της Ε.Ε.. Η έγκριση του συστήματος δικτύων επιτήρησης δύναται να ανασταλεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, κατόπιν αιτήσεως είτε της Επιτροπής της Ε.Ε. είτε ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. 6. Μετά την εγκατάσταση αναγνωρισμένου συστήματος δικτύων επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση στις κινήσεις των ζώων στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα. Άρθρο 15 (Άρθρο 15 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 15 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). 1. Εκτός των ειδικών περιπτώσεων, για κάθε άλλη παράβαση του παρόντος, είτε από φυσικό είτε από νομικό πρόσωπο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.2538/1997 (Α 242). 2. Όταν διαπιστώνεται ότι οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν τηρούνται ή δεν έχουν τηρηθεί, ο επίσημος κτηνίατρος της Κτηνιατρικής αρχής στα μητρώα της οποίας είναι καταχωρημένη η αγέλη ή ο έμπορος ή ο μεταφορέας, του τόπου στον οποίο έγινε η διαπίστωση αυτή οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διαφυλαχθεί η υγεία των ζώων και να προληφθεί η εξάπλωση της ασθένειας. Αναλόγως της περιπτώσεως, τα μέτρα αυτά συνίστανται στις παρακάτω ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου: α) να σταματήσει η μετακίνηση ή να επιστραφούν τα ζώα στον τόπο αναχώρησης από τον συντομότερο δρόμο, εφόσον το μέτρο αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, β) σε περίπτωση διακοπής της μετακίνησης, να σταβλίσει τα ζώα με τον κατάλληλο τρόπο και να τους παράσχει την απαραίτητη φροντίδα, γ) να προβεί στη σφαγή των ζώων. Ο προορισμός και η χρησιμοποίηση των ζώων αυτών μετά τη σφαγή διέπονται: γα) από τις διατάξεις του Π.Δ 410/1994 (Α 231) , γβ) από τις διατάξεις του Π.Δ. 243/1993 (Α 107) , όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας των ζώων ή όταν τα ζώα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τα άλλα ζώα ή τη δημόσια υγεία. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προβλέπονται στο Π.Δ 243/1993 (Α 107) πρέπει, προτού γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής, να χορηγείται προθεσμία τακτοποίησης στον κάτοχο ή τον εντολοδόχο του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 3. Ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής αρχής ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης απ ευθείας ή μέσω της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μόλις διαπιστωθεί οιαδήποτε παράβαση του παρόντος. Οι διατάξεις του Π.Δ. 36/1992 (Α 17) εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση του παρόντος άρθρου. Άρθρο 16 (Άρθρο 16 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 16 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Τα παραρτήματα του παρόντος τροποποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 62 του ν. 2637/1998 (Α 200). Άρθρο 17 (Άρθρο 18 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 18 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Η εγκατάσταση εγκεκριμένου συστήματος δικτύου επιτήρησης είναι υποχρεωτική από 1-1-2000 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος. Άρθρο 18 ( Άρθρο Άρθρο 19 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 19 του παραρτήματος της οδηγίας 97/12/ΕΚ). Οι κανόνες που καθορίζονται στο Β ΜΕΡΟΣ του Π.Δ. 420/1993 (Α 179) εφαρμόζονται ιδίως στους ελέγχους στον τόπο προέλευσης, στην οργάνωση και την παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται στον τόπο προορισμού, και στα εφαρμοστέα μέτρα διασφάλισης. ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 19 (Άρθρο 1 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ μόνο σε ό,τι αφορά τα ζώντα ζώα όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 89/227/ΕΟΚ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). 1. Στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος καθορίζονται οι υγειονομικοί κανόνες τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα βοοειδή, οι χοίροι, οι αίγες και τα πρόβατα, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την οδηγία 72/462/ΕΟΚ (ΕΛ ΚΕΦ 3 Τ9 σ. 3), κατά το μέρος που αφορά μόνο τα ζώντα ζώα, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες : 73/358/ΕΟΚ (ΕΛ ΚΕΦ 1 Τ 1 σ.200) 75/379/ΕΟΚ (ΕΛ ΚΕΦ 3 Τ 13 σ.32) 77/98/ΕΟΚ (ΕΛ ΚΕΦ 3 Τ 17 σ.56) 81/476/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L.186 της 08.07.81 σ.20) 83/91/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L. 59 της 05.03.83 σ.34) 88/289/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L.124 της 18.05.88 σ. 31) 89/227/ΕΟΚ (ΕΕ αρ. L 93 της 06.04.89 σ.25) 89/662/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L. 395 της 30.12.89 σ. 13) 90/423/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L. 224 της 18.08.90 σ. 13) 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L. 224 της 18.08.90 σ.29) 91/69/ΕΟΚ (ΕΕ αρ L. 46 της 19.02.91 σ.37) 91/266/ΕΟΚ (ΕΕ. αρ.L 134 της 29.05.91 σ.45) 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αρ.L 268 της 24.09.91 σ.56) 91/497/ΕΟΚ (ΕΕ αρ. L 268 της 24.09.91 σ.69) 91/688/ΕΟΚ (ΕΕ αρ. L 377 της 31.12.91 σ.18) 96/91/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 13 της 16.01.97 σ.26) 97/76/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 10 της 16.01.98 σ.25) 97/79/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 24 της 30.01.98 σ.31) και τους Κανονισμούς : 3768/1985 (ΕΕ. αρ. L 362 της 31.12.85 σ.8) 3763/1991 (ΕΕ. αρ. L 356 της 24.12.91 σ.1) 1601/1992 (ΕΕ αρ. L 173 της 27.06.92 σ.13) 2. Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων κατά μήκος των βορείων και βόρειο-ανατολικών συνόρων της χώρας. Άρθρο 20 (Άρθρο 2 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ μόνο σε ότι αφορά τα ζώντα ζώα όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1παρ.2 της οδηγίας 89/227/ΕΟΚ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3,4 και 5 της οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι ορισμοί του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, οι ορισμοί του άρθρου 2 του Π.Δ. 35/1995 (Α 31), καθώς και οι ακόλουθοι όροι που έχουν την εξής έννοια : α) Επίσημος κτηνίατρος : Ο επίσημος κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή μιας τρίτης χώρας. β) Χώρα Προορισμού : Το έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο αποστέλλονται ζώα προερχόμενα από τρίτη χώρα. γ) Τρίτη χώρα : Η χώρα στην οποία δεν ισχύουν οι διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος και του διατάγματος 35/1995 (Α 31). δ) Εισαγωγή : Η εισαγωγή στο έδαφος των κρατών μελών της Ε.Ε. ζώων προέλευσης τρίτων χωρών. ε) Εκμετάλλευση : Η επίσημα ελεγχόμενη εμπορική ή γεωργική επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο έδαφος τρίτης χώρας και στην οποία κρατούνται ή εκτρέφονται κατά το συνήθη τρόπο ζώα εκτροφής αποδόσεως ή σφαγής του βοείου ή χοιρείου είδους ή ζώα αναπαραγωγής, εκτροφής, πάχυνσης ή σφαγής του προβείου ή αιγείου είδους. στ)Ζώνη απαλλαγμένη επιζωοτίας : Ζώνη στην οποία κατόπιν επισήμων διαπιστώσεων, τα ζώα δεν έχουν προσβληθεί από οποιοδήποτε μεταδοτικό νόσημα του πίνακα των ασθενειών που καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και εντός ακτίνας που ορίζεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 21 ( Άρθρο 3 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μόνο σε ότι αφορά τα ζώντα ζώα όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 89/227/ΕΟΚ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 6 της οδηγίας 91/69/ΕΟΚ). Ο κατάλογος των χωρών ή τμημάτων των χωρών από τις οποίες είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εισαγωγή κατοικιδίων ζώων αναπαραγωγής, εκτροφής, αποδόσεων και σφαγής του βοείου, χοιρείου, πρόβειου και αιγείου είδους, λαμβανομένης υπόψη της υγειονομικής κατάστασης αυτών των χωρών ή των τμημάτων αυτών, καθορίζεται στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. αρ.Ν 146/15 της 14-6-1979 σελ. 135), όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 22 (Άρθρο 6 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μόνο σε ότι αφορά τα ζώντα ζώα όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 90/423/ΕΟΚ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 8 της οδηγίας 91/69/ΕΟΚ, το άρθρο 1 παρ.1 της οδηγίας 91/688/ΕΟΚ). 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, μόνο αν προέρχονται από τρίτες χώρες : α) Απαλλαγμένες εκείνων των ασθενειών στις οποίες τα ζώα είναι ευπαθή : αα) από δώδεκα μηνών για την πανώλη των βοοειδών, τη μεταδοτική πλευροπνευμονία των βοοειδών, τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, την ενζωοτική εγκεφαλομυελίτιδα των χοίρων (νόσος του ΤΕSCΗΕΝ), την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, την επιζωοτική αιμορραγική νόσο, την ευλογιά των προβάτων, την ευλογιά των αιγών και τη νόσο της κοιλάδας του RΙFΤ, αβ) από έξι μηνών, για τη φυσαλιδώδη στοματίτιδα. β) Στις οποίες δεν διενεργήθηκαν από δωδεκαμήνου εμβολιασμοί κατά των νόσων που αναφέρονται στην περίπτωση αα), στις οποίες τα ζώα αυτά είναι ευπαθή. 2. Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό από το έδαφος τρίτων χωρών, μόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Α. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου δεν εφαρμόζεται εμβολιασμός από δωδεκαμήνου τουλάχιστον και δεν επιτρέπεται η είσοδος, στο έδαφός της, ζώων που έχουν εμβολιασθεί μέσα στο προηγούμενο δωδεκάμηνο, κατά του αφθώδους πυρετού. Β. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός και επιτρέπεται η είσοδος εμβολιασμένων ζώων στο έδαφός της απαιτούνται: α) εγγύηση ότι τα ζώα δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού, β) προκειμένου για βοοειδή, εγγύηση ότι έχουν αντιδράσει αρνητικά στη δοκιμή ανίχνευσης του ιού του αφθώδους πυρετού με τη μέθοδο της λαρυγγοφαρυγγικής απόξεσης (δοκιμή ΡRΟΡΑΒΑΝG), γ) εγγύηση ότι τα ζώα έχουν αντιδράσει αρνητικά στην ορολογική δοκιμή για την ανίχνευση αντισωμάτων του αφθώδους πυρετού, δ) εγγύηση ότι τα ζώα έχουν απομονωθεί στη χώρα εξαγωγής, σε σταθμό απομόνωσης (καραντίνα) επί 14 ημέρες, υπό την εποπτεία επίσημου κτηνιάτρου. Κανένα ζώο που βρίσκεται στο σταθμό απομόνωσης δεν μπορεί να έχει εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού εντός των 21 ημερών που προηγούνται της εξαγωγής, και κανένα ζώο, εκτός απ αυτά που αποτελούν μέρος της αποστολής, δεν πρέπει να έχει εισαχθεί στο σταθμό απομόνωσης κατά την ίδια αυτή περίοδο, ε) παραμονή σε απομόνωση επί 21 ημέρες. Γ. Όταν τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα που δεν είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, πρέπει να πληρούνται : α) οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Β, β) συμπληρωτικά, όσα έκτακτα μέτρα καθορίζονται με ειδικές αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η χώρα μπορεί να εξακολουθήσει να λογίζεται ως απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό, για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών, έστω και αν σε περιορισμένο τμήμα του εδάφους της έχει διαπιστωθεί περιορισμένος αριθμός εστιών της νόσου, υπό τον όρο ότι οι εστίες αυτές εξαλείφθηκαν μέσα σε διάστημα λιγότερο από τρεις μήνες. 3. Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα μόνο εφόσον : α) προέρχονται από χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τέτοια ζώα και ικανοποιούν της απαιτήσεις της παραγράφου 2, β) προέρχονται από σταύλους απομόνωσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σταθμών απομόνωσης από όπου επιτρέπεται η εξαγωγή τέτοιων ζώων από αυτές τις χώρες, γ) πληρούν τις πρόσθετες εγγυήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται αναφορικά με κάθε μία από τις χώρες αυτές. 4. Όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων, οι χοίροι πρέπει να προέρχονται από το έδαφος μιας τρίτης χώρας η οποία : •ήταν απαλλαγμένη από την κλασική πανώλη των χοίρων τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, •δεν επέτρεπε τον εμβολιασμό κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, •δεν επιτρέπει την παρουσία στο έδαφός της, χοίρων οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. 5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, η εισαγωγή χοίρων οι οποίοι προέρχονται από τμήμα του εδάφους της τρίτης χώρας, εφόσον ο εμβολιασμός κατά της κλασσικής πανώλους των χοίρων δεν απαγορεύεται στο σύνολο του εδάφους της χώρας αυτής και το συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους της τρίτης χώρας πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 6. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, σε περίπτωση εκδήλωσης κλασικής πανώλους των χοίρων σε τρίτη χώρα η οποία πληροί τους όρους της παραγράφου 4, μπορεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, να μειώνεται η περίοδος των δώδεκα μηνών που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση της παραγράφου 4, σε έξι μήνες εφόσον : α) Μία εστία ή ορισμένες γειτονικές, από επιζωοτική άποψη, εστίες σημειώνονται σε μία γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή και β) Οι εστίες έχουν πλήρως εξαλειφθεί εντός τριών μηνών, χωρίς εμβολιασμό. Άρθρο 23 (άρθρο 7 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, μόνο σε ότι αφορά τα ζώντα ζώα όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 της οδηγίας 83/91/ΕΟΚ). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1α), μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή ζώων, στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, όταν σε ένα τμήμα μόνο του εδάφους μιας τρίτης χώρας πληρούνται οι όροι αυτοί, και τα ζώα ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1β), μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή των ζώων, στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, υπό ορισμένους όρους, όταν σε τρίτη χώρα ή τμήμα του εδάφους της, διενεργούνται εμβολιασμοί κατά μιας ή περισσοτέρων ασθενειών που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 1α) και τα ζώα ανταποκρίνονται στους όρους που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 24 (άρθρο 8 οδηγίας 72/462/ΕΟΚ μόνο σε ότι αφορά τα ζώντα ζώα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 83/91/ΕΟΚ, και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 της οδηγίας 91/69/ΕΟΚ) 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23, η εισαγωγή των ζώων, στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγμα, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, το είδος και τον προορισμό των ζώων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος. 2.Οι υγειονομικοί όροι της παραγράφου 1 έχουν ως βάση αναφοράς τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα Α όσον αφορά τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των βοοειδών και των χοίρων και στο παράρτημα Δ όσον αφορά τη λεύκωση των βοοειδών, του παρόντος διατάγματος. Σε ότι αφορά τις ασθένειες που προσβάλλουν τα αιγοπρόβατα, οι υγειονομικοί όροι της παραγράφου Ι, έχουν ως βάση αναφοράς τους κανόνες του παραρτήματος Α του Π.Δ. 35/1995 (Α 31).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-11-16 Προεδρικό Διάταγμα 2000/308
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/252
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 35/1995 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα...» (Α΄ 31), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ και εκτέλεση της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής. 2002/157 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 308/2000 (Α΄ 252) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων…», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/15/ΕΚ και 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτέλεση των [...]" 2002/170 2002
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66). 2005/39 2005
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ[...]" 2010/115 2010
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010). 2012/44 2012
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία[...]" 2013/146 2013
Τροποποίηση του Π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/64/ΕΕ του Ε[...]" 2016/34 2016