Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
Άρθρο 1 "Συγκρότηση Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής"
1.  
  Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, των οποίων η έδρα, η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα :.
 1. Το Επιτελείο
 2. Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών
 3. Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς
 4. Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
 5. Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
 6. Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
 7. Τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
 8. Τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής
 9. Τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
 10. Τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής
 11. Τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
2.  
  Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ασκεί στην τοπική της δικαιοδοσία το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2800/2000.
Άρθρο 2 "Επιτελείο"
1.  
  Το Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:.
 1. Αστυνομικού Προσωπικού
 2. Πολιτικού Προσωπικού
 3. Εσωτερικών Λειτουργιών
 4. Εκπαίδευσης
 5. Γενικής Αστυνόμευσης
 6. Επιχειρήσεων
 7. Ασφάλειας
 8. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
2.  
  Τα Τμήματα αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού χειρίζονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους τα θέματα του αστυνομικού προσωπικού και ειδικών φρουρών, καθώς και του πολιτικού προσωπικού, αντίστοιχα
3.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για:
 1. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
 2. Τη διάθεση του προσωπικού του επιτελείου σε εσωτερική και εξωτερική υπηρεσία και τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησής του
 3. Το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου
4.  
  Στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών λειτουργεί σε 24ωρη βάση Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, το οποίο μεριμνά για την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας της και τη σύνταξη και υποβολή στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας του Δελτίου Αδικημάτων και Συμβάντων
5.  
  Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.
6.  
  Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης είναι αρμόδιο για:
 1. Την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων, όταν αυτές αφορούν περιοχή περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων
 2. Το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών, κατεύθυνσης, συντονισμού και ελέγχου της δράσης τους, καθώς και την παροχή οδηγιών προς τις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α., για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που ανάγεται στην αρμοδιότητά τους.
7.  
  Το Τμήμα Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνομικών μέτρων, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύμπραξη περισσότερων της μιας Διευθύνσεων Αστυνομίας ή αφορούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α.
8.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας είναι αρμόδιο για την εισήγηση έκδοσης διαταγών και οδηγιών, που αναφέρονται:
 1. Στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας
 2. Στην παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Α. και στην αποτελεσματική φρούρησή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
9.  
  Το Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Α.Δ.Α.
10.  
  Στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Α. λειτουργεί, επίσης, Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων η οποία διενεργεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του Π.Δ. 22/1996 (Α΄ 15) Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (Ε.Δ.Ε.), που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταμένου του ή αιτήματος της Διεύθυνσης η οποία διέταξε την Ε.Δ.Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διευθύνσεις Αστυνομίας
Άρθρο 3 "Έδρα - Εσωτερική διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Βορειοανατολικής Αττικής και Νοτιοανατολικής Αττικής, έχουν έδρα τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Αιγάλεω, Αγίας Παρασκευής και Γλυφάδας, αντίστοιχα, και ασκούν στην τοπική τους δικαιοδοσία τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης
2.  
  Κατά τη λήψη μέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυνομικών ενεργειών στην περιοχή των Διευθύνσεων Αστυνομίας, που απαιτούν σύμπραξη και από κοινού ενέργειες των δυνάμεων αυτών με δυνάμεις άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η διοίκηση του συνόλου των δυνάμεων που συμπράττουν ανατίθεται στον ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωματικό των δυνάμεων αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωματικός αυτός δεν είναι ο επικεφαλής των δυνάμεων της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας υποχρεούται να συμβουλεύεται τον επικεφαλής των τοπικών δυνάμεων.
3.  
  Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Εσωτερικών Λειτουργιών
 2. Γενικής Αστυνόμευσης
 3. Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού
4.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών είναι αρμόδιο για:
 1. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης
 2. Τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων
 3. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας
 4. Τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών
 5. Τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού
 6. Την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος της οικείας Διεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης
 7. Τη φρούρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της οικείας Διεύθυνσης
 8. Την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων
 9. Την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων
 10. Την ευθύνη για τη λειτουργία της λέσχης
 11. Το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
 12. Σε περίπτωση συστέγασης Διεύθυνσης Αστυνομίας με άλλες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες των εδαφίων στ΄, ζ΄ και ι΄ της παρούσης παραγράφου ασκούνται από το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας για το σύνολο των συστεγαζομένων Υπηρεσιών
5.  
  Στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων, το οποίο μεριμνά για την ενημέρωση των δημοσιογράφων σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, που ανάγονται στην αρμοδιότητά της, σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο της Γ.Α.Δ.Α.
6.  
  Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Εφαρμογής της Νομοθεσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:
 2. (1) Την προετοιμασία έκδοσης Αστυνομικών Διατάξεων για την περιοχή της οικείας Διεύθυνσης.
 3. (2) Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και το χειρισμό των θεμάτων πολιτικής κινητοποίησης.
 4. (3) Την καθοδήγηση των υφιστάμενων Υπηρεσιών ως προς τη δίωξη των πταισματικών παραβάσεων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου σε προσωπικό της οικείας Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2800/2000.
 5. (4) Την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 6. Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για:
 7. (1) Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων.
 8. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνομικός διευθυντής.
 9. (2) Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης.
 10. (3) Το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης.
 11. (4) Την καθοδήγηση υφιστάμενων Υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικινδύνων στόχων εγκληματικών ενεργειών.
7.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού είναι αρμόδιο για:
 1. Τη μισθοδοσία του προσωπικού
 2. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους
 3. Την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της οικείας Διεύθυνσης
 4. Τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
Άρθρο 4 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ΄ αυτή:
 1. Υποδιεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αθηνών
 2. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών
 3. Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως
 4. Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος
 5. Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου
 6. Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας
 7. Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων
 8. Αστυνομικό Τμήμα Πετραλώνων
 9. Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης
 10. Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού
 11. Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων
 12. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα
 13. Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων
 14. Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου
 15. Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου
 16. Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης
 17. Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής
 18. Αστυνομικό Τμήμα Νέου Κόσμου
 19. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης
 20. Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου
 21. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου
 22. Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνος
 23. Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου
 24. Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας
2.  
  Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των αναφερόμενων στα εδάφια α΄ έως και ιγ΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται ο δήμος Αθηναίων
Άρθρο 5 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ΄ αυτή:
 1. Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Πειραιώς
 2. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιώς
 3. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς
 4. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς
 5. Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς
 6. Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας
 7. Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου
 8. Αστυνομικό Τμήμα Κορυδαλλού
 9. Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου
 10. Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας
 11. Αστυνομικό Τμήμα Περάματος
 12. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννου Ρέντη
 13. Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας
 14. Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων
 15. Αστυνομικό Τμήμα Πόρου
 16. Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας
 17. Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών
 18. Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγκιστρίου και Μεσαγρού και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Αίγινας, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας
 2. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αντικυθήρων και Ποταμού, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων
 3. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Γαλατά, Δρυόπης και Μεθάνων και οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας (Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας) Μεθάνων και Πόρου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Πόρου
 4. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αμπελακίων και ο Σταθμός Τροχαίας Σαλαμίνος, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνος
 5. Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας (Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας) Σπετσών, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών
 6. Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας (Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας) Ύδρας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ύδρας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα
Άρθρο 6 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
 2. Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων
 3. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας
 4. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω
 5. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω
 6. Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων
 7. Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου
 8. Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών
 9. Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας
 10. Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου
 11. Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου
 12. Αστυνομικό Τμήμα Καματερού
 13. Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας
 14. Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων
 15. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου
 16. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου
 17. Αστυνομικό Τμήμα Πετρούπολης
 18. Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση συνιστώνται και λειτουργούν επίσης:
 1. Ο Αστυνομικός Σταθμός Θρακομακεδόνων, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών
 2. Ο Αστυνομικός Σταθμός Βιλίων, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας
 3. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κινέτας και Νέας Περάμου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και του Αστυνομικού Σταθμού Κινέττας, που ως έδρα έχουν το δήμο Αιγάλεω και τον οικισμό Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων, αντίστοιχα
Άρθρο 7 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής
 2. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής
 3. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Στεφάνου
 4. Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου
 5. Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμιδος
 6. Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων
 7. Αστυνομικό Τμήμα Γέρακα
 8. Αστυνομικό Τμήμα Γλυκών Νερών
 9. Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου
 10. Αστυνομικό Τμήμα Καλάμου
 11. Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου
 12. Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς
 13. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα
 14. Αστυνομικό Τμήμα Μελισσίων
 15. Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης. ιστ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας.
 16. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας
 17. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας
 18. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης
 19. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας
 20. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Χαλκηδόνας
 21. Αστυνομικό Τμήμα Νέου Ψυχικού
 22. Αστυνομικό Τμήμα Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.).
 23. Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας
 24. Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης
 25. Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου
 26. Αστυνομικό Τμήμα Πεντέλης
 27. Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης
 28. Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας
 29. Αστυνομικό Τμήμα Σπάτων
 30. Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης
 31. Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου
 32. Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού
 33. Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού
 34. Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αυλώνος, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου
 2. Ο Αστυνομικός Σταθμός Νέας Κηφισιάς, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς
 3. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εκάλης και Φρουράς Τατοΐου, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, και του Αστυνομικού Τμήματος Ο.Α.Κ.Α., τα οποία έχουν έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, αντίστοιχα και του Αστυνομικού Σταθμού Τατοΐου, ο οποίος έχει έδρα το κτήμα Τατοΐου.
Άρθρο 8 "Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
 2. Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου
 3. Αστυνομικό Τμήμα Αργυρούπολης
 4. Αστυνομικό Τμήμα Βάρης
 5. Αστυνομικό Τμήμα Βούλας
 6. Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης
 7. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας
 8. Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας
 9. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού
 10. Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης
 11. Αστυνομικό Τμήμα Καλυβίων
 12. Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας
 13. Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου
 14. Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου
 15. Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
 1. Ο Αστυνομικός Σταθμός Σαρωνίδας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυβίων
 2. Ο Αστυνομικός Σταθμός Σουνίου, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου
 3. Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόρτο-Ράφτη, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου
3.  
  Έδρα των Υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος ή κοινότητα, πλην του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, το οποίο έχει έδρα το Δήμο Γλυφάδας και των Αστυνομικών Σταθμών Πόρτο-Ράφτη και Σουνίου, οι οποίοι έχουν έδρα τον οικισμό Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου και τον οικισμό Κάτω Σουνίου του Δήμου Λαυρεωτικής, αντίστοιχα
Άρθρο 9 "Υπηρεσίες Μεταγωγών - Δικαστηρίων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αθηνών διαρθρώνεται ως εξής:
 1. Στο Τμήμα Μεταγωγών Κρατουμένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων στις φυλακές και τα δικαστήρια και για τη συνοδεία χρηματαποστολών του δημοσίου, εκτός των ορίων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, καθώς και για τη μεταγωγή κρατουμένων, των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση, από τον Αερολιμένα Αθηνών προς τις φυλακές ή αρχές της χώρας και αντίστροφα, από τις οποίες παραλαμβάνονται ή προς τις οποίες προορίζονται, ανάλογα με την περιοχή ευθύνης του
 2. Στο Τμήμα Τάξης Δικαστηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων, ενισχυόμενο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από δυνάμεις της Υ.Μ.Ε.Τ., κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής.
 3. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Το Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Πειραιώς διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
 1. Μεταγωγών Κρατουμένων
 2. Τάξης Δικαστηρίων
 3. Διοικητικής Υποστήριξης
3.  
  Οι αρμοδιότητες και η αποστολή των Γραφείων της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι οι καθοριζόμενες από τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα
Άρθρο 10 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Αστυνομικών Τμημάτων"
1.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης, εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους.
 2. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310 311, 313, 314 και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, το γραφείο αυτό φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο και για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου.
 3. Εφόσον στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, ασκεί και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών.
 4. Στο Γραφείο Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου και των σχετικών, με την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων που αφορούν αλλοδαπούς και το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου, διατάξεων.
 5. Σε κάθε Γραφείο Ασφαλείας συγκροτείται μόνιμη ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών η οποία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών, αναπτύσσει στενή συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας.
 6. Το Γραφείο Ασφαλείας συνεργάζεται στενά με την οικεία Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, η οποία καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση του.
 7. Επιπλέον, το Γραφείο αυτό ύστερα από διαταγή του διοικητή του Τμήματος, επιλαμβάνεται υποθέσεων εγκλημάτων ή συμβάντων, αρμοδιότητας του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης, τα οποία λόγω της βαρύτητας του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη.
 8. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
2.  
  Ο αριθμός των μελών του προσωπικού των Γραφείων Ασφαλείας καθορίζεται από το γενικό αστυνομικό διευθυντή Αττικής, ο οποίο εγκρίνει και τις εσωτερικές μετακινήσεις αυτού από και προς τα Γραφεία αυτά, ύστερα από γνώμη του διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας. Το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω Γραφεία εκτελεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες αυτών και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διατεθεί για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, κατόπιν εγκρίσεως του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής.
3.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα Αίγινας, Σαλαμίνος, Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων και Ύδρας, διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης - Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και αυτές που αφορούν στα θέματα αλλοδαπών
 2. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
4.  
  Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης και ασφάλειας. Εφόσον, στην περιοχή του οικείου Αστυνομικού Σταθμού δεν εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα Υπηρεσιών Τροχαίας, Τουριστικής Αστυνομίας και Αλλοδαπών ασκούν και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών.
Άρθρο 11 "Συντονισμός - Εποπτεία Αστυνομικών Τμημάτων"
1.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από το διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, με τη βοήθεια των υποδιευθυντών αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Τα Αστυνομικά Τμήματα κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας κατανέμονται με διαταγή του οικείου διευθυντή σε τομείς, έκαστος των οποίων περιλαμβάνει περισσότερα του ενός Αστυνομικά Τμήματα. Σε κάθε υποδιευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ανατίθεται με διαταγή του οικείου διευθυντή ο έλεγχος, ο συντονισμός και η εποπτεία των Αστυνομικών Τμημάτων ενός ή περισσοτέρων τομέων.
2.  
  Σε περίπτωση σοβαρών υποθέσεων τάξης, οι υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας αναλαμβάνουν προσωπικά τη διεύθυνση των αστυνομικών ενεργειών, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο ή διαταχθούν σχετικά και είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική διεξαγωγή αυτών
3.  
  Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη βοήθεια και των υποδιευθυντών αυτής, καθώς και των διευθυντών των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των Αστυνομικών Τμημάτων για τα θέματα της καθύλην αρμοδιότητάς του
4.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει τα Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας και μόνο ως προς τα θέματα της αρμοδιότητάς της
5.  
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Τροχαίας Αττικής, όσον αφορά τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους
Άρθρο 12 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας"
1.  
  Τα Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας διαρθρώνονται ως εξής:
 1. Στο Γραφείο Τουρισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών.
 2. Επίσης, εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής αστυνόμευσης, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται με την Τουριστική Αστυνομία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
 3. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας ασκούν στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους τις ίδιες αρμοδιότητες με τα Τμήματα Τουρισμού. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας των περιορισμένης χρονικής διάρκειας Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
Άρθρο 13 "Έδρα - Διάρθρωση"
1.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εδρεύει στην Αθήνα και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, ιδίως αυτές που αναφέρονται σε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα ή εγκλήματα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και σ αυτά που η εγκληματική δραστηριότητα εκτείνεται στην τοπική αρμοδιότητα περισσότερων της μιας Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας. Κατ εξαίρεση, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιλαμβάνεται της διερεύνησης εγκλημάτων της καθ ύλην αρμοδιότητας της και σε άλλες περιοχές της επικράτειας προς παροχή συνδρομής στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.
2.  
  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις:
 1. Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
 2. Κρατικής Ασφάλειας
 3. Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
 4. Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών
 5. Δίωξης Ναρκωτικών
 6. Προστασίας Ανηλίκων
 7. Προστασίας Επισήμων
 8. Αλλοδαπών
 9. Εσωτερικών Λειτουργιών
3.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής υπάγονται:
 1. Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της
 2. Τα Τμήματα Αλλοδαπών και Δίωξης Ναρκωτικών που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της
Άρθρο 14 "Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου"
1.  
  ΕγκλήματοςΗ Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Στο Τμήμα 1ο Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. (2) Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. (3) Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Υπηρεσιών Ασφαλείας. (4) Τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής. β. Στο Τμήμα 2ο Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για: (1) Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές. (2) Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων.
Άρθρο 15 "Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Στο Τμήμα 1ο Συντονισμού, το οποίο μεριμνά για τη συνεργασία και το συντονισμό των λοιπών τμημάτων της Υποδιεύθυνσης, σύμφωνα με τις εντολές του προϊσταμένου της, την ενέργεια μελετών και αναλύσεων σε σοβαρά θέματα κρατικής ασφάλειας, τη διεξαγωγή της απόρρητης αλληλογραφίας της Υποδιεύθυνσης και την τήρηση του σχετικού αρχείου και την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης στα λοιπά Τμήματα της Υποδιεύθυνσης. β. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. γ. Στο Τμήμα 3ο Ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή πληροφοριών, που αφορούν σοβαρά κοινωνικά ή πολιτιστικά ζητήματα και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τάξεως, ασφάλειας και τροχαίας. Παρακολουθεί γενικά τα εθνικά και θρησκευτικά ζητήματα και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ασχολείται με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί παρανόμων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ασυρμάτου επικοινωνίας. δ. Στο Τμήμα 4ο Όπλων και Εκρηκτικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά και την έκδοση των σχετικών αδειών. ε. Στο Τμήμα 5ο Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Αυτοσχέδιων Βομβών, το οποίο έχει ως αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση, καθώς και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών, για καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχεδίων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 16
1.  
  Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 299, 300, 303, 304, 305, 306 και 307 Π.Κ., ληστειών του άρθρου 380 παρ.2 Π.Κ., σωματικών βλαβών, του άρθρου 312 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 322, 323, 324, 326, 327 και 335 Π.Κ. β. Στο Τμήμα 2ο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις ληστειών του άρθρου 380 παρ.1 και 3 Π.Κ., κλοπών, διαρρήξεων, ζωοκλοπών, ζωοκτονιών και αρπαγών τσαντών και αναζητά τα κλεμμένα οχήματα και αντικείμενα. γ. Στο Τμήμα 3ο Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με εκβιάσεις σε βάρος: (1) Προσώπων που διατηρούν νυκτερινά κέντρα, χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα ομοειδή καταστήματα και επαγγελματιών γενικά, εφόσον οι εκβιάσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. (2) Ιδιοκτητών ή κατόχων μεταφορικών μέσων δια της μεθόδου της προηγούμενης αφαίρεσης αυτών. δ. Στο Τμήμα 4ο Αναζητήσεων, το οποίο φροντίζει για την εκτέλεση διωκτικών εγγράφων, αναζητά απολεσθέντα αντικείμενα, καθώς και εξαφανισθέντα ή διωκόμενα άτομα ελέγχοντας προς τούτο και τα δελτία αφίξεων - αναχωρήσεων πελατών σε ξενοδοχεία και λοιπά καταλύματα. ε. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής.
Άρθρο 17
1.  
  Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Οικονομικών Εγκλημάτων, το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου. Επίσης, είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις παραβίασης της νομοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγματικών, αξιογράφων εμπορικών εταιρειών, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας περί το νόμισμα και την προστασία των καταναλωτών. β. Στο Τμήμα 2ο Αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό υποθέσεων κλοπών και παράνομης εμπορίας έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. γ. Στο Τμήμα 3ο Ηθών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη των εγκλημάτων περί τα ήθη, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα και τον έλεγχο του προσωπικού των δημοσίων κέντρων και καταστημάτων. δ. Στο Τμήμα 4ο Παιγνίων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη των παραβάσεων της νομοθεσίας περί παιγνίων, στοιχημάτων, εράνων, καζίνων και ιπποδρομιών και την παρακολούθηση γενικά της δραστηριότητας των λεσχών και συναφών καταστημάτων. ε. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης αυτής.
Άρθρο 18 "Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Γενικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των σοβαρών, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, υποθέσεων ναρκωτικών και ειδικότερα εκείνων που έχουν διεθνείς προεκτάσεις, συνεργαζόμενο, κατά περίπτωση, με τις συναρμόδιες διωκτικές Υπηρεσίες, καθώς και με τις διωκτικές αρχές άλλων χωρών. Επίσης, είναι αρμόδιο και για την καταπολέμηση παρανόμων προσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών. β. Στο Τμήμα 2ο Άμεσης Επέμβασης, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, χειρίζεται το κέντρο βάσης (R/Τ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και έχει τις εξής αρμοδιότητες : (1) Δέχεται και καταγράφει οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με θέματα ναρκωτικών και επεμβαίνει αμέσως σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, κινητοποιώντας τα απαραίτητα προς τούτο προσωπικό και μέσα. (2) Ενημερώνει έγκαιρα το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα Ναρκωτικών για περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. (3) Καταγράφει τις καταγγελίες που περιέρχονται στον τριψήφιο αριθμό 109, οι οποίες αφού εξακριβωθούν προωθούνται στα αρμόδια Τμήματα Ναρκωτικών για περαιτέρω εκμετάλλευση, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. (4) Συντονίζει μέσω του R/Τ κέντρου, τις επιχειρησιακές ομάδες των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών παρέχοντάς τους κάθε δυνατή υποστήριξη. (5) Υποδέχεται και ενημερώνει σχετικά προσαγόμενα εξαρτημένα άτομα ή χρήστες ναρκωτικών, καταγράφει το ιστορικό τους, παρέχοντάς τους κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία ένταξής τους σε προγράμματα απεξάρτησης. γ. Στο Τμήμα 3ο Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (1) Συγκεντρώνει, αναλύει, εκτιμά, ταξινομεί και επιβεβαιώνει την αξιοπιστία εισερχομένων αναφορικά με τα ναρκωτικά πληροφοριών και παραδίδει επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό στα επιχειρησιακού χαρακτήρα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, καθώς και σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες που θα υποβάλλουν σχετικά αιτήματα. (2) Μελετά τα σχετικά με την εγκληματικότητα των ναρκωτικών στοιχεία, προβαίνει σε προβλέψεις αναφορικά με τις τάσεις διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων για την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος μέτρων. (3) Διακινεί την αλληλογραφία που αφορά εξακριβώσεις - διασταυρώσεις πληροφοριών τόσο με τις αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας όσο και με τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές και την ΙΝΤΕRΡΟL, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (4) Μεριμνά για τη μηχανοργάνωση της Υποδιεύθυνσης και την καταχώριση στους Η/Υ των εισερχομένων στοιχείων και πληροφοριών και είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη του απαραβίαστου και απορρήτου αυτών. δ. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση των καθοριζομένων υπηρεσιακών βιβλίων και του συμβατικού ειδικού αρχείου καρτελών, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων απασχόλησης των συνοδών και των αστυνομικών σκύλων δίωξης ναρκωτικών.
Άρθρο 19 "Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη των κοινωνικών αιτίων των εγκλημάτων που διαπράττονται από τους ανηλίκους, τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων και την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Επίσης, συνεργάζεται με το Τμήμα Αναζητήσεων για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ανηλίκων. β. Στο Τμήμα 2ο Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μεταχείριση (ιδίως κράτηση, μεταγωγή) των ποινικών παραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων και την παροχή συνδρομής στις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες κατά την έρευνα αξιοποίνων πράξεων, στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι.
Άρθρο 20 "Υποδιεύθυνση Προστασίας Επισήμων"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Επισήμων διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Προστασίας Μελών Κυβέρνησης και Βουλευτών, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης και των Βουλευτών. β. Στο Τμήμα 2ο Προστασίας Προσώπων Ειδικών Κατηγοριών, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των ημεδαπών, επισήμων ή μη, προσώπων που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας. γ. Στο Τμήμα 3ο Προστασίας Ξένων Επισήμων, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για την ασφάλεια των ξένων επισήμων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας. δ. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υποδιεύθυνσης και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής Υποστήριξης αυτής.
Άρθρο 21 "Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Συντονισμού, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (1) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση των Τμημάτων Αλλοδαπών, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες. (2) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αξιολογεί στοιχεία και ενεργεί μελέτες επί θεμάτων αλλοδαπών, μεταβιβάζει πληροφορίες για παράνομη δράση αυτών στις κατά τόπον Υπηρεσίες που ασκούν σχετικές αρμοδιότητες και φροντίζει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής. (3) Εξασφαλίζει τη διοικητική υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, χειρίζεται θέματα προσωπικού και τηρεί το αρχείο των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. β. Στο Τμήμα 2ο Απελάσεων, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: (1) Παραλαμβάνει τους προς απέλαση αλλοδαπούς μετά της σχετικής αλληλογραφίας και προβαίνει στις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των αποφασισθέντων απελάσεων. (2) Φροντίζει για την ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων προς απέλαση αλλοδαπών και την εν γένει λειτουργία των κρατητηρίων.
Άρθρο 22 "Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών"
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται ως εξής: α. Στο Τμήμα 1ο Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας και φροντίζει για τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. β. Στο Τμήμα 2ο Διεκπεραίωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της εισερχομένης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. γ. Στο Τμήμα 3ο Ευρετηρίων και Αρχείων, το οποίο είναι αρμόδιο για την μηχανογράφηση, την ενημέρωση, την τήρηση και ευρετηρίαση των αρχείων, την τοποθέτηση των πληροφοριακών εγγράφων σ αυτά, καθώς και για τον εφοδιασμό των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης με τα έγγραφα αυτά. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για την εκκαθάριση των αρχείων, την καταστροφή των αχρήστων εγγράφων και τη θεματική αναδιάταξη και ενοποίηση των φακέλων. δ. Στο Τμήμα 4ο Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. ε. Στο Τμήμα 5ο Τεχνικών Μέσων, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εποπτεία κίνησης των Υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και για τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων αυτής. στ. Στο Τμήμα 6ο Ταυτοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον έλεγχο, την πρωτοκόλληση, την επικύρωση και την ενσωμάτωση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, καθώς και την αρχειοθέτηση και την τήρηση του σχετικού αρχείου καρτελών. ζ. Στο Τμήμα 7ο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μελέτη της λειτουργίας των επιμέρους Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και την εισήγηση τρόπων και μεθόδων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους, την εκπόνηση σχεδίων και διαταγών σχετικών με τη λήψη μέτρων ασφάλειας σε κάθε είδους εκδηλώσεις, την παρακολούθηση των στόχων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους, τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη συγκέντρωση - καταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκληματικότητας, βάσει αναφορών των Υπηρεσιών. η. Στο Τμήμα 8ο Φρουράς Κρατητηρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και ασφαλή φρούρηση των κρατουμένων στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών και την παράδοση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Άρθρο 23 "Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας"
1.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής λειτουργούν οι ακόλουθες Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σ΄ αυτή:
 1. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών
 2. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιώς
 3. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
 4. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής
 5. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής
2.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητάς τους και διαρθρώνονται ως ακολούθως:
 1. Στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό σοβαρών υποθέσεων που ανάγονται στον τομέα της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας, την εξιχνίαση των σχετικών εγκλημάτων, καθώς και την αναζήτηση και σύλληψη των δραστών αυτών, εφόσον για το έργο αυτό απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες και έρευνες.
 2. Δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού τα εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα.
 3. Στο Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων που ανάγονται στον τομέα της κρατικής ασφάλειας και ιδίως στη συλλογή πληροφοριών, εφαρμογή νομοθεσίας περί παρανόμων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και ασυρμάτου επικοινωνίας και την προστασία στόχων.
 4. Επίσης, είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος.
 5. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
 6. Στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, εδάφια α΄ έως ε΄ και ζ΄ του Π.Δ. 342/1997 (Α΄ 109).
Άρθρο 24 "Τμήματα Αλλοδαπών"
1.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Αλλοδαπών τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών
 2. Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς
 3. Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής
 4. Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής
 5. Τμήμα Αλλοδαπών Νοτιοανατολικής Αττικής
 6. Τμήμα Αλλοδαπών Λαυρίου
2.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητάς τους και διαρθρώνονται ως ακολούθως:
 1. Στο Γραφείο Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή του Τμήματος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν αλλοδαπούς
 2. Στο Γραφείο Πολιτικού Ασύλου, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
 3. Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, διαχειρίζεται το χρηματικό και το υλικό, εξασφαλίζει τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την εσωτερική λειτουργία του Τμήματος, τηρεί το αρχείο, δέχεται τα αιτήματα των πολιτών και μεριμνά για την ικανοποίησή τους
 4. Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος.
 5. Το Γραφείο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον στην περιοχή του Τμήματος βρίσκονται σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα.
3.  
  Συνιστάται Σταθμός Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος, με έδρα το δήμο Ελευσίνας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής και είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος από το σημείο εισόδου - εξόδου της περιοχής έδρας του
Άρθρο 25 "Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών"
1.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών τα οποία υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αθηνών
 2. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πειραιώς
 3. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής
 4. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βορειοανατολικής Αττικής
 5. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Νοτιοανατολικής Αττικής
2.  
  Οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου έχουν έδρα δήμο της περιοχής τοπικής αρμοδιότητάς τους και διαρθρώνονται ως ακολούθως:
 1. Στο Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 2. (1) Ελέγχει τη διακίνηση των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ενεργεί προανακρίσεις και συντάσσει τις σχετικές δικογραφίες.
 3. (2) Παρακολουθεί τους υπόπτους εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων.
 4. (3) Ελέγχει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, τους διερχομένους από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών.
 5. (4) Επιτηρεί, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών.
 6. (5) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.
 7. (6) Επιτηρεί τους πλησίον των σχολείων χώρους, καθώς και τα μέρη που συχνάζουν οι νέοι και συνεργάζεται με τις Υποδιευθύνσεις Ναρκωτικών και Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την αποτελεσματική προστασία των μαθητών και της νεολαίας γενικότερα.
 8. (7) Παρακολουθεί τις μεθόδους και τα μέσα δράσης των εμπόρων ναρκωτικών.
 9. Αναλύει και αξιολογεί τα συμπεράσματα και εισηγείται τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα.
 10. Στο Γραφείο Πληροφοριακής Υποστήριξης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 11. (1) Μεριμνά για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων.
 12. (2) Ενημερώνει τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από το Γραφείο Επιχειρήσεων του Τμήματος ή την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
 13. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
Άρθρο 26 "Συγκρότηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων συγκροτείται από:
 1. Το Επιτελείο
 2. Την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.).
 3. Την Υποδιεύθυνση Αποκαταστάσεως Τάξης (Υ.Α.Τ.).
 4. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.
2.  
  Το Επιτελείο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Εσωτερικών Λειτουργιών
 2. Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού
 3. Τεχνικών Μέσων
3.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος
4.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος
5.  
  Το Τμήμα Τεχνικών Μέσων έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τα τεχνικά μέσα
6.  
  Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης διαρθρώνεται εσωτερικά σε έξι (6) Τμήματα Μέτρων Τάξης (Υ.ΜΕ.Τ.). Τα Τμήματα Μέτρων Τάξης διαρθρώνεται σε Διμοιρίες.
7.  
  Η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατόπιν διαταγής του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής, για δε την υπόλοιπη χώρα, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων για:
 1. Τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις, στις δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους, καθώς και κατά τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων
 2. Τη λήψη μέτρων τάξης σε σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας
 3. Τη διενέργεια περιπολιών και εκτέλεση άλλων αστυνομικών αποστολών στην περιοχή των Αστυνομικών Τμημάτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν
8.  
  Ειδικά, για τη λήψη μέτρων τάξης στις δημόσιες συναθροίσεις στην περιοχή του νομού Αττικής, οι αστυνομικές δυνάμεις διατίθενται από την Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι δυνάμεις αυτές ενισχύονται από άλλες Υπηρεσίες
9.  
  Η Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης διαρθρώνεται εσωτερικά σε τέσσερα (4) Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης (Τ.Α.Τ.). Τα Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης διαρθρώνονται σε Διμοιρίες.
10.  
  Η Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης έχει ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, για δε την υπόλοιπη χώρα, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης που διαταράσσεται κατά τη διάρκεια διαφόρων συγκεντρώσεων, δημοσίων συναθροίσεων και άλλων μαζικών εκδηλώσεων ή την αντιμετώπιση εξαιρετικά σοβαρών συμβάντων αστυνομικής αρμοδιότητας, οσάκις τούτο δεν καθίσταται εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις, κατά την κρίση του οικείου διευθυντού αστυνομίας ή αστυνομικού διευθυντού. Επίσης, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποιεί και Τεθωρακισμένα Οχήματα (Τ/Θ) των Τμημάτων Αποκατάστασης Τάξης, εφόσον, με τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, δεν δύναται να επιτύχει την αποστολή της.
11.  
  Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως είναι οι περιπτώσεις ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικές ενέργειες), ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, κατά την κρίση του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ή του οικείου αστυνομικού διευθυντή, επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικοτεχνικά μέσα
12.  
  Θέματα που αφορούν στην επιχειρησιακή τακτική και δράση των δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, υπάγονται στην αρμοδιότητα και ευθύνη του επικεφαλής καθεμιάς από τις υπηρεσίες αυτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
Άρθρο 27 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.) έχει έδρα το χώρο των εγκαταστάσεων του Αερολιμένα Αθηνών και ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2800/2000. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολή της τίθενται στη διάθεση αυτής με διαταγή του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής το αναγκαίο αστυνομικό προσωπικό των Ε.ΚΑ.Μ., καθώς και πυροτεχνουργοί και συνοδοί αστυνομικών σκύλων από τις Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται.
2.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών λειτουργεί Επιτελείο, το οποίο διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Εσωτερικών Λειτουργιών
 2. Γενικής Αστυνόμευσης - Ασφάλειας
3.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών έχει τις αρμοδιότητες που ορίζεται στις διατάξεις των παρ. 4 και 7 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Το Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης - Ασφάλειας είναι αρμόδιο για:
 1. Την προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων για την περιοχή της Διεύθυνσης
 2. Την παροχή οδηγιών στις υφιστάμενες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους και το χειρισμό των θεμάτων πολιτικής κινητοποίησης
 3. Την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης, καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν απαιτείται η σύμπραξής τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων.
 4. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο γενικός αστυνομικός διευθυντής.
 5. Την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων και καταστάσεων διατάραξης της τάξης
 6. Την καθοδήγηση των υφισταμένων Υπηρεσιών για την ασφαλή φρούρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του Αεροδρομίου.
 7. Επίσης, είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα, επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες.
 8. Την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, της επιχειρησιακής δράσης των πεζών και εποχούμενων αστυνομικών δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου του αερολιμένα, εξασφαλίζοντας την τηλεφωνική και ασύρματη επικοινωνία της Δ.Α.Α.Α. με την Άμεση Δράση και με οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, οσάκις αυτό απαιτείται, και αξιοποιώντας κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων του Αερολιμένα.
Άρθρο 28 "Υπηρεσίες Δ.Α.Α.Α"
1.  
  Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Αθηνών (Σπάτα)
 2. Τμήμα Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών
 3. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών
 4. Τμήμα Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών
2.  
  Στην ίδια Διεύθυνση και μέχρι την παύση λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών (Ελληνικού) λειτουργούν και οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σ αυτή:
 1. Αστυνομικό Τμήμα Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών
 2. Αστυνομικό Τμήμα Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών
Άρθρο 29 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Δ.Α.Α.Α."
1.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένος Αθηνών (Σπάτων) διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
 1. Στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. α΄ του παρόντος διατάγματος.
 2. Επιπλέον, ασκεί και τις αρμοδιότητες, που σύμφωνα με τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, έχουν ανατεθεί στην Αστυνομία.
 3. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφ. γ΄ του παρόντος διατάγματος.
2.  
  Το Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης του Τμήματος της προηγουμένης παραγράφου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Αερολιμένα, ασκεί το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας
3.  
  Το Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένος Αθηνών διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
 1. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος.
 2. Στο Γραφείο Ασφαλείας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος.
 3. Στο Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων και Συναλλάγματος, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος
4.  
  Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένος Αθηνών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος
 2. Στο Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος.
5.  
  Το Τμήμα Τροχαίας Αερολιμένος Αθηνών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 1. Στο Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης, το οποίο λαμβάνει όλα τα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. αναφορικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων.
 2. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, τη εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, την τήρηση του αρχείου την καταχώριση παραβάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων πολιτών διοικητικής φύσεως
6.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα Δυτικού και Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών έχουν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής
Άρθρο 30 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και έχει ως αποστολή:
 1. Την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες
 2. Την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως
 3. Τη συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης
 4. Την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
2.  
  Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Εσωτερικών Λειτουργιών
 2. Κέντρου Επιχειρήσεων
 3. Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού
 4. Τεχνικών Μέσων
 5. Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων
3.  
  Το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για να κατευθύνει και συντονίζει τη δράση:
 1. Των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων, για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας
 2. Όλων των πεζών και εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης σε διάφορες εκδηλώσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος ή επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων ή άλλων έκρυθμων καταστάσεων, πάντοτε υπό τον έλεγχο και την κατεύθυνση του έχοντος την ευθύνη λήψης των μέτρων.
 3. Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων και των άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών, για όλα τα έκτακτα επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή περιστατικά και τις περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται από τα οικεία σχέδια και τις ειδικότερες σχετικές διαταγές και οδηγίες.
5.  
  Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικού - Χρηματικού ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 3 του παρόντος.
6.  
  Το Τμήμα Τεχνικών Μέσων είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τα οχήματα, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, τα συστήματα συναγερμού, τους ασυρμάτους, τα κυκλώματα κλειστής τηλεόρασης και γενικά όλα τα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις της Δ.Α.Δ.Α.
7.  
  Το Τμήμα Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων (Τ.ΕΙΔ.Α.Ε.) έχει ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών συμβάντων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η αποστολή αυτή εκπληρώνεται κυρίως με την :.
 1. Ενέργεια αιφνιδιαστικών και επιλεκτικών, από πλευράς αστυνομικής αξιολόγησης, ελέγχων επί οχημάτων, προσώπων, πραγμάτων και χώρων
 2. Ενέργεια ενεδρών και περιπολιών πεζών και εποχούμενων
 3. Συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων.
 4. Επίσης, το Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. ενεργεί με ομάδες αστυνομικών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται αιφνιδιασμός, ταχύτητα, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα δράσης.
 5. Κατά την εκτέλεση της αποστολής του τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται και τα πειστήρια του εγκλήματος, καθώς και τα δελτία βεβαιώσεως παραβάσεων παραδίδονται στις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
 6. Κατ΄ εξαίρεση, δεν παραδίδονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες οι πράξεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών ποινών, για το χειρισμό των οποίων αρμόδιο είναι το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

ΤΜΗΜΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 31 "Αντιστοιχία Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι μεταξύ τους και προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών ισότιμες. Επίσης, ισότιμες είναι μεταξύ τους οι αυτοτελείς και μη Υποδιευθύνσεις των Διευθύνσεων.
2.  
  Τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Τροχαίας, Αλλοδαπών, Δίωξης Ναρκωτικών και Μεταγωγών - Δικαστηρίων, καθώς και τα Τμήματα που προβλέπονται από την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α., είναι ισότιμα μεταξύ τους.
3.  
  Οι Αστυνομικοί Σταθμοί, οι Σταθμοί Τροχαίας, οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας και οι Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων Συναλλάγματος είναι μεταξύ τους ισότιμοι
Άρθρο 32 "Βαθμοί - Τίτλοι διοικούντων"
1.  
  Ο προϊστάμενος της Γ.Α.Δ.Α. φέρει τον τίτλο του γενικού αστυνομικού διευθυντή και είναι Υποστράτηγος.
2.  
  Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. φέρουν τον τίτλο του διευθυντή και είναι Ταξίαρχοι.
3.  
  Οι προϊστάμενοι των αυτοτελών Υποδιευθύνσεων είναι Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και φέρουν τον τίτλο του διευθυντή, με εξαίρεση τους προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο του διοικητή
4.  
  Οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Τμημάτων και των ισοτίμων με αυτά αυτοτελών Υπηρεσιών είναι κατώτεροι αξιωματικοί ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και φέρουν τον τίτλο του διοικητή. Επίσης, τον τίτλο του διοικητή φέρουν οι προϊστάμενοι των Αστυνομικών Σταθμών και ισοτίμων με αυτούς Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι Υπαστυνόμοι Α΄ ή Υπαστυνόμοι Β΄ ή Ανθυπαστυνόμοι ή Αρχιφύλακες.
5.  
  Οι προϊστάμενοι των Υποδιευθύνσεων ή Τμημάτων που προβλέπονται από την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. είναι Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄, αντίστοιχα, και φέρουν, κατά περίπτωση, τον τίτλο του προϊσταμένου ή τμηματάρχη.
6.  
  Στη Γ.Α.Δ.Α. τοποθετείται αριθμός υποδιευθυντών, ως βοηθών του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αττικής, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Ταξιάρχου, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
7.  
  Στις Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α τοποθετείται ανάλογος αριθμός υποδιευθυντών, ως βοηθών των διευθυντών, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
8.  
  Στις αυτοτελείς Υποδιευθύνσεις των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. τοποθετείται αριθμός αξιωματικών, με βαθμό Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α΄, ως υποδιευθυντών ή ως υποδιοικητών, προκειμένου για τις Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
9.  
  Στα Αστυνομικά Τμήματα και τις ισότιμες με αυτά αυτοτελείς Υπηρεσίες τοποθετούνται κατώτεροι αξιωματικοί ή Αστυνόμοι Α΄, ως υποδιοικητές
Άρθρο 33 "Αρμοδιότητες γενικού αστυνομικού διευθυντή"
1.  
  Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής της Γ.Α.Δ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Διευθύνει συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του. β. Εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Αρχηγείου, παρέχει κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. δ. Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε. Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας τάξης και ασφάλειας και λαμβάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. στ. Αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρειά του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. ζ. Ενεργεί προσωπικά ή δια των υποδιευθυντών της Γ.Α.Δ.Α. τακτική επιθεώρηση των Διευθύνσεων της δικαιοδοσίας του κάθε τετράμηνο και ειδικότερα το μήνα Μαϊο για το α΄ τετράμηνο του έτους, το μήνα Σεπτέμβριο για το β΄ τετράμηνο και το μήνα Ιανουάριο για το γ΄ τετράμηνο του προηγουμένου έτους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας του, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή διαταχθεί σχετικά. η. Μεριμνά να μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες , την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνεται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για τις διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές. θ. Εκδίδει αστυνομικές διατάξεις που αφορούν όλη την περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή περιοχή περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του. ι. Δύναται να αναθέτει με διαταγή του στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής την προανάκριση και την εξιχνίαση εγκλημάτων ή συμβάντων, τα οποία λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν εξειδικευμένη ή παρατεταμένη ενέργεια προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραπομπή των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. ια. Διατάσσει τη συγκρότηση ομάδων ειδικών αστυνομικών ελέγχων, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων δικαιοδοσίας του, με αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπισή ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, παρέχοντας ειδικές για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής εντολές και οδηγίες. ιβ. Εγκρίνει τη διάθεση αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία Ασφαλείας των Αστυνομικών Τμημάτων για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας. ιγ. Καθορίζει τον αριθμό του προσωπικού των Γραφείων Ασφαλείας των Αστυνομικών Τμημάτων και εγκρίνει την εσωτερική μετακίνηση του προσωπικού αυτού από και προς τα Γραφεία αυτά, ύστερα από γνώμη του διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας. ιδ. Συνεργάζεται με τις δικαστικές, στρατιωτικές, δημόσιες και δημοτικές αρχές, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. ιε. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ΄ αυτόν από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 34
1.  
  Αρμοδιότητες υποδιευθυντών Γ.Α.Δ.Α. Οι υποδιευθυντές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Είναι άμεσοι βοηθοί του γενικού αστυνομικού διευθυντή και εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και ανάλογα με τις διαταγές και οδηγίες του. β. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί διατυπώνουν τη γνώμη τους στις εισηγήσεις των αρμοδίων Τμημάτων. γ. Ενεργούν τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις στις Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. σύμφωνα με τις διαταγές του γενικού αστυνομικού διευθυντή. δ. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτούς από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές των προϊσταμένων τους. ε. Ο νεότερος από τους υποδιευθυντές ευθύνεται, έναντι του γενικού αστυνομικού διευθυντή, για τη λειτουργία του επιτελείου της Γ.Α.Δ.Α.
Άρθρο 35 "Αρμοδιότητες διευθυντών Διευθύνσεων Αστυνομίας"
1.  
  Οι διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους
 2. Παρέχουν κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους για την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης και θέτουν επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους
 3. Παρακολουθούν την εφαρμογή από τις άνω Υπηρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους
 4. Αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές
 5. Παρακολουθούν την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς αστυνομίας τάξης και ασφάλειας και λαμβάνουν ή προτείνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους
 6. Αναλαμβάνουν προσωπικά, τη διεύθυνση αστυνομικών επιχειρήσεων όταν διαταχθούν σχετικά ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρεια του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 7. Ενεργούν προσωπικά ή δια των Υποδιευθυντών τακτική επιθεώρηση των Υπηρεσιών μέχρι επιπέδου Τμήματος δικαιοδοσίας τους κάθε τρίμηνο και ειδικότερα το μήνα Απρίλιο για το α΄ τρίμηνο του έτους, το μήνα Ιούλιο για το β΄ τρίμηνο, το μήνα Οκτώβριο για το γ΄ τρίμηνο και το μήνα Ιανουάριο για το δ΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και έκτακτα οποιαδήποτε Υπηρεσία της δικαιοδοσίας τους, όταν κρίνουν τούτο σκόπιμο ή διαταχθούν σχετικά.
 8. Από τις ως άνω σχετικές επιθεωρήσεις η μία (1) τουλάχιστον κατ΄ έτος και για κάθε Υπηρεσία ενεργείται προσωπικά από τον οικείο Διευθυντή.
 9. Μεριμνούν να μορφώνουν ασφαλή γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια, τα προσόντα ή τις αδυναμίες, την ικανότητα ως προς την άσκηση της διοίκησης, την ενημέρωση στα υπηρεσιακά θέματα και τη γενικότερη συμπεριφορά όλων των αξιωματικών των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους και ιδιαίτερα των διοικούντων, ώστε να είναι σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να αποφαίνονται για την επάρκεια και καταλληλότητά τους για διάφορες υπηρεσίες, εργασίες και αποστολές
 10. Συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των Υποδιευθυντών της Υπηρεσίας τους και γνωματεύουν σ΄ εκείνες που συντάσσουν οι τελευταίοι
 11. Εκδίδουν αστυνομικές διατάξεις που αφορούν ολόκληρη την περιοχή δικαιοδοσίας τους ή τμήμα αυτής
 12. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτούς από τον οργανισμό και κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους διευθυντές των λοιπών Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή τους
Άρθρο 36 "Αρμοδιότητες υποδιευθυντών Διευθύνσεων Γ.Α.Δ.Α."
1.  
  Οι υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Γ.Α.Δ.Α. έχουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος διατάγματος, ανάλογα με την ειδικότερη αποστολή της Διεύθυνσης, στην οποία υπάγονται.
2.  
  Οι υποδιευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας συντάσσουν τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων του τομέα τους, αφού προηγουμένως ζητήσουν έντυπα πληροφοριών από το διευθυντή της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας για τα θέματα της ειδικής αποστολής της. Επίσης, οι ίδιοι γνωματεύουν επί των εκθέσεων που συντάσσουν οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος.
Άρθρο 37 "Αρμοδιότητες διευθυντών Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας"
1.  
  Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση της Υπηρεσίας με τη βοήθεια των υποδιευθυντών και των προϊσταμένων των Τμημάτων. β. Μεριμνούν ώστε η δράση των Τμημάτων να έχει κοινή κατεύθυνση. γ. Καθιερώνουν κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογείται η απόδοση των Τμημάτων της Υπηρεσίας τους, μεριμνούν για τη μέτρηση της απόδοσής τους, σε καθημερινή και μεγαλύτερων χρονικών περιόδων βάση, μελετούν και αξιολογούν τις σχετικές πληροφορίες και τέλος προβαίνουν στη διόρθωση των παρεκκλίσεων. δ. Τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτουν με διαταγή τους καθήκοντα στους Υποδιευθυντές αυτών. ε. Φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας. στ. Ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, στο σύνολό του ή κατά Τμήμα, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της Υπηρεσίας, βεβαιώνονται για το ηθικό των αστυνομικών, ελέγχουν την εμφάνιση και το κανονικό της στολής καθώς και την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή του. ζ. Ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια η κανονιστική διαταγή που αφορά τον οπλισμό των αστυνομικών. η. Συγκεντρώνουν, μελετούν, αξιολογούν και εκμεταλλεύονται πληροφορίες σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταμένων τους, έναντι των οποίων ευθύνονται για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους από πλευράς ασφάλειας. θ. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία που επιλαμβάνεται. ι. Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις ειδικά σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή πληροφοριών, κατηγορίες και υποκατηγορίες των διαφόρων εγκληματιών, καθώς και για τους τρόπους και μεθόδους ενέργειας αυτών. ια. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας επίσημων προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και τις οδηγίες που δίδονται σε κάθε περίπτωση. ιβ. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους και προλαμβάνουν ή καταστέλλουν ενέργειές τους, που στρέφονται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος. ιγ. Μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, σημειώνουν σ΄ αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Τμήματα, ακολούθως παραδίδουν αυτά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για την περαιτέρω διαχείρισή τους και ελέγχουν για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. ιδ. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία. ιε. Επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της Υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής του. ιστ. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. ιζ. Αναφέρουν καθημερινά στον άμεσο προϊστάμενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους. ιη. Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. ιθ. Ενημερώνουν τον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα, για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν. κ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 38 "Αρμοδιότητες διοικητών, υποδιοικητών και λοιπών οργάνων Αστυνομικών Τμημάτων"
1.  
  Οι διοικητές, υποδιοικητές και τα λοιπά όργανα των Αστυνομικών Τμημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 1 εδάφ. γ΄ έως και ιβ΄, 6, 7 και 8 του παρόντος διατάγματος έχουν στα πλαίσια της αποστολής των Υπηρεσιών αυτών τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 6 έως και 9, 11 έως και 14 του Π.Δ.97/1995 (Α΄ 60), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.216/1995 (Α΄ 115). Ειδικά τις εκθέσεις ικανότητας των προϊσταμένων των Γραφείων Ασφαλείας συντάσσουν οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων και γνωματεύουν επ αυτών οι διευθυντές των οικείων Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας.
2.  
  Οι διοικητές, υποδιοικητές και τα λοιπά όργανα των Αστυνομικών Τμημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 εδάφ. ιγ΄ έως και ιθ΄ του παρόντος διατάγματος έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζεται στα άρθρα 4 έως 11 του Π.Δ. 260/1995 (Α΄ 144).
3.  
  Τα όργανα των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ΄ αυτά από τον οργανισμό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 39 "Αρμοδιότητες διοικητών Τμημάτων Αλλοδαπών"
1.  
  Οι διοικητές των Τμημάτων αλλοδαπών έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 27 του Π.Δ.141/1991 (Α΄ 58).
Άρθρο 40 "Αρμοδιότητες διοικητών Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών"
1.  
  Οι διοικητές των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα καθήκοντα διοικητή Αστυνομικού Τμήματος
2.  
  Ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας τους:
 1. Μελετούν και ερευνούν το έγκλημα και τα αίτια της εγκληματικότητας στην περιφέρειά τους και λαμβάνουν ή προτείνουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος
 2. Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, ειδικά όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή πληροφοριών και τους τρόπους και μεθόδους δράσης των εγκληματιών
 3. Χρησιμοποιούν ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και φροντίζουν:
 4. (1) Για τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης παραγωγής, κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών.
 5. (2) Για την επιτήρηση των καταδικασθέντων για εγκλήματα περί τα ναρκωτικά και γενικά των ατόμων που είναι ύποπτα διάπραξης εγκλημάτων της κατηγορίας αυτής και για την εξακρίβωση των κινήσεων, των σχέσεων και των συνθηκών διαβίωσής τους, ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη τέλεσης των εγκλημάτων αυτών.
 6. (3) Για την επιτήρηση των δημοσίων κέντρων και γενικά των χώρων στους οποίους παρατηρείται συχνότητα διάπραξης εγκλημάτων σχετικών με τα ναρκωτικά.
 7. Συγκεντρώνουν, αξιολογούν και αξιοποιούν πληροφορίες σε θέματα διακίνησης των ναρκωτικών
 8. Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών αδικημάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση των ναρκωτικών μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊσταμένη τους Υπηρεσία
 9. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 41 "Αρμοδιότητες διοικητών Αστυνομικών Σταθμών, Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας και Σταθμών Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος"
1.  
  Οι διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών και των Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄ 58).
2.  
  Οι διοικητές των Σταθμών Ελέγχου Διαβατηρίων - Συναλλάγματος, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας τους, έχουν τα καθήκοντα διοικητή Αστυνομικού Σταθμού και επιπλέον:
 1. Μεριμνούν για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους, με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις, επί όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Σταθμού
 2. Χρησιμοποιούν ορθολογικά το προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του Σταθμού
 3. Εκτελούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 42
1.  
  Αρμοδιότητες διευθυντών Υποδιευθύνσεων Μεταγωγών - Δικαστηρίων και διοικητών Τμημάτων Μεταγωγών - Δικαστηρίων Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Μεταγωγών - Δικαστηρίων και οι διοικητές των Τμημάτων Μεταγωγών - Δικαστηρίων έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 23 και 24 του Π.Δ.141/1991 (Α΄ 58).
Άρθρο 43 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ.334/1995 (Α΄ 179), Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών που λειτουργεί στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς καταργείται.
2.  
  Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, πλην της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των υφισταμένων Υπηρεσιών της, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καταργούνται
Άρθρο 44 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 εδάφ. α΄, β΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154). και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Την υπ΄ αριθμ. 1039386/441/Α-0006 από 21-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2000 ύψους 480.000.000 δρχ. περίπου και για το έτος 2001 και καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 1.000.000.000 δρχ. περίπου, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν κατά μεν το τρέχον οικον. έτος από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ.Φ. 43 - 110, ΚΑΕ 0721, 0800, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600 και 1700), κατά δε τα επόμενα οικον. έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ΄ αριθμ. 484/2000 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Σύσταση Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 97/1995. 1995/216 1995
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1995/260 1995
Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς και Δυτ. Αττικής. 1995/334 1995
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις. 1995/97 1995
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού» 1996/22 1996
Ίδρυση Δ Παθολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 1997/342 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού και Σταθμού Τροχαίας Περάματος - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1). 2002/112 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) και Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α~-127). 2002/285 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄ 1) και Π.Δ. 208/2001 (Α΄164). 2002/309 2002
Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) και του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.146/2000 (Α΄- 127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας. 2004/100 2004
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις (Α΄- 1). 2004/2 2004
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου 2005/153 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού. 2005/155 2005
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 2005/30 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις. 2006/137 2006
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50). 2006/252 2006
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Μετονομασία Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού - ΄Ιδρυση Β΄ Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών – Ολυμπιακού Χωριού και άλλες δια­τάξεις. 2008/47 2008
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 1/2001 (Α΄- 1) και π.δ.48/2006 (Α΄- 50). 2009/13 2009
Τροποποίηση π.δ. 500/1989 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς-χειριστές και τους εκπαιδευτές τους» (ΦΕΚ Α΄- 214), και άλλες διατάξεις. 2009/14 2009
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/132 2012
Μεταφορά έδρας Διευθύνσεων Αστυνομίας,κατά τροποποίηση διατάξεων π.δ. 1/2001 (Α΄ 1). 2012/91 2012
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως. 2014/110 2014
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Κατάργηση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως. 2014/26 2014