Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), αποτελούν μία (1) Διεύθνση που συγκροτείται ως εξής: 1) Τμήμα Παροχών, Διοικητικού, Μητρώου 2) Τμήμα Οικονομικού και Ταμείου
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Διευθύνσεως Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων, ως εξής:"
1.  
  Τμήμα Παροχών Διοικητικού Μητρώου
 1. Μέριμνα για την παροχή νοσοκομειακής, ιατρικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων άμεσων και έμμεσων μελών του Ταμείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κλάδου Παροχών Ασθενείας
 2. Μέριμνα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και παραπεμπτηρίων στα νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, συμβεβλημένους ιατρούς κάθε ειδικότητας, θεώρηση των ιατρικών συνταγών
 3. Έλεγχος των λογαριασμών, δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία από τους ασφαλισμένους ή τα νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, φαρμακεία, συμβεβλημένους ιατρούς, οπτικούς κ.λπ. μετά από νοσοκομειακή, υγειονομική, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη και εκκαθάριση των λογαριασμών αυτών.
 4. Παροχή των πάσης φύσεως επιδομάτων προς τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του Ταμείου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και παραστατικών τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση
 5. Χειρισμός θεμάτων που αφορούν εφαρμογή διατάξεων της Ε.Ε. και διμερών συμβάσεων με ξένα κράτη.
 6. Κατάρτιση συμβάσεων με νοσηλευτικά ιδρύματα, εργαστήρια, γιατρούς
 7. Έκδοση βεβαιώσεων για Εφορία
 8. Επιμέλεια για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού του Ταμείου
 9. Μέριμνα για την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, διακίνηση και διεκπεραίωσή της στα επιμέρους τμήματα, τήρηση πρωτοκόλλου, ταξινόμηση, ενημέρωση, συντήρηση και φύλαξη του γενικού αρχείου, δακτυλογράφηση και κοινοποίηση των πάσης φύσεως εγγράφων
 10. Επιμέλεια για τη βεβαίωση από τον προϊστάμενο της ακρίβειας αντιγράφων εξ εγγράφων αρχείου
 11. Συστηματική τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου
 12. Επιμέλεια για την απογραφή των κινητών πραγμάτων που ανήκουν στο Ταμείο, καθαρισμό, συντήρηση και φύλαξη των επίπλων και γραφείων του, συντήρηση της ακινήτου περιουσίας του, ασφάλιση της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Ταμείου και τήρηση σχετικού Μητρώου
 13. Μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά την είσοδο, εγγραφή, έξοδο και διαγραφή των αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τήρηση του μητρώου των ατομικών φακέλλων και καρτελών των αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένων μελών, μέριμνα για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το μητρώο
 14. Παραλαβή και έλεγχος των βιβλιαρίων ενσήμων και εισφορών, των ετησίων δηλώσεων, με επεξεργασία των στοιχείων οικογενειακής κατάστασης και ενημέρωση του τμήματος παροχών
 15. Χορήγηση, θεώρηση ή ανανέωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των ασφαλισμένων
 16. Χορήγηση εφ’ άπαξ παροχής στους εξερχόμενους της ενεργού ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος αμέσως ασφ/νους και στους δικαιούμενους εφ’ άπαξ παροχής διαδόχους των, υπό τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών καταστατικών και λοιπών συναφών διατάξεων, έλεγχος, επεξεργασία, εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων και υποβολή των προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο
 17. Επιμέλεια και αποστολή στα αρμόδια Δικαστήρια των σχετικών εγγράφων.
 18. Τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων και δικαστικών αποφάσεων.
2.  
  Τμήμα Οικονομικού και Ταμείου
 1. Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Ταμείου
 2. Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, των εσόδων και δαπανών του Ταμείου και εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων του προσωπικού
 3. Σύνταξη των μηνιαίων λογιστικών καταστάσεων κινήσεως των λογαριασμών, ισοζυγίων, γενικού καθολικού και αναλυτικού καθολικού, κατάρτιση και σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού, απογραφή, παρακολούθηση των λογιστικών συναλλαγών με τις Τράπεζες και παρακολούθηση των έναντι του Ταμείου οικονομικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων
 4. Μέριμνα επί των πάσης φύσεως προμηθειών του Ταμείου, σύνταξη των προκηρύξεων των διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβή των υλικών αποθήκευση και διάθεση των στις υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης
 5. Διακίνηση των ενσήμων του Τ.Π.Δ.Π. και Τ.Ν. και ΚΕΑΔ, μέριμνα για την διαχείριση των ενσήμων και την διάθεση των και έλεγχος των ενσήμων.
 6. Διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας ήτοι είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, των αντιστοίχων εργοδοτικών εισφορών, των εισφορών για αναγνώριση τέκνων, συζύγων κ.λπ. για αναγνώριση ετών.
 7. Πληρωμές, με βάση τα οικεία εντάλματα στους ασφαλισμένους, στους γιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές, προμηθευτές, κ.λπ.
 8. Καταβολή των αποδοχών στους υπηρετούντες υπαλλήλους του Ταμείου
 9. Έκδοση και έλεγχος όλων των ενταλμάτων πληρωμής προς προληπτικό έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πάρεδρο), ή κατασταλτικό έλεγχο, έκδοση των γραμματίων είσπραξης
 10. Συστηματική αρχειοθέτηση όλων των γραμματίων και ενταλμάτων του Ταμείου
 11. Επιμέλεια της παρακρατήσεως και αποδόσεως των παρακρατηθέντων φόρων, εισφορών, χαρτοσήμων και τελών υπέρ τρίτων
 12. Βεβαίωση και είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών
Άρθρο 3 "Διάρθρωση θέσεων Οι θέσεις τσυ προσωπικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), διαρθρώνονται ως εξής:"
1.  
  Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ - Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, θέσεις δύο (2), από τις οποίες μία (1) στο βαθμό του Διευθυντή και μία (1) στους βαθμούς Δ΄-Α΄. Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις πέντε (5), στους βαθμούς Δ΄-Α΄. Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών: θέση μία (1) στους βαθμούς Ε΄-Β΄.
2.  
  Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 ( ΦΕΚ 39Α) όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Στη Διεύθυνση του Ταμείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος επιμελείται όλων των υποθέσεων του Ταμείου, έχει τη συνολική ευθύνη της καλής και εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Ταμείου, παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εισηγείται σ’ αυτό επί θεμάτων ημερησίας διατάξεως επί της πορείας των υποθέσεων του Ταμείου και υπογράφει κάθε έγγραφο της Διεύθυνσης. Μετά του Προέδρου του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του μετά του νομίμου αναπληρωτή του καθώς και μετά του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια είσπραξης. Τις τραπεζικές επιταγές υπογράφει ο Διευθυντής μετά του Προέδρου του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας του μετά του νομίμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ταμείου αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στα τμήματα της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, και σε περίπωση ελλείψεως αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού και Ταμείου ευθύνεται ατομικά, για την υπογραφή των γραμματίων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών συνυπογράφων αυτά μετά του Διευθυντού και του Προέδρου του Δ.Σ. ή νομίμου αναπληρωτή του, για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, των μισθοδοτικών καταστάσεων τσυ προσωπικού και όλων των άλλων παραστατικών στοιχείων. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. και τον Διευθυντή και κυρίως επί οικονομικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Κατάταξη προσωπικού"
1.  
  Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Τ.Π.Δ.Π. που υπηρετούν με την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού, κατατάσσονται σε αντίστοιχη κατηγορία και κλάδους, ως εξής: Στις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δ/κού-Οικ/κού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Δ/κού-Λογιστικού και Δ/κού-Οικ/κού. Στις θέσεις του κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογιστικού, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογιστικού. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του ν. 2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του άρθρου 9 του Ν. 2042/92 (ΦΕΚ 75/Α/14.5.92). γ) του ν. 2683/99, άρθρο 169, παρ.2 (ΦΕΚ 19Α/9.2.99). δ) του άρθ. 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α). ε) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπ. Υ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201 Α). στ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την αριθμ. 80027/8.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610/Β/9.5.2000).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ.Τζανή και Κ. Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630/Β/2000).
 • Την από 16/12/1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και τις υπ’ αριθμ. 122/14.10.1999 και 136/10.12.2000 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Πειραιώς.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔΠ), η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2001 ανέρχεται στο ποσό των 270. 000 δρχ., για δε την επόμενη πενταετία στο ποσό των 1.800.000 δρχ. και η οποία θα καλυφθεί από ανάλογη πίστωση που θα εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του ΤΠΔΠ.
 • Την αριθ. 489/2000 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά. από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-05-16 Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/97
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία