ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/96

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2000/96

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ρύθμιση θεμάτων της προσωρινής υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του Ν. 2745/1999 (ΦΕΚ Α 224) «Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469 (ΦΕΚ Α 38). 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δημιουργείται επιβάρυνση ύψους 36,5 εκατομμυρίων δραχμών, η οποία θα βαρύνει ιδιαίτερο τμήμα (ειδικό φορέα) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. 4. Τη με αριθμό 67/17.2.2000 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Έδρα - διάρκεια της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων 1. Έδρα της προσωρινής υπηρεσίας με την ονομασία «Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων», που έχει συσταθεί με το Ν. 2745/99 (ΦΕΚ Α 224), ορίζεται η Αθήνα 2. Η διάρκεια λειτουργίας της Υπηρεσίας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη. ΑΡΘΡΟ 2 Διάρθρωση υπηρεσίας 1. Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και το έργο της κατανέμεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων β. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων γ. Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων 2. Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος ορίζονται ως ακολούθως. α. Τμήμα Τεχνικών Δραστηριοτήτων: - Σύνταξη και υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την χωροθέτηση των νέων στρατοπέδων. - Εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιολόγησης και αξιοποίησης των προς αποδέσμευση χώρων των υφιστάμενων στρατοπέδων. - Εκπόνηση και ανάθεση πολεοδομικών μελετών και μελετών χρήσεως γης. - Αξιολόγηση του βαθμού πληρότητας των μελετών των έργων, συγκέντρωση στοιχείων και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων. β. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων: - Παροχή γενικής νομικής υποστήριξης σης δραστηριότητες της υπηρεσίας. - Σύνταξη γνωμοδοτήσεων μετά από αίτημα του προϊσταμένου της υπηρεσίας σχετικά με κάθε θέμα νομικού ενδιαφέροντος που αφορά την διαδικασία της μετεγκατάστασης στρατοπέδων. - Εισήγηση για τη διενέργεια κάθε είδους δικαιοπραξίας που σχετίζεται με την αξιοποίηση των στρατοπέδων, όπως η σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων και συμβάσεων μισθώσεων. γ. Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Θεμάτων: - Θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης. - Διερεύνηση των προσφορότερων τρόπων και μέσων χρηματοδότησης για την εκτέλεση του προγράμματος της στρατηγικής αναδιάταξης στρατοπέδων. Προϊστάμενος σε κάθε τμήμα ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 3 Θέσεις προσωπικού 1. Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού: α. Δέκα πέντε (15) θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης β. Δέκα (10) θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης γ. Δέκα (10) θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δ. Τρεις (3) θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης 2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται με μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή με απόσπαση υπαλλήλων, κατά τις κείμενες διατάξεις, από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 4 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων 1. Για την πλήρωση της θέσης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε διευθυντική θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσίας, όπως οικονομία κατασκευών, χωροθέτηση, πολεοδόμηση και αξιοποίηση γης και ακινήτων καθώς και εμπειρία στις διαδικασίες μελέτης και παραγωγής τεχνικού κατασκευαστικού έργου. 2. Ο διορισμός του Προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά και από γνώμη τριμελούς επιτροπής από ανώτατους μόνιμους ή μετακλητούς ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με εμπειρία σε θέματα διοίκησης, η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και έχει ως έργο της την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων μετά και από προφορική συνέντευξη αυτών. ΑΡΘΡΟ 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2000 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤ/ΚΩΝ, ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2) Πράξη 13 της 14.3.2000 Παραχώρηση, κατά χρήση, νομή και κατοχή, για είκοσι (20) έτη, στο ΤΕΘΑ, κοινόχρηστης έκτασης 246.869 τ.μ. του αγροκτήματος Αλίκης Αμφιθέας Ν. Έβρου, για τη δημιουργία πεδίου βολής όπλων ευθυτενούς τροχιάς. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθέντων γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 279/21.12.1979, τεύχος Α~). β. Την αριθμ. 33418/12.11.1999 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση, νομή και κατοχή, για είκοσι (20) έτη, στο ΤΕΘΑ, κοινόχρηστης έκτασης 246.869 τ.μ. του αγροκτήματος Αλίκης Αμφιθέας Ν. Έβρου, για τη δημιουργία πεδίου βολής όπλων ευθυτενούς τροχιάς. γ. Τα στοιχεία του σχετικού φακέλλου, αποφασίζει: Παραχωρεί κατά χρήση, νομή και κατοχή, για είκοσι (20) έτη, στο ΤΕΘΑ, κοινόχρηστη έκταση 246.869 τ.μ. του 738δ τεμαχίου συμπληρωματικής διανομής 1.962 αγροκτήματος Αλίκης - Αμφιθέας Ν. Έβρου, για τη δημιουργία πεδίου βολής όπλων ευθυτενούς τροχιάς. Ο εντοπισμός της έκτασης θα γίνει σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπογραφίας Αλεξανδρούπολης. Η παραχώρηση αυτή τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω σκοπός. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2000-03-14 Προεδρικό Διάταγμα 2000/96
Τροποποίηση Τύπος
A/2000/79