ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού συντήρησης"
1.  
  Οι χειριστές της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να είναι Μόνιμοι Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών Υπηρεσιών
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου σε ισχύ επαγγελματία χειριστή
 3. Να έχουν άρτια σωματική υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.
 4. Να έχουν αξιολογηθεί με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον λίαν καλώς στις εκθέσεις ικανότητας των τελευταίων δύο (2) ετών
 5. Να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή
 6. Να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων κατά την τελευταία κρίση
 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διερεύνηση αεροπορικού επεισοδίου και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων.
 8. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).
2.  
  Οι τεχνικοί της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών ή Ειδικών υπηρεσιών και να έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων γ, δ, ε, στ, και ζ, της προηγούμενης παραγράφου και επιπλέον να κατέχουν πτυχίο προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού, που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατάλληλο, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα πτητικά μέσα που θα διαθέτει η Υπηρεσία και θα συντηρεί
3.  
  Σε περίπτωση που μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι δεν κατέχουν τα προσόντα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τότε προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων από υποψηφίους προς εκπαίδευση, για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή ή τεχνικού. Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα των περιπτώσεων δ έως ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και επιπλέον να είναι μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με (5) έτη τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας, να είναι γνώστες της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου LΟWΕR και να έχουν μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας τουλάχιστον έντεκα (11) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα.
Άρθρο 2 "Προκήρυξη διαγωνισμού"
1.  
  Για την πλήρωση θέσεων του ιπτάμενου προσωπικού ή υποψηφίων προς εκπαίδευση, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος εκδίδει προκήρυξη στην οποία ορίζονται:
 1. Ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, κατά κατηγορία
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος καθώς και ο τρόπος υποβολής αυτών
 4. Η διαδικασία ο χρόνος και ο τρόπος των εξετάσεων
 5. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
2.  
  Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Προσωπικού
Άρθρο 3 "Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων"
1.  
  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων ιπταμένου προσωπικού της παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος ή για την πλήρωση θέσεων της παρ.3, του άρθρου 1, πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους κατά το χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. βΕπικυρωμένο αντίγραφο των απαιτούμενων, κατά περίπτωση πτυχίων, πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών.
2.  
  Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, που δέχεται τα δικαιολογητικά, ελέγχει αυτά για την πληρότητα τους και τα υποβάλλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 4 "Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής"
1.  
  Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων, συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος πενταμελής Επιτροπή από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελούμενη από έναν Αρχιπύραρχο ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού, το Διοικητή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων, έναν (1) χειριστή εναέριου μέσου ή ένα (1) τεχνικό εναέριου μέσου και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό με ειδικότητα κατά προτίμηση ψυχολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο, ως μέλη
2.  
  Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής εκτελεί κατώτερος Αξιωματικός, ο οποίος υπηρετεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 5 "Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής"
1.  
  Η ανωτέρω Επιτροπή, στην οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κατά περίπτωση προχωρεί στη σύνταξη καταστάσεων στην οποία φαίνονται αλφαβητικά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Στη συνέχεια εξετάζει τα ψυχικά και διανοητικά προσόντα αυτών που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας αυτούς σε ειδική δοκιμασία μέσω προσωπικής συνέντευξης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συναισθηματική τους σταθερότητα, η αυτοκυριαρχία και η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και αποφαίνεται ομόφωνα περί καταλληλότητας ή ακαταλληλότητας των υποψηφίων. Οι κρινόμενοι ως ακατάλληλοι από την ανωτέρω εξέταση αποκλείονται τηςπεραιτέρω διαδικασίας.
2.  
  Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας η επιτροπή
 1. Για την περίπτωση υποψηφίων της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος (1).
 2. Συντάσσει πίνακα ικανών προς επιλογή υποψηφίων κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το είδος του πτυχίου τους, την προηγούμενη εμπειρία τους και γενικότερα την συνεκτίμηση των λοιπών σχετικών προσόντων τους.
 3. Σε περίπτωση ομοίων πτυχίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική κατά περίπτωση εμπειρία. (2).
 4. Συντάσσει πίνακα αποκλειστέων κατά αλφαβητική σειρά και κατά περίπτωση (χειριστές - τεχνικοί).
 5. Για τη περίπτωση υποψηφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος αποστέλλει κατάσταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να διενεργήσει εξετάσεις των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα, προφορικά και γραπτά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Π.Δ. 174/83 [Α΄ 68].
 6. Να κατέχουν άδεια μαθητευόμενου χειριστή ελικοπτέρων ή αεροπλάνων , αντίστοιχα, να έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο κύκλο σπουδών (ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΑΦΟΥΣ - GRΟUΝD SCΗΟΟL) και να έχουν ως μαθητευόμενοι τουλάχιστον δέκα ώρες πτήσης.
 7. Μεταξύ των υποψηφίων των ανωτέρω περιπτώσεων προηγούνται οι έχοντες τις περισσότερες ώρες πτήσης και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας προηγούνται οι έχοντες πετύχει μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας. ii Για την περίπτωση των τεχνικών:.
 8. Οι έχοντες πτυχίο τεχνολόγου μηχανολόγου (ΤΕΙ) ή τεχνολόγου ηλεκτρολόγου (ΤΕΙ)
 9. i.
 10. Για την περίπτωση των χειριστών:.
 11. Οι έχοντες πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών.
 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων των ανωτέρω περιπτώσεων, προηγούνται οι έχοντες πετύχει μεγαλύτερο βαθμό στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας.
3.  
  Οι λοιποί υποψήφιοι που δεν εντάσσονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 έπονται στη σειρά αξιολόγησης και κριτήριο ορίζεται η σειρά επιτυχίας από την εξέταση τους στην Αγγλικής γλώσσας. Για τους υποψήφιους αυτούς η Επιτροπή συντάσσει πίνακα αποκλειστέων κατά αλφαβητική σειρά και κατά περίπτωση (χειριστές - τεχνικοί). Στη συνέχεια με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού ο καθορισμένος αριθμός υποψηφίων κατά σειρά αξιολόγησης του πίνακα ικανών, παραπέμπεται για ιατρική εξέταση στο Κ.Α.Ι. Σε περίπτωση που κάποιος κατά την εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος καλείται ο αμέσως επόμενος επιτυχών.
Άρθρο 6 "Κύρωση Πινάκων"
1.  
  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος όταν παραλάβει τους πίνακες προβαίνει στις εξής ενέργειες: α. Κυρώνει τους πίνακες ικανών προς επιλογή και αποκλειστέων. β. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. γ. Τοποθετεί στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος του εγγεγραμμένους στον πίνακα ικανών, κατά σειρά αξιολόγησής τους, για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων , ή στέλνει για εκπαίδευση ανάλογα κατά περίπτωση και μετά το πέρας της εκπαίδευσης τοποθετεί αυτούς στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 7 "Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν και το λοιπό πυροσβεστικό προσωπικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ή άλλων ειδικότερων διατάξεων
2.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 4, η σύνθεσή της ορίζεται κατά περίπτωση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 8 "Υπηρεσιακή κατάσταση"
1.  
  Οι χειριστές της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι πυροσβεστικό προσωπικό που ανήκει στον κλάδο Γενικών Υπηρεσιών. Αυτοί εξαιρούνται του κανονισμού μεταθέσεων και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, εφαρμόζονται και σε αυτούς οι εκάστοτε ισχύουσες και για το λοιπό προσωπικό του ιδίου κλάδου διατάξεις.
2.  
  Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών , που επιτυγχάνει σε διαγωνισμό για κάλυψη θέσεων τεχνικών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων θεωρείται μετατασσόμενο στον κλάδο Ειδικών Υπηρεσιών. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικό και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος σε κάθε άλλη περίπτωση.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α Του άρθρου 25 παραγρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41). β. Του άρθρου 11 παρ.1 περίπτωση β και γ και παρ. 7 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. γ. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις ( Α΄ 49). δ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154). ε. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). στ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 141/ 2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-05-15 Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/96
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία