ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/326

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση του ΠΔ 1/1986 Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 24 παρ. 4 εδ. πρώτο του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α 137). β) Του ΠΔ 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α ). γ) Του εδ. β της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 124). δ) Της ΥΑ ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/8.5.2000 Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Αιγαίου (ΦΕΚ 651 Β /22.5.2000). ε) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α ), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154 Α ) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. 3. Την υπ αριθμ. 498/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργούς, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Μετά το εδ. θ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 1/1986 προστίθενται τα εδ.ι , ια , ιβ , ιγ , ιδ και ιε ως ακολούθως: ι) Η επιχορήγηση, καθώς επίσης η ηθική, η οικονομική και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενίσχυση νομικών προσώπων ή φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για δραστηριότητές του που αφορούν το Αιγαίο. ια) Η οργάνωση, καθώς και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων και διαλέξεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με αντικείμενο το χώρο του Αιγαίου. Με απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. ιβ) Η θεσμοθέτηση και χορήγηση βραβείων ή υλικών αμοιβών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την προβολή του χώρου του Αιγαίου. ιγ) Η παραγωγή ή αναπαραγωγή εκδόσεων, τηλεοπτικών παραγωγών, C.D. και άλλων οπτικοακουστικών μέσων για την προβολή του χώρου του Αιγαίου. ιδ) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ίδρυση νομικών προσώπων για την υλοποίηση σκοπών σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου . ιε) Η ανάθεση μελετών και υπηρεσιών, η προμήθεια αγαθών καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης δημοσίων έργων κατά τις κείμενες διατάξεις. 2. Η περίπτωση στστ του εδ. ε και η περίπτωση εε του εδ. η της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 1/1986 καταργούνται. Άρθρο 2 1. α) Το Υπουργείο Αιγαίου διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητά του και ειδικότερα: i) για την ανέγερση, μερική ή ολική κατεδάφιση, επισκευή, προσθήκη και κάθε είδους οικοδομική εργασία για κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς, κηρυγμένους ή μη οικισμούς ή παραδοσιακά κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, έστω και εάν δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας. ii) για όλες τις ανωτέρω εργασίες σε κτίριο που, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με κτίριο που έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο. iii) για κτίρια που έχουν όψη σε αρχαιολογικούς χώρους σε μνημεία ή ανεγείρονται σε οικόπεδα που έχουν άμεση σχέση με διατηρητέο κτίσμα ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών. iν) για κτίρια που έχουν όψη σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή βρίσκονται μέσα σε αυτές. ν) επί ενστάσεων κατά της κρίσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, για τις οποίες αποφαίνεται η ΕΠΑΕ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ή το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (ΑΠΑΣ) σε δεύτερο βαθμό ή για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται προς την ΕΠΑΕ από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και αφορούν τα ανωτέρω θέματα. β) Το Υπουργείο Αιγαίου ελέγχει και ασκεί εποπτεία κατά τις φάσεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση, κλπ.) επί της τηρήσεως των όρων της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας για την πιστή εφαρμογή της μορφολογίας του κτιρίου σε οικισμούς, κηρυγμένους ή μη, ως παραδοσιακούς ή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους εντός της Περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και παραπέμπει με αιτιολογημένη εισήγηση ως προς τις διαπιστωμένες παραβάσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας. γ) Το Υπουργείο Αιγαίου διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς την ΕΠΑΕ και προς τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε νομού για κάθε έργο υποδομής από δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς και κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων, κλπ. στους αναγνωρισμένους με σχετικά ΠΔ ως παραδοσιακούς οικισμούς ή ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, κατά τρόπον ώστε αυτό να εκτελείται χωρίς να αλλοιώνεται η υπάρχουσα αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου. 2. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Οργανισμού του Υπουργείου Αιγαίου οι αρμοδιότητες του άρθρου αυτού ασκούνται από το ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 327 Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 1161/1977 Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 53 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992). γ. Του Π.Δ. 1161/1977 Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών (ΦΕΚ 380/Α/13-12-1977), όπως αυτό ισχύει σήμερα. δ. Του Π.Δ. 77/1998 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΦΕΚ 71/Α/1998). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Την με αριθμό 231/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο 1. Στην παράγραφο 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13-12-1977), όπως αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται περίπτωση στ η οποία έχει ως εξής: στ . Η επί των δημοσίων οδών κυκλοφορία αρθρωτών οχημάτων ή συρμών, με πέντε ή έξι άξονες, που εκτελούν εθνικές εμπορευματικές μεταφορές, ολικού φορτίου μέχρι σαράντα χιλιάδων (40.000) χιλιογράμμων. Για τις επί μέρους επιτρεπόμενες φορτίσεις, που αφορούν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων που συγκροτούν τα αρθρωτά οχήματα ή τους συρμούς και των αξόνων τους ή ομάδων αξόνων, ισχύουν οι οριακές τιμές της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής Οδηγίας, με την οποία καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη των οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές. 2. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-08 Προεδρικό Διάταγμα 2000/326
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/267
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. 2003/3201 2003
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001). 2003/125 2003
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998). 2003/60 2003
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018