ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/100

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές και καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του ως και της περιφέρειας, αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Ντάκα του Μπαγκλαντές. Η περιφέρεια αρμοδιότητας της Άμισθης Προξενικής Αρχής θα εκτείνεται στις εξής περιοχές: Ρarichagar, Τhakurgaοn, Νilphamari, Lalmοnirhat, Κurigram, Rangpur, Dinajpur, Gaibandha, Jaypurhat, Sherpur, Sunamganj, Jamalpur, Νetrakοna, Νaοgaοn, Βοgra, Μymenshingh, Sylhet^ Νawabganj, Νatοre, Rajshahi, Sirajganj, Κishοrganj, Μοulaνibazar, Ηοbiganj, Τangali, Ρabna, Gazipur, Νοrsjingdi, Βrahman Βaria, Dhaka, Μanikganj, Κustia, Μeherpur, Rajbari και Νarayanganj.
Άρθρο 2
1.  
    Η περιφέρεια αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην πόλη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές ορίζεται ως εξής: Ghuadanga, Jhenaidah, Μagura, Faridpur, Μunshiganj, Cοmilla, Cahndpur, Jessοre, Νarail, Gupalgοnj, Μadaripur, Shariatpur, Feni, Νοakhali, Lakshmipur, Βhοla, Βarisal, Jhalakathi, Ρirοjpur, Βagerhat, Κhula, Shatkhira, Βarguna, Ρatuakhali, Chittagοng, Rangamati, Cοx’s Βazar, Κhagrachari και Βanderban. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α’του Ν. 2469/1997 (Α’ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 571).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας μας στο Νέο Δελχί, όπως διατυπώθηκε στα υπ’αριθ. 5300/285/ΑΣ 108/12.2.98 και 5300/1129/ΑΣ 317/24.4.2000 έγγραφά της.
  • Την υπ’αριθ. 83/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταβολή του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές σε Επίτιμο Γενικό Προξενείο. 2002/282 2002