ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/77

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/77

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), β) των άρθρων 23 παρ. 1 περ. ιστ και 24 παρ. 1 και 2 περίπτ. Β του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137) καθώς και του άρθρου 29Α του ιδίου νόμου το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (150Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2469/97 (38Α), γ) του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 19) δ) του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (247Α), ε) την αριθμ. 8211/8.3.1999 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη ΦΕΚ 198 Β , στ) την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (922Β), ζ) την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ερευνας (ΕΓΣΕ) η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης της 7.1.2000 και η) την σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ. βάσει του άρθρου 25 παρ.1 α του Ν. 1514/1985 η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της 22ης συνεδρίασης την 21.10.1999. 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος α) δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τα Ινστιτούτα Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ. και Ι.Π.ΤΗΛ. των οποίων τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 432/1987 για το Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ και το Π.Δ. 17/1998 για το Ι.Π.ΤΗΛ. κονδύλια μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., δηλαδή για το Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ για το οικονομικό έτος 2000 προκύπτει δαπάνη ύψους 262.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με αντίστοιχη μεταφορά από τον κωδικό 2515 και ανάλογο ποσό για τα επόμενα έτη (2001-2004) που θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ2419 και ανάλογο ποσό για τα έτη 2003 και 2004. Για το Ι.Π.ΤΗΛ. για τα οικονομικά έτη 2000, 2001 και 2002 προβλέπεται δαπάνη 460.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί ως εξής: Για το οικονομικό έτος 2000 δαπάνη 160.000.000 δρχ. από την οποία ποσό 150.000.000 δρχ. θα καλυφθεί από το Μέτρο 3.2 του προγράμματος 3 (Ερευνητικός Ιστός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙ) και ποσό 10.000.000 δρχ. από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ 2419. Για τα οικονομικά έτη 2001 και 2002 δαπάνη 150.000.000 δρχ. ανά έτος η οποία θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ 2419. β) για τη σύσταση των δια του παρόντος ιδρυόμενων Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας και Ινστιτούτου Μεταφορών προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας τους για το καθένα ως εξής : 160.000.000 για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2000). 160.000.000 για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2001). 160.000.000 για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2002). 150.000.000 για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2003) και 150.000.000 για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2004). Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί κατά το ήμισυ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ 2419 και το υπόλοιπο ήμισυ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙΙ) γ) για τα έξοδα της Κεντρικής Διοίκησης προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 150.000.000 ετησίως που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2419). Συμπερασματικά η επιπρόσθετη συνολική δαπάνη πού προκαλείται ετησίως είναι κατά μέσον όρο 310.000.000 πού θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ 2419. 3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 93/24.2.2000 μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και των υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση, επωνυμία, έδρα. 1. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ) που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 8/1985 (ΦΕΚ Α 6) και ενοποιήθηκε στο «Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» (Ι.Τ.Ε.) που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ Α 204), το «Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 17/1998 (ΦΕΚ Α …) τα οποία εποπτεύονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς και το «Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας» (ΙΝ.Α.) και το «Ινστιτούτο Μεταφορών» (Ι.ΜΕΤ.) που ιδρύονται δια του παρόντος, ενοποιούνται και συνιστούν ενιαίο νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. με το εξωτερικό μεταφράζεται σε Centre fοr Research and Τechnοlοgy Ηellas (CΕ.R.Τ.Η). 2. Η έδρα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. είναι στη Θεσσαλονίκη, δύναται όμως το Δ.Σ. με απόφασή του να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή να θεωρεί ως παραρτήματα υπάρχοντες φορείς, συναφείς με τους στόχους του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 2. Εποπτεία 1. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Η ασκούμενη επί του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. εποπτεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτού. 3. Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Λογιστές που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών ύστερα από αίτηση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Η έκθεση του πορίσματος ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 3 Σκοπός 1. Σκοπός του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ιδίως στους τομείς: α) Τεχνικής Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, β) Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, γ) Μεταφορών και δ) Αγροτικής παραγωγής και παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων χωρίς να αποκλείεται η ένταξη και άλλων συναφών τομέων ενδιαφέροντος με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α.: α) Εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ερευνητικά και τεχνολογικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα για την προώθηση των δικών του σκοπών ή για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή τρίτων που αποβλέπουν στην λύση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους πιο πάνω τομείς της παρ. 1. β) Συνεργάζεται με φορείς της παραγωγικής διαδικασίας, ιδίως της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της χώρας και της αλλοδαπής, και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας: - με την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων προτεινόμενων ή σε εξέλιξη ευρισκόμενων ερευνητικών εργασιών, - με την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα - με την διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή - με την συνδρομή για την κατοχύρωση εφευρέσεων - την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών γ) Συνεργάζεται με τους διεθνείς οργανισμούς, την ΕΕ, το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ, τους Ο.Τ.Α, τις κατά τόπους περιφέρειες, τους συνεταιρισμούς, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. δ) Μεριμνά για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της Χώρας ως και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ε) Συμμετέχει ή/και συνεργάζεται με Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα και άλλους τεχνολογικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σκοπό την σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. στ) Συνεργάζεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών θεμάτων. ζ) Ειδικεύει επιστήμονες στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, μεταπτυχιακών υποτροφιών, προπτυχιακών υποτροφιών, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. η) Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων ή του Δημοσίου, ιδρύοντας για τον σκοπό αυτό ενδεχομένως ειδικό νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό απαιτείται από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. θ) Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες στους τομείς της αρμοδιότητάς του, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και βάσεις δεδομένων καθώς και την κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση και υποδομή. ι) Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, μόνο του, ή μετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα (π.χ. ΟΤΑ) ή επιχείρηση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του. ια) Ιδρύει εταιρίες τεχνολογικής βάσης (spin οff) για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή συμμετέχει στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 2741/1999 ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς. ιβ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους ως άνω σκοπούς του. Άρθρο 4 Διάρθρωση. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. αποτελείται από: α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, (Ι.Τ.ΧΗ.Δ) που είναι αρμόδιο για θέματα του τομέα Χημικής Μηχανικής που αναφέρονται ιδίως στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και μεταφοράς τεχνολογίας για τον εξευγενισμό και πληρέστερη αξιοποίηση ενεργειακών υλών και πόρων συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εφαρμογή των αρχών της Χημικής Μηχανικής στη βελτιστοποίηση βιομηχανικών διεργασιών και υλικών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία περιβάλλοντος, τη βελτίωση ποιότητας προϊόντων και νέων υλικών και την αξιοποίηση φυσικών πόρων. β) Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) που είναι αρμόδιο για θέματα Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στους τομείς ιδίως της ψηφιακής διαλογικής μετάδοσης εικόνας, της τηλεφωνίας και τηλεόρασης, των τηλεματικών υπηρεσιών, της ανάπτυξης και τηλεπικοινωνίας διαλογικών πολυμέσων με πεδία ιδιαίτερης εφαρμογής στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και την εκπαιδευτική τεχνολογία, της υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα πληροφορικής και τηλεματικής, των συστημάτων σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας τηλεσκόπησης και της τεχνολογίας δικτύων. γ) Το Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), που είναι αρμόδιο για την προώθηση της έρευνας σε θέματα προηγμένων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας στον τομέα των μεταφορών. Ειδικότερα για θέματα υποστήριξης της έρευνας στον τομέα μεταφορών, κυκλοφορίας και ανάπτυξης της αντίστοιχης υποδομής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με όλα τα μεταφορικά μέσα και ειδικότερα για θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, διαχείρισης, οικονομικής ανάλυσης, ανάπτυξης ή συντήρησης της υποδομής, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και ανάλυσης των κάθε είδους επιπτώσεων των μεταφορών στην κοινωνία, την οικονομία της χώρας, το περιβάλλον, κλπ. Το Ι.ΜΕΤ. παρέχει επίσης την αναγκαία υποστήριξη και επιστημονική τεκμηρίωση προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς για τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής στα παραπάνω θέματα. δ)Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝ.Α.) που είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στους τομείς της σύγχρονης γενετικής βελτίωσης και της αγροτοβιοτεχνολογίας και την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών στους τομείς της παραγωγής, διακίνησης, και ελέγχου των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, την γενετική του βελτίωση, την αποτύπωση της βιοποικιλότητας ιδίως του ελληνικού περιβάλλοντος σε όλα τα είδη των οργανισμών, τη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων, την ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων βιοδιαγνωστικής για όλα τα είδη των οργανισμών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση προβλημάτων της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στην παραγωγή, τυποποίηση και έλεγχο ιδιαίτερα με την εφαρμογή σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων των τροφίμων - ποτών, βιομάζας, κλωστικών ινών ,αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και νέων προϊόντων. ε) Την Κεντρική Διεύθυνση (Κ.Δ.), που συνεπικουρείται από το διοικητικό ενός εκάστοτε Ινστιτούτου προσωπικό και που λειτουργεί στην έδρα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης του οποιασδήποτε φύσης προσωπικού του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., τη φροντίδα για τη διαχείριση των αναγκαίων για τη λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. υλικών και εφοδίων και την είσπραξη των οποιωνδήποτε εσόδων, για τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, γενικού αρχείου και γενικά για όλα τα θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και των Ινστιτούτων του. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μπορούν επίσης να ενταχθούν με Προεδρικό Διάταγμα και άλλα Ινστιτούτα είτε ανεξάρτητα είτε παραρτήματα εθνικών ερευνητικών κέντρων που έχουν λειτουργική αυτοτέλεια βάσει των άρθρων 12 και 25 του Ν.1514/1985. Άρθρο 5. Όργανα Διοίκησης. Όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης. Άρθρο 6. Διοικητικό Συμβούλιο. 1. α) Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων, τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Κ.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Διευθυντής της Κ.Δ. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο για πέντε χρόνια. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. που ορίζεται από το Δ.Σ. β) Εάν ο Διευθυντής της Κ.Δ. ελλείπει, οι υπόλοιποι διευθυντές προτείνουν ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης, ένα μεταξύ αυτών για Πρόεδρο του Δ.Σ. και ο Υπουργός τον διορίζει για όσο χρόνο διαρκεί η έλλειψη. Εάν μέσα σ ένα μήνα από τη λήψη του παραπάνω εγγράφου του Υπουργού Ανάπτυξης δεν υποβληθεί ομόφωνη πρόταση των υπολοίπων διευθυντών για πρόεδρο του Δ.Σ., ο Υπουργός επιλέγει και διορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. γ) Το Δ.Σ. συγκροτείται νόμιμα, εφόσον είναι πληρωμένες δύο τουλάχιστον θέσεις Διευθυντών Ινστιτούτων στις οποίες περιλαμβάνεται και της Κ.Δ. Εάν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση ο Υπουργός Ανάπτυξης, με απόφασή του και για όσο χρόνο θα υπάρχει ή έλλειψη αυτή των Διευθυντών, συγκροτεί προσωρινό 5μελές Δ.Σ. στο οποίο υποχρεωτικά διορίζονται ως μέλη οι τυχόν υπάρχοντες Διευθυντές Ινστιτούτων και της Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Με την πλήρωση κενών θέσεων διευθυντών Ινστιτούτων ή της Κ.Δ. ο Υπουργός Ανάπτυξης μέσα σ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της σχετικής πλήρωσης ανασυγκροτεί το Δ.Σ. διορίζοντας ως μέλη τους νέους διευθυντές. 2. Αρμοδιότητες: Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι: α) Η χάραξη της γενικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τα πενταετή προγράμματα Έρευνας - Τεχνολογίας και ο συντονισμός των ερευνητικών κατευθύνσεων των Ινστιτούτων. β) Η έγκριση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού. γ) Η έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. δ) Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Διευθυντών, προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, που ανάγονται στις αρμοδιότητες περισσοτέρων από ένα Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και η λήψη αποφάσεων και μέτρων για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτών. ε) Η λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις διαφωνίας του Διευθυντή Ινστιτούτου προς ομόφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών του ΕΣΙ. στ) Ο ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε κάθε Ινστιτούτο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου Διευθυντή. ζ) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και γενικά τα θέματα κατάστασης, πειθαρχίας και αποδοχών του προσωπικού όλων των κατηγοριών. Το αναγκαίο για τα προγράμματα και έργα των Ινστιτούτων προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης έργου προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων. η) Η κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού ή/και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στα Ινστιτούτα και την Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., εφόσον η κατανομή αυτή δεν έχει γίνει προηγουμένως από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά την κατανομή αυτή δεν υπολογίζονται ποσά του ΠΔΕ που παρέχονται για την καταβολή της ελληνικής συμμετοχής σε συγκεκριμένα διεθνή ή διμερή προγράμματα. Η κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι ανελαστικές δαπάνες των Ινστιτούτων και της Κ.Δ., δηλαδή οι αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες και η μισθοδοσία οργανικών θέσεων. θ) Ο καθορισμός της τιμής για τη διάθεση των παραγομένων από τα Ινστιτούτα αυτού προϊόντων ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους. ι) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με τη διοίκηση και λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο, εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις πιο πάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία: α, β, γ, και ε. ια) Η δυνατότητα μεταβίβασης στον Διευθυντή Κ.Δ. και στους Διευθυντές Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. αρμοδιοτήτων αυτού. 3. Λειτουργία: Το Δ.Σ. συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε συνεδρίαση που μπορεί να γίνεται στην έδρα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. (Θεσσαλονίκη), στις πόλεις όπου τυχόν λειτουργούν Ινστιτούτα αυτού ή παραρτήματά του ή στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται επίσης να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί και να προεδρεύει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Προέδρου, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα εφόσον παραμένουν τουλάχιστον πέντε από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σ αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του. Οι αποφάσεις του, εφόσον στο παρόν δεν προβλέπεται αλλιώς, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα θέματα στο Δ.Σ., εφόσον στο παρόν δεν ορίζεται αλλιώς, εισηγείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να ορίζει από τα μέλη εισηγητές για τα θέματα που συζητούνται στο Δ.Σ. 4. Το μέλος Δ.Σ. που διορίζεται ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε, ενώ τα λοιπά μέλη αντικαθίστανται όταν χάσουν την ιδιότητα υπό την οποία διορίστηκαν. 5. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής στην έδρα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή σε κάθε Ινστιτούτο που τυχόν λειτουργεί εκτός έδρας δικηγόρος ως Νομικός Σύμβουλος, ο οποίος πρέπει να έχει άδεια παράστασης στον Αρειο Πάγο. Άρθρο 7. Διευθυντές Ινστιτούτων και Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 1. Ως προς τα προσόντα, την αξιολόγηση, την πρόσληψη, τη θητεία και τα δικαιώματα των Διευθυντών Ινστιτούτων και Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1514/85. Οι Διευθυντές μπορεί να είναι και μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ειδικότερα ο Διευθυντής Κ.Δ. πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με το Π.Δ. 149/1999 (ΦΕΚ Α 148), να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα σχετική προς ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά αντικείμενα των ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ο Διευθυντής της Κ.Δ. προσωρινά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, μπορεί να είναι συγχρόνως και Διευθυντής Ινστιτούτου. 2. Αρμοδιότητες: Ο Διευθυντής της Κ.Δ. προϊσταται της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ρυθμίζει θέματα που ανακύπτουν στις μεταξύ των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σχέσεις και εκπροσωπεί το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του, εκτός αν το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ορίσει αλλιώς. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Διευθυντή της Κ.Δ. τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. προϊστανται των υπηρεσιών των Ινστιτούτων που διευθύνουν και εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν διάταγμα ή δεν ορίζεται από το Δ.Σ. διαφορετικά, ασκούν κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1514/85 όλες τις εκεί προβλεπόμενες αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά σε θέματα των Ινστιτούτων και του προσωπικού τους, εκτός από την αρμοδιότητα δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης. Ειδικώς, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων που τυχόν λειτουργούν σε πόλεις εκτός της έδρας εκπροσωπούν το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις, υπογράφοντες και τις αναγκαίες συμβάσεις, για υποθέσεις και θέματα που αφορούν αποκλειστικά στα Ινστιτούτα που διευθύνουν. 3. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων αποφασίζουν για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των μεταβάσεων των ερευνητών του Ινστιτούτου τους στο εξωτερικό. Για την δική του μετάβαση στο εξωτερικό αποφασίζει ο ίδιος ο Διευθυντής με την έγκριση του Διευθυντή της Κ.Δ. 4. Διευθυντές Ινστιτούτων ή Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. που υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση ρητών διατάξεων νόμου ή κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή αμελούν συστηματικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορεί ν απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 8. Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) 1. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) που αποτελείται από επιστήμονες με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος, εμπειρία σε ειδικότητα σχετική με ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείμενα των ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και οι οποίοι πρέπει να μη συνδέονται, με σχέση εργασίας με το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Τα μέλη του Ε.Σ. διορίζονται για τρία έτη με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης από κατάλογο διπλάσιου αριθμού προσώπων που υποβάλει στον Υπουργό το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 2. Το Ε.Σ. γνωμοδοτεί, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για επιμέρους στοιχεία που αφορούν στο ερευνητικό και τεχνολογικό έργο και γενικά για τις δραστηριότητες και κατευθύνσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις και τις ανάγκες της χώρας, υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση αποτίμησης των έργων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και εισηγείται για τη μελλοντική πορεία και τα προγράμματα του. 3. Η αποζημίωση των μελών, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 9. Συμβούλιο Υποστήριξης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 1. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Συμβούλιο Υποστήριξης που αποτελείται από 9 τουλάχιστον μέλη. Τα εν λόγω μέλη ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για τρία έτη και προέρχονται ιδίως από τους χορηγούς ή συνεργαζόμενους φορείς του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή των Ινστιτούτων του, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις καθώς και από την τοπική Περιφέρεια, τους Ο.Τ.Α., τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τα Επιμελητήρια και άλλους συλλογικούς φορείς ή και άτομα εγνωσμένης εμπειρίας. 2. Το Συμβούλιο Υποστήριξης συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος και γνωμοδοτεί μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για επιμέρους στοιχεία που αφορούν στο ερευνητικό και τεχνολογικό έργο και γενικά για τις δραστηριότητες και κατευθύνσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε σχέση με την πορεία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και την σύνδεση του έργου του με την παραγωγική διαδικασία,προβαίνει σε οποιεσδήποτε υποστηρικτικές ενέργειες που συμβάλλουν στην επιτυχή πορεία και υλοποίηση των σκοπών του κέντρου, υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση αποτίμησης των έργων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και εισηγείται για τη μελλοντική πορεία και τα προγράμματα του. 3. Η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος έχει αναλογική εφαρμογή και για τα μέλη του Συμβουλίου Υποστήριξης. Άρθρο 10. Τεχνικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 1. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιο. Κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντή της Κ.Δ., ο Διευθυντής κάθε Ινστιτούτου ορίζει από ένα μέλος στο Τεχνικό Συμβούλιο για θητεία τριών ετών. Τα μέλη του μπορεί να είναι ερευνητές ή επιστημονικό προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή τρίτοι. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή όποτε το ζητήσουν δύο μέλη του ή ο Διευθυντής της Κ.Δ., ή δύο μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Σκοπός του είναι η μελέτη των τεχνικών προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για την επίλυσή τους. 3. Η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος έχει αναλογική εφαρμογή και για τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου. Άρθρο 11. Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων. 1. Σε κάθε Ινστιτούτο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Αυτό αποτελείται από τον Διευθυντή, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Α και Β βαθμίδας και είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σ ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που εκτελούνται στο Ινστιτούτο. Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων του αντίστοιχου Ινστιτούτου μπορούν να εκλέγονται μέλη του Ε.Σ.Ι. Τα μέλη αυτά εκλέγονται για τρία έτη, με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Αν οι ερευνητές των βαθμίδων Α και Β δεν επαρκούν, μπορούν να εκλεγούν ως μέλη και ερευνητές βαθμίδας Γ καθώς και επίκουροι καθηγητές. Εάν οι ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων είναι λιγότεροι από τέσσερις, μέλη του Ε.Σ.Ι. είναι όλοι αυτοί. 2. Στο Ε.Σ.Ι. προεδρεύει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή ο αναπληρωτής αυτού. Κατά τα λοιπά το Ε.Σ.Ι. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν κάθε φορά τα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την εποπτεία Υπουργείου, εφόσον με τον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. δεν ορίζεται αλλιώς. Στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ι. ανήκει: α. Η επικουρία του διευθυντή του Ε.Σ.Ι. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού γενικά και ιδίως στη σύνταξη του προγράμματος, του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ινστιτούτου. β. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου. γ. Η αποτίμηση του έργου του Ινστιτούτου σε σχέση με την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προς την οποία και κοινοποιεί τα σχετικά συμπεράσματά του. δ. Η γνωμοδότηση σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας Διευθυντού Ινστιτούτου προς ομόφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του Ε.Σ.Ι. ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλλει το θέμα στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για την άρση της διαφωνίας. Η αλλαγή για οποιοδήποτε λόγο του Διευθυντή του Ινστιτούτου συνεπιφέρει τη λήξη της θητείας των μελών του ΕΣΙ, έστω και αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία. Άρθρο 12. Προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Το προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη), και διοικητικό και βοηθητικό. Α. Ερευνητικό Προσωπικό. 1. α) Το ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευνητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες: Α βαθμίδα (διευθυντής ερευνών), Β Βαθμίδα (κύριος ερευνητής), Γ Βαθμίδα (εντεταλμένος ερευνητής) και Δ Βαθμίδα (δόκιμος ερευνητής). β) Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την σε κάθε βαθμίδα πρόσληψη ερευνητών, την κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτών, την κατ εξαίρεση σε βαθμίδες Α και Β πρόσληψη επιστημόνων χωρίς το τυπικό προσόν του διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές των ερευνητών βαθμίδων Α , Β , Γ , Δ , την απονομή ειδικών βραβείων, τις ερευνητικές άδειες, τα έξοδα μετοικεσίας των προσλαμβανομένων σε θέση ερευνητή επιστημόνων του εξωτερικού, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις των παρ. 2, 3, 5, 6 του άρθρου 15 και παρ. 1,2, 3, 4, 5 του άρθρου 18 του Ν. 1514/1985. 2. Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ύστερα από κρίση επιτροπής που αποτελείται από πέντε μέλη, δύο από τα οποία δεν πρέπει να ανήκουν στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Ως μέλη διορίζονται έλληνες επιστήμονες ημεδαπής ή αλλοδαπής γνωστού κύρους, με ειδίκευση στο επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου, στο οποίο γίνεται η πρόσληψη. Η επιτροπή κρίσης συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. 3. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ερευνητών στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι προσλαμβανόμενοι ερευνητές, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Διευθυντή Ινστιτούτου, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή κρίσης ως εισηγητής, με ψήφο, εκτός αν ζητήσει την εξαίρεσή του , οπότε εισηγητής ορίζεται ένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, δύο της Θεσσαλονίκης και μία της έδρας του Ινστιτούτου. Το Δ.Σ., αν κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, μπορεί να ορίζει και εφημερίδες άλλων πόλεων της χώρας στις οποίες θα δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη. 4. α) Οι ερευνητές βαθμίδας Δ προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρία έτη, που μπορεί να ανανεωθεί για ένα χρόνο. Ο ερευνητής Δ βαθμίδας μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθμίδα Γ ή για ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα Δ . Σε περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασης, ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά με τη λήξη της σύμβασής του. Ο ερευνητής Δ βαθμίδας αποχωρεί επίσης υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθμίδα, εκτός αν με τη λήξη της τετραετίας προαχθεί στη βαθμίδα Γ . β) Οι ερευνητές της βαθμίδας Γ προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τρία έτη, που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο. Ο ερευνητής Γ βαθμίδας μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθμίδα Β ή για ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα Γ . Σε περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασής του, ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά με τη λήξη της σύμβασης. Ο ερευνητής βαθμίδας Γ αποχωρεί επίσης υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθμίδα, εκτός αν με τη λήξη της εξαετίας προαχθεί στη βαθμίδα Β . γ) Οι ερευνητές για τις βαθμίδες Α και Β προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου. δ) Η προαγωγή ή ανανέωση σύμβασης ερευνητή ενεργείται ύστερα από κρίση της προβλεπόμενης στην παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου Επιτροπής. 5.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μπορεί να καταβάλλεται επιμίσθιο, επί πλέον των τακτικών αποδοχών, στο προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. που απασχολείται σε προγράμματα και έργα για τα οποία το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. έχει συμφωνήσει ειδικά στις αντίστοιχες συμβάσεις αμοιβή ερευνητικής εργασίας του απασχολούμενου σ αυτά προσωπικού, και η οποία καταβάλλεται από τους αντισυμβαλλόμενους (Διεθνείς Οργανισμούς ή τρίτες παραγωγικές μονάδες) στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Η σκοπιμότητα και το ύψος των πρόσθετων αμοιβών αυτών αφήνεται στην κρίση του Δ.Σ. μέσα στο πλαίσιο του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος. β) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μπορεί να επιτρέπεται σε ερευνητές και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., ύστερα από αίτηση τους και εφόσον δεν παρακωλύεται η υπηρεσία τους στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., η απασχόλησή τους με αμοιβή, σε υπηρεσίες έρευνας (R.D.) των μονάδων παραγωγής, εφαρμογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. γ. Για τις ανάγκες των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μπορεί να απασχοληθούν και πρόσωπα με τις ακόλουθες ιδιότητες: - Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές - Συνεργαζόμενοι ερευνητές - Μέλη του ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. Οι περιπτώσεις αυτές του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγρ. 1 και 3 του ν. 1514/1985, που εφαρμόζονται αναλόγως. 6. Συνιστώνται δια του παρόντος για την στελέχωση ή ενδυνάμωση των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή και της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., τριάντα επτά (37) νέες θέσεις ερευνητών. Οι υπάρχουσες θέσεις (δεκαεννέα 19) ερευνητικού προσωπικού των ενοποιουμένων στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, Ι.Τ.ΧΗ.Δ και Ι.Π.ΤΗ.Λ., μεταφερόμενες αυτοδικαίως, καθίστανται θέσεις ερευνητών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α , Β Γ , Δ ) κατ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 1514/1985. Β. Τεχνικό προσωπικό 1. Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., για την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους, μπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 1514/85. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες κατατάσσονται σε βαθμίδες Α , Β Γ και Δ . Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη σε κάθε βαθμίδα πρόσληψη Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, τη διαδικασία κρίσης για πρόσληψη και προαγωγή, το χρόνο παραμονής στη βαθμίδα, το μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και τις ερευνητικές τους άδειες ισχύουν ανάλογα τα προβλεπόμενα για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων - νπδδ, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. β) Ειδικοί τεχνικοί Επιστήμονες. Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικών τεχνικών επιστημόνων ορίζονται τα αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. γ) Τεχνολόγοι Εφαρμογών. Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολόγων εφαρμογών ορίζονται τα προβλεπόμενα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92, καθώς και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι ή άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. δ) Τεχνικοί. Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών ορίζονται κατά ειδικότητα στα Π.Δ. 194/88 και 172/92 καθώς και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται. 2. Συνιστώνται δια του παρόντος για τη στελέχωση ή ενδυνάμωση των Ινστιτούτων ή και της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. οι παρακάτω νέες θέσεις: - Λειτουργικοί Επιστήμονες: Είκοσι (20) - Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήμονες: Είκοσιπέντε(25) - Τεχνολόγοι Εφαρμογών: Είκοσι (20) - Τεχνικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δεκαοκτώ (18) 3. Οι υπάρχουσες θέσεις προσωπικού (πέντε 5) των ενοποιουμένων Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ και Ι.Π.ΤΗ.Λ. μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος. Γ. Διοικητικό - Βοηθητικό Προσωπικό. 1. Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των Ινστιτούτων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., μπορεί ύστερα από προκήρυξη με την οποία ορίζεται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα: α) Κλάδος Διοικητικός - Οικονομικός Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Συνιστώνται έξι (6) νέες θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. β) Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ). Συνιστώνται έξι (6) νέες θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. Κατά την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεκτιμάται και η γνώση μιας των γλωσσών που καθορίζεται στην προκήρυξη, που αποδεικνύεται με First Certificate in Εnglish των Πανεπιστημίων Καίμπριτζ ή Μίτσιγκαν για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης γλώσσας. γ) Κλάδος Διοικητικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Συνιστώνται πέντε (5) νέες θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. Οι προσλαμβανόμενοι για γραμματείς θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική. δ) Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ). Συνιστώνται πέντε (5) νέες θέσεις. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 194/88 και 172/92. Όπου απαιτείται παραπάνω άριστη γνώση ξένης γλώσσας αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 5 του Π.Δ. 172/1992 (ΦΕΚ 81Α ). 2. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα. 3. Οι υπάρχουσες θέσεις προσωπικού(τέσσερις 4) των ενοποιουμένων Ι.Τ.ΧΗ.Δ και Ι.Π.ΤΗ.Λ. μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος. Άρθρο 13 Υποτροφίες Το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 1514/1985 (άρθρο 25 παρ. 1, α και 3 παρ. 6). Το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί επίσης να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που μπορούν να ανανεώνονται έως τέσσερα έτη και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 14. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 1514/85 να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών. Άρθρο 15. Υποχρεώσεις, Δικαιώματα, Πειθαρχικά αδικήματα. Λύση σύμβασης εργασίας. 1. Στο ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 όπως ισχύει κάθε φορά για τις υποχρεώσεις - δικαιώματα των απασχολουμένων στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., για τις περιπτώσεις πειθαρχικών αδικημάτων, πειθαρχικών ποινών και λοιπών πειθαρχικών διατάξεων, για τις περιπτώσεις λύσης σύμβασης εργασίας, έκπτωσης, απόλυσης, καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή τον απασχολούμενο και αποζημίωσης. 2. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται λήψη απόφασης οργάνων ή υπηρεσιακού συμβουλίου, την απόφαση αυτή λαμβάνει το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι Διευθυντές των Ινστιτούτων της Κ.Δ. και το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Οι ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, Δ υπόκεινται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Άρθρο 16. Εσωτερικός Κανονισμός. Με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του κάθε φύσης προσωπικού, η εσωτερική δομή και λειτουργία των ινστιτούτων και της Κ.Δ., τα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και των Ινστιτούτων του, κατ εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 1514/1985. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από τους κανόνες που ίσχυαν στα ενοποιηθέντα Ινστιτούτα πρίν από την δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Αρθρο 17 Σχέσεις με λοιπά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και ΑΕΙ 1. Οι ερευνητές του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μπορούν να υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές της μεταπτυχιακής σχολής με ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης και αντίστοιχης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1α του Νόμου 1514/1985. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 2. Ερευνητικά και Τεχνολογικά ιδρύματα ή ΑΕΙ μπορούν να προτείνουν κοινά ερευνητικά έργα ή προγράμματα στα πλαίσια και με τις διαδικασίες προγραμματισμού του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 3. Για ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και με αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεών τους ή των εργαστηρίων τους θεσπίζεται παρακράτηση επί του προϋπολογισμού του προγράμματος η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του συνεργαζόμενου ΑΕΙ. Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ύστερα από πρόταση του ΕΣΙ του αρμόδιου Ινστιτούτου με βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια κάθε προγράμματος και σε συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ. Άρθρο 18. Πόροι - Απαλλαγές. 1. Οι πόροι του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. προέρχονται από: α. Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας του. β. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. γ. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού. δ. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών κλπ.). ε. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων που παράγει το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. μόνο του ή σε συνεργασία ή με συμμετοχή του σε σχετικές με τους σκοπούς του επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Στ. Μερίσματα από την συμμετοχή του σε θυγατρικές του εταιρίες ή εταιρίες spin οff. ζ. Έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. η. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. θ. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. 2. Οι πόροι και τα έσοδα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας που διακινείται από το Διευθυντή της Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Πόροι και έσοδα που αφορούν σε κάθε ένα χωριστά από τα Ινστιτούτα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ή προέρχονται από δραστηριότητες αυτών, κατατίθενται σε ιδιαίτερους χωριστούς λογαριασμούς τράπεζας και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου, ή του νόμιμα εξουσιοδοτουμένου από αυτόν. 3. Σύμφωνα και σε εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 1514/85 και μέσα στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και τα Ινστιτούτα του απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτά ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού τους. Άρθρο 19. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις - Διάλυση. 1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και μέχρι την εκλογή διευθυντών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος, ορίζονται οι ακόλουθοι διευθυντές για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ετών: α. Ο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπηρετών διευθυντής του Ι.Τ.ΧΗ.Δ. ορίζεται αυτοδικαίως ως προσωρινός Διευθυντής του προβλεπόμενου από το παρόν στο άρθρο 4 αντίστοιχου Ινστιτούτου του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και ως Προσωρινός Διευθυντής της Κ.Δ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. β. Ο υπηρετών διευθυντής του Ι.Π.ΤΗΛ. ορίζεται αυτοδικαίως Διευθυντής του προβλεπόμενου από το παρόν αντίστοιχου Ινστιτούτου του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. γ. Οι Προσωρινοί Διευθυντές στο Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και στο Ινστιτούτο Μεταφορών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η πενταετής θητεία των παραπάνω αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2. Οι οποιεσδήποτε φύσης κενές ή μη, θέσεις προσωπικού των ενοποιουμένων ΕΙΤΧΗΔ και Ι.Π.ΤΗΛ. μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος στα Ινστιτούτα αυτά συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα αντίστοιχα Ινστιτούτα, με το ίδιο καθεστώς εργασιακής σχέσης που είχε και διέπεται από τις αντίστοιχες περί αυτού διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ, όσον αφορά τις αποδοχές του χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση στο καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης. 3. Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προς το Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με σχέση σύμβασης έργου, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7, εδ. β του ν. 1514/1985 και του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. δ του ν.2530/1997 (ΦΕΚ Α 218). 4. Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το Ε.Σ. και τα Ε.Σ.Ι. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 13 του ν. 1514/85. Το εκλεγόμενο ΕΣΙ του ΕΙΤΧΗΔ εξακολουθεί να υπηρετεί μέχρι τη λήξη της θητείας του. 5. Όπου στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα απαιτείται γνώμη ή ψήφος ερευνητών ή του συνόλου των ερευνητών, ως ερευνητές νοούνται οι ερευνητές των βαθμίδων Α , Β , Γ και Δ ή της περιπτώσεως γ της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1514/ 1985, που μετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6. Τα ακίνητα που ανεγέρθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την στέγαση του Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 περιπτ. ε του Ν. 2741/1999 καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία των ενοποιουμένων Ινστιτούτων Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ και Ι.Π.ΤΗΛ ιδίως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κλπ. περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες να διεξάγονται, επ ονόματι των Ι.Τ.ΧΗ.Δ ή Ι.Π.ΤΗΛ αντίστοιχα, το δε Ε.Κ.Ε.Τ.Α. αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές. 7. Με το παρόν τροποποιείται το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ Α 204) λόγω της απόσπασης του Ι.Τ.ΧΗ.Δ. βάσει του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 1514/1985 το οποίο δεν αποτελεί πλέον Ινστιτούτο του ΙΤΕ. 8. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε άλλο φορέα, οποίος θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η αναγκαία τυχόν εκκαθάριση ενεργείται από το ίδιο Υπουργείο ή τον αντίστοιχο φορέα. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ. ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-10 Προεδρικό Διάταγμα 2000/77
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/65
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012. 2012/4051 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2002/82 2002
Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2007/161 2007