ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/346

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση του άρθρου 11 του Π.Δ. 1096/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α 356/77)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α). β) του άρθ. 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το ΥΠ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 201/Α)». δ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α)». 2. Την αριθμ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000). 3. Την αριθμ. 80027/8.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610/Β/ 9.5.2000). 4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση ταυ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Τζανή και Κ. Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630/Β/2000). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΣΜΕΔΕ. 6. Την αριθ. 434/2000 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Το εδάφ. β της περ. Ι του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 1096/ 77 (ΦΕΚ Α 356/77), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11.Ι β. Για τη θέση του ιατρού με τριετή θητεία, απαιτείται πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο Σχολής της αλλοδαπής, διδακτορικό δίπλωμα, άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος τουλάχιστον επί δωδεκαετίαν, άδεια τίτλου ειδικότητος παθολόγου ή καρδιολόγου ή γενικού χειρούργου ή παιδιάτρου ή γαστρεντερολόγου ή γενικού ιατρού ή ενδοκρινολόγου ή πνευμονολόγου ή χειρουργού θώρακος καρδιάς αγγείων, να μην υπερβαίνει κατά τον χρόνο της πρόσληψης το 60ό έτος της ηλικίας του και πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία ως ιατρού εις Ασφαλιστικό Οργανισμό». Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-12-29 Προεδρικό Διάταγμα 2000/346
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/299
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικώνκαι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2006/62 2006