ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/345

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/345

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (Α 102). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 35 (παρ. 1), και 36 (παρ. 2) του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α~ 261). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την αριθμ. 343/30.11.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 6. Τις αριθμ. 105/1.3.2000 και 499/28.11.2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί - Συντομογραφίες Κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος νοείται ως : 1. Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ): ομάδα προσοντούχων ατόμων, ικανή να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν έδρα τις ανά την Ελλάδα Λιμενικές Αρχές. 2. Πλοίο: Κάθε σκάφος το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 2 του υπ αριθ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Οι ορισμοί των άρθρων 1, 4, 5 και 6 του ΠΔ 270/88 (ΦΕΚ Α~ 120/88), 1, 6, 7, 8 και 9 του ΠΔ 399/80 (ΦΕΚ Α 110/80), 1, 3 και 4 του ΠΔ 917/79 (ΦΕΚ Α~ 257/79), 1 και 3 του ΠΔ 918/79 (ΦΕΚ Α~ 257/79), 6, 7 και 9 του Β.Δ. 542/68 (ΦΕΚ Α~ 181/68) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 175/88 (ΦΕΚ Α 77/88) και του άρθρου 1 της Υ.Α. 1218.38/1/98 (ΦΕΚ 704 Β~/98), ισχύουν και για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. 4. ΙSΜ : Ιnternatiοnal Safety Μanagement - Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχειρίσεως Πλοίων (ΔΚΑΔ). 5. Επιθεωρητής ΙSΜ: ο επιθεωρητής ο οποίος διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό και ο οποίος μπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις για τον έλεγχο των πλοίων και των εταιρειών που τα διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης όπως ισχύει κάθε φορά. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον ΚΕΕΠ, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα, η εμπειρία και η εκπαίδευση που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6. Επιθεωρητής ΜΟU είναι ο επιθεωρητής που έχει ορισθεί με την ιδιότητα αυτή από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. (ΜΟU : Μemοrandum ΟF Understanding οn Ρaris State Cοntrοl - Μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα). 7. ΚΕΕΠ: Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν. που έχει έδρα τον Πειραιά 8. Επιθεωρούσα Αρχή: Η Αρχή της οποίας υπάλληλοι ή μέλη του ΤΚΕΠ διενεργούν επιθεωρήσεις πλοίων. 9. GΜDSS : Glοbal Μaritime Distress and Safety System - Παγκόσμιο Ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας. 10. ΜΑRΡΟL: Μarine Ροllutiοn - Θαλάσσια Ρύπανση. 11. ΠΓΕ: Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Πλοίου. 12. ΠΑ: Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου. 13. SΟLΑS: Safety οf Life and Sea - Ασφάλεια ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα. Άρθρο 2 Συγκρότηση ΤΚΕΠ 1. α. Σε κάθε Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο και Υπολιμεναρχείο, συγκροτείται ΤΚΕΠ. β. Ειδικά στα Κεντρικά Λιμεναρχεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης μπορούν να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ΤΚΕΠ, σύμφωνα με την οργάνωσή τους σε Λιμενικά Τμήματα και τον αριθμό πλοίων που ναυλοχούν σ αυτά. 2. Η συγκρότηση του ΤΚΕΠ γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, η οποία υποβάλλεται για έγκριση στον ΚΕΕΠ. Στην παραπάνω απόφαση περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμα των μελών του ΤΚΕΠ, η ειδικότητά τους, τα είδη των επιθεωρήσεων που αυτά επιτρέπεται να εκτελούν, η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, και ο αριθμός του τηλεφώνου τους. Επίσης αναφέρεται η διεύθυνση των γραφείων της έδρας των ΤΚΕΠ και η θέση των αρχείων των ατομικών φακέλων μικρών πλοίων που τηρούνται από το ΤΚΕΠ. 3. Η πρώτη απόφαση για την συγκρότηση ΤΚΕΠ μετά την δημοσίευση του παρόντος μπορεί να περιλαμβάνει και τα ήδη ενεργά μέλη των ΤΚΕΠ, που κατατάσσονται στα ΤΚΕΠ κατ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 4. Η απόφαση συγκρότησης του ΤΚΕΠ μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής με προσθήκη ή διαγραφή μελών οποτεδήποτε συντρέχει συγκεκριμένος λόγος. Η απόφαση τροποποίησης εγκρίνεται ως ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. 5. Εντός του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους από την ημερομηνία πρώτης συγκρότησης, εκδίδεται απόφαση ανασυγκρότησης η οποία περιλαμβάνει όλες τις μέχρι εκείνη την στιγμή τροποποιήσεις, με την ίδια διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 6. Για την επιλογή των μελών του ΤΚΕΠ λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά τους προσόντα, καθώς και η δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν άμεσα τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες ελέγχου των πλοίων. 7. Στις έδρες των Λιμενικών Σταθμών μπορούν να συγκροτούνται ΤΚΕΠ ύστερα από έγκριση του ΚΕΕΠ, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον αριθμό των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους καθώς και από την απόσταση των Λιμενικών Σταθμών από την έδρα της Προϊσταμένης τους Λιμενικής Αρχής. 8. Στον κατάλογο μελών ΤΚΕΠ μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα από ένα μέλη της αυτής ειδικότητας και κατηγορίας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερος βαθμός ετοιμότητας σε έκτακτες περιπτώσεις ελέγχων πλοίων και μεγαλύτερη ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής στην σύνταξη του ημερήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων. Άρθρο 3 Σύνθεση ΤΚΕΠ 1. Το ΤΚΕΠ αποτελείται από: 1.1 Το Λιμενάρχη ή Αξιωματικό της Λιμενικής Αρχής που ορίζεται σαν αντικαταστάτης του Λιμενάρχη για το θέμα αυτό, 1.2 Τα κατά είδος επιθεώρησης πλοίου απαιτούμενα μέλη με τα παρακάτω ελάχιστα περιγραφόμενα προσόντα. Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων ναυπηγικού τομέα (Ν/Γ) και αρχικές ή περιοδικές επιθεωρήσεις για γραμμή φόρτωσης: α. σε πλοία ολικού μήκους μέχρι 33 μέτρα τεχνολόγος Ναυπηγός. β. σε πλοία Φ/Γ μέχρι 500 κοχ και Ε/Γ μέχρι 100 κοχ διπλωματούχος Ναυπηγός μέλος του ΤΕΕ. 1.2.2 Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων μηχανοηλεκτρολογικού (Μ/Κ) τομέα: α. σε Φ/Γ πλοία μέχρι 50 κοχ ή σε πλοία αναψυχής (μη επαγγελματικά) του ΠΔ 917/79. Μηχανοδηγός Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) β. σε Φ/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ ή σε επαγγελματικά πλοία υπαγόμενα στα ΠΔ 917/79 ή πλοία υπαγόμενα στο ΠΔ 270/88 τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός από ΤΕΛ, Μηχανικός Γ~ τάξης Ε.Ν. γ. σε Φ/Γ πλοία μέχρι 300 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 75 κοχ Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Β~ τάξης Ε.Ν. δ. σε Φ/Γ πλοία μέχρι 500 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ, Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ ή Αξιωματικός (Μ) του ΠΝ ή Μηχανικός Α τάξης Ε.Ν. 1.2.3 Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων ναυτιλιακού τομέα (ΝΤΛ), πυρασφάλειας (ΠΥΡ) και ενδιαίτησης (Ε/Υ): α. σε Φ/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 50 κόρους ή σε πλοία αναψυχής (μη επαγγελματικά) του ΠΔ 917/79, Κυβερνήτης Α. τάξης Ε.Ν., ή μέλος με τα προσόντα των παραγράφων 1.2.1 ή 1.2.2 β. σε Φ/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 100 κόρους ή σε πλοία υπαγόμενα στα ΠΔ 917/79 ή ΠΔ 270/88, Πλοίαρχος Γ. τάξης ΕΝ, ή μέλος με τα προσόντα των παραγράφων 1.2.1 ή 1.2.2 β ή 1.2.2 γ ή 1.2.2.δ γ. σε Φ/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 300 κόρους ή σε Ε/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 75 κόρους, Πλοίαρχος Β. τάξης ΕΝ, ή μέλος με τα προσόντα των παραγράφων 1.2.1.β ή 1.2.2 γ ή 1.2.2 δ δ. σε Φ/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 500 κόρους ή σε Ε/Γ πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 100 κόρους, επιθεωρητής ΜΟU ή Πλοίαρχος Α. τάξης ΕΝ, ή μέλος με τα προσόντα των παραγράφων 1.2.1.β ή 1.2.2 γ ή 1.2.2 δ. 1.2.4 Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων τηλεπικοινωνιακού τομέα (Τ/Κ). α. σε πλοία χωρίς GΜDSS, Πλοίαρχος Γ τάξης Ε.Ν. , ή Ραδιοτηλεγραφητής Αξιωματικός ΠΝ ή ΕΝ β. σε Φ/Γ πλοία με GΜDSS περιοχής Α1 και μέχρι 300 κόρους, ή σε Ε/Γ πλοία με GΜDSS περιοχής Α1 και μέχρι 75 κόρους κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστού GΜDSS (G.Ο.) ή τεχνολόγος Ηλεκτρονικός γ. σε πλοία με GΜDSS περιοχής Α1 και Α2 και μέχρι 300 κοχ προκειμένου για διεθνείς πλόες ή μέχρι 500 κοχ για πλόες εσωτερικού, ή σε Ε/Γ πλοία με GΜDSS περιοχών Α1 και Α2 και μέχρι 100 κοχ, διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος- Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ μέλος του ΤΕΕ ή Ραδιοηλεκτρονικός Α β τάξης ΕΝ ή Ραδιοτηλεγραφητής Α ή Β τάξης ΕΝ κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστού GΜDSS (G.Ο.) 1.2.5 Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή ειδικούς ελέγχους στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης εταιρειών και πλοίων, επιθεωρητής ΙSΜ μετά από σύμφωνη γνώμη και οδηγίες του ΚΕΕΠ, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. 1.2.6. Για την εκτέλεση ουσιαστικού πειράματος ευσταθείας. α. Σε πλοία μέχρι 33 μέτρα και εφόσον πρόκειται να μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες Τεχνολόγος Ναυπηγός. β. Για πλοία μέχρι των ορίων του παραρτήματος Ι του ΠΔ 918/79 (ΦΕΚ Α 257/79) διπλωματούχος Ναυπηγός. 1.2.7. Για περιοδική επιθεώρηση τομέα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος (ΜΑRΡΟL) α. Σε πλοία μέχρι 100 κοχ, επιθεωρητής ΜΟU ή τεχνολόγος μηχανολόγος ή χημικός. β. Σε πλοία μέχρι 500 κοχ, επιθεωρητής ΜΟU ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, ή Μηχανολόγος Μηχανικός, ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ή Χημικός Μηχανικός μέλη ΤΕΕ. 1.2.8. Για περιοδική επιθεώρηση ανυψωτικών μέσων των πλοίων: α. Σε πλοία μέχρι 150 κοχ μέλος με τα προσόντα της παραγράφου 1.2.1. β ή 1.2.2. γ β. Σε πλοία μέχρι 500 κοχ μέλος με τα προσόντα της παραγράφου 1.2.1. β ή 1.2.2. δ 1.2.9. Για αρχικές επιθεωρήσεις μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους (μη υπαγόμενα στην SΟLΑS και στην οδηγία 98/18 Ε/Κ) μέλη κατά τομέα Ν/Γ, Μ/Κ, ΝΤΛ, ΠΥΡ, Ε/Υ, Μarpοl, και Τ/Κ ως παραγρ. 1.2.1 β, 1.2.2. δ, 1.2.3 δ, 1.2.4 δ. 1.2.10 Αντί της συμμετοχής επιθεωρητού ΚΕΕΠ στο κλιμάκιο επιθεώρησης κέντρων υποβρύχιας δραστηριότητας του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Λιμένα ορίζεται μέλος με τα προσόντα της παραγράφου 1.2.2. (δ) του παρόντος διατάγματος. 1.2.11 Σε περίπτωση που ένα ΤΚΕΠ δεν διαθέτει μέλος κατάλληλης ειδικότητας ή αναλόγων προσόντων ή τα διαθέσιμα μέλη κωλύονται ή δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή τους, για τη διενέργεια συγκεκριμένης επιθεώρησης, μπορεί να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό μέλος ΤΚΕΠ όμορης Λιμενικής Αρχής κατάλληλης ειδικότητας και ανάλογων προσόντων. Σε περίπτωση που και αυτή η λύση δεν είναι εφικτή, ζητείται η μετάβαση επιθεωρητή ΚΕΕΠ. Το μέλος ΤΚΕΠ της όμορης Λιμενικής Αρχής ή ο επιθεωρητής ΚΕΕΠ, δικαιούται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα για την εκτός έδρας μετακίνησή του. 1.3 Η παχυμέτρηση ελασμάτων σε πλοία μεταλλικής γάστρας, όταν απαιτείται, διενεργείται παρουσία μέλους του ΤΚΕΠ που διενεργεί την επιθεώρηση του ναυπηγικού τομέα. Η εργασία γίνεται με έξοδα του πλοιοκτήτη από πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα καταχωρηθέντα στον πίνακα των εξειδικευμένων παχυμετρητών πρόσωπα που τηρεί ο ΚΕΕΠ. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις Λιμενικές Αρχές όπου εδρεύουν ΤΚΕΠ ανά έτος. Η έκταση των ελεγχόμενων περιοχών του πλοίου καθορίζεται από τον επιθεωρητή μέλος του ΤΚΕΠ και οι μετρήσεις λαμβάνονται υπό την καθοδήγησή του. Το μέλος του ΤΚΕΠ που διενεργεί την επιθεώρηση παρίσταται κατά την λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος μετρήσεων και καταγράφει τις μετρήσεις στην οικεία έκθεσή του. Άρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός μελών ΤΚΕΠ κατά είδος επιθεώρησης. 1. Ο αριθμός των μελών ΤΚΕΠ που πρέπει να απασχολούνται σε κάθε επιθεώρηση καθορίζεται ανάλογα με τα προσόντα τους ώστε να καλύπτεται το είδος της επιθεωρήσεως και ο σκοπός για τον οποίο διενεργείται. 2. Προκειμένου για επιθεωρήσεις προς έκδοση ΠΓΕ ή Π.Α. απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη ΤΚΕΠ συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου του ΤΚΕΠ, τα οποία να έχουν τα προσόντα του άρθρου 3 του παρόντος. Κατά τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων επιδιώκεται η απασχόληση του ελάχιστου δυνατού αριθμού μελών ΤΚΕΠ. 3. Προκειμένου για ειδικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται για έκδοση ή θεώρηση ή παράταση πιστοποιητικών γραμμής φόρτωσης απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη εκ των οποίων το ένα με προσόντα Ναυπηγού όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. 4. Προκειμένου για ειδικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται για έκδοση ή θεώρηση ή παράταση πιστοποιητικών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη εκ των οποίων το ένα απαιτείται να έχει τα προσόντα της παρ. 1.2.7 του άρθρου 3 του παρόντος. 5. Προκειμένου για ειδικές επιθεωρήσεις για έκδοση ή θεώρηση ή παράταση πιστοποιητικών ανυψωτικών μέσων απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη εκ των οποίων το ένα με προσόντα παραγρ. 1.2.8. του άρθρου 3 του παρόντος. Άρθρο 5 Διαδικασία επιλογής για απασχόληση μελών ΤΚΕΠ. 1. Μεταξύ των μελών που επιτρέπεται να εκτελούν ίδιο είδος επιθεώρησης, απασχολούνται κατά προτεραιότητα εν ενεργεία βαθμοφόροι Λιμενικού Σώματος, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Η σειρά αυτή μπορεί να μην τηρηθεί για συγκεκριμένη επιθεώρηση πλοίου εάν είναι πρακτικά αδύνατη η ανεύρεση των αντιστοίχων μελών για την συγκρότηση του ΤΚΕΠ. 2. Σε περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών, έκτακτων ελέγχων και διαπίστωσης σχεδίων (αυτοψία), λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες ελέγχοντος και ελεγχομένου. 3. Σε ελέγχους μετά από βλάβη πλοίου ή μετά από καταγγελία χρησιμοποιούνται τα μέλη ΤΚΕΠ με τα ανώτερα προσόντα στις ειδικότητες που απαιτούνται για την διενέργεια των ελέγχων αυτών. 4. Ειδικά σε ελέγχους μετά από καταγγελία ή αποχρώσες ενδείξεις αντικανονικοτήτων σε θέματα δημόσιας υγείας, η επιθεώρηση διενεργείται κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη υγείας του λιμένος ή την αρμόδια κτηνιατρική Υπηρεσία. 5. Όταν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω ειδικοί περιορισμοί η απασχόληση των μελών του ΤΚΕΠ γίνεται εκ περιτροπής στα πλαίσια της αρχής της ίσης μεταχείρισης και κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες ΤΚΕΠ 1. Τα ΤΚΕΠ είναι αρμόδια για : 1.1 Έκδοση, θεώρηση, παράταση ΠΓΕ ή ΠΑ: α. Μετά από αρχική επιθεώρηση των πλοίων που αναφέρονται στη παράγραφο 1.2.9. του άρθρου 3 του παρόντος ΠΔ. β. Μετά από τακτική - περιοδική επιθεώρηση: (i) Φορτηγών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων ολικής χωρητικότητος μέχρι 500 κόρων (ii) Τουριστικών πλοίων που έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες (ΠΔ 917/79) και είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 100 κόρων. Εξαιρούνται τα επιβατηγά πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 103/99 (110 Α) και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία τα οποία εφοδιάζονται με πιστοποιητικά SΟLΑS, (και έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από δώδεκα 12 επιβάτες και εκτελούν διεθνείς πλόες), για τα οποία το πιστοποιητικό ασφαλείας εκδίδεται από τον ΚΕΕΠ . (iii) Επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες κατηγοριών Γ και Δ όπως αυτές προβλέπονται από το Π.Δ. 103/99 (110 Α), είναι ολικής χωρητικότητας μέχρι 100 κόρων και έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι 100 επιβάτες. 1.2 Έκδοση, θεώρηση και παράταση πιστοποιητικών Γραμμής φόρτωσης πλοίων που υπάγονται στο Κεφ. ΙV του ΠΔ 399/80. 1.3 Έκδοση, θεώρηση και παράταση πιστοποιητικών Ανυψωτικών μέσων πλοίων μέχρι 500 κοχ. 1.4 Έκδοση, θεώρηση και παράταση πιστοποιητικών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων ολικής χωρητικότητας μέχρι 500 κοχ (πλήν Δ/Ξ και πλοίων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων). 1.5 Έκδοση προσωρινής άδειας ναυπήγησης ή μετασκευής πλοίου και θεώρηση σχετικών αδειών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος. 1.6 Εκτέλεση πειράματος ευσταθείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. 1.7 Τήρηση ατομικού φακέλου μικρού πλοίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος. 1.8 Έκδοση ή επανέκδοση αδείας σταθμού ασυρμάτου για τα πλοία των οποίων οι ατομικοί φάκελοι τηρούνται από το ΤΚΕΠ. 2. Τα ΤΚΕΠ μπορούν με τις οδηγίες του ΚΕΕΠ, να διενεργούν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή επιτόπιο έλεγχο σχεδίων και μελετών ή οποιαδήποτε άλλη συναφή εργασία σε πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα ανεξάρτητα από το μήκος τους και τη χωρητικότητά τους ακόμα και σε περιοχή δικαιοδοσίας άλλης Λιμενικής Αρχής, στις περιπτώσεις που τα μέλη των ΤΚΕΠ έχουν αποδεδειγμένα τα προσόντα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή στις οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 3. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του και θεωρούνται από τον προϊστάμενο του ΤΚΕΠ. Στις περιπτώσεις που στην ίδια Λιμενική Αρχή συγκροτούνται περισσότερα του ενός κλιμάκια, ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής δύναται να ορίσει και άλλον Αξιωματικό ΛΣ διάφορο του αντικαταστάτη του στα γενικά καθήκοντα, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται στον ΚΕΕΠ για έγκριση. 4. Σε περιπτώσεις αρχικής επιθεώρησης ή αλλαγής πλόων του πλοίου ή αύξησης αριθμού επιβατών, η έκδοση ,θεώρηση ή παράταση των αναφερομένων στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 του παρόντος άρθρου πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη και κατά τις οδηγίες του ΚΕΕΠ. Άρθρο 7 Λειτουργία ΤΚΕΠ και διαδικασία εκτέλεσης επιθεωρήσεων. 1. Τα μέλη των ΤΚΕΠ ενεργούν επιθεωρήσεις κατ εντολή και για λογαριασμό της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγονται. Το κάθε μέλος εκτελεί το έργο του αυτοτελώς και εισηγείται αποκλειστικά για τον τομέα ευθύνης του. Κάθε μέλος ΤΚΕΠ είναι υπεύθυνο για την συλλογή στοιχείων, μετρήσεων, πιστοποιητικών και κάθε άλλου εγγράφου το οποίο κατά την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του ΚΕΕΠ, περιλαμβάνεται στην έκθεση του οικείου τομέα ή των τομέων επιθεώρησης. Τα στοιχεία αυτά το μέλος του ΤΚΕΠ τα αναζητεί από τον πλοίαρχο κάθε πλοίου ή τον πλοιοκτήτη. 2. Ο Λιμενάρχης ή ο Αξιωματικός της Λιμενικής Αρχής που προϊσταται του ΤΚΕΠ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, την ορθή εκτέλεση και την ταχεία διεκπεραίωση του έργου του ΤΚΕΠ. Μεριμνά επίσης για την τήρηση του ημερησίου προγράμματος επιθεωρήσεων στο οποίο αναγράφονται τα επιθεωρούμενα πλοία, οι θέσεις όπου αυτά βρίσκονται, το είδος της εργασίας που έγινε και τα στοιχεία των μελών ΤΚΕΠ που ασχολήθηκαν με την εργασία αυτή. Τα δελτία κίνησης φυλάσσονται τουλάχιστον για δύο έτη στην Λιμενική Αρχή. 3. Όταν η επιθεωρούσα Αρχή δεν ταυτίζεται με τον αρμόδιο για την τήρηση του ατομικού φακέλου του πλοίου φορέα, πριν από την έναρξη επιθεώρησης ενημερώνεται ο αρμόδιος φορέας και με ευθύνη του αποστέλλεται περιληπτική κατάσταση του πλοίου όπως αυτή απεικονίζεται στον ατομικό φάκελο του πλοίου. Στην κατάσταση αυτή αναφέρονται οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις προς αποκατάσταση που εκκρεμούν, και όποιες άλλες προγραμματισμένες συντηρήσεις και έλεγχοι απαιτούνται να διεκπεραιωθούν και να διαπιστωθούν από το ΤΚΕΠ. 4. Μετά από κάθε αρχική και τακτική - περιοδική επιθεώρηση τα μέλη των ΤΚΕΠ συντάσσουν κάθε ένα για τον τομέα του, εκθέσεις επιθεώρησης συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΠ και στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται: (α) Ότι το πλοίο ή το βοηθητικό ναυπήγημα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των ειδικών Κανονισμών και της νομοθεσίας γενικά που ισχύουν για την κατηγορία του και (β) Εισήγηση για την έκδοση ή ανανέωση του πιστοποιητικού με τυχόν παρατηρήσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και προθεσμία προς αποκατάσταση ελλείψεων ή αντικανονικοτήτων. 5. (α) Οι παραπάνω εκθέσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών Αρχή η οποία σύμφωνα με τις εισηγήσεις των μελών του ΤΚΕΠ διεκπεραιώνει την υπόθεση εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό ή το ανανεώνει ή το παρατείνει ή διαγράφει τις παρατηρήσεις. (β) Οι Λιμενικοί σταθμοί που έχουν ΤΚΕΠ δεν εκδίδουν πιστοποιητικά αλλά υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά επιθεώρησης πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων στην προϊστάμενη Λιμενική Αρχή για την έκδοση του πιστοποιητικού. 6. Οι αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικών Λιμενικές Αρχές εφόσον δεν ταυτίζονται με τον αρμόδιο φορέα αποστέλλουν αμέσως σ αυτόν, τα εκδοθέντα πιστοποιητικά μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (εκθέσεις επιθεώρησης κ.λπ.) 7. Για τις κατηγορίες των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων που επιθεωρούνται από τα ΤΚΕΠ και για τα οποία οι Λιμενικές Αρχές δεν εκδίδουν πιστοποιητικά, τα δικαιολογητικά επιθεώρησης αφού ελεγχθούν και θεωρηθούν από τον Λιμενάρχη ή τον Αξιωματικό της Λιμενικής Αρχής που προΐσταται του ΤΚΕΠ, υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον ΚΕΕΠ, που είναι αρμόδιος για την έκδοση αυτών. 8. Μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών από την αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών Αρχή και για να διευκολύνεται η κίνηση των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων που επιθεωρήθηκαν από τα ΤΚΕΠ, εξουσιοδοτούνται οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών, των αντιστοίχων ΤΚΕΠ, να χορηγούν στα επιθεωρηθέντα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα ελευθεροπλοΐα μέχρι δύο (2) μηνών με καταχώρηση σχετικής εγγραφής στα παλαιά πιστοποιητικά των σκαφών αυτών, εφόσον τα αποτελέσματα της επιθεώρησης κρίθηκαν ικανοποιητικά και δεν εκκρεμούν ελλείψεις ή αντικανονικότητες προς αποκατάσταση πριν τον απόπλου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μνεία για την χορήγηση της ελευθεροπλοΐας στο έγγραφο της Λιμενικής Αρχής με το οποίο διαβιβάζονται οι εκθέσεις επιθεώρησης του πλοίου προς την αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών Αρχή. Από τους προϊσταμένους των Λιμενικών Αρχών δεν θα χορηγείται ελευθεροπλοΐα, στα πλοία και βοηθητικά ναυπηγήματα, που εφοδιάζονται για πρώτη φορά με ΠΓΕ ή ΠΑ καθώς και σε εκείνα που μετασκευάσθηκαν ή που πρόκειται να εκτελέσουν πλόες διαφορετικούς από αυτούς που αναγράφονται στο πιο πρόσφατης έκδοσης (τελευταίο) πιστοποιητικό ή στα επιβατηγά πλοία όταν ο πλοιοκτήτης υποβάλλει αίτημα για αύξηση του αριθμού επιβατών. Άρθρο 8 Ναυπηγήσεις - Μετασκευές πλοίων 1. Οι Λιμενικές Αρχές με τα ΤΚΕΠ που έχουν συγκροτήσει παρακολουθούν τις εκτελούμενες στα ναυπηγεία της περιοχής δικαιοδοσίας τους ναυπηγήσεις ή μετασκευές επιβατηγών πλοίων ολικού μήκους από 6 μέχρι 15 μέτρα τα οποία πρόκειται να μεταφέρουν μέχρι 49 επιβάτες καθώς και φορτηγών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων ολικού μήκους από 10 μέχρι 25 μέτρα. 2. (α) Για την έναρξη των εργασιών ναυπήγησης ή μετασκευής πλοίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Β.Δ. 135/68 (Α~ 37) «Περί εγκρίσεως κανονισμού περί παρακολουθήσεως ναυπηγήσεων, μετασκευών και επισκευών πλοίων» όπως ισχύει κάθε φορά. (β) Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η Λιμενική Αρχή μπορεί να εκδίδει, μετά από την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον κανονισμό του προηγούμενου εδαφίου, προσωρινή άδεια ναυπήγησης ή μετασκευής ισχύος 60 ημερών για πλοία των κατηγοριών της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου μέχρι να εκδοθεί η οριστική άδεια από τον ΚΕΕΠ. Τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση και αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαβιβάζονται από τη Λιμενική Αρχή στον ΚΕΕΠ. Ο ΚΕΕΠ εντός του προαναφερθέντος χρονικού ορίου, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις, εκδίδει την οριστική άδεια την οποία στέλνει μαζί με τα θεωρημένα σχέδια στη Λιμενική Αρχή. (γ) Κατά τη διάρκεια της ναυπήγησης ή μετασκευής, οι εκτελούμενες εργασίες παρακολουθούνται από τα αρμόδια μέλη του ΤΚΕΠ και μετά τον έλεγχο και την σύνταξη των εκθέσεων θεωρείται η σχετική άδεια από την Λιμενική Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης ή μετασκευής εκτελείται επιθεώρηση από επιθεωρητές του ΚΕΕΠ προκειμένου να γίνει η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαπίστωση εφαρμογής των τελικών σχεδίων, η εκτέλεση πειράματος ευστάθειας και ο δοκιμαστικός πλους. Άρθρο 9 Τήρηση ατομικού φακέλου μικρού πλοίου. 1. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του ατομικού φακέλου του πλοίου είναι ο ΚΕΕΠ. Για τα μικρά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ο ατομικός φάκελος του πλοίου να τηρείται στην Λιμενική Αρχή εσωτερικού, στα νηολόγια της οποίας είναι καταχωρημένο το πλοίο. 2. Σε κάθε Λιμενική Αρχή στην οποία εδρεύει ΤΚΕΠ, τηρείται αρχείο ατομικών φακέλων των μικρών πλοίων που είναι καταχωρημένα στα νηολόγια του λιμένα της. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως μικρό πλοίο θεωρείται: α. Τουριστικό πλοίο που υπάγεται στις διατάξεις του ΠΔ 917/79 (Α~ 257) εφόσον δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 103/99 (Α~ 110) β. Τα υπαγόμενα στο Π.Δ. 270/88 γ. Νέο φορτηγό πλοίο ολικού μήκους μέχρι 24 μέτρα ή υπάρχον φορτηγό μέχρι 150 κοχ όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 399/80 δ. Κάθε επιβατηγό πλοίο που δεν υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 103/99 (Α~ 110) ε. Βοηθητικό ναυπήγημα μέχρι 150 κοχ 3. Σε κάθε περίπτωση ναυπήγησης - μετασκευής ο αρχικός ατομικός φάκελος του πλοίου ανοίγεται από τον ΚΕΕΠ. 4. Κάθε Λιμενική Αρχή υποβάλλει στον ΚΕΕΠ ανά έτος συγκεντρωτικό κατάλογο των πλοίων για τα οποία τηρεί ατομικούς φακέλους, και ανά τρίμηνο (συγκεντρωτικά) ακριβή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών και αδειών που εκδόθηκαν από την Λιμενική Αρχή, αναφέροντας τις μεταβολές του αρχείου των ατομικών φακέλων των μικρών πλοίων και τους λόγους των μεταβολών. 5. Ο χρόνος τήρησης των διαφόρων εγγράφων που περιέχονται στον ατομικό φάκελο του πλοίου καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία η οποία γνωστοποιείται στις Λιμενικές Αρχές με σχετική εγκύκλιο του ΚΕΕΠ. Άρθρο 10 Έλεγχος συνεργείων επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών και εργοστασίων παραγωγής σωστικών μέσων και εξοπλισμού των. 1. Οι έλεγχοι των συνεργείων επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδιών και των εργοστασίων παραγωγής σωστικών μέσων και του εξοπλισμού των, οι οποίοι προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό επιθεώρησης πνευστών σωσίβιων σχεδιών και τον κανονισμό σωστικών μέσων των πλοίων αντιστοίχως, εκτελούνται με τη συμμετοχή δύο μελών του ΤΚΕΠ της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας βρίσκεται το συνεργείο ή το εργοστάσιο. 2. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις προδιαγραφές σωστικών μέσων και εξοπλισμού των, όπως αυτές καθορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς σωστικών μέσων των πλοίων, λαμβάνονται δείγματα των σωστικών μέσων και του εξοπλισμού των με σύνταξη σχετικού πρακτικού και ενημερώνεται ο ΚΕΕΠ. Τα πιο πάνω δείγματα αν χρειαστεί αποστέλλονται στη συνέχεια στα υπάρχοντα στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους στην Αθήνα ή σε άλλα κατάλληλα Κρατικά ή Πανεπιστημιακά εργαστήρια για παραπέρα εργαστηριακές δοκιμές. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που κατά τις ετήσιες τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις των πλοίων διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα των σωστικών μέσων ή του εξοπλισμού των. 3. Στις περιπτώσεις που τα σωστικά μέσα κρίνονται ακατάλληλα συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση των επιθεωρητών ΤΚΕΠ, η οποία περιλαμβάνει και εισήγηση προς τον ΚΕΕΠ για την καταστροφή τους ώστε να αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίησή τους. Ο ΚΕΕΠ στις περιπτώσεις αυτές διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου και καθορίζει την διαδικασία της καταστροφής και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, καταχωρεί δε τα πρακτικά αυτά σε ειδικό αρχείο. Άρθρο 11 Αρμοδιότητες ΚΕΕΠ 1. Ο ΚΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να παρακολουθεί τις ναυπηγήσεις και μετασκευές των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας και χωρητικότητας και να διενεργεί σε δεύτερο βαθμό κάθε είδους επιθεωρήσεις. 2. Το έργο της πιο πάνω παραγράφου μπορεί να αναληφθεί απευθείας από τον ΚΕΕΠ ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον ΚΕΕΠ λόγω του είδους του πλοίου. 3. Ο ΚΕΕΠ παρακολουθεί το έργο και την δραστηριότητα των ΤΚΕΠ μέσω των υποβαλλόμενων σ αυτήν εκθέσεων επιθεωρήσεως των πλοίων. Οι διενεργούμενες επιθεωρήσεις από τα ΤΚΕΠ ελέγχονται είτε κατά το χρόνο διενέργειάς τους, με την επιτόπια παρουσία ελεγκτή, είτε αφού διεκπεραιωθούν, με την επανάληψη της επιθεώρησης ή τμήματός της από ελεγκτή που ορίζεται από τον ΚΕΕΠ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες που ισχύουν για την παρακολούθηση του έργου επιθεωρητών ΚΕΕΠ. 4. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση πλοίων για διενέργεια ετήσιας επιθεώρησης ή εκτέλεσης μετασκευής ή επισκευής ή δεξαμενισμού σε περιοχές όπου υπάρχουν κατάλληλες τεχνικές δυνατότητες για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, ο ΚΕΕΠ μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση, με ορισμένες προϋποθέσεις, μεμονωμένου πλου από πλοίο με ΠΓΕ που ισχύει, ή έληξε η ισχύς του, έστω και αν οι πιο πάνω περιοχές ευκολιών βρίσκονται πέρα της κατηγορίας πλου που καθορίζεται στο ΠΓΕ. Η πιο πάνω διαδικασία μπορεί επίσης να ακολουθείται και σε περιπτώσεις αλλαγής του τόπου απασχόλησης του πλοίου, ή εκτέλεσης μεμονωμένων πλόων προς ικανοποίηση εκτάκτων αναγκών μεταφορών, ή όταν απαιτείται η κίνηση του πλοίου μετά από βλάβη για την αποκατάσταση της βλάβης. Άρθρο 12 Εκπαίδευση Σε κάθε μέλος ΤΚΕΠ παρέχεται εισαγωγική και διαρκής ενημέρωση. Η εισαγωγική ενημέρωση είναι υποχρεωτική, γίνεται αμέσως μετά τον ορισμό του νέου μέλους και έχει ως σκοπό την εξοικείωσή του με το αντικείμενό του και τα καθήκοντά του γενικότερα ως μέλους. Η επιμόρφωση αυτή γίνεται από αρχαιότερο μέλος της αυτής ειδικότητας και ανώτερων ή ιδίων προσόντων με αυτά του νέου μέλους, είτε από εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό υπάλληλο του ΚΕΕΠ, είτε με οργάνωση ειδικών σεμιναρίων από τον ΚΕΕΠ. Τα μέλη ΤΚΕΠ που είναι ιδιώτες και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η αρχική ενημέρωση περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση επί των κανονισμών και των εγκυκλίων και πρακτική εξάσκηση επί επιθεωρήσεων τριών τουλάχιστον πλοίων για όλες τις ειδικότητες, ειδικώς δε για μη κατέχοντες πτυχίο Γενικού Χειριστού GΜDSS (G.Ο.) από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1.2.4. του άρθρου 3 η πρακτική ενημέρωση περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε επιθεωρήσεις. Η διάρκεια της αρχικής ενημέρωσης πρέπει να είναι η συντομότερη δυνατή. Άρθρο 13 Ευθύνες - Κυρώσεις 1. Τα μέλη ΤΚΕΠ καθίστανται υπεύθυνα για την ορθότητα και πληρότητα των επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εξουσιοδοτημένος ιδιώτης μέλος του ΤΚΕΠ δεν ανταποκρίνεται μ επάρκεια και ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις του, ανεξάρτητα αν συντρέχουν ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες από άλλες διατάξεις, μπορεί μετά από σχετική ενημέρωση του ΚΕΕΠ να επιβληθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Λιμενάρχη, και ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, αναστολή της συμμετοχής του συγκεκριμένου προσώπου: α. προσωρινής διάρκειας από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μηνών. β. οριστική. Οριστική άρση της σχετικής εξουσιοδότησης επιβάλλεται εκτός των άλλων περιπτώσεων και εάν ο ιδιώτης επιθεωρητής που έχει τιμωρηθεί δύο φορές με προσωρινή άρση, υποπέσει για τρίτη φορά σε παράπτωμα για το οποίο θα μπορούσε να του επιβληθεί η προσωρινή άρση. 3. Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης επιτρέπεται προσφυγή μέσα σ ένα μήνα από την κοινοποίηση της, ενώπιον του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο 14 Τροποποίηση διατάξεων 1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ΒΔ 542/68 ΦΕΚ Α~ 181 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ΒΔ 197/69 ΦΕΚ Α~ 53 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πλοία, τα οποία σύμφωνα με τον υπ αριθμ. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ Β~ 231/1.3.2000), θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι, ελέγχονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε». 2. Το εδάφιο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 270/88 ΦΕΚ Α~ 120 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «δεν θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι σύμφωνα με τον αριθμ. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε και είναι ολικού μήκους μέχρι 15 m.» 3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ 270/88 ΦΕΚ Α~ 120 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πλοία που σύμφωνα με τον υπ αριθμ. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι ελέγχονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε». 4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 270/88 ΦΕΚ 120 Α αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η αρχική και οι περιοδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τον ΚΕΕΠ, τις Λιμενικές Αρχές οι οποίες έχουν συγκροτήσει ΤΚΕΠ και τους εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα Οργανισμούς, σύμφωνα με το ΠΔ 32/97 (Α~ 35) και την ΥΑ 1218.73/97 (Β~ 638). Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται από τον ΚΕΕΠ ή τις Λιμενικές Αρχές.». 5. Η παρ. 4 του Άρθρου 2 του ΠΔ 917/79 ΦΕΚ Α~ 257 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Πλοία, τα οποία σύμφωνα με το υπ αριθμ. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα, θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι, ελέγχονται και παρακολουθούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις του αυτού Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε». 6. Η παρ. 4 του Άρθρου 6 του ΠΔ 917/79 (Α 257) τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Επιτρέπεται όπως τα ………. εκδίδονται και υπό των εξουσιοδοτημένων από την Ελλάδα Οργανισμών, σύμφωνα με το ΠΔ 32/97 (Α~ 35) και την ΥΑ 1218.73/97 (Β~ 638), βάσει των υποβαλλομένων εις αυτούς σχεδίων και μελετών, …………. Οι εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικώς τον ΚΕΕΠ περί των ………..» 7. Οι λέξεις: «ή τον Ελληνικό Νηογνώμονα», που αναφέρονται στο εδάφιο α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 917/79, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 257/86 ΦΕΚ Α~ 120, και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ΠΔ 917/79, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 257/86, αντικαθίστανται με τις λέξεις : ή τους εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα Οργανισμούς . 8. Το εδάφιο β της παρ. 1 του Άρθρου 2 του ΠΔ 362/84 ΦΕΚ Α~ 124 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα μικρά σκάφη και οι λέμβοι που υπάγονται στις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 9. Εδάφιο (γ) της παρ. 1 του Άρθρου 2 του ΠΔ 399/80 ΦΕΚ Α~ 110 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Τα μέρη Ι και ΙV εφαρμόζονται ανεξαρτήτως εκτελουμένων πλόων επί: (1) Υπαρχόντων φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 15 - 150 ΚΟΧ. (2) Υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων έως 150 ΚΟΧ που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα περί ελέγχου λέμβων. (3) Νέων πλοίων μήκους έως 24 μέτρων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα περί ελέγχου των μικρών σκαφών. 10. Οι παράγραφοι (ε) και (στ) του Άρθρου 4 του ΠΔ 399/80 ΦΕΚ Α~ 110 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «(ε) Υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων που θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». (στ) Νέων Φορτηγών και Επιβατηγών πλοίων που θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 11. Οι παράγραφοι (β) και (γ) του άρθρου 41 του ΠΔ 399/80 ΦΕΚ Α~ 110 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «(β) Υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας έως 150 ΚΟΧ εκτός των πλοίων που θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα. (γ) Νέων φορτηγών και επιβατηγών πλοίων μήκους έως 24 μ εκτός των πλοίων που θεωρούνται μικρά σκάφη ή λέμβοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα.» Άρθρο 15 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το ΠΔ 9/96 (ΦΕΚ 5 Α~). Επίσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε έλεγχο και επιθεώρηση μικρών σκαφών ή λέμβων οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του υπ αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-29 Προεδρικό Διάταγμα 2000/345
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/298
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 345/2000 Διατάξεις που αφορούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (Α 298). 2001/317 2001
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στις οικείες διατάξεις ηλικίας. 2015/5 2015
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών – οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/ Γ - ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζό[...]" 2016/104 2016