ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/108

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Μπολώνια της Ιταλίας και μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητας του Προξενείου της Ελλάδας στη Βενετία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην πόλη Μπολώνια της Ιταλίας. Η περιφέρεια αρμοδιότητας της άμισθης προξενικής αρχής θα εκτείνεται στις περιοχές Μπολώνια, Φερράρα, Ραβέννα, Φόρλι. Οι προαναφερόμενες περιοχές αφαιρούνται από την περιφέρεια αρμοδιότητας του Προξενείου της Ελλάδος στη Βενετία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 και 8 του Ν.2594/98 ‘Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 155 8/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.α’ του Ν.2469/1997 (Α’38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό 10393 86/441/Α 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’571).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας μας στη Ρώμη, όπως διατυπώθηκε στα έγγραφα της υπ’αριθ. Φ.2093/2/ΑΣ 45/10.1.2001, Φ.2092/19/ΑΣ 1111/28.7.2000 και Φ.2092/ 10/ΑΣ 515/29.3.2000.
  • Την υπ’αριθ. 183/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία