ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/334

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/334

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» ( Α 70 ) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261), και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338 / 1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892 /1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (Α 136). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Προσαρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α 104), και ιδίως το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού. 4. Το Παράρτημα 14 της υπ αριθμ. 7/94 αποφάσεως της Μεικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 47 και ορισμένων Παραρτημάτων της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ ( Ε.Ε L 160 / 28.6.94 ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α 230). 6. Τις διατάξεις του Ν. 2290/1995 « Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης» (Α 28). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικατεστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 9. Την υπ αριθ. 424/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: Άρθρο Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 71/304 της 26ης Ιουλίου 1971 «Περί της καταργήσεως των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων και στην ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων» (Ε.Ε.Ε.Κ, Κεφ. 17, τομ. 1, σελ. 3), της Οδηγίας 93 / 37 / Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 «Περί συντονισμού των διαδικασιών για σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων» (Ε.Ε.Ε.Κ. 199/9.8.93) και της Οδηγίας 97/52 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 «Περί τροποποιήσεως των Οδηγιών 92/50/Ε.Ο.Κ., 93/36/Ε.Ο.Κ. και 93/37/Ε.Ο.Κ. περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως» (Ε.Ε.Ε.Κ. 328/28.11.97), κατά το μέρος που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων της Οδηγίας 93/ 37/Ε.Ο.Κ. , καθώς και των τροποποιήσεων της αυτής οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 2155/1993, της αποφάσεως 7/94 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ και του Ν. 2272/1994. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.α. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο στοιχείο β του άρθρου 3 του παρόντος, στις μη μισθωτές δραστηριότητες, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος και ασκούνται στον τομέα των δημοσίων έργων από υπηκόους των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε. ) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ., εγκατεστημένους μέσα στην Ε.Ε. ή σε κράτη - μέλη του Ε.Ο.Χ. ή από εταιρείες που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους-μέλους του ΕΟΧ. Στην περίπτωση κατά την οποία μόνο η καταστατική έδρα των ως άνω εταιρειών ευρίσκεται εντός της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ., αυτές υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κράτους - μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών των οργάνων διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας της εταιρείας. β. Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα καλούνται στο εξής «δικαιούχοι εργολήπτες» και έχουν δικαίωμα στη συμμετοχή και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, τόσον απευθείας οι ίδιοι, όσο και μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων επίσης εντός της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ. 2. Μεταξύ των παραπάνω δεν επιτρέπονται διακρίσεις κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως οι τελευταίες προσδιορίζονται στο στοιχείο α του άρθρου 3 του παρόντος, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής. 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται όταν τα δημόσια έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν αφορούν σε: α. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις φύσης μηχανολογικής, ηλεκτρολογικής και παραγωγής ενέργειας, εκτός από το μέρος των εγκαταστάσεων αυτών, που ανήκει στον τομέα της τεχνικής δομικών κατασκευών. β. Κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων επιστημονικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα. γ. Έργα εκσκαφών, γεωτρήσεων, εκβαθύνσεων και εκκενώσεων των εκχωματώσεων τα οποία εκτελούνται με σκοπό την εξαγωγή ορυκτών (εξορυκτικές, λατομικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες). Άρθρο 3 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία: α. «Συμβάσεις δημοσίων έργων» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ αφενός ενός εργολήπτη και αφετέρου μιας αναθέτουσας αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο β και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε τόσο την εκτέλεση όσο και τη μελέτη έργων που αφορούν σε μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, ή ενός έργου, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο γ , είτε ακόμη την πραγματοποίηση με οποιαδήποτε μέσα ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς αναφερόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. β. Ως «Αναθέτουσες Αρχές» νοούνται το Κράτος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, οι Ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσοτέρους από τους προαναφερόμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στο δημόσιο τομέα όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 51 του Ν. 1892/90 (101 Α ), 4 παρ. 6 του Ν. 1943 /1991 (50 Α ) και 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 (28 Α ) και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου νοείται κάθε Οργανισμός: β1. που έχει νομική προσωπικότητα και β2. που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες κοινής ωφελείας που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και β3. είτε η δραστηριότητά του χρηματοδοτείται κατά πλειοψηφία από το Κράτος, του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο από το Κράτος ή τους Οργανισμούς αυτούς είτε άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας διορίζεται από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. γ. Ως «Έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθ αυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. δ. «Συμβάσεις Παραχώρησης Δημοσίων Έργων» είναι συμβάσεις δημοσίων έργων στις οποίες το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου από τον ανάδοχο είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. ε. «Εργολήπτης» είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος («δικαιούχοι εργολήπτες»). στ. «Προσφέρων» είναι η εργοληπτική επιχείρηση, που έχει υποβάλει προσφορά. ζ. «Υποψήφιος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση, που έχει ζητήσει να της αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε δημοπρασία με προεπιλογή (κλειστή διαδικασία) ή με διαπραγμάτευση. η. «Ανάδοχος εργολήπτης» είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία ανατίθεται με σύμβαση η εκτέλεση του έργου. θ. «Ανάδοχος Παραχώρησης» είναι η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις ή ο Όμιλος επιχειρήσεων, στους οποίους ανατίθεται με σύμβαση παραχώρησης η εκτέλεση του έργου. Άρθρο 4 Επιδοτούμενα ιδιωτικά έργα 1. Οι αρμόδιες κρατικές αρχές που επιδοτούν αμέσως από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους σε ποσοστό ανώτερο του 50%, έργα του ιδιωτικού τομέα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.000.000 μονάδων Ευρώ επιβάλλουν στο δικαιούχο της επιδότησης την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 αφορούν μόνο στις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 50 της ομάδας 502 του Παραρτήματος Ι και τις συμβάσεις που αφορούν σε οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής και σχόλης, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς. του άρθρου 3 του παρόντος εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 3, 6, 7, 9 έως 12 και 14, καθώς και στο άρθρο 18 του παρόντος, εφόσον η αξία της σύμβασης παραχώρησης ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 5.000.000 μονάδων Ευρώ. 2. Στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων της προηγουμένης παραγράφου η αναθέτουσα αρχή μπορεί: - είτε να επιβάλει στον ανάδοχο συμβάσεως παραχώρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου, - είτε να καλέσει τους υποψηφίους αναδόχους παραχωρήσεως να υποδείξουν οι ίδιοι στις προσφορές τους το ποσοστό, εφόσον τούτο υπάρχει, της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους. 3. Όταν ο ανάδοχος παραχώρησης είναι ο ίδιος μία από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο β του παρόντος υποχρεούται,προκειμένου για έργα που θα εκτελεστούν από τρίτους, να τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 4. Όταν ο ανάδοχος παραχώρησης δεν είναι μία από τις αναθέτουσες αρχές οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 4, 6, 7, 9 έως 12 και 14, καθώς και στο άρθρο 19 του παρόντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 5.000.000 μονάδων Ευρώ. Δεν απαιτείται δημοσιότητα, όταν η συγκεκριμένη σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 3. Δεν θεωρούνται ως τρίτοι, οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν Κοινοπραξία για να επιτύχουν την παραχώρηση ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος παραχώρησης μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκήσει κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος παραχώρησης , υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης άμεσα ή έμμεσα : - κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης ή - διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση ή - μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. Ο περιοριστικός κατάλογος αυτών των επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για την παραχώρηση. Η ενημέρωση του καταλόγου αυτού πραγματοποιείται με βάση τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Άρθρο 7 Διαδικασίες επιλογής αναδόχου 1. Οι «ανοικτές διαδικασίες» είναι οι «ανοικτές δημοπρασίες», που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2α του Ν. 1418 /1984 ( Α 23 ), στα πλαίσια των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 2.Οι «κλειστές διαδικασίες» είναι οι «δημοπρασίες με προεπιλογή», που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2β του Ν. 1418 /1984 (Α 23), στα πλαίσια των οποίων μόνον οι εργολήπτες που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 3. Οι «διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι ανάλογες με τις «δημοπρασίες με απευθείας ανάθεση», που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2γ του Ν. 1418 /1984, στα πλαίσια των οποίων η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους εργολήπτες της επιλογής της και διαπραγματεύεται στους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. Άρθρο 8 Διαδικασία με διαπραγμάτευση 1. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 7. 2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού δημοσιεύσουν προηγουμένως προκήρυξη διαγωνισμού και επιλέξουν τους υποψηφίους με βάση ποιοτικά και γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών μετά απο ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με εθνικές διατάξεις, συμβατές προς εκείνες των άρθρων 20 έως και 30 παρ.1 του παρόντος διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές δεν δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγματεύσεις γίνονται δεκτές όλες οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια των άρθρων 24 έως 29 και οι οποίες, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. β. Για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή ολοκλήρωσης σχεδίου και όχι για να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. 3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργων, προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις: α.Όταν δεν έχει υποβληθεί καμμία προσφορά ή καμμία κατάλληλη προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, εφόσον οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. Στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαβιβάζεται σχετική έκθεση ύστερα από αίτησή της. β. Για τα έργα, η εκτέλεση των οποίων για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας είναι δυνατόν να ανατεθεί μόνο σ έναν συγκεκριμένο εργολήπτη. γ. Στα απολύτως αναγκαία πλαίσια, όταν ο κατεπείγων χαρακτήρας, ο οποίος προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση του κατεπείγοντος δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. δ. Για τις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον εργολήπτη που εκτελεί το αρχικό έργο: - όταν αυτές οι εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, - ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Σε καμμία περίπτωση το συνολικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της κύριας σύμβασης. ε. Για τα νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρομοίων που ανατέθηκαν στην ίδια επιχείρηση, ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης, που συνήφθη με την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με ένα βασικό σχέδιο και ότι αυτό το σχέδιο έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης σύμβασης, που συνήφθη σύμφωνα με τις διαδικασίες της επόμενης παραγράφου 4. Η δυνατότητα προσφυγής σ αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, το δε συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τα νέα έργα λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνον επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις συμβάσεις τους προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή είτε στην κλειστή διαδικασία. Άρθρο 9 Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαδικασίας - Κατάρτιση Πρακτικού 1. Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική αίτηση και εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του και σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά στοιχεία και πλεονεκτήματα σχετικά με την επιλεγείσα προσφορά καθώς και το όνομα του αναδόχου. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν ότι δεν θα κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των εργοληπτών. 2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις ανάθεσης της σύμβασης καθώς και για τους λόγους εξαιτίας των οποίων αποφάσισαν να μην συνάψουν κάποια προκηρυχθείσα σύμβαση ή να κινήσουν εκ νέου τη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Για κάθε συναπτόμενη σύμβαση, οι αναθέτουσες αρχές καταρτίζουν ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: - α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, - β) τις επωνυμίες των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους, - γ) τις επωνυμίες των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους, - δ) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφόσον συντρέχει λόγος, το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, - ε) σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Το πρακτικό αυτό ή τα σπουδαιότερα σημεία του ανακοινώνεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από αίτησή της. Άρθρο 10 Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων για οικισμούς κοινωνικού χαρακτήρα 1. Στις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής οικισμών κοινωνικού χαρακτήρα, για τις οποίες λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης ευθύς εξ αρχής η στενή συνεργασία στα πλαίσια ομάδας που αποτελείται από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνωμόνων και του εργολήπτη, που θα επιφορτιστεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμοστεί ειδική διαδικασία ανάθεσης, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργασίας εργολήπτης. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των προς εκτέλεση έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να μπορούν να διαμορφώσουν σαφή ιδέα περί του μελετουμένου έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην παραπάνω προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 μέχρι 29 του παρόντος, τους προσωπικούς, τεχνικούς και οικονομικούς όρους, τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. 2. Οταν εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τους κοινούς κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στην «κλειστή διαδικασία» (άρθρα 13, 15 και 16) και εκείνους που αναφέρονται στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρα 24 μέχρι 29). Άρθρο 11 Ορια εφαρμογής 1. Με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 2, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: α) στις συμβάσεις δημοσίων έργων, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ευρώ των 5.000.000 μονάδων ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων β) στις συμβάσεις δημοσίων έργων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος διατάγματος , εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη των 5.000.000 μονάδων Ευρώ. 2. Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και στο άρθρο 8 λαμβάνονται υπόψη , εκτός από τα ποσά των συμβάσεων δημοσίων έργων και η προϋπολογιζόμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων και τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές. 3. Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ποσού των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων και των Ευρώ που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος, τη χρονική διάρκεια ισχύος των ισοτιμιών, καθώς και για κάθε μεταβολή τους από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα, θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την αρμόδια υπηρεσία για θέματα Ε.Ο.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 4. Όταν ένα έργο υποδιαιρείται σε πολλά τμήματα, καθένα από τα οποία αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης, για τον υπολογισμό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία κάθε τμήματος. Όταν το άθροισμα της αξίας των τμημάτων φτάνει ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή της παραγράφου 1 για τα τμήματα των οποίων η αξία , υπολογιζόμενη χωρίς το Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από 1.000.000 μονάδες Ευρώ, εφόσον το άθροισμα του ποσού των τμημάτων αυτών δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας των τμημάτων. 5. Κάνενα έργο και καμμία σύμβαση δεν δύναται να κατατμηθεί προς αποφυγή της εφαρμογής των προηγουμένων παραγράφων. 6. Οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν ώστε να μην δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων εργοληπτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 12 Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 1. Στα κείμενα γενικού περιεχομένου ή στα τεύχη δημοπράτησης κάθε σύμβασης μνημονεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο 2. 2. Ως «τεχνικές προδιαγραφές» νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών, όσον αφορά το σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέττες. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού του έργου, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωθέντα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά. Ως «πρότυπα» νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισμένο οργανισμό κανονιστικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η τήρηση όμως της οποίας καταρχήν δεν είναι υποχρεωτική. Ως «ευρωπαϊκά πρότυπα» νοούνται τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)» ή ως «Κείμενα Εναρμόνισης (ΗD)», σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. Ως «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση» νοείται η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστκά του προϊόντος και τους ισχύοντες όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον Οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. Ως «κοινές τεχνικές προδιαγραφές» νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ως «ουσιώδεις απαιτήσεις» νοούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και ορισμένους άλλους τομείς γενικού συμφέροντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα. 3. Με την επιφύλαξη των εθνικών τεχνικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου, εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή είτε στα εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την παράγραφο 3, εάν : α.τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν καμμία διάταξη ως προς την εξακρίβωση της καταλληλότητας ενός προϊόντος ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο εάν ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τα εν λόγω πρότυπα , με τις εν λόγω εγκρίσεις ή με τις εν λόγω κοινές τεχνικές προδιαγραφές. β.τα εν λόγω πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές υποχρεώνουν την αναθέτουσα αρχή να χρησιμοποιήσει προϊόντα ή υλικά ακατάλληλα για τις εν χρήσει εγκαταστάσεις της ή που θα συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές. γ.το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πραγματική καινοτομία, για την οποία δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων, των υπαρχουσών ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή των κοινών τεχνικών προδιαγραφών. 5. Οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στην εφαρμογή της παραγράφου 4, αναφέρουν τους λόγους, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, σε κάθε δε περίπτωση αναφέρουν τους λόγους αυτούς στα εσωτερικά τους έγγραφα και ενημερώνουν σχετικά τα κράτη - μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από σχετική αίτησή τους. 6. Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικές προδιαγραφές: α.καθορίζονται με αναφορά στις ισχύουσες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναγνωρίζονται ως σύμφωνες προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που απαριθμούνται στις κοινοτικές οδηγίες, τις σχετικές με την τεχνική εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες και ιδίως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 334/1994 ( Α 176 ) «Προϊόντα δομικών κατασκευών» β.μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά στη μελέτη, στον υπολογισμό και στην υλοποίηση των έργων και στη χρησιμοποίηση προϊόντων, γ. μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, είναι προτιμότερη η αναφορά κατά σειρά προτίμησης: i) στα εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ελλάδα, ii) στα άλλα πρότυπα και ελληνικές εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, iii) σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο. 7.Απαγορεύεται η εισαγωγή στις συμβατικές ρήτρες συγκεκριμένης σύμβασης τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερες μεθόδους και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός εάν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής. Επιτρέπεται, ωστόσο, η αναφορά αυτή, εάν συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο», όταν οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σ όλους τους ενδιαφερομένους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 13 Δημοσίευση ανακοινώσεων και προκηρύξεων 1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν με ενδεικτική προκήρυξη τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να συνάψουν, των οποίων τα ποσά είναι ίσα ή μεγαλύτερα του κατώτατου ορίου που ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 1. 2.Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να συνάψουν μια σύμβαση δημοσίων έργων με διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση στις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 8 παρ. 2, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 3. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να προσφύγουν στη διαδικασία της παραχώρησης δημοσίων έργων γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 4. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και που προτίθενται να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 4, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 5. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια σύμβαση γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με ανακοίνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην δημοσιεύονται ορισμένες πληροφορίες για τη σύναψη μιας σύμβασης, εφόσον η κοινολόγησή τους θα εμπόδιζε την εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ εργοληπτών. 6. Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές το ταχύτερο δυνατό και με τον καταλληλότερο τρόπο προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 αποστέλλονται με τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. α .Η προκήρυξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό μετά από την έγκριση του Προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι Συμβάσεις Έργων που οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνάψουν. β. Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5, αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά από τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης. 7. Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που εμφαίνονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV και περιέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα Παραρτήματα αυτά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν την ικανοποίηση άλλων όρων εκτός από αυτούς που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, όταν ζητούν τις πληροφορίες που αφορούν τους όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θέτουν στους υποψηφίους εργολήπτες, προκειμένου να τους επιλέξουν (Παράρτημα ΙΙ Β σημείο 11, Παράρτημα ΙΙ Γ σημείο 10 και Παράρτημα ΙΙ Δ σημείο 9). 8. Οι προκηρύξεις και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 5 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕD στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, ενώ μόνο το κείμενο της ελληνικής γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 9. Οι προκηρύξεις των παραγράφων 2 , 3 και 4 δημοσιεύονται αναλυτικά στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕD στην ελληνική γλώσσα. Μία σύνοψη των σημαντικοτέρων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, ενώ μόνο το κείμενο της ελληνικής γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 10. Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τις προκηρύξεις το αργότερο σε 12 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Στην περίπτωση της διαδικασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 17, η προθεσμία αυτή περιορίζεται σε 5 ημέρες. 11. Η προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ ή σε άλλες επίσημες εφημερίδες ή στον ελληνικό τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρει ρητά την ημερομηνία αυτή. Η προκήρυξη αυτή δεν πρέπει να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 12. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής. 13. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων και ανακοινώσεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Καμμία προκήρυξη ή ανακοίνωση δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τη μία σελίδα της εφημερίδας αυτής, δηλαδή, τις 650 λέξεις περίπου. Σε κάθε φύλλο της εν λόγω εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προκηρύξεις ή ανακοινώσεις, δημοσιεύονται και τα υποδείγματα τα οποία ακολουθούν οι δημοσιευόμενες προκηρύξεις ή ανακοινώσεις. 14. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύσουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις για τη δημοπράτηση δημοσίων έργων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος περί υποχρεωτικής δημοσιότητας. Άρθρο 14 Ανοικτή διαδικασία - Προθεσμίες παραλαβής των προσφορών 1. Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές. Η προθεσμία αυτή κατά γενικό κανόνα δεν θα είναι κατώτερη των 36 ημερών, σε καμμία δε περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προβλεπόμενη στο άρθρο 13 παρ.1 ενδεικτική προκήρυξη, συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ Α (προκαταρκτική ενημέρωση). Η ενδεικτική αυτή προκήρυξη πρέπει να έχει αποσταλεί 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.2. Η ενδεικτική αυτή προκήρυξη πρέπει επιπλέον να περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαριθμούνται στο υπόδειγμα ανακοίνωσης του Παραρτήματος ΙΙ Β (ανοικτή διαδικασία) εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της. 3.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στους εργολήπτες από τις Αναθέτουσες Αρχές ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός έξι ημερών από την παραλαβή της αίτησής τους. 4. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις συγγραφές υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 5. Στις περιπτώσεις που οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή οι πληροφορίες δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου τους, να παρασχεθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 ή όταν οι προσφορές μπορούν να καταρτιστούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα. Άρθρο 15 Κλειστή διαδικασία - Διαδικασία με διαπραγμάτευση Προθεσμίες παραλαβής προσφορών 1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 2 η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον: α) κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα και την προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν γ ) αναφορά στην ήδη δημοσιευθείσα προκήρυξη δ) αναφορά των εγγράφων στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να επαληθευθούν και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, με όρους ίδιους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27 ε ) τα κριτήρια για την ανάθεση του έργου, εφόσον δεν αναφέρονται στην προκήρυξη. 3. Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3, μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ενδεικτική προκήρυξη η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ Α (προκαταρκτική ενημέρωση). Η ενδεικτική αυτή προκήρυξη πρέπει να έχει αποσταλεί 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.2 και υπό την προϋπόθεση ότι η ενδεικτική προκήρυξη επιπλέον, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ Γ ( κλειστή διαδικασία) ή όταν είναι δυνατόν του παραρτήματος ΙΙ Δ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής της. 5. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων μπορούν να γίνουν με επιστολή, με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα. Στις τέσσερεις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 6. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, αυτές πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 7. Στις περιπτώσεις που οι προσφορές είναι δυνατό να καταρτιστούν μόνο μετά από επίσκεψη στον τόπο εκτέλεσης των έργων ή μετά από επιτόπια εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα. Άρθρο 16 Υποβολή προσφορών Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι προσφορές υποβάλλονται από τους εργολήπτες γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά στην αναθέτουσα αρχή ή στην υπηρεσία που ορίζεται με την προκήρυξη. Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται με συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ευθύνη των εργοληπτών ως προς το περιεχόμενο των προσφορών και το χρόνο περιέλευσης τούτων στις αναθέτουσες αρχές. Άρθρο 17 Σύντμηση προθεσμιών 1. Στις περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 15, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να καθορίσουν τις ακόλουθες προθεσμίες : α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. β) προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, αυτές πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 3. Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει να γίνονται με το ταχύτερο δυνατό μέσο. Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1. Άρθρο 18 Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για συμβάσεις παραχώρησης Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν στη διαδικασία της παραχώρησης δημοσίων έργων, ορίζουν προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για την παραχώρηση, η οποία δεν μπορεί να μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Άρθρο 19 Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής για συμβάσεις αναδόχων συμβάσεων παραχώρησης Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από αναδόχους συμβάσεως παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές, ο ανάδοχος παραχώρησης καθορίζει την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, και την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γενικές διατάξεις Άρθρο 21 Επιλογή υποψηφίων στην κλειστή διαδικασία και διαδικασία με διαπραγμάτευση 1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν, βάσει των πληροφοριών σχετικά με την προσωπική κατάσταση του εργολήπτη καθώς και των πληροφοριών και των διατυπώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που αυτός πρέπει να πληροί, τους υποψηφίους τους οποίους θα καλέσουν για να υποβάλουν προσφορά ή να μετάσχουν σε διαπραγμάτευση, μεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται βάσει των άρθρων 24 έως 29. 2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στην κλειστή διαδικασία για την σύναψη μιας σύμβασης, μπορούν να προβλέπουν τα όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων τις οποίες σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Στην περίπτωση αυτή, τα όρια αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση του προς εκτέλεση έργου. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από πέντε, το δε μεγαλύτερο μπορεί να οριστεί μέχρι είκοσι.Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. 3. Όταν οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη μιας σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος , οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός καταλλήλων υποψηφίων. 4. Στις διαδικασίες του παρόντος άρθρου οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν τους υποψηφίους, τους οποίους προσκαλούν να υποβάλουν προσφορά, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, χωρίς διάκριση λόγω ιθαγένειας. Άρθρο 22 Υπεργολαβία - Διατάξεις προστασίας και συνθήκες εργασίας 1. Στη συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να της ανακοινώσει στην προσφορά του το τίμημα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Η ανακοίνωση αυτή δεν προδικάζει το θέμα της ευθύνης του κύριου εργολήπτη. 2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι προσφέροντες μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια, στην περιοχή ή στην τοποθεσία όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο και οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν για τις εργασίες στο εργοτάξιο κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Η αναθέτουσα αρχή, που παρέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 2, ζητεί από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την προετοιμασία της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στις ισχύουσες στον τόπο εκτέλεσης των έργων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προστασίας των εργαζομένων και περί των συνθηκών εργασίας. Η διαδικασία αυτή δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 5, σχετικά με την επαλήθευση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. Άρθρο 29 Εγγραφή στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 1. Επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών - μελών της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 24 στοιχεία (α) έως (δ) και (ζ) και των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος διατάγματος . 2. Η αναθέτουσα αρχή, σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου, ζητά από τους εργολήπτες που είναι εγγεγραμμένοι στους ως ανω επισήμους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών - μελών της Ε.Ε ή του ΕΟΧ να υποβάλουν πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό μνημονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο καθώς και την κατάταξη που προκύπτει από τον κατάλογο αυτό. Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε ή του ΕΟΧ στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την κατασκευή παρόμοιων -ποιοτικά και ποσοτικά- έργων με εκείνα που έχουν κατασκευάσει στο κράτος τους ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 24 μέχρι 27 του παρόντος, που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς αυτούς οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 16 του Ν. 1418 / 1984 . 3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους της παρ.1 του παρόντος άρθρου, που πιστοποιείται από τους αρμοδίους οργανισμούς, συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τεκμήριο καταλληλότητας για έργα που αντιστοιχούν στην κατάταξη του εργολήπτη αυτού μόνο κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 1 στοιχεία α εως δ και ζ, του άρθρου 25, του άρθρου 26 παρ.1 στοιχεία β και γ και και του άρθρου 27 παρ.1 στοιχεία β και δ . Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους στους επισήμους καταλόγους, δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Ειδικά για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση σύμβασης δημοσίου έργου πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο στους ανωτέρω καταλόγους εργολήπτη. 4. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών - μελών με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες και οπωσδήποτε μόνο με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 24 μέχρι 27 του παρόντος. 5. Η Υπηρεσία για θέματα Ε.Ο.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ γνωστοποιεί στα άλλα κράτη - μέλη τη διεύθυνση της αρμόδια υπηρεσίας που τηρεί τα Μητρώα της προηγούμενης παραγράφου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-21 Προεδρικό Διάταγμα 2000/334
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/279
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Τροποποίηση του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α~ 279) σε συ[...]" 2002/336 2002
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 2003/166 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007