ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/337

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2160/93 (τ.Α~ 118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 459/1993 (τ.Α~193). 2. Την παρ. 2 του Π.Δ. 27/96 (τ.Α~19) «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 (τ.Α~ 241) «Διατήρηση Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την υπ αρ. 389/30.8.2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: ~Αρθρο 1 Μορφές ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων 1. Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2 του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 21 του Ν. 2741/1999 (σε συντομογραφία ΕΔ και Δ) διακρίνονται στις ακόλουθες λειτουργικές μορφές: α. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων και κατ εξαίρεση μέχρι 15 δωματίων προκειμένου για ήδη υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα. Ως υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα νοούνται όσα είχαν το ειδικό σήμα ΕΟΤ μέχρι και την 28.9.99, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2741/99. β. Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα διαμερίσματα σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματίων και καθιστικών. γ. Μικτή μορφή ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων, υπολογιζομένων ως ανωτέρω εδάφ.β 2. Κατηγορίες (τάξεις) ΕΔ και Δ. Τα ΕΔ και Δ κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες, με βάση σύστημα λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων, δηλ. συστήματος αστέρων, αποκαλούμενο ειδικά προκειμένου περί Ε.Δ και Δ «σύστημα κλειδιών», με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού. Η κατάταξη σε κατηγορίες κλειδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 και επ. του παρόντος διατάγματος. ~Αρθρο 2 Κριτήρια κατάταξης-Διακρίσεις κριτηρίων 1. Τα κριτήρια κατάταξης διακρίνονται σε: α. ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών β. ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις ανά κατηγορία κλειδιών και γ. βαθμολογούμενα κριτήρια. Οι ως άνω διακρίσεις ισχύουν και για τα κριτήρια των Ενοικιαζομένων Δωματίων όσο και για τα κριτήρια των Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων. 2. Κριτήρια κατάταξης Ενοικιαζομένων Δωματίων α. Οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τις κατηγορίες κλειδιών των Ενοικιαζομένων Δωματίων καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: ~Αρθρο 3 ~Οροι και προϋποθέσεις κατάταξης των ΕΔ και Δ με το σύστημα των «κλειδιών» 1. α. Στην κατηγορία του ενός κλειδιού κατατάσσονται και λαμβάνουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ, τα ΕΔ και Δ, που με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια συγκεντρώνουν λιγότερα των τριών χιλιάδων (3000) μορίων και πληρούν τουλάχιστον τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του ενός κλειδιού σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ. 2 του προηγουμένου άρθρου. β. Στην κατηγορία των δύο (2) κλειδιών κατατάσσονται: β.α. τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ. β~ της παρ.2 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου. β.β. τα ενοικιαζομένα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των δύο κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 3.000 έως 5.000 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου. γ. Στην κατηγορία των τριών (3) κλειδιών κατατάσσονται: γ.α. τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ. β της παραγρ. 2 του άρθρου 2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.501 έως 8.000 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου. γ.β. τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τριών κλειδιών, σύμφωνα με τον πίνακα του εδαφ.β της παραγρ.3 του άρθρου 2, και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 5.001 έως 7.500 μόρια, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου. δ. Στην κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών κατατάσσονται: δ.α. τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ. β της παραγρ. 2 του άρθρου 2, και επί πλέον βαθμολογία από 8001 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα προαιρετικά κριτήρια του πίνακα του εδαφ. γ της ίδιας παραγράφου. δ.β. τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις της κατηγορίας των τεσσάρων κλειδιών του πίνακα του εδαφ. β της παραγρ. 3 του άρθρ. 2 και επί πλέον συγκεντρώνουν βαθμολογία από 7.501 μόρια και άνω, με βάση τα βαθμολογούμενα (προαιρετικά) κριτήρια του πίνακα του εδαφ.γ~ της ίδιας παραγράφου. ε. Στην περίπτωση, που μονάδα ΕΔ ή Δ δεν συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων, που αντιστοιχεί, με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια, σε κάθε κατηγορία κλειδιών, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφ. β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, τότε κατατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κλειδιών και συγκεκριμένα στην αντίστοιχη με τον αριθμό των μορίων, που συγκεντρώνει. στ. Για την κατάταξη των μονάδων μικτής μορφής ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, η αξιολόγηση αφενός των δωματίων και αφετέρου των διαμερισμάτων γίνεται χωριστά και αν προκύπτει διαφορά κατηγορίας, η συνολική μονάδα κατατάσσεται στην κατώτερη εκ των δύο κατηγοριών. 2. Κατατάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία του ενός κλειδιού ανεξαρτήτως της τυχόν συνδρομής των αναγκαίων ελαχίστων προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων ανωτέρων κατηγοριών: α. ~Οσα ΕΔ. και Δ δεν έχουν εξασφαλίσει απρόσκοπτη προσπέλαση, που να καλύπτει της λειτουργικές ανάγκες των πελατών. β. Καταλύματα εντός ημιτελών κτιρίων (σκελετός ή γιαπί), που λειτουργούν ως ΕΔ και Δ σε τμήμα του κτιρίου (πτέρυγα ή όροφο). Στην περίπτωση αυτή η κατάταξη στην κατηγορία του ενός κλειδιού και η χορήγηση του αντίστοιχου ειδικού σήματος ΕΟΤ, πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν τηρηθεί οι κανόνες ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει να πιστοποιούνται νομίμως, άλλως δεν χορηγείται ειδικό σήμα ΕΟΤ. γ. Καταλύματα που λειτουργούν ως ΕΔ και Δ σε κτίρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, πλακοστρώσεις κλπ) και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές. δ. Καταλύματα με 4 ορόφους (ισόγειο + 3 όροφοι) χωρίς ανελκυστήρα. ε. ΕΔ και Δ που διαθέτουν δωμάτια ή/και διαμερίσματα, στα οποία η είσοδος από κοινόχρηστο χώρο (κλιμακοστάσια, αυλή, βεράντα κλπ) αποτελεί το μοναδικό άνοιγμα για φωτισμό και αερισμό, στο σύνολο ή σε τμήμα της δυναμικότητάς τους. ~Αρθρο 4 Διαδικασίες κατάταξης 1. Η χορήγηση του ειδικού σήματος ΕΔ και Δ για μία από τις κατά τα προηγούμενα άρθρα κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των στοιχείων του οικοπέδου/γηπέδου, του κτιρίου, του εξοπλισμού και της λειτουργίας τους από τις καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ. 2. Ο έλεγχος των στοιχείων του οικοπέδου/ γηπέδου και του κτιρίου πραγματοποιείται με την κατάθεση στις ως άνω υπηρεσίες του ΕΟΤ φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει εις τριπλούν: α. Γενικό τοπογραφικό ή απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 έως 1:25000, όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου ή γηπέδου, σημειωμένη με κόκκινο και η σχέση του με δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές (εκκλησία, πλατεία, παραλία αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο/γήπεδο κλπ) και η οδός προσπέλασης και το πλάτος της καθώς και η απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό (για τα εκτός πόλεων και οικισμών ΕΔ και Δ) β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη της 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα όριά του, οι γωνίες με κεφαλαία γράμματα, ο προσανατολισμός και η οδός προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός της οδού, υψομετρικές καμπύλες και υψόμετρα της οδού προσπέλασης. Στο διάγραμμα θα αναγράφονται επίσης ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι ισχύοντες κατά την ανέγερση του κτιρίου όροι δόμησης, θα σημειώνονται τα υφιστάμενα κτίσματα και το τυχόν εναπομένον οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου και οι επιτρεπόμενες κατά τους όρους δόμησης επιφάνειες και οι πραγματοποιηθείσες. Αν το κτίριο δεν είναι υφιστάμενο, αναγράφονται οι ισχύοντες κατά την υποβολή του φακέλου όροι δόμησης. γ. Πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του ακινήτου από διαφορετικά σημεία λήψης, με σημειωμένο με κόκκινο το περίγραμμά του καθώς και την οδό προσπέλασης. δ. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 και συγκεκριμένα σχέδια όψεων (4), κατόψεων (με σημείωση των πλήρων διαστάσεων, εμβαδών των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των χώρων) και τομών (2) ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:200 με τα κτίσματα και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. στ. Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τη θέση του οικοπέδου/γηπέδου, έκταση σε τμ., την υπάρχουσα υποδομή αναλυτικά (προσπέλαση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνική σύνδεση), περιγραφή παραλίας και περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα του ΕΟΤ. ζ. Σε περίπτωση, που το κτίριο για το οποίο ζητείται η κατάταξη και η λήψη του ειδικού σήματος ΕΟΤ είναι υφιστάμενο κατά την υποβολή του φακέλου, αντί των αρχιτεκτονικών σχεδίων του εδαφ. δ της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται οικοδομική άδεια καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας θεωρημένα από το οικείο Τ.Π. και Π.Ε. Σε περίπτωση κτιρίου, που δεν ανεγέρθηκε βάσει νόμιμης πολεοδομικής άδειας, αλλά νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων με βάση σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, αντί της άδειας υποβάλλεται σχετική βεβαίωση του οικείου Τ.Π. και Π.Ε και τα σχέδια σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η νομιμοποίηση, θεωρημένα της από το Τ.Π και Π.Ε, καθώς και η έγκριση αλλαγής χρήσης του κτιρίου σε κατοικία, εφόσον αυτό απαιτείται. 3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού της οικείας ειδικότητας ή άλλου επαγγελματία δικαιούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις να υπογράφει αντίστοιχα σχέδια. Επί πλέον, το τοπογραφικό διάγραμμα θα φέρει θεώρηση του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Π. και Π.Ε), που θα αναφέρεται στην ακρίβεια των δηλούμενων όρων δόμησης, των υφισταμένων κτισμάτων και του εναπομένοντος οικοδομήσιμου τμήματος και των επιτρεπόμενων και πραγματοποιηθεισών επιφανειών. Ως επιτρεπόμενη επιφάνεια νοείται η νόμιμη εκμετάλλευση του οικοπέδου/γηπέδου σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που ίσχυαν κατά την ανέγερσή του. Η θεώρηση του Τ.Π και Π.Ε θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών πριν την κατάθεση του φακέλου. 4. Ο φάκελος συνοδεύεται με αίτηση του επιχειρηματία, η οποία περιέχει πλήρη στοιχεία του, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ., και εφόσον ο επιχειρηματίας δεν τυγχάνει και κύριος του ακινήτου, πλήρη στοιχεία του κυρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται και από επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ή της σύμβασης, βάσει των οποίων ο επιχειρηματίας έχει την εκμετάλλευση του ακινήτου. Ακόμη ο φάκελος συνοδεύεται από: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιχειρηματία Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων ή Μικτής Μορφής, στην οποία θα δηλώνεται η βούλησή του να χρησιμοποιεί ή όχι τους χώρους καθιστικού των διαμερισμάτων και ως υπνοδωμάτια και κατά συνέπεια να επιτρέπει τη διανυκτέρευση πελατών στους χώρους αυτούς. Ο επιχειρηματίας δύναται να δηλώσει, είτε ότι θα εκμισθώνει κλίνες σε όλους τους χώρους καθιστικού, είτε ότι δεν θα εκμισθώνει καμία κλίνη σε καθιστικό, είτε να δηλώσει σε ποια εκ των διαμερισμάτων του καταλύματος θα εκμισθώνει κλίνες και τον αριθμό των κλινών ανά συγκεκριμένο διαμέρισμα. Η συνολική νόμιμη δυναμικότητα του καταλύματος εξάγεται με βάση τη δήλωση αυτή. Τυχόν εκμίσθωση κλινών σε χώρους καθιστικού καθ~ υπέρβαση των κλινών, που δηλώθηκαν, συνιστά εκμίσθωση καταλύματος χωρίς ειδικό σήμα λειτουργίας και τιμωρείται με της κυρώσεις του εδαφ.β της παραγρ.4 του άρθρου 4 του Ν.2160/93 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.2741/1999). β. Παράβολο υπέρ ΕΟΤ. γ. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ. 5. Μετά τη θεώρηση των στοιχείων του φακέλου και την κατ αρχήν διαπίστωση της κατηγορίας κλειδιών, στην οποία είναι δυνατόν να καταταγεί η συγκεκριμένη μονάδα ΕΔ και Δ, με βάση τα κριτήρια, που αφορούν το οικόπεδο/γήπεδο και το κτίριο, ακολουθεί ο έλεγχος του εξοπλισμού και της συνδρομής των λοιπών λειτουργικών κριτηρίων (υποχρεωτικών και βαθμολογούμενων) από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ και συντάσσεται σχετική αιτιολογημένη έκθεση επιθεώρησης, στην οποία καταγράφεται αναλυτικά και συνολικά η βαθμολογία του καταλύματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. Το κατάλυμα δεν βαθμολογείται, εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της παραγρ. 2 του άρθρ. 3 του παρόντος. 6. Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων ελέγχων, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ εκδίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93, κατατάσσοντας συγχρόνως το κατάλυμα σε μία από τις δια του παρόντος προβλεπόμενες κατηγορίες κλειδιών. ~Αρθρο 5 Μεταβατικές διατάξεις Τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν με ειδικό σήμα ΕΟΤ υποχρεούνται, όπως, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, υποβάλουν τα στοιχεία των παραγρ. 2, 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου να επανακαταταγούν σε κατηγορίες κλειδιών και να λάβουν, εις αντικατάσταση του ισχύοντος, νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-28 Προεδρικό Διάταγμα 2000/337
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/281
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014