ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/344

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/344

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α 128), όπως η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 454/1991 (Α 166). β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). 2. Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 571). 3. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), που καταχωρίστηκε στα αριθμ. 8/28.5.1999 και 9/18.6.1999 πρακτικά του Συμβουλίου αυτού. 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 5. Την αριθμ. 327/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται όλοι οι γεωτεχνικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1474/1984 (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι), πτυχιούχοι των στις διατάξεις αυτές οριζομένων Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως η περίπτωση α~ της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 454/1991. 2. Το επάγγελμα του γεωτεχνικού εξασκείται κατ αποκλειστικότητα από τους γεωτεχνικούς της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού (παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Ν. 2040/1992). Άρθρο 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος - δελτίο ταυτότητος 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος γεωτεχνικού καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού, η άδεια είναι απαραίτητη για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1474/1984. Η άδεια απαιτείται και για το διορισμό ή την πρόσληψη, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε θέση του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/1988 (Α~ 84) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 172/1992 (Α~ 81). 2. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού χορηγείται και ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ατελώς, μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η ισχύς κάθε άδειας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία χορήγησής της, λήγει, αυτοδικαίως, την τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της χορήγησής της έτους, εφόσον δεν ανανεωθεί εμπρόθεσμα. Για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στους κτηνιάτρους υπηκόους κρατών - μελών της Ε.Ε., για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 498/1989 «Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων των Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ και 81/1057/ΕΟΚ ως και τους Νόμους αριθ. 945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) και 1572/1985 (ΦΕΚ 193/Α/1985) με τους οποίους κυρώθηκαν οι πράξεις προσχώρησης της Ελλάδος ως και της Ισπανίας και Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες» (Α 213), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 455/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 498/1989 (Α 213), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/594/ΕΟΚ και 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κτηνιάτρους» (Α 166), οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση στους κτηνιάτρους αυτούς της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα και της άδειας ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 498/1989, οφείλουν χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιούν επίσημα αντίγραφα των αδειών αυτών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με βάση τις άδειες αυτές, υποχρεούται να χορηγήσει αμέσως τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος στους εν λόγω κτηνιάτρους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό κατά την εκτέλεση του κτηνιατρικού επαγγέλματος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων, μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που έχουν την ελληνική υπηκοότητα και ασκούν το κτηνιατρικό επάγγελμα. 3. Η χορήγηση της άδειας είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η άδεια χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η άδεια ανακαλείται σε κάθε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του τακτικού μέλους του Επιμελητηρίου. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραίτησης από την ιδιότητα του τακτικού μέλους, ο κάτοχος της άδειας γεωτεχνικός, πριν από την ανάκλησή της, καλείται με έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδίδεται με αποδεικτικό, να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. 4. Τα τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται από το Επιμελητήριο, με το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτών ως γεωτεχνικών, η ειδικότητά τους κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του άρθρου 4 του Ν. 1474/1984 καθώς και η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το δελτίο ταυτότητας ανανεώνεται το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθορίζεται ο ακριβής τύπος της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του δελτίου ταυτότητας των τακτικών μελών καθώς και του δελτίου ταυτότητας των ομότιμων και επίτιμων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 6. Οι γεωτεχνικοί που, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού, έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οφείλουν, για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής, να υποβάλουν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Άρθρο Άρθρο 3 Απασχόληση γεωτεχνικών στο δημόσιο τομέα Η απασχόληση γεωτεχνικών στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά γι αυτούς ισχύουν. Άρθρο 4 Άσκηση επαγγέλματος στον ιδιωτικό τομέα 1. Ως άσκηση του επαγγέλματος γεωτεχνικού στον ιδιωτικό τομέα, νοείται η απασχόληση των γεωτεχνικών στον τομέα αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου, η απασχόλησή τους ως ελεύθερων επαγγελματιών και η αυτοαπασχόλησή τους. 2. Αντικείμενα της άσκησης του επαγγέλματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, είναι ιδίως τα ακόλουθα: α) Η σύνταξη μελετών και η επίβλεψη της εκτέλεσής τους. β) Η εκτέλεση έργων. γ) Η σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και γνωμοδότησης. δ) Η παροχή συμβουλών εμπειρογνώμονα. ε) Η διενέργεια ερευνών. στ) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. ζ) Η διενέργεια εκτιμήσεων. η) Η εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η παράσταση για λογαριασμό των προσώπων αυτών, για υποθέσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, ενώπιον των αρχών και ιδίως των γεωργικών, δασοπονικών, κτηνιατρικών, κτηνοτροφικών, γεωλογικών και αλιευτικών υπηρεσιών, σε κάθε επιχείρηση πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής, καθώς και σε κάθε επιχείρηση ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. 3. Οι υπηρεσίες και επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να αποδέχονται τις υπηρεσίες των γεωτεχνικών, όπως αυτές περιγράφονται στην ίδια παράγραφο. Άρθρο 5 Γενικές ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα 1. Οι γεωτεχνικοί, ασκούν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, όπως προβλέπονται στο διάταγμα αυτό και στις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και έχουν δικαίωμα: α) Να εργάζονται ως υπεύθυνοι σε αντικείμενα αντίστοιχα της επιστημονικής ειδικότητάς τους, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά. β) Να ιδρύουν και να λειτουργούν επιστημονικά εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου ανάλογα με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. γ) Να αποκτούν άδεια λειτουργίας καταστήματος εμπορίας φαρμάκων, υλικών και συσκευών που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους. 2. Οι γεωτεχνικοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους, μπορεί να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής ιεραρχίας σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους επιχειρήσεις, να απασχολούνται αυτοδύναμα ή ως μέλη ομάδων με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή θεμάτων της ειδικότητάς τους, να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, και να παρίστανται ως επιστημονικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση διαφορών και εξέταση υποθέσεων ενώπιον διοικητικών οργάνων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους. Άρθρο 6 Μητρώο απασχόλησης Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρεί ειδικό μητρώο απασχόλησης των μελών του κατά κλάδο, στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους, που περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της άσκησης του επαγγέλματός τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η δήλωση υποβάλλεται μία φορά κάθε έτος για την ανανέωση του δελτίου ταυτότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του διατάγματος αυτού. Άρθρο 7 Επίλυση αμφισβητήσεων 1. Στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνιστάται πενταμελής επιτροπή επίλυσης αμφισβητήσεων που συγκροτείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. 2. Έργο της επιτροπής είναι η επίλυση κάθε αναφυόμενης αμφισβήτησης των ορίων της καθύλην επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ των κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως τα όρια αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. 3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους και σε μία μόνο συνεδρίασή του: α) Επιλέγει, με κλήρωση, από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πέντε μέλη, ένα από κάθε κλάδο, τα οποία αποτελούν τα πέντε τακτικά μέλη της επιτροπής. β) Με δεύτερη κλήρωση, από τα μέλη που επιλέχτηκαν στην προηγούμενη περίπτωση α~, επιλέγει τον πρόεδρο, τον Α~ αντιπρόεδρο και το Β~ αντιπρόεδρο της επιτροπής. γ) Επιλέγει, από τα λοιπά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τέσσερα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ένα από κάθε κλάδο, πλην του κλάδου των ιχθυολόγων. Τα μέλη αυτά αναπληρώνουν αντιστοίχως τα τακτικά μέλη του ιδίου κλάδου. δ) Με τρίτη κλήρωση, από τα λοιπά έξι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλέγει το πέμπτο αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω διαδικασίας υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας το αργότερο μέχρι την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους και αποτελεί εισήγηση του Συμβουλίου αυτού για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας: α) Του προέδρου, της επιτροπής προεδρεύει ο Α~ αντιπρόεδρος και συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του προέδρου. β) Του προέδρου και του Α~ αντιπροέδρου, της επιτροπής προεδρεύει ο Β~ αντιπρόεδρος και συμμετέχουν ως μέλη αντίστοιχα οι αναπληρωτές του προέδρου και Α~ αντιπροέδρου. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Ως εισηγητής ορίζεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, τακτικό μέλος αυτής του αντίστοιχου κλάδου, σε επαγγελματική δραστηριότητα του οποίου αναφέρεται η κάθε φορά αναφυόμενη αμφισβήτηση. 4. Η θητεία των μελών της επιτροπής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στον Υπουργό Γεωργίας, μέχρι την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της προηγούμενης παραγράφου, τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τον Υπουργό μεταξύ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του διατάγματος αυτού, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται οι προθεσμίες της παραγράφου 3 για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την υποβολή του πρακτικού του Συμβουλίου αυτού στον Υπουργό Γεωργίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. 6. Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την υποβολή σ αυτή της σχετικής αίτησης επίλυσης της αμφισβήτησης από τον ενδιαφερόμενο γεωτεχνικό καθώς και από κάθε θιγόμενο από τη συγκεκριμένη αμφισβήτηση τρίτο. Η αίτηση περιλαμβάνει απαραίτητα τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης αμφισβήτησης, καθώς και τα στοιχεία των εμπλεκομένων σ αυτή γεωτεχνικών ή τρίτων, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Η επιτροπή, με έγγραφό της, που επιδίδεται με αποδεικτικό, καλεί κάθε γεωτεχνικό, του οποίου ο αιτών αμφισβητεί το δικαίωμα να ασκήσει ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και κάθε θιγόμενο από τη συγκεκριμένη αμφισβήτηση τρίτο, να υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. 8. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ο Α~ ή Β~ αντιπρόεδρος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 9. Η επιτροπή υποχρεούται να επιλύσει την αμφισβήτηση με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, κοινοποιείται, με αποδεικτικό επίδοσης, στα πρόσωπα της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού και είναι υποχρεωτική για όλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Άρθρο 8 Επαγγελματικές δραστηριότητες Οι γεωπόνοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή και μικτής παραγωγής, σε γεωργικές βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρίες παραγωγής, κατασκευής, διακίνησης και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς καθώς και σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών, εφόσον αυτές έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. γ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αξιοποίηση, βελτίωση και διαχείριση των βοσκοτόπων, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. δ) Σε δραστηριότητες γενικά φυτικής ή ζωικής παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και το στάδιο μεταποίησης και εμπορίας. ε) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες, που αφορούν τη γεωργία και τη διαμόρφωση του τοπίου. στ) Στη βελτίωση, αξιολόγηση, πιστοποίηση, παραγωγή και διακίνηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. ζ) Στην ίδρυση, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού, κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και στην εμπορία των προϊόντων αυτών. η) Σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργικές βιομηχανίες. θ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική κατεργασία, ποιοτικό και τεχνολογικό έλεγχο, διατήρηση, διακίνηση και διαφήμιση των φυτικών και ζωικών προϊόντων, καθώς και στο φυτοϋγειονομικό έλεγχο προϊόντων φυτικής προέλευσης αυτούσιων ή μεταποιημένων. ι) Στον προγραμματισμό και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων της τεχνητής σπερματέγχυσης. ια) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας, διάθεση, διαφήμιση και ενημέρωση των αγροτών για τα φυτοφάρμακα και άλλα προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης, εκτός εκείνων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση. ιβ) Στη συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο της εφαρμογής της. ιγ) Στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση λιπασμάτων, φυτοορμονικών σκευασμάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης θρέψης που έχουν σχέση με τη φυτική παραγωγή, καθώς και γεωργοκτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων, συστημάτων άρδευσης και σκευών. ιδ) Στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό των αρδεύσεων, στραγγίσεων και εξειδικευμένων εγγείων βελτιώσεων. ιε) Στις γεωργικές κατασκευές και γεωργικούς εξοπλισμούς. ιστ) Στην τεχνολογία της ορθολογικής αξιοποίησης, προστασίας, βελτίωσης και συντήρησης του εδάφους, του ύδατος, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. ιζ) Στη βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των ζωοτροφών, των πρόσθετων σε αυτές υλών καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο και τυποποίηση αυτών. ιη) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων. ιθ) Στη διενέργεια συγκεντρώσεων γεωργικών προϊόντων. κ) Σε δραστηριότητες εργαστηρίων G.L.Ρ. (Gοοd Labοratοries Ρractice) και σαν υπεύθυνοι ομάδων G.Ε.Ρ. (Gοοd Εfficiency Ρractice). κα) Σε δραστηριότητες παραγωγής βιομάζας, μεταποίησης, επεξεργασίας και παραγωγής βιοκαυσίμων. κβ) Σε δραστηριότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης προϊόντων. κγ) Στη διενέργεια εργασιών χημικής, βιολογικής και ολοκληρωμένης καταπολέμησης φυτονόσων, καθώς και εργασιών καταστροφών βλαβερών ζώων, απεντομώσεων και απολυμάνσεων χώρων και μέσων μεταφοράς με όλες τις μεθόδους, περιλαμβανομένης και εκείνης του καπνισμού. κδ) Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, εκτός των κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών. κε) Στο βιολογικό, τοξικολογικό και χημικό έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. κστ) Στη διενέργεια κάθε εργασίας που γίνεται για την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής. κζ) Στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση του εδάφους, των εδαφικών συστημάτων και της βλάστησης γεωργικών εδαφών. κη) Στη σύνταξη και υπογραφή αγροτικών κτηματολογικών και εδαφολογικών χαρτών μαζί με άλλους σχετικούς επιστήμονες. κθ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών για τη δημιουργία ή επέκταση και εκσυγχρονισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. λ) Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο. λα) Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. λβ) Στο σχεδιασμό, εφαρμογή, έλεγχο και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. λγ) Στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση προέγκρισης, χωροθέτησης, άδειας περιβαλλοντικών όρων, καθώς και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. λδ) Στην αγροτική πληροφορική μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες. λε) Στην κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες. λστ) Στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου, στην κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και στον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικών, ολοκληρωμένης διαχείρισης, ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και ειδικών προϊόντων. λζ) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης αστικού και περιαστικού πρασίνου. λη) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια), οργανισμούς και ιδρύματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) όλων των βαθμίδων. λθ) Στη μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία ανθοκομικών επιχειρήσεων κοπτόμενων ανθέων καθώς και στη διαφήμιση, προώθηση και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. μ) Στη διαχείριση και προστασία των υγροβιότοπων, καθώς και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος που έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. μα) Στη σύνταξη, διαχείριση και εφαρμογή αγροτουριστικών προγραμμάτων και την εν γένει προώθηση του αγροτουρισμού. μβ) Στο σχεδιασμό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικού - τεχνολογικού ελέγχου τροφίμων. μγ) Στις επιχειρήσεις τροφίμων για θέματα μελέτης, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ΙSΟ και ΗΑCCΡ. μδ) Στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις απαιτήσεις των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. με) Στην παρακολούθηση (mοnitοring) της γεωργικής παραγωγής καθόλη τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου, στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας. μζ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Άρθρο 9 Υποχρεωτική απασχόληση 1. Η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή και συνδυασμένης μορφής. β) Σε κάθε φύσης γεωργοκτηνοτροφικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ψυκτικούς χώρους μεγάλης δυναμικότητας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού. γ) Στην ΠΑΣΕΓΕΣ και σε όλες τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και σε πρωτοβάθμιες εφόσον η δραστηριότητά τους αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει την υποχρεωτική απασχόληση γεωπόνων, σε γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες και σε διεπαγγελματικές οργανώσεις. δ) Σε ομάδες παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και εφαρμόζουν επιχειρησιακά προγράμματα. ε) Στην ίδρυση, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού και κάθε είδους πολλαπλασιαστικού υλικού. στ) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας κάθε φύσης φυτοφαρμάκων και προϊόντων βιολογικής καταπολέμησης, λιπασμάτων ως και εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής και εμπορίας κάθε φύσης φυτικού ή ζωικού πολλαπλασιαστικού ή φυτωριακού υλικού καθώς και σε ερευνητικές εργασίες, πειραματικές και αποδεικτικές εφαρμογές. ζ) Σε εργαστήρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή στις επιχειρήσεις που διαπιστεύουν ή έχουν διαπιστεύσει εργαστήρια G.L.Ρ. η) Στις ομάδες G.Ε.Ρ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε ομάδες ή επιχειρήσεις σαν υπεύθυνοι των ομάδων G.Ε.Ρ. θ) Στις ομάδες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν σκοπό την παραγωγή προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης. ι) Σε οργανισμούς και εταιρίες βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργικές βιομηχανίες. ια) Στις ομάδες, επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν σκοπό την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. ιβ) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, επιχειρήσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών. ιγ) Σε γεωργικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας ή τεχνητά υποστρώματα. ιδ) Σε μονάδες παραγωγής βιομάζας, μεταποίησης, επεξεργασίας, παραγωγής και αξιοποίησης βιοκαυσίμων. ιε) Σε φορείς, εταιρίες και νομικά πρόσωπα που εκτελούν κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, κοινοτικές ή εθνικές πρωτοβουλίες, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γεωργία, κτηνοτροφία, ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, καθώς και με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. ιστ) Στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών που έχουν αντικειμενικό σκοπό την εκτίμηση ζημιών στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, εκτός των πραγματογνωμοσυνών που έχουν ως αντικείμενο την υγιεινή κατάσταση των ζώων και τη διαπίστωση της αιτιολογίας του θανάτου αυτών, στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών σε θέματα αλλοίωσης και ακαταλληλότητας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων, εκτός αλλοιώσεων υγειονομικής φύσεως προϊόντων ζωικής προέλευσης, στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών που αφορούν πιστοποίηση της καταλληλότητας ή μη του κάθε φύσης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και της πιστοποίησης της καταλληλότητας ή μη των εκτρεφομένων για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών και φυλών παραγωγικών ζώων, αρρένων ή θηλέων. ιζ) Σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για κάθε απαλλοτρίωση γεωργικών εκτάσεων, εγκαταστάσεων και δικαστικών διανομών αυτών. ιη) Στη διενέργεια εκτιμήσεων για βλάβες και καταστροφές χλοοταπήτων, χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών. ιθ) Σε συνεταιριστικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης μιγμάτων ζωοτροφών, φυραμάτων, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών. κ) Σε δειγματοληψίες για την καταλληλότητα των ουσιών της προηγούμενης περίπτωσης. κα) Στη διενέργεια δειγματοληψιών για τον έλεγχο της σύνθεσης των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων και υπογραφή των αντίστοιχων εκθέσεων. κβ) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, διαχείρισης, διανομής και εμπορίας νωπών ή αποθηκευμένων ή συντηρημένων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, μεγάλης δυναμικότητας, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού. κγ) Στο σχεδιασμό, οργάνωση, ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ποιοτικού και τεχνολογικού ελέγχου τροφίμων. κδ) Σε γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τροφίμων για τη μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ΙSΟ και ΗΑCCΡ. κε) Σε συνιστώμενες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις. κστ) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, μελισσοκομικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις. κζ) Στην κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες. κη) Στη σύνταξη αγροτικών κτηματολογίων και χαρτών εδαφολογικών, βλάστησης γεωργικών εδαφών και υδατικών πόρων. κθ) Στην κατάρτιση και διαχείριση του Εθνικού Κτηματολογίου σε ό,τι αφορά εκτάσεις του αγροτικού χώρου (οριοθέτηση αγροτικών εκτάσεων, χρήση γης, αξιολόγηση εδαφών). λ) Στις αγοραπωλησίες για την εκτίμηση μεγάλων ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης ποιμνίων, σμηνών, πτηνών και λοιπών ζώων εκτρεφόμενων για παραγωγικούς σκοπούς, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται με δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά προγράμματα. λα) Στην προμήθεια γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και στην κατασκευή γεωργικών εγκαταστάσεων, εφόσον η προμήθεια ή κατασκευή πραγματοποιείται με δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά προγράμματα. λβ) Στα κέντρα γενετικής βελτίωσης των ζώων, καθώς και στα κέντρα σπερματοληψίας, επεξεργασίας και διακίνησης του σπέρματος των αρρένων ζώων αναπαραγωγής. λγ) Σε γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις, και ιππορφοβεία εκτροφής ίππων καθαρόαιμων φυλών. λδ) Σε διαγωνισμούς όσον αφορά τη φυτοτεχνική διαμόρφωση πρασίνου και φυτοκαλύψεων. λε) Στο σχεδιασμό και εφαρμογή ιδιωτικών και δημοτικών χώρων πρασίνου, που χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. και ιδιώτες. λστ) Σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής. λζ) Στα εδαφολογικά και φυτοπαθολογικά εργαστήρια. λη) Σε απολυμάνσεις εδάφους ή υποστρωμάτων καλλιέργειας που διενεργούνται από επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. λθ) Στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 8. μ) Στο πρόγραμμα συμπλήρωσης των δηλώσεων στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ). μα) Σε έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε γεωργικές εκτάσεις, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και το φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. μβ) Σε μελέτες εγκατάστασης και διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων πρασίνου, που κατασκευάζονται από το δημόσιο, δήμους, κοινότητες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες, αθλητικά σωματεία και ιδιώτες, καθώς και στην επίβλεψη εκτέλεσης των έργων αυτών. μγ) Στη σύνταξη και αξιολόγηση συνθετικών χαρτών δημόσιου οικονομικού συμφέροντος (χάρτες χρήσης γης). μδ) Σε τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. με) Σε οργανισμούς, ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για θέματα σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 8. μστ) Σε γενικούς και τοπικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων. μζ) Στις ομάδες έργου των συμβούλων διαχείρισης - αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γεωργία, κτηνοτροφία, ανάπτυξη της υπαίθρου και του αγροτικού χώρου, τουριστική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, περιβαλλοντική διαχείριση αγροοικοσυστημάτων, καθώς και με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 2. Η απασχόληση, με αμοιβή, γεωπόνου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις μελετών και εκτέλεσης έργων: α) Στη μελέτη, οργάνωση και πραγματοποίηση κατασκευαστικών αναπτυξιακών έργων εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών και τουριστικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης, αισθητικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών συγκοινωνιακών έργων, ανενεργών χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων καθώς και στη σύνταξη μελετών και εφαρμογή των αρδευτικών και αποστραγγιστικών τους δικτύων. β) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης γεωργικής γης (αρδευτικών, αποστραγγιστικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών, αγροτικής οδοποιίας, υδροταμιευτήρων αρδευτικού νερού), καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών. γ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών άρδευσης και αποστράγγισης καλλιεργούμενων γαιών και χώρων πρασίνου, καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών. δ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που αφορούν στο γεωργικό τομέα καθώς και στην κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των έργων αυτών. ε) Στη σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, επέκταση, μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και συντήρησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, ψυκτικών χώρων και χειρισμού των αποβλήτων αυτών των έργων, καθώς και στην κατάρτιση, υπογραφή ή συνυπογραφή, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, των αντίστοιχων σχεδίων που αφορούν τη λειτουργικότητα των αναφερόμενων μονάδων και τον εξοπλισμό αυτών. στ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, επεξεργασία, διάθεση) γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και στην παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής των μελετών αυτών κατά τη φάση της κατασκευής των αναγκαίων εγκαταστάσεων και της καλής λειτουργίας αυτών. ζ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. η) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων όλων των κατηγοριών καθώς και στον υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης ενός βοσκοτόπου. θ) Στη μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία βοτανικών και ζωολογικών κήπων, ενυδρείων πάρκων και στη μελέτη βιοτόπων. ι) Στις μελέτες σύνταξης προγραμμάτων μεγιστοποίησης του γεωργικού εισοδήματος και της ορθολογιστικότερης εκμετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής, αύξησης της παραγωγικότητας και ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής (επιχειρησιακά σχέδια γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων). ια) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών χωροταξικού σχεδιασμού κτιρίων, νέων οικισμών και πολεοδομικών συγκροτημάτων ή επέκτασης οικισμών, όσον αφορά τις ζώνες αστικού και περιαστικού πρασίνου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. ιβ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες κάθε προέγκρισης χωροθέτησης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη χωροθέτηση έργου ή δραστηριότητας στο γεωργικό χώρο (συγκοινωνιακά έργα, βιομηχανία, τουρισμός). ιγ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού (γενικού ή ειδικού). ιδ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες κάθε φύσης κοινωνικών και οικονομικών μελετών που αφορούν τον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. ιε) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών περιβαλλοντικής διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, φυσικών πόρων, φυσικού χώρου και αγροτικού τοπίου. ιστ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών οικοανάπτυξης, οικοτουρισμού και επέκτασης οικιστικών περιοχών. ιζ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες αναπτυξιακών μελετών, μελετών ανάπτυξης της υπαίθρου, μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και μελετών τουριστικής ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. ιη) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες κάθε φύσης εδαφολογικών μελετών, μελετών εξυγίανσης ή εμπλουτισμού εδαφών, μελετών διαχείρισης εδαφικών πόρων και μελετών αφαλατώσεων. ιθ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων πρασίνου που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες και ν.π.δ.δ.. κ) Στη σύνταξη και υπογραφή μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων πρασίνου στα πλαίσια σύνταξης αναπτυξιακών μελετών, μελετών τουριστικής ανάπτυξης και μελετών εγκατάστασης αθλοπαιδιών. κα) Σε έργα πρασίνου (πάρκα, κήπους, δενδροφυτεύσεις, δενδροστοιχίες συγκοινωνιακού δικτύου, χλοοτάπητες, γήπεδα) που κατασκευάζονται από το Δημόσιο, δήμους, κοινότητες, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., εταιρίες, αθλητικά σωματεία και από κάθε άλλο φορέα, καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση των έργων αυτών. κβ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης αγροτικών εκτάσεων, καθώς και στη χρησιμοποίηση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων αξιοποίησης εκτάσεων γεωργικού ενδιαφέροντος, εδαφικών και υδατικών πόρων, για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. κγ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών αντιμετώπισης της διάβρωσης και της απερήμωσης περιοχών που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. κδ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών αξιοποίησης της γεωθερμίας και ήπιων μορφών ενέργειας σε τομείς που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. κε) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε τομείς που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. κστ) Στη σύνταξη και υπογραφή ή συνυπογραφή με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες μελετών και πραγματογνωμοσυνών καταλληλότητας ποιότητας αρδευτικών υδάτων. κζ) Στη σύνταξη και υπογραφή γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών, γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων). 3. Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι εξής εκμεταλλεύσεις: α) Γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής: αα) Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: αα1) Καλλιέργειες εδάφους: - Λαχανοκομικά : πάνω από 5 στρέμματα - Γαρύφαλα : πάνω από 10 στρέμματα - Τριαντάφυλλα : πάνω από 5 στρέμματα - Λοιπά : πάνω από 15 στρέμματα αα2) Καλλιέργειες εκτός εδάφους: - Υδροπονικές καλλιέργειες : πάνω από 2 στρέμματα - Φυτά ανθοκομίας σε γλάστρα : πάνω από 2 στρέμματα - Λοιπά : πάνω από 2 στρέμματα ββ) Υπαίθριες καλλιέργειες: - Κηπευτικά και δενδροκομικά - αμπέλια : για καλλιέργειες πάνω από 100 στρέμματα - Ξηρικά φυτά μεγάλης καλλιέργειας : για καλλιέργειες πάνω από 500 στρέμματα - Ποτιστικά μεγάλης καλλιέργειας : για καλλιέργειες πάνω από 200 στρέμματα γγ) Καλλιέργειες παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων (βιολογικά, ολοκληρωμένης διαχείρισης, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης). Για τις καλλιέργειες της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιέργειας. β) Γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής: αα) Μονάδες εκτροφής με: - Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής : πάνω από 100 αγελάδες - Αγελάδες κρεατοπαραγωγής : πάνω από 150 αγελάδες - Μόσχοι πάχυνσης ανά εκτροφή : πάνω από 150 μόσχοι - Αιγοπρόβατα σταβλισμένα εντατικής διατροφής : πάνω από 300 αιγοπρόβατα - Αιγοπρόβατα : πάνω από 1.500 αιγοπρόβατα - Χοιρομητέρες : πάνω από 150 χοιρομητέρες - Ορνίθια κρεατοπαραγωγής ανά εκτροφή : πάνω από 50.000 ορνίθια - Όρνιθες αβγοπαραγωγής : πάνω από 50.000 όρνιθες - Όρνιθες αναπαραγωγής : πάνω από 30.000 όρνιθες ββ) Μονάδες εκτροφής για παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων και μονάδες διατήρησης σπάνιων εγχώριων φυλών: Για τις μονάδες της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική εφόσον η δυναμικότητα των αντίστοιχων μονάδων είναι ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δυναμικότητας των συμβατικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου αα~. γ) Εκμεταλλεύσεις με περισσότερες της μιας καλλιέργειες και εκτροφές των προηγούμενων α και β κατηγοριών: Στις εκμεταλλεύσεις της κατηγορίας αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική εφόσον το άθροισμα των ποσοστών κάθε καλλιέργειας και εκτροφής είναι μεγαλύτερο από την ακέραια μονάδα. Τα ποσοστά υπολογίζονται με το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού των στρεμμάτων και εκτρεφομένων ζώων των υφισταμένων στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση καλλιεργειών και εκτροφών προς τα καθοριζόμενα αντίστοιχα μεγέθη των καλλιεργειών και εκτροφών των προηγούμενων α και β κατηγοριών, με τον ακόλουθο τύπο: α1 + α2 +....+ αν + γ1 + γ2+....+ γν >1 β1 β2 βν δ1 δ2 δν όπου: α1, α2 .............. αν = αριθμός στρεμμάτων υφισταμένων καλλιεργειών β1, β2 ........................ βν = αριθμός στρεμμάτων καλλιεργειών της κατηγορίας α~ γ1, γ2 ........................ γν = αριθμός εκτρεφόμενων ζώων υφισταμένων εκτροφών δ1,δ2 ................ ......... δν = αριθμός εκτρεφόμενων ζώων των εκτροφών της κατηγορίας β~ δ) Μελισσοκομικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις: Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής, η απασχόληση γεωπόνου είναι υποχρεωτική, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει περισσότερα από οκτακόσια (800) μελισσοσμήνη ή διακόσια (200) κουτιά μεταξόσπορο. 4. Ως μεγάλης δυναμικότητας, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται: α) Οι κάθε φύσης γεωργοκτηνοτροφικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ψυκτικοί χώροι που απασχολούν προσωπικό πάνω από είκοσι (20) υπαλλήλους. β) Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, διαχείρισης, διανομής και εμπορίας νωπών ή αποθηκευμένων ή συντηρημένων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών, που απασχολούν προσωπικό πάνω από είκοσι (20) υπαλλήλους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 10 Επαγγελματικές δραστηριότητες Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία. β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων. γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων. δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ αυτό. στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού. ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών -δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών (ποταμών, χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών. θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων. ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων. ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών. ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους (αγριοφράουλες, βατόμουρα). ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GΙS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. ιζ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων. Άρθρο 11 Υποχρεωτική απασχόληση 1. Η απασχόληση, με αμοιβή, δασολόγου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού, δασικές εκμεταλλεύσεις και σε κάθε φύσης βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης δασικών προϊόντων. β) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής δασικών προϊόντων, εισαγωγής ή εξαγωγής, παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού και φυτοφαρμάκων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού. γ) Στις συγκεντρώσεις δασικών προϊόντων που ενεργούνται από το κράτος, συνεταιριστικές οργανώσεις, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτες. δ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης ζημίες δασικού ενδιαφέροντος για την καταλληλότητα σπόρων και κάθε φύσης δασικού πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού, καθώς και στις βλάβες - καταστροφές δενδροστοιχιών, δασικών και καλλωπιστικών ειδών και ξύλινων δαπέδων αθλητικών χώρων. ε) Στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης δασικές εκτάσεις και εγκαταστάσεις και σε δικαστικές διανομές αυτών, καθώς και πραγματογνωμοσυνών εντός δασών και δασικών εκτάσεων για φυτά απαγορευμένα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. στ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου που προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού. ζ) Στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων, επιχειρήσεων, ιχθυοκαλλιεργειών ορεινών και ημιορεινών ρευμάτων. η) Στις συνιστώμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες δασοπονικές εταιρίες, καθώς και στις εταιρίες, ενώσεις και οργανισμούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων των δασικών συνεταιρισμών, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. θ) Στη σύνταξη μελετών και σχεδίων για την ίδρυση και εγκατάσταση από το κράτος, δήμους, κοινότητες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες ή άλλους φορείς, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, γηπέδων και εν γένει πρασίνου του οδικού δικτύου. ι) Σε μελέτη με την οποία προβλέπονται επεμβάσεις μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου ή εγκατάστασης εντός ή εκτός των πόλεων, επιπτώσεις και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και παραχώρηση ή αλλαγή χρήσης δημόσιας δασικής εν γένει έκτασης. ια) Στις μελέτες και στην εκτέλεση έργων αναδασώσεων, δασικών οδών ή δασικού οδικού δικτύου και δασικών μεταφορών, αντιπυρικής προστασίας, ίδρυσης και λειτουργίας ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραμάτων, χώρων δασικής αναψυχής, ίδρυσης δασικών φυτωρίων και καταφυγίων άγριων ζώων ή θηραμάτων. ιβ) Στις μελέτες, μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, για εγκατάσταση μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις έργων ή δραστηριοτήτων των Α~ και Β~ κατηγοριών των άρθρων 4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/24.10.1990 (Β/ 678) καθώς και στις μελέτες της κατηγορίας 27 του άρθρου 1 του Π.Δ.. 256/1998 (Α~ 190). ιγ) Στις αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες τουριστικής ανάπτυξης, μελέτης camping και χιονοδρομικών κέντρων, μελέτες χάραξης πεζοπορικών - οικολογικών μονοπατιών και ανάδειξης θέσεων θέας και αθλοπαιδιών καθώς και σε μελέτες οικοανάπτυξης και ανάπτυξης αγροτουρισμού, για περιοχές με δάση ή δασικές εκτάσεις. ιδ) Στις χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες και μελέτες επέκτασης οικιστικών περιοχών, εφόσον έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. ιε) Σε αξιόλογες επιχειρήσεις φυτωρίων παραγωγής δασικών ή καλλωπιστικών φυτών, σπόρων, βολβών ή άλλου είδους δασικού υλικού, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. ιστ) Στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για κάθε φύσης θέματα δασικού ενδιαφέροντος. ιζ) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (δευτεροβάθμιας - τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), στα οποία διδάσκονται δασοπονικά αντικείμενα ή αντικείμενα σχετικά με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, με δασικά προϊόντα, ξύλο και προϊόντα ξύλου, σε οργανισμούς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες, σε οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης. ιη) Σε εταιρίες σύνταξης μελετών σκοπιμότητας για ίδρυση, επέκταση, βελτίωση, καθώς και επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των κάθε φύσης βιομηχανιών παραγωγής, τυποποίησης, συντήρησης, βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης των δασικών προϊόντων. 2. Η συμμετοχή δασολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις έργων: α) Στην εκτέλεση δασικών έργων σε δάση που ανήκουν ή διακατέχονται από ν.π.δ.δ. ή δημόσιες επιχειρήσεις. β) Στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, φυτοκομικών εργασιών, αναδασώσεων, ορεινών υδρονομικών, αναψυχής, προστασίας και άλλων έργων, που εκτελούνται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. γ) Στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε δάση και δασικές εκτάσεις, ανεξαρτήτως επιφάνειας και φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. 3. Η απασχόληση δασολόγου, με αμοιβή, είναι υποχρεωτική: α) Στη σύνταξη μελετών για όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας: αα) Εκχέρσωση δασικής έκτασης. ββ) Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίας. γγ) Αναγνώριση κυριότητας επί δάσους και δασικής έκτασης και χαρακτηρισμός μιας έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. δδ) Εξαγορά μεριδίων του δημοσίου ή εξώδικη διανομή που αφορούν δάση και δασικές εκτάσεις. εε) Τροποποιήσεις εγκεκριμένης διαχειριστικής έκθεσης δασών. στστ) Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες αριθμού δασικών δενδρυλλίων ή θάμνων καλλωπιστικών. ζζ) Χορήγηση επιδότησης του κράτους για εκτέλεση, αγορά κάθε φύσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών σε δασικές εργασίες, δασοτεχνικά έργα και επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας , μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης, διαχείρισης και εμπορίας δασικών προϊόντων, ξύλου και προϊόντων ξύλου. ηη) Ανάθεση της δασοτεχνικής επίβλεψης και καθοδήγησης εφαρμογής διαχειριστικής έκθεσης ή εκτέλεσης έργου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδιοκτήτες ή διακατόχους δασών που διαχειρίζονται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές εκθέσεις ή δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται με βάση εγκεκριμένες μελέτες. θθ) Αναγνώριση ιδιοκτησίας αγρού που δασώθηκε, χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας ή παραχωρητήριο από το δημόσιο και αλλαγή της χρήσης δασικής γης, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. 4. α) Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι δασικές εκμεταλλεύσεις άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) στρεμμάτων, οι οποίες για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών αξιοποιούν εκτάσεις των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων και δασικών φυτειών. β) Ως μονάδες μεταποίησης δασικών προϊόντων, πρώτης επεξεργασίας, συντήρησης και βελτίωσης ξύλου, χάρτου και λοιπών δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι μονάδες με μεταποιητική ικανότητα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών μέτρων (μ3) ετησίως. γ) Ως επιχειρήσεις - αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν δασικά προϊόντα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κυβικών μέτρων (μ3) ετησίως. δ) Υποχρεούνται να απασχολούν δασολόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, και οι εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης εφόσον το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο δραστηριοποιούνται ή απευθύνονται καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα τοις εκατό (50%) από δάση και δασικές εκτάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Άρθρο 12 Επαγγελματικές δραστηριότητες Οι κτηνίατροι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής ή μικτής παραγωγής, σε γεωργοκτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. β) Στην πρόληψη και καταπολέμηση των οιασδήποτε αιτιολογίας νοσημάτων των θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών υδροβίων, ωφελίμων εντόμων, καθώς και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανωτέρω ειδών. γ) Στην ίδρυση και λειτουργία, κατ αποκλειστικότητα, ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων, μικρών και μεγάλων ζώων, αγρίων ζώων και πτηνών, κτηνιατρικών μικροβιολογικών, βιοχημικών, παθολογοανατομικών και ιστολογικών εργαστηρίων. δ) Κατ αποκλειστικότητα σε κτηνιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και στην έκδοση κτηνιατρικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων. ε) Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης. στ) Στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, των βιομηχανιών παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης. ζ) Στον προγραμματισμό, έλεγχο και εκτέλεση της τεχνητής σπερματέγχυσης. η) Κατ αποκλειστικότητα στην εφαρμογή, εκτέλεση και έλεγχο της μετεμφύτευσης γονιμοποιημένων ωαρίων στα θηλαστικά ζώα. θ) Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων ουσιών για κτηνιατρική χρήση. ι) Στη χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής, που είναι απαραίτητη για την εμπορία, διάθεση και χρήση των προϊόντων της προηγούμενης περίπτωσης. ια) Στην ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών φαρμακαποθηκών και φαρμακείων. ιβ) Στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση, έλεγχο και τυποποίηση των ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, προσθετικών και των κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών. ιγ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων. ιδ) Σε δραστηριότητες ζωικής φύσης και των προϊόντων της. ιε) Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, εθνικούς δρυμούς, σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο, υδροβιότοπους και εκτροφεία θηραμάτων. ιστ) Στην παραγωγή, επιλογή και εμπορία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. ιζ) Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική επεξεργασία ζωικών και αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών, δευτερογενών, στον ποιοτικό, τεχνολογικό και υγειονομικό έλεγχο αυτών καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση και διαφήμιση αυτών. ιη) Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών, ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας ζωικών προϊόντων. ιθ) Στη σύνταξη μελετών για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης και αλιείας. κ) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον εμπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείμενο. κα) Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων. κβ) Σε συστηματικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις χώρων και πλοίων. κγ) Σε κάθε εργασία που γίνεται για την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και της ζωικής παραγωγής. κδ) Με την παροχή γνωμοδοτήσεων σε ινστιτούτα και οργανώσεις καταναλωτών. κε) Κατ αποκλειστικότητα στην ίδρυση μονάδων εκτροφής πειραματοζώων. κστ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιχθυογενετικού υλικού και στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο ιχθυοτροφών. κζ) Στην κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ για την οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των κτηνοτροφικών μονάδων. κη) Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον. κθ) Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων που αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο. λ) Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. λα) Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών ολικής ποιότητας. λβ) Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό έλεγχο (auditing) στις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Άρθρο 13 Υποχρεωτική απασχόληση 1. Η απασχόληση, με αμοιβή, κτηνιάτρου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου ή συμβούλου είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε αξιόλογες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. β) Στις κτηνοτροφικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις και ψυκτικούς χώρους ζωικών προϊόντων μεγάλου δυναμικού εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. γ) Στις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες γεωργοκτηνοτροφικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και σε αλιευτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινοπραξίες, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις αλιευτικής φύσης. δ) Στις επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής, παραγωγής, παρασκευής, συσκευασίας και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων, βιταμινών, συμπληρωμάτων και ιχνοστοιχείων κτηνιατρικής χρήσης και ζωικού πολλαπλασιαστικού υλικού. ε) Στην οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης ή καταπολέμησης νοσημάτων των θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών σπονδυλωτών, υδροβίων, ωφελίμων εντόμων, καθώς και στην παροχή κτηνιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών. στ) Σε επιχειρήσεις απολυμάνσεων. ζ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε ζημία κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, αλλοιώσεων προϊόντων ζωικών ή αλιευτικών προορισμένων για τη διατροφή ανθρώπων ή ζώων ή καταλληλότητας ζωικού αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού. η) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης μιγμάτων ζωοτροφών, φυραμάτων, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών. θ) Στη διενέργεια δειγματοληψιών για την εξέταση της καταλληλότητας των παραπάνω τροφίμων και ζωοτροφών. ι) Σε φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν, παρασκευάζουν ή συσκευάζουν κτηνοτροφικά φάρμακα ή βιολογικά προϊόντα, καθώς και σε μικροβιολογικά εργαστήρια που εκτελούν εξετάσεις για ζώα και ζωοανθρωπονόσους. ια) Σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και μεταποίησης ζωικών και αλιευτικών προϊόντων και των υποπροϊόντων αυτών. ιβ) Σε βιομηχανίες προϊόντων γάλακτος. ιγ) Στην οργάνωση, έλεγχο και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών και ψυκτικών χώρων εναποθήκευσης ή κατάψυξης ζωικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας καθώς και άλλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας των προϊόντων αυτών. ιδ) Σε αγοραπωλησίες, εκτιμήσεις μεγάλων ζώων αναπαραγωγής, πάχυνσης, εργασίας, ποιμνίων, πτηνών, σμηνών και λοιπών ζώων, εφόσον η αγορά αυτών πραγματοποιείται με δάνεια, επιδοτήσεις ή κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. ιε) Σε ιπποδρόμους που λειτουργούν σε οργανωμένη βάση. ιστ) Στα κέντρα σπερματοληψίας, επεξεργασίας σπέρματος ζώων και τεχνητής σπερματέγχυσης. ιζ) Σε οργανωμένους ζωολογικούς κήπους και σε κτηνοτροφικές ή γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις. ιη) Σε ενδιαιτήματα και καταφύγια ζώων και ιπποφορβεία. ιθ) Σε νοσοκομεία και κλινικές, φοιτητικές και σπουδαστικές λέσχες και εστίες, σωφρονιστικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, εφόσον η δυναμικότητά τους είναι άνω των χιλίων (1.000) ατόμων.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-29 Προεδρικό Διάταγμα 2000/344
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/297
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. 2011/3919 2011
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2014/4262 2014
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000. 2001/117 2001
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ[...]" 2006/40 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), όπως ισχύει. 2017/95 2017