ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 2/1998 (Α΄ 13).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 565/1984 (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 38/1989 (Α΄ 17), 119/1993 (Α΄ 51), 58/1994 (Α΄ 45) και τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του π.δ. 2/1998 (Α΄ 13), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Η Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. είναι αρμόδια και για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής του ειδικού έργου «Εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εργασιών στο Μέγαρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων επί των οδών Πατησίων - Σολωμού - Κάνιγγος .
Άρθρο 2
1.  
    Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν την εκτέλεση του ανωτέρω έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος, μεταφέρονται και ασκούνται από την ΕΥΔΕΚ, μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτος αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.679/77 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α΄ 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/ 1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγραφος 2α του Ν.2469/1997 (Α΄38).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Την αριθμ.536/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/565 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/38 1989
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). 1998/2 1998