ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/67

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2458/97 Σύσταση κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλες διατάξεις (Α 15), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.2737/99 Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις (Α 174). 2. Την αρ. οικ. 1749/4-11-98 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη (Β 1171). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α 38). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Ασφαλιστικών Φορέων και του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την 7/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης: α. Οι υποχρεώσεις των θεραπόντων ιατρών. β. Οι υποχρεώσεις των ελεγκτών ιατρών. γ. Οι υποχρεώσεις των συμβεβλημένων φαρμακοποιών. δ. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ργανισμών. ε. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και ο καταλογισμός των ευθυνών λόγω ζημίας που προκύπτει στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άρθρο 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης του Δημοσίου και κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους υποχρεούνται: 1. να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και της δεοντολογίας. 2. Να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους. 3. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα. 4. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή. 5. Να συνταγογραφούν από τον κατάλογο συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων ( λίστα ) και να τηρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, όσον αφορά τη συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων ως αναντικατάστατων και τη συνταγογράφηση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ειδική διαδικασία. 6. Να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. 7. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, για την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων η δραστική ουσία των οποίων έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική στο συγκεκριμένο ασθενή ή ακατάλληλη για την περίπτωσή του. 8. Να μην επαναλαμβάνουν τη συνταγή φαρμάκων, εφόσον από τη δοσολογία και το χρόνο λήψης δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη συνταγή. 9. Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1902/90 και του άρθρου 34 του Ν. 2676/99, όπως ειδικότερα ισχύουν κάθε φορά. Συνταγές με διορθώσεις δεν εκτελούνται, εκτός εάν υπάρχει επί των διορθώσεων υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού. 10. Να αναγράφουν μόνο ένα εμβαλάγιο στις περιπτώσεις οξέων περιστατικών όταν εκτιμούν ότι η διάγνωση δεν είναι απόλυτα ασφαλής και κρίνουν ότι για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Περισσότερα του ενός εμβαλαγίου και μέχρι δύο συνταγογραφούνται μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς να συνεχισθεί για χρονικό διάστημα, για το οποίο δεν επαρκεί το ένα εμβαλάγιο. 11. Να χορηγούν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιούνται τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου. Το κάθε φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής αριθμείται από τον ιατρό, ο οποίος και αναγράφει στο κάθε ένα από αυτά τις λέξεις επαναλαμβανόμενη συνταγή . Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία. 12. Να μην προτρέπουν με οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισμένους να εκτελούν τις εκδιδόμενες συνταγές σε συγκεκριμένο φαρμακείο και να μην προσκομίζουν οι ίδιοι τις συνταγές στο φαρμακείο για εκτέλεση. 13. Οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν στα οξέα περιστατικά μόνο ένα εμβαλάγιο ανά ιδιοσκεύασμα. Επίσης συνταγογραφούν επαναλαμβανόμενη συνταγή για χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας και για όσο χρόνο έχει καθορίσει αυτός και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοση της γνωμάτευσης. Τις αυτές υποχρεώσεις έχουν και οι ιατροί χωρίς ειδικότητα που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 περ.στ του παρόντος διατάγματος. Β. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών, αποτελεί: 1. για τους ιατρούς του ΕΣΥ καθώς και τους ιατρούς, μονίμους ή επί συμβάσει, των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία. 2. για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, λόγω διακοπής της σύμβασης που κρίνεται από τα αρμόδια όργανά τους. 3. για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς, λόγω αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο ιατρικό σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις. Γ. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών, καταλογίζεται σε βάρος του ιατρού η ζημία που επήλθε στο Δημόσιο και στον ασφαλιστικό οργανισμό, εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α. Οι αρμόδιοι ελεγκτές ιατροί κάθε ασφαλιστικού οργανισμού και του δημοσίου οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση εφαρμόζοντας τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, τη σχετική γενική νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμοδίων Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών που εκδίδονται κάθε φορά, περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης. Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση κάθε συνταγής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 88/98 (Α 82), όπως ισχύει κάθε φορά, τον αριθμό των χορηγούμενων εμβαλαγίων ανά ιδιοσκεύασμα, την αξία κάθε συνταγής, τον αριθμό των συνταγών που χορηγεί ο ιατρός ανά μήνα για κάθε ασθενή ασφαλισμένο, την αναγραφή ιδιοσκευασμάτων από τη λίστα , την πιστή εφαρμογή των διατάξεων για τη συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων ως αναντικατάστατων των διατάξεων για την επαναλαμβανόμενη συνταγή, τη μη αναγραφή φαρμάκων από ιατρούς διαφορετικής με την πάθηση ειδικότητας, την ορθή αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά των φαρμάκων ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς ασφαλισμένου, την υπερκατανάλωση φαρμάκων καθώς και την τήρηση της προθεσμίας των 5 εργασίμων ημερών μέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση της συνταγής. Β. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών επισύρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Γ. και Δ. του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεούνται: 1. να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων Υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους. 2. να έχουν σε άμεση ζήτηση τα φάρμακα που αναγράφονται στον κατάλογο συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων . 3. να εξυπηρετούν με προθυμία τους ασφαλισμένους και να τους δίνουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. 4. να εκτελούν οι ίδιοι ή οι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα (εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοσή της). Συνταγή που περιέχει φάρμακα εκτός λίστας πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ειδική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού που να δικαιολογεί τη χορήγηση φαρμάκων ως αναντικατάστατων . Συνταγή που φέρει διορθώσεις ή ξέσματα που δεν έχουν βεβαιωθεί από το θεράποντα ιατρό ή δεν είναι θεωρημένη, όπου αυτό απαιτείται, δεν είναι έγκυρη. Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από το Δημόσιο ή τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Επίσης δεν έχει δικαίωμα είσπραξης της αξίας της συνταγής από το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφόσον δεν είναι θεωρημένη από το αρμόδιο όργανο του φορέα: α) όταν η αξία της ξεπερνά τις 20.000 δρχ. Το ποσό αυτό μπορεί να κατανέμεται σε δύο συνταγές το μήνα, β) για κάθε συνταγή πέραν των δύο ανά μήνα, ανεξαρτήτως ποσού, γ) για κάθε συνταγή που περιλαμβάνει ψυχότροπα ή ναρκωτικά φάρμακα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του ν.1729/87, ανεξαρτήτως της αξίας τους. Τα ανωτέρω ψυχότροπα ή ναρκωτικά φάρμακα συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο καθώς και στην ειδική συνταγή. 5. να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμένει οτο φαρμακείο ανεκτέλεστη. Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή είναι δυνατή μερική εκτέλεση αυτής. Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, στο πίσω μέρος της συνταγής αναγράφονται τα φάρμακα που δεν παραδόθηκαν και τίθεται η χρονολογία και η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος επανέρχεται, μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία των 5 εργασίμων ημερών, για την ολική της εκτέλεση. 6. να συμπληρώνουν κανονικά και με ευκρίνεια τη συνταγή και στις προβλεπόμενες σ αυτή θέσεις να επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων προσέχοντας να είναι εμφανείς οι κωδικοί και οι γραμμωτοί κώδικες αυτών, να αναγράφουν την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής, να συμπληρώνουν τον κωδικό τους, ο οποίος είναι ο αριθμός μητρώου τους στο ΤΣΑΥ, να επιθέτουν τη σφραγίδα τους, στην οποία απαραίτητα πρέπει ν αναφέρεται ο ΑΦΜ τους και να υπογράφουν. 7. να εισπράττουν μόνο το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου, εάν προβλέπεται συμμετοχή του στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων. Η είσπραξη της συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη των φαρμάκων είναι υποχρεωτική, για το φαρμακοποιό. Συμψηφισμός της συμμετοχής αυτής με μερική εκτέλεση της συνταγής, απαγορεύεται. 8. να μην κρατούν στο φαρμακείο βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων και συνταγολόγια. Τα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια παραδίδονται μαζί με τα φάρμακα αμέσως στον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο του. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας ή το συνταγολόγιό του στο χώρο του φαρμακείου, ο φαρμακοποιός οφείλει να το παραδώσει μέσα σε 48 ώρες στον ίδιο ή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή στην εκδούσα αρχή. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συνταγής ο φαρμακοποιός κρατά μόνο τη συνταγή που εκτελεί κάθε φορά. Η φύλαξη στο φαρμακείο ανεκτέλεστων φύλλων από επαναλαμβανόμενη συνταγή απαγορεύεται. 9. να μην κρατούν στο φαρμακείο ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τα εμβαλάγια και μη επικολλημένες στις συνταγές ή συσκευασίες ιδιοσκευασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας. 10. να μην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία με ιατρούς με σκοπό την κατά παραγγελία συνταγογράφηση. 11. να μην προχορηγούν φάρμακα εκτός εάν η προχορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 1044425/323/0015/10-4-96 (ΦΕΚ Β 303) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου διάθεσης φαρμάκων από τα φαρμακεία. 12. να αριθμούν εντός 48 ωρών τις συνταγές που έχουν εκτελέσει με αύξουσα συνεχή αρίθμηση μηνιαία για το Δημόσιο ή ανά ασφαλιστικό οργανισμό και να τις καταχωρούν στο τέλος κάθε μήνα σε ειδικές καταστάσεις φυσικών ή μαγνητικών μέσων ανά οργανισμό. Ολες οι συνταγές και οι ειδικές καταστάσεις τηρούνται και διατηρούνται υποχρεωτικά στο φαρμακείο. 13. να υποβάλλουν το λογαριασμό τους μαζί με τις καταστάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών. 14. να επιτρέπουν, σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα την είσοδο στο φαρμακείο των εντεταλμένων οργάνων των Υπουργείων και των ασφαλιστικών οργανισμών, για έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, των όρων των συμβάσεων και των οριζομένων στις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Στα εντεταλμένα για έλεγχο όργανα ο συμβεβλημένος φαρμακοποιός οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά. Β. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε ελέγχους στα φαρμακεία προς διαπίστωση της τηρήσεως των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, υποχρεώσεων των φαρμακοποιών. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μπορούν να καλούν τους ασθενείς προκειμένου να διαπιστώσουν τη χορήγηση των αναγραφομένων στη συνταγή φαρμάκων. Γ. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό του παρόντος συνεπάγεται, πέραν των τυχόν ποινικών κυρώσεων, την επιβολή των εξής κυρώσεων σωρευτικά: 1. Πρόστιμο, για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται, κυμαινόμενο ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης από 20% έως και 40% επί της αξίας των συνταγών του Δημοσίου και του ασφαλιστικού οργανισμού που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το μήνα κατά τον οποίο έγινε η παράβαση. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής το πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 2. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Δημοσίου ή του ασφαλιστικού οργανισμού. Νέα σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί πριν από την παρέλευση έτους από την καταγγελία. Δ. Για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις πλην των προαναφερομένων κυρώσεων, επιβάλλεται επιπλέον και πρόστιμο από 1.000.000 έως 10.000.000 δρχ. α. Μη παράδοση από το φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο, των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωσή τους στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό. β. Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή. γ. Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ιδιοσκευασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας καθώς και εύρεση ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινιών, από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο η ένδειξη κρατικό είδος . δ. Ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων. ε. Αρνηση ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. Β του παρόντος άρθρου. Ε. Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις. ΣΤ. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου και κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, μετά την παροχή από το φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα που έλαβε το σχετικό έγγραφο. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίησή της προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για το Δημόσιο, ενώπιον του Διοικητή του Ιδρύματος για το ΙΚΑ και ενώπιον του ΔΣ του ασφαλιστικού φορέα, για τους λοιπούς οργανισμούς. Μέχρι την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας καθώς και σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μέχρι της έκδοσης της σχετικής απόφασης αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβολής κυρώσεων. Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το Δημόσιο και οι φορείς και κλάδοι ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποχρεούνται: α. να προμηθεύουν με συνταγολόγια τους ασφαλισμένους τους και τα μέλη της οικογενείας τους. Κατά τη χορήγηση κάθε νέου συνταγολογίου αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου η ημερομηνία παράδοσης καθώς και ο αύξων αριθμός του συνταγολογίου. Το παλαιό συνταγολόγιο ακυρώνεται και παραμένει στα χέρια του ασφαλισμένου. β. να ελέγχουν την κατανάλωση φαρμάκων των ασφαλισμένων και να προβαίνουν σε συστάσεις όταν κρίνεται αναγκαίο. γ. να παρακολουθούν τη συνταγογράφηση των ιατρών και το έργο των ελεγκτών ιατρών. δ. να θεωρούν με τους ελεγκτές τους τις συνταγές που χρειάζονται θεώρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 4, της παραγράφου Α, του άρθρου 4 του παρόντος. ε. να εκκαθαρίζουν και να εξοφλούν εντός ευλόγου χρόνου τους λογαριασμούς των φαρμακείων. στ. να μη συνάπτουν συμβάσεις με ιατρούς χωρίς ειδικότητα, εκτός εάν σε ορισμένη περιοχή της χώρας δεν υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί. ζ. να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπου απαιτείται. η. να μην αναθέτουν καθήκοντα θεραπευτού ιατρού και ελεγκτού στο αυτό πρόσωπο. Άρθρο 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 88/98 προστίθεται διάταξη ως ακολούθως: «Ειδικά για το ΙΚΑ το νέου τύπου συνταγολόγιο εξακολουθεί να παραμένει στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του όργανα συνταγογράφησης. Τα νέου τύπου συνταγολόγια θα διατίθενται σταδιακά στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος και πάντως όχι αργότερα από τις 30-7-2000». Άρθρο 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φ (2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 68 Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 1469/1984 για την αξιοποίηση χρόνου προαιρετικής ασφάλισης ή χρόνου που αναγνωρίζεται συντάξιμος με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 αντίστοιχα του ίδιου νόμου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.1469/1984 (111 Α). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν.1558/1985 ( 137 Α ), του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 ( 157 Α ) και του Π.Δ/τος 372/1995 (201 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ( 154 Α ) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 ( 38 Α). 4. Την οικ. 1749/4-11-1998 ( 1171 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φοίβο Ιωαννίδη . 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του Προεδρικού αυτού Διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ούτε και στους προϋπολογισμούς των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, δεδομένου ότι για το χρόνο για τον οποίο γίνεται η σχετική ρύθμιση έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές. 6. Την Δ61/Β/16-9-98 πρόταση του Ι.Κ.Α. 7. Την 3/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.1469/84 : 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά το άρθρο 1 του νόμου αυτού ή ο χρόνος απασχόλησης που αναγνωρίστηκε συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο υπολογισμός του ποσού της οφειλόμενης παροχής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. 2. Στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις περί συνυπολογισμού διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 και 574/72 ή των διμερών Συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, ο υπολογισμός του ποσού της οφειλόμενης παροχής γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας υπολογίζει το ποσό της σύνταξης, η οποία θα καταβαλλόταν στον ασφαλισμένο ( θεωρητικό ποσό ) με βάση το σύνολο των χρόνων, δηλαδή των χρόνων οι οποίοι διανύθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων προαιρετικής ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 1469/84 ή εξ αναγνωρίσεως του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, καθώς και των χρόνων ασφάλισης ή διαμονής οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε αντισυμβαλλόμενη χώρα ή σε χώρα σε σχέση με την οποία έχουν εφαρμογή οι κοινοτικοί κανονισμοί 1408/71 και 574/72. β) με βάση το ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας υπολογίζει το ποσό της τμηματικής σύνταξης που πρέπει να καταβληθεί στον ασφαλισμένο, κατά την αναλογία που υπάρχει μεταξύ της διάρκειας των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που πραγματοποιήθηκε στην προαιρετική ασφάλιση του άρθρου 1 του ν. 1469/84 ή αναγνωρίστηκε συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, σε σχέση με τη συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό του κατά τα ανωτέρω θεωρητικού ποσού. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (3) Σύμβαση Δανείου σε Συνάλλαγμα ποσού ΕΥΡΩ 250.000.000 σε ανοικτό λογαριασμό. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Χρηματοδότηση του τηρούμενου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΠ) του Ελληνικού Δημοσίου, με το ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 250.000.000) σε ανοικτό λογαριασμό, για χρηματοδότηση Γεωργικών Κοινοτικών Δαπανών διάρκειας ενός έτους. Στην Αθήνα σήμερα, την 24 ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες, μεταξύ: · του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκη και τον Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Ανωμερίτη και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Πέτρο Λάμπρου, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο χορηγούνται οι προκαταβολές του FΕΟGΑ στα κράτη-μέλη της Κοινότητας, οι οποίες επιβαρύνουν τις πιστώσεις του Τμήματος Εγγυήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό 729/70, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 3183/87 του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα κράτη-μέλη καταβάλλουν από δικούς τους πόρους τις αναγκαίες πιστώσεις για κάλυψη των σχετικών δαπανών. Τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται από το FΕΟGΑ στην αρχή του δευτέρου μήνα από εκείνον που έγιναν οι πληρωμές. Με την 1145/22-9-87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να χρηματοδοτεί τον ΕΛΕΓΠ για καταβολή των ενισχύσεων που καλύπτονται από πιστώσεις του FΕΟGΑ -Τμήματος Εγγυήσεων - έναντι εκχώρησης των σχετικών απαιτήσεων. Το επιτόκιο καθώς και οι λοιποί όροι θα καθορίζονται από τις χρηματοδότριες Τράπεζες και τα αρμόδια κρατικά όργανα. Με την Α.Π. 2062022/2181/30-9-93 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, τροποποιείται η 373612/1553/4-9-80 απόφασή τους ως προς το άνοιγμα ενδιάμεσου δεσμευμένου λογαριασμού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται στα πλαίσια ανανεούμενης Σύμβασης Πιστώσεως κοινοπρακτικού δανείου σε συνάλλαγμα (reνοlνing credit facility) ύψους ΕΥΡΩ 250.000.000 (εφεξής Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου ) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και ομίλου Τραπεζών. Ειδικότερα: Άρθρο 1ο Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ), θα χρηματοδοτήσει το Ελληνικό Δημόσιο με το ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 250.000.000), σε ανοικτό λογαριασμό, για πραγματοποίηση πληρωμών για την καταβολή δαπανών στον Γεωργικό Τομέα, για την περίοδο από την 6 Μαρτίου 2000 έως την 5 Μαρτίου 2001. Άρθρο 2ο Ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Γεωργίας, που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο, δηλώνουν με την παρούσα ότι συνάπτουν το παραπάνω δάνειο (Άρθρο 1) από την ΑΤΕ και την εξουσιοδοτούν να διαθέσει το προϊόν αυτού όπως καθορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Το δάνειο επιβαρύνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο ΕURΙΒΟR, περιόδου ενός ή τριών ή έξι μηνών κατ επιλογή του Δημοσίου, προσαυξημένο κατά 2,225 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (2,225%), ήτοι 2% υπέρ ΑΤΕ πλέον 0,125% υπέρ του ομίλου Τραπεζών και 0,1% υπέρ ΑΤΕ για δαπάνες διαχείρισης ανοικτού λογαριασμού. Το επιτόκιο ΕURΙΒΟR για κάθε περίοδο καθορίζεται την ημερομηνία αναφοράς, περί την 11.00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, όπως εμφανίζεται στη σελίδα 248 της υπηρεσίας Τelerate (ή σε τέτοια άλλη σελίδα που μπορεί να αντικαταστήσει τη σελίδα αυτή, ή αυτή την υπηρεσία, με το σκοπό της εμφάνισης του επιτοκίου ΕURΙΒΟR), ως το προσφερόμενο επιτόκιο καταθέσεων της περιόδου σε ΕΥΡΩ. Εάν τέτοιο επιτόκιο δεν εμφανίζεται στη σχετική σελίδα της υπηρεσίας Τelerate, τότε το επιτόκιο ΕURΙΒΟR καθορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος (στρογγυλοποιημένος προς τα άνω σε πέντε δεκαδικά σημεία) των ετησίων επιτοκίων, όπως προσφέρονται από τον όμιλο Τραπεζών στις κύριες Τράπεζες στη Διατραπεζική Αγορά του κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υιοθετήσει το ΕΥΡΩ ως νόμισμα. Η ημερομηνία αναφοράς για κάθε περίοδο είναι η ημέρα που πέφτει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα της περιόδου, κατά την οποία τιμές επιτοκίων καταθέσεων σε ΕΥΡΩ προσφέρονται από τις κύριες Τράπεζες στη Διατραπεζική Αγορά του κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υιοθετήσει το ΕΥΡΩ ως νόμισμα, για παράδοση στην πρώτη ημέρα της περιόδου αυτής. Επίσης το δάνειο επιβαρύνεται με προμήθεια διοργάνωσης υπέρ του ομίλου Τραπεζών, ύψους 0,10% επί του ποσού του δανείου, πληρωτέα εφάπαξ το ενωρίτερο από την ημερομηνία ανάληψης του δανείου ή μετά από 5 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου. Τέλος το δάνειο επιβαρύνεται με προμήθεια ΕΥΡΩ 5.000 υπέρ του Αντιπροσώπου του ομίλου Τραπεζών, καθώς και με έξοδα δαπανών, μέχρι ΕΥΡΩ 15.000 για δικηγορικές δαπάνες καθώς και λοιπές δαπάνες με την παρουσίαση σχετικών αποδείξεων. Τα μη χρησιμοποιούμενα ποσά του δανείου επιβαρύνονται με προμήθεια αδρανείας 0,0625% ετησίως, υπέρ του ομίλου Τραπεζών. Οι δραχμοποιήσεις του δανείου και οι πωλήσεις του συναλλάγματος για την εξυπηρέτησή του θα γίνονται σε τιμές που θα καθορίζονται από την ΑΤΕ κατά τις ημερομηνίες αγοράς και πώλησης του συναλλάγματος αντίστοιχα. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο. Ο εκτοκισμός του δανείου πραγματοποιείται κάθε περίοδο επιτοκίου. Οι δεδουλευμένοι τόκοι θα χρεώνονται στο λογαριασμό 3031/01253/ ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ χρηματοδότηση για καταβολή ενισχύσεων FΕΟGΑ (εγγυήσεις) στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, καθώς και στην ημερομηνία εξόφλησης του δανείου, χωρίς άλλη εντολή του δανειοδοτούμενου και χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άλλη προμήθεια που δικαιούται η ΑΤΕ. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει την υποχρέωση να καταβάλει αμέσως τους τόκους στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού του δανείου, μετά το λογισμό τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή των ανωτέρω τόκων καθυστερεί πέραν των 10 ημερών, θα διακόπτεται η χρηματοδότηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και θα καταλογίζονται επιπλέον τόκοι υπερημερίας μιας (1) εκατοστιαίας μονάδας για την περίοδο από την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται απαιτητή μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής της. Άρθρο 3ο Το σύνολο ή μέρος των μη χρησιμοποιούμενων ποσών του δανείου, με ελάχιστο όριο το ποσό ΕΥΡΩ 25.000.000 ή μεγαλυτέρου σε ακέραια πολλαπλάσια ποσά των ΕΥΡΩ 25.000.000, μπορεί να ακυρωθεί με προηγούμενη ειδοποίηση 30 ημερών χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, πλην των δαπανών που τυχόν θα καταβληθούν από την ΑΤΕ στον όμιλο Τραπεζών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του επιτοκίου ΕURΙΒΟR στην αρχή κάθε περιόδου εκτοκισμού, κατά την κρίση της ΑΤΕ και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου, είναι δυνατόν να καθορισθούν, όχι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά, εναλλακτικό νόμισμα εξυπηρέτησης του δανείου, επιτόκιο καθώς και περίοδος εκτοκισμού. Άρθρο Άρθρο 4ο Το δάνειο θα εμφανίζεται λογιστικά στον λογαριασμό 3031/01253/ ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ χρηματοδότηση για καταβολή ενισχύσεων FΕΟGΑ (εγγυήσεις) , που έχει ανοιχτεί στην ΑΤΕ. Η αρχική εκταμίευση για το ποσό των ΕΥΡΩ 250.000.000 θα γίνει την 6/3/2000 ταυτόχρονα με την εκταμίευση ισόποσου δανείου σε ΕΥΡΩ, που θα λάβει η ΑΤΕ από τον όμιλο Τραπεζών και το προϊόν θα διατεθεί για την εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια της από 25/2/99 δανειακής σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΑΤΕ. Η πίστωση του ανωτέρω λογαριασμού για την εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου της από 25/2/99 δανειακής σύμβασης και η χρέωση του λογαριασμού για το δάνειο της παρούσας σύμβασης θα γίνει με αξία (νaleur) την 6/3/2000. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού με τη λήξη του, την 5/3/2001. Σε αντίθετη περίπτωση, το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καταλογίζονται επιπλέον τόκοι υπερημερίας μίας (1) εκατοστιαίας μονάδας ετησίως. Άρθρο 5ο Σε περίπτωση που η ΑΤΕ για οποιοδήποτε λόγο, είτε προ, είτε κατά τη διάρκεια, είτε στη λήξη της παρούσας χρηματοδότησης, αναγκαστεί να εξοφλήσει το κοινοπρακτικό δάνειο στον όμιλο Τραπεζών δυνάμει των όρων της Συμβάσεως Κοινοπρακτικού Δανείου, χωρίς αντίστοιχη πληρωμή εκ μέρους του Δημοσίου η οποία να καλύπτει κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα, τότε το δάνειο της παρούσας σύμβασης μετατρέπεται σε δραχμικό, με ισοτιμία που καθορίζεται από την ΑΤΕ κατά την ημερομηνία μετατροπής της χρηματοδότησης σε δραχμική. Η δραχμική πλέον υποχρέωση του Δημοσίου επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια σε δραχμές που χορηγεί η ΑΤΕ στον αγροτικό τομέα. Άρθρο 6ο Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνεται από την ΑΤΕ εντός τριών ημερών από την ημέρα που κατατίθενται στην ΑΤΕ οι καταστάσεις πληρωμής με αξία (νaleur) την ημέρα χρέωσης του λογαριασμού Α.Κ. 4456. Η ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ υποχρεούται να υποβάλλει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αρχή κάθε μήνα στο FΕΟGΑ αίτημα για την απόδοση του συνόλου των εκταμιεύσεων της ΑΤΕ προς την ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Για τα ποσά που καταβάλλει η ΑΤΕ από το λογαριασμό, ενεργεί ως Ταμίας και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού. Άρθρο 7ο Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλει ο FΕΟGΑ - Τμήμα Εγγυήσεων - με την καθορισμένη διαδικασία, εκχωρούνται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα με την παρούσα σύμβαση από το Δημόσιο στην ΑΤΕ σύμφωνα με την 1145/22-9-87 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο λογαριασμός Α.Κ 4456 πιστώνεται μέσω του δεσμευμένου λογαριασμού της ΑΤΕ που τηρείται σε δραχμές στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 610721. Οι πιστώσεις που υποχρεούται να καταβάλει ο FΕΟGΑ θα κατατίθενται στο δεσμευμένο λογαριασμό με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους , Νο. 242174, με αξία (νaleur) την ημερομηνία λήψης της εντολής του Υπουργού Οικονομικών ή των υπ αυτού εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Το ύψος του δανείου σε συνάλλαγμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει οποτεδήποτε το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα: 1ο. του ισόποσου σε ΕΥΡΩ υπολοίπου του δεσμευμένου λογαριασμού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και 2ο. του ισόποσου σε ΕΥΡΩ υπολοίπου των συνολικών πληρωμών που έχουν δοθεί από την ΑΤΕ στους δικαιούχους, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για τις οποίες ο FΕΟGΑ υποχρεούται να καταβάλει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Η χρέωση του δεσμευμένου λογαριασμού καθώς και η πίστωσή του, που θα διενεργούνται με εντολή της ΑΤΕ, θα αντικρίζονται με αντίθετες εγγραφές στο λογαριασμό 610020 της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αξία (νaleur) την ημερομηνία της εντολής της ΑΤΕ. Ο λογαριασμός Α.Κ. 4456 θα πιστώνεται με τις εισπράξεις κεφαλαίων FΕΟGΑ με αξία (νaleur) τη δεύτερη εργάσιμη μέρα από την πίστωση του λογαριασμού 610020 της ΑΤΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΑΤΕ θα χορηγήσει ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με το οποίο θα διορίσει και θα καταστήσει ειδικό πληρεξούσιό της τον Αντιπρόσωπο του ομίλου Τραπεζών όπως ορίζεται στη Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου, στον οποίο θα δώσει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να λαμβάνει γνώση οποτεδήποτε από το χρόνο υπογραφής του πληρεξούσιου, της κίνησης του δεσμευμένου λογαριασμού που η ΑΤΕ θα τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε περίπτωση υπερημερίας της ΑΤΕ στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου, να μπορεί ο Αντιπρόσωπος μόνος του και αποκλειστικά να διαχειρίζεται τον ανωτέρω λογαριασμό (περιλαμβανομένης της δυνατότητας πληρωμής προς τον Αντιπρόσωπο κατόπιν αιτήσεώς του, του συνόλου των χρημάτων που θα είναι κατατεθειμένα στο δεσμευμένο λογαριασμό), παραιτούμενης της ΑΤΕ από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση που μπορεί να πηγάζει από τον ανωτέρω λογαριασμό. Άρθρο 8ο Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα αιτούμενα ποσά να καταβάλλονται από το FΕΟGΑ σε δραχμές μέσα στις πρώτες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες του ημερολογιακού μήνα που θα ακολουθεί το μήνα υποβολής του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης ή μη καταβολής για οποιοδήποτε λόγο από την Κοινότητα πληρωμών γεωργικών δαπανών που εκχωρούνται στην ΑΤΕ, τα αντίστοιχα ποσά θα καταβάλλονται στον ενδιάμεσο δεσμευμένο λογαριασμό της ΑΤΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόρριψης και σε καμία περίπτωση πέραν των 10 εργάσιμων ημερών, αλλιώς θα διακόπτεται η χρηματοδότηση της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και θα καταλογίζονται επιπλέον τόκοι υπερημερίας μίας (1) εκατοστιαίας μονάδας ετησίως, για την περίοδο από την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται απαιτητή μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής της. Άρθρο 9ο Το Ελληνικό Δημόσιο συναινεί ανεπιφύλακτα στην εκχώρηση των δικαιωμάτων της ΑΤΕ που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση στον Αντιπρόσωπο, υπέρ των δανειστριών Τραπεζών σύμφωνα με τους όρους Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το κοινοπρακτικό δάνειο καταστεί ληξιπρόθεσμο, οι δανείστριες Τράπεζες έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της εκχώρησης των δικαιωμάτων της ΑΤΕ που απορρέουν από τη σύμβαση χρηματοδότησης της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ σε ΕΥΡΩ. Άρθρο 10ο Η παρούσα σύμβαση: 1ο. Δεν μπορεί να λήξει, να ακυρωθεί, ή ναάα της Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου δάνειο και η οποιαδήποτε συναφής χρηματική υποχρέωση της ΑΤΕ προς τον όμιλο Τραπεζών έχουν αποπληρωθεί στο σύνολο και τα τυχόν υπόλοιπα έχουν μηδενιστεί. 2ο. Θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου. 3ο. Θα εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα έναντι της ισχύουσας σύμβασης χρηματοδότησης σε δραχμές του τηρούμενου στην ΑΤΕ Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης που θα υπογραφεί για τον ίδιο σκοπό. 4ο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω (3ο) σύμβασης χρηματοδότησης σε δραχμές, διατηρείται όμως σε ισχύ μέχρι τη λήξη της. Άρθρο 11ο Η διαχείριση της ΑΤΕ δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση Κοινοπρακτικού Δανείου η οποία προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 12ο Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού Νόμου της ΑΤΕ 4332/1929, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καθώς και από το Ν.Δ. από 17 Ιουλίου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών σε συνδυασμό με το Ν. 1914/90 και του υπ αριθμού 4983/1991 Καταστατικού Συμβολαίου της συμβολαιογράφου Νίκης Γόντικα-Χοντρού, που δημοσιεύθηκε στο Τ. 2960/8-7-91 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παρούσα σύμβαση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας την 8/2/2000. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται στη συνέχεια και η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Συμβαλλόμενοι Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Ο Διοικητής Π. ΛΑΜΠΡΟΥ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-09 Προεδρικό Διάταγμα 2000/67
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/58
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης. 2006/3457 2006
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α’ 58)». 2001/8 2001
Συμπλήρωση του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α΄ 58)». 2003/149 2003
Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων. 2008/121 2008