Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1 "Αποστολή του Υπουργείου"
1.  
  Στην αποστολή του Υπουργείου Αιγαίου ανήκει ιδίως η χάραξη, η εκπόνηση και εξειδίκευση ολοκληρωμένων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στην περιφέρειά του
2.  
  Στο πλαίσιο της ως άνω αποστολής του, το Υπουργείο Αιγαίου ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ΠΔ 1/1986, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 294/1986 και 326/2000.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Γραφείο Υπουργού
2.  
  Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
 2. Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 3. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
 4. Υπηρεσία Στατιστικής
3.  
  Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Αιγαίου
4.  
  Γενική Διεύθυνση
 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 2. Διεύθυνση Πολιτισμού
 3. Διεύθυνση Μεταφορών
 4. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
 5. Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Εργων
 6. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 5.Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ), που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 6.Αυτοτελή Τμήματα:.
Άρθρο 3 "Γραφείο Υπουργού και Γραφείο Γενικού Γραμματέα"
1.  
  Το Γραφείο του Υπουργού και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται για την αλληλογραφία τους γενικά και οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό
2.  
  Το Γραφείο Υπουργού και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Κλιμάκιο του Γραφείου του Υπουργού και του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα μπορεί να εδρεύει στην Αθήνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 4 "Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης"
1.  
  Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστάται μία (1) Γενική Διεύθυνση που συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:
 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 2. Διεύθυνση Πολιτισμού
 3. Διεύθυνση Μεταφορών
 4. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
 5. Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων
 6. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση προγραμματίζει και συντονίζει τη δράση των επί μέρους οργανικών μονάδων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους
Άρθρο 5 "Ι. Διεύθυνση Περιβάλλοντος"
1.  
  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄ Παραδοσιακών Οικισμών
 2. Τμήμα Β΄ Διατηρητέων κτιρίων-Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους
 3. Περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
2.  
  Η Διεύθυνση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Την ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος στο χώρο του Αιγαίου καθώς και τη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, για την κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και την προβολή του φυσικού κάλλους
 2. Την μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβανομένου του χαρακτηρισμού τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτούς
 3. Την αναστολή σε οικισμούς ή περιοχές αυτών κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων, ως και κάθε εργασίας υποδομής του οικισμού, όταν πρόκειται να συνταχθεί οριστική πολεοδομική μελέτη ή και κανονισμός δόμησης
 4. Τον χαρακτηρισμό κτιρίων και λοιπών οικιστικών στοιχείων ως διατηρητέων καθώς και τη θέσπιση όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών
Άρθρο 6 "Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς"
1.  
  Στις πρωτεύουσες των νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συνιστώνται Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
2.  
  Τα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και έχουν τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς στους οποίους λειτουργούν, με εξαίρεση τα νησιά της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία λειτουργούν αντίστοιχα γραφεία.
3.  
  Στα νησιά Κάρπαθος, Κως, Κάλυμνος, Νάξος, Θήρα, Μήλος, Λήμνος και Ικαρία συνιστώνται Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, τα οποία υπάγονται στα αντίστοιχα τμήματα του Νομού
4.  
  Τα Γραφεία έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής:
 1. Γραφείο Καρπάθου, τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος
 2. Γραφείο Καλύμνου, τα νησιά Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αρκοί, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Ψέριμος και Τέλενδος
 3. Γραφείο Κω, τα νησιά Κως και Νίσυρος
 4. Γραφείο Νάξου, τα νησιά Νάξος, Ηρακλειά, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Αμοργός, Πάρος και Αντίπαρος
 5. Γραφείο Θήρας, τα νησιά Θήρα, Θηρασιά, Ανάφη, ΄Ιος, Σίκινος και Φολέγανδρος
 6. Γραφείο Μήλου, τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος και Σέριφος
 7. Γραφείο Ικαρίας, τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι
 8. Το Γραφείο Λήμνου, τα νησιά Λήμνος και Αγ.
 9. Ευστράτιος.
5.  
  Τα Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη προς την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου και ειδικότερα:
 2. i) για την ανέγερση, μερική ή ολική κατεδάφιση, επισκευή, προσθήκη και κάθε είδους οικοδομική εργασία για κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς, κηρυγμένους ή μη, οικισμούς ή για παραδοσιακά κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, έστω και εάν δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας. ii) για όλες τις ανωτέρω εργασίες σε κτίριο που, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου, μπορεί να χαρακτηρισθεί διατηρητέο ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με κτίριο που έχει κηρυχθεί διατηρητέο. iii) για κτίρια που έχουν όψη σε αρχαιολογικούς χώρους σε μνημεία ή ανεγείρονται σε οικόπεδα που έχουν άμεση σχέση με διατηρητέο κτίσμα ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών. iν) για κτίρια που έχουν όψη σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή βρίσκονται μέσα σε αυτές. ν) επί ενστάσεων κατά της κρίσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, για τις οποίες αποφαίνεται η ΕΠΑΕ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ή το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (ΑΠΑΣ) σε δεύτερο βαθμό ή για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται προς την ΕΠΑΕ από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.
 3. εισηγούνται στο ΣΧΟΠ – Υπουργείου Αιγαίου για θέματα της αρμοδιότητάς τους στην περιοχή ευθύνης τους
 4. ελέγχουν και εποπτεύουν κατά τις φάσεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση, κλπ.) την τήρηση των όρων της εκδοθείσας οικοδομικής αδείας για την πιστή εφαρμογή της μορφολογίας του κτιρίου σε οικισμούς, κηρυγμένους ή μη, παραδοσιακούς ή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους εντός της Περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και παραπέμπουν με αιτιολογημένη εισήγησή τους, τις διαπιστωμένες παραβάσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας.
 5. διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη προς την ΕΠΑΕ και προς τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε νομού για κάθε έργο υποδομής από δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς και για κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων, κλπ. στους αναγνωρισμένους με σχετικά ΠΔ ως παραδοσιακούς οικισμούς ή σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, κατά τρόπον ώστε αυτό να εκτελείται χωρίς να αλλοιώνεται η υπάρχουσα αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου.
6.  
  Τα Τμήματα και τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς είναι επίσης αρμόδια:
 1. για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στις εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών και οικιστικών συνόλων περιοχές
 2. για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στις εκτός σχεδίου πόλεως χαρακτηρισμένες περιοχές ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, καθώς και στις ακτές
 3. για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στα διατηρητέα κτίρια
7.  
  Επί των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς μπορούν να παραπέμπουν προς κρίση, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής προσφυγής των ενδιαφερομένων, για έλεγχο νομιμότητας υποθέσεις εξειδικευμένου χαρακτήρα ή μείζονος ενδιαφέροντος στα αντίστοιχα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς όπου τα Γραφεία αυτά υπάγονται. Η ένσταση αυτή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή γνώση της σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Τα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς αποφαίνονται επί της νομιμότητας αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτά. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ως άνω προσφυγή, η προσβαλλομένη πράξη ακυρώνεται και τα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς επιλαμβάνονται ως προς το Τμήμα της προσβαλλομένης πράξης που ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς οφείλουν να ενημερώνουν στην πράξη που εκδίδουν τους ενδιαφερομένους για τη δυνατότητα άσκησης της εν λόγω προσφυγής, για την προθεσμία ασκήσεώς της και για την αρχή στην οποία κατατίθεται και εκδικάζεται αυτή. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση των θεμάτων επί των οποίων αποφαίνονται πρωτοβαθμίως τα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, τα οποία μπορούν να παραπέμπουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής του διοικουμένου, για έλεγχο νομιμότητας τις αντίστοιχες υποθέσεις στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.
8.  
  Μέχρι τη συγκρότηση και στελέχωση των ανωτέρω Τμημάτων και Γραφείων, τις αρμοδιότητές τους ασκούν τα ΣΧΟΠ – Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο
Άρθρο 7 "ΙΙ. Διεύθυνση Πολιτισμού"
1.  
  Η Διεύθυνση Πολιτισμού αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄ Προβολής Πολιτισμού
 2. Τμήμα Β΄ Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης
2.  
  Η Διεύθυνση Πολιτισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τη μελέτη, οργάνωση και ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που γίνονται στον χώρο του Αιγαίου ή αναφέρονται σε αυτόν, με σκοπό την προβολή του
 2. Την ανάδειξη και προβολή της αιγαιοπελαγίτικης πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς, όπως διαμορφώθηκε από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήμερα, σαν αδιάσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού
 3. Τη μέριμνα για τη βράβευση λογοτεχνικών, πνευματικών και λοιπών δραστηριοτήτων για την προβολή του αιγαιοπελαγίτικου χώρου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την απονομή επαίνων και χρηματικών βραβείων
 4. Τη μέριμνα για παραγωγή ή χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας
 5. Τη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή του υπάρχοντος ιστορικού υλικού, των ιστορικών αναλύσεων και ερευνών, σχετικά με την ιστορία του Αιγαίου και τις μακραίωνες καταβολές του Ελληνικού πολιτισμού
 6. Την αγορά έργων τέχνης που αναφέρονται στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο ή έχουν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες που κατάγονται από αυτόν
 7. Τη μελέτη και εισήγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, καθώς και την οργάνωση και εποπτεία διεθνών, πανελλήνιων και τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή του Αιγαίου
 8. Τη συγκέντρωση, διατήρηση και με κάθε μέσο προβολή των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού
 9. Την έκδοση ή ενίσχυση έκδοσης βιβλίων ή άλλων εντύπων, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου στο εσωτερικό και εξωτερικό
 10. Την ηθική και οικονομική συμπαράσταση στα αθλητικά σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, με σκοπό τη διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού, με την παροχή υποτροφιών, βραβείων και άλλων ενισχύσεων
 11. Τη μέριμνα, την ηθική και οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών προστασίας και για την κατάρτιση προγραμμάτων για υπερήλικες, νέους και παιδιά, παλλινοστούντες ομογενείς, καθώς και ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού
 12. Την αρωγή με σκηνές, λοιπά εφόδια και υλικά σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια του Αιγαίου και την παροχή βοηθημάτων στους πληττόμενους από έκτακτα γεγονότα (άρθρα 1 και 2 του Ν. 1331/83 (ΦΕΚ Α΄ 30), άρθρο 5 παρ. 9 του ΒΔ 356/71 (ΦΕΚ Α΄ 105) και άρθρο 24 του ΠΔ 544/77, παράλληλα με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
 13. Την ηθική και οικονομική ενίσχυση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ. ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 14. Την επικοινωνία με τους φορείς των απόδημων αιγαιοπελαγιτών και τη χορήγηση οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Αιγαίου στο εξωτερικό
 15. Την οργάνωση και λειτουργία των προβλεπομένων στο άρθρο 47 του Ν. 1947/1991 επιστημονικών επιτροπών για τα θέματα υγείας των κατοίκων του Αιγαίου.
Άρθρο 8 "ΙΙΙ. Διεύθυνση Μεταφορών"
1.  
  Τη Διεύθυνση Μεταφορών αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄ Ακτοπλοϊκού Δικτύου
 2. Τμήμα Β΄ ΄Αγονων Γραμμών
2.  
  Η Διεύθυνση Μεταφορών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τη μελέτη των συνθηκών οικονομικής εκμετάλλευσης των επιβατηγών και Ε/Γ-Ο/Γ ακτοπλοϊκών και φορτηγών ακτοπλοϊκών πλοίων
 2. Τη μελέτη, εκπόνηση και την από κοινού με το Τμήμα Ακτοπλοϊκού Δικτύου έγκριση του προγράμματος κύριων άγονων και άγονων ταχυδρομικών γραμμών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 3. Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μίσθωσης των άγονων γραμμών που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα (προκηρύξεις δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, κατακυρώσεις αποτελεσμάτων, κατάρτιση συμβάσεων)
 4. Τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών σκοπιμότητας
 5. Την παρακολούθηση των δαπανών και την μέριμνα για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε σχέση με αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων εκτέλεσης δρομολογιακών γραμμών
 6. Την εποπτεία έκδοσης των αποφάσεων καθορισμού δρομολογίων στις τοπικές γραμμές
 7. Την εισήγηση για τον καθορισμό νέων ναύλων επιβατών και εμπορευμάτων και την παρακολούθηση εφαρμογής του εγκεκριμένου ναυλολογίου
 8. Την επεξεργασία, μελέτη και εισήγηση θεμάτων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΓΕΑΣ) και την παρακολούθηση της λειτουργίας της
 9. Την τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες
Άρθρο 9 "ΙV. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού"
1.  
  Τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τη διοικητική στήριξη και υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Αιγαίου
 2. Την μέριμνα για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει καλή κατάσταση καθώς και για τον εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων των γραφείων Αθηνών
 3. Τη βεβαίωση ακριβείας αντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων
 4. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών
 5. Τη φύλαξη των γραφείων και του εξοπλισμού
 6. Την μέριμνα για την καθαριότητα των γραφείων και των χώρων
 7. Την μέριμνα για την τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου
 8. Τη φύλαξη και εκκαθάριση του αρχείου των εγγράφων του Τμήματος
 9. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφησης, αντιπαραβολής και αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων
 10. Την μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υποστήριξης
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τη φροντίδα για την τήρηση του κοινού και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου
 2. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αντιπαραβολή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων
 3. Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα:
 4. i)Για την κατάρτιση οργανογραμμάτων διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου. ii)Για τη σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε είδους θέματα. iii) Για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία του Υπουργείου Αιγαίου.
 5. Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό του Υπουργείου και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και τη μελέτη των θεμάτων αντιμετώπισης των αναγκών προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 6. Τη βεβαίωση:
 7. i) Της ακριβείας αντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων. ii) Του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 8. Τη μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, εφοδίου ή άλλου υλικού, από κοινού με την καθ΄ ύλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
 9. Τη φροντίδα για την στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 10. Τη μέριμνα για τη διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του εξοπλισμού και των οχημάτων
 11. Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 12. Τη μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης των εγγράφων προς τους πολίτες
 13. Την μελέτη-διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
 14. Την κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγραμματισμού
 15. Τη στάθμευση και διανυκτέρευση των αυτοκινήτων σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο
 16. Την κατάρτιση επί μέρους προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των υπαλλήλων
 17. Τον προγραμματισμό, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και τη διαρκή για το σκοπό αυτό συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ)
 18. Την περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων και προσόντων του προσωπικού σε συνάρτηση με την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 19. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου
 20. Τη λειτουργία κεντρικής βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με βιβλία, περιοδικά και λοιπά έντυπα σχετικά με το αντικείμενο του Υπουργείου για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού
Άρθρο 10 "V. Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων"
1.  
  Τη Διεύθυνση Προγραμμάτων-Μελετών και Έργων αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας εκπόνησης και ανάθεσης μελετών που αφορούν κατασκευή έργων και εκτέλεση έργων
 2. Τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων θεσμικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση αναπτυξιακών προβλημάτων
 3. Τη συγκέντρωση, μελέτη και γενικά επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου και με τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου
 4. Την επεξεργασία προτάσεων, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα για τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής στο χώρο του Αιγαίου και εντός της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που σχετίζεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
 6. Τη χρηματοδότηση των μελετών και έργων που αναθέτει το Υπουργείο Αιγαίου
 7. Τη χρηματοδότηση των μελετών και έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου
 8. Την παρακολούθηση των μελετών και έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας
 9. Τη διάθεση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού για έργα και ενέργειες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου
 10. Την ευθύνη της αξιολόγησης, ιεράρχησης και λοιπής επεξεργασίας προτάσεων μελετών, έργων και ενεργειών που υποβάλλονται από τις Περιφέρειες του Αιγαίου, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ΟΤΑ και τους Κοινωνικούς φορείς και τη σχετική πρόταση για ένταξη αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό
 11. Την παρακολούθηση της πορείας των Ιδιωτικών Επενδύσεων στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου
 12. Την υπαγωγή των παραγωγικών επενδύσεων του πρωτογενή και τριτογενή τομέα στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
 13. Την μέριμνα για τη λειτουργία της οικείας γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1262/1982.
Άρθρο 11
1.  
  VΙ. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 1.Τη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Α΄ Γενικών Υποθέσεων β) Τμήμα Β΄ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 2.Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Α΄ Γενικών Υποθέσεων Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στην περιφέρεια του Υπουργείου και το συντονισμό των φορέων κρατικής δραστηριότητας για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται ειδικότερα η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Περιφερειών και λοιπών περιφερειακών πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα που δεν εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης. β) Τη μελέτη και την εισήγηση στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων θεσμικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου, με σκοπό την ασφάλεια της περιοχής και την ισόρροπη με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξή της. γ) Τη συγκέντρωση, τη μελέτη και γενικά την επεξεργασία στοιχείων για την, παράλληλα προς τα άλλα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία, κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων, με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, του τουρισμού, της έρευνας, της προστασίας, αξιοποίησης και προβολής της εθνικής κληρονομιάς και γενικά την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της περιφέρειάς του. δ) Την εισήγηση της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και την εισήγηση συνολικού περιφερειακού προγράμματος του Αιγαίου για την ένταξή του στα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας ύστερα από ενημέρωση του Υπουργείου Αιγαίου από τα άλλα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία για τα προγράμματά τους, που αφορούν την περιφέρεια του Αιγαίου. ε) Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους για την εκπόνηση τουριστικών προγραμμάτων που αφορούν την περιφέρεια του Αιγαίου φορείς και την παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει κάθε φορά το αρμόδιο Υπουργείο. στ) Τη μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τα άλλα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή στους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, νέων μεθόδων οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας, ευρυθμίας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους και την ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος πληροφορικής για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και της περιφέρειας του Υπουργείου. ζ) Τη συμμετοχή του Υπουργείου στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια κατάρτισης των πενταετών και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, ως και την παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων στο γεωργικό τομέα (άρθρο 9 παρ. 2, α του ΠΔ 433/77, περί Οργανισμού Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ Α΄ 133). η) Την επεξεργασία και παρακολούθηση της εφαρμογής των ειδικών περιφερειακών προγραμμάτων για την γεωργική ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 9 παρ. 2, β, αα, γγ, του ΠΔ 433/77, ΦΕΚ Α΄ 133) και την εκπόνηση ειδικών μελετών Κλάδων παραγωγής και επιμέρους προϊόντων (άρθρο 4 παρ. 1, 2 του ΠΔ 998/80, ΦΕΚ Α΄ 252). θ) Την εξειδίκευση των κινήτρων γεωργικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της κάθε φορά εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής (άρθρο 9 παρ. 2, δ, αα του ΠΔ 433/77, ΦΕΚ Α΄ 133). ι) Τη συγκέντρωση στοιχείων για την συντελεσθείσα κατά εποχή παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων, καθώς και των αλιευτικών προϊόντων και τις σημειούμενες κάθε φορά ζημιές (άρθρο 3 παρ. 3 α, περ. 3 και 3 β περίπτ. 7 του ΠΔ 998/80, ΦΕΚ Α΄ 252). ια) Την σε συνεργασία με την ΕΣΥΕ ή άλλους συναρμόδιους φορείς κατάστρωση ετήσιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων διενέργειας απογραφών και δειγματοληπτικών ερευνών που αφορούν στον τομέα γεωργίας και τη μέριμνα για την ταξινόμηση, ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων (άρθρο 3 παρ. 3, α περ. 4 και 5 του ΠΔ 998/80 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του ΠΔ 433/77). ιβ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων. Τον υπολογισμό της ακαθάριστης φυτικής και ζωικής παραγωγής κατά περιοχή. Την κατάρτιση ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων βάσει στοιχείων εισαγωγών, εξαγωγών και κατανάλωσης (άρθρο 3 παρ. 3 περ. 1, 3, 4 του ΠΔ 998/80). ιγ) Την κατάρτιση προγραμμάτων μηχανογραφικής επεξεργασίας. Τη μέριμνα για τη δημιουργία τράπεζας στοιχείων του γεωργικού τομέα (άρθρο 3 παρ. 3 δ περ. 1 και 2 του ΠΔ 998/80). ιδ) Τη μέριμνα για την προβολή μέσω του τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και ειδικών εκδόσεων των γεωργικών προϊόντων (άρθρο 3 παρ. 3 ε του ΠΔ 998/80). ιε) Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη διοχέτευσή τους στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και άλλους φορείς (άρθρο 1 παρ. 3, α περ. 1 του ΠΔ 998/80). ιστ) Τη διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για την εκτέλεση υδρολογικών (υδρογεωλογικών), γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και την εκτέλεση στα πλαίσια αυτών, των εργασιών για τις υδρευτικές ανάγκες (άρθρο 37 παρ. 2 α περ. ββ, β περ. αα, γγ, γ περ. αα του ΠΔ 437/77). ιζ) Την εκπόνηση προγραμμάτων, από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας στον προϋπολογισμό του οποίου εντάσσονται, για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη αυτών στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης κατ΄ άρθρον 1 παρ. 1 του ΝΔ 420/70 Αλιευτικός Κώδιξ (ΦΕΚ Α΄ 27) και άρθρο 8 παρ. 2 α περ. αα, ββ, γγ, εε, στστ, ζζ, θθ, ιι, β, περ. ββ, ηη, γ, περ. ββ, γγ, δδ, ζζ, ηη, θθ, δ, περ. γγ, εε, στστ, ε περ. στστ, ηη, θθ, ιι, ιαια, του ΠΔ 915/81 (ΦΕΚ Α΄ 232). ιη) Τον ορισμό ειδικότερων για την περιφέρεια μέτρων, για τους τρόπους, τα μέσα, τις εποχές και τις ζώνες αλιείας, με τα ΠΔ που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 420/70 (ΦΕΚ Α΄ 27) τα οποία εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Γεωργίας. ιθ) Τον καθορισμό στην περιφέρειά του ειδικότερων μέτρων για τη ρύθμιση της μεταφοράς, συντήρησης, εμπορίας και μεταποίησης (βιομηχανοποίησης) των αλιευτικών προϊόντων (άρθρο 19 ΝΔ 420/70), από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας. κ) Τη μελέτη γενικά της μεταποιητικής δραστηριότητας για τον εντοπισμό των Κλάδων που προσφέρονται για ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη χάραξη στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράζει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, πολιτικής βιοτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής του Αιγαίου και τη συνεργασία με τις βιοτεχνικές οργανώσεις για κάθε θέμα που αφορά στην πολιτική αυτή, καθώς και την πρόταση καθιέρωσης ειδικών κινήτρων και λήψης μέτρων προστασίας της βιοτεχνίας αυτής. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση από τον ΕΟΜΜΕΧ προγραμμάτων δραστηριότητάς του, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών (άρθρο 10 παρ. 2, α, β και γ του ΠΔ 238/79, ΦΕΚ Α΄ 66). κα) Την διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση γενικά των εγχώριων πρώτων υλών της περιοχής Αιγαίου (άρθρου 3 α ΠΔ 238/79) και ειδικότερα του ορυκτού πλούτου (άρθρο 16 παρ. 2 α και β ΠΔ 238/79) των υδάτινων πόρων και ήπιων μορφών ενεργείας (άρθρο 26 παρ. 2 δ του ΠΔ 238/79). κβ) Την κατάρτιση στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικοτέρων για την περιφέρειά του μελετών και προγραμμάτων για την βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική και ενεργειακή δραστηριότητα, προς επίτευξη ευνοϊκοτέρων συνθηκών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών και τη μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών (άρθρο 29 παρ. 2 ΠΔ 238/79). κγ) Τη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ Α΄ 13), έγκριση από κοινού με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της εκτέλεσης προγραμμάτων, έργων και μελετών, την προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, καθώς και της μελέτης και εκτέλεσης δημοσίων έργων που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας, με απευθείας ανάθεση, κατ΄ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημοσίων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. κδ) Τις αρμοδιότητες τις σχετικές με συνέδρια θετικών, τεχνικών και ιατρικών επιστημών που αφορούν στο χώρο του Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 1 ΠΔ 44/83 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Έρευνας και Τεχνολογίας). κε) Τη μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα γεωργικών και μεταποιητικών προϊόντων Αιγαίου (άρθρο 9 παρ. 2, α περ. 2 και 7 του ΠΔ 607/ 76, ΦΕΚ Α΄ 224). κστ)Την επίβλεψη οργάνωσης και λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 και την υλοποίηση των αποφάσεών του. Β΄ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την μέριμνα για ενημέρωση των Αιγαιοπελαγιτών του εξωτερικού. β) Την ενημέρωση των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου για θέματα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις πολιτικές που αναπτύσσονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες χώρες. γ) Την εισήγηση και πρόταση μέτρων προς τους Διεθνείς Οργανισμούς για την οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του χώρου ευθύνης του Υπουργείου. δ) Την επεξεργασία και με άλλους φορείς Ειδικών Προγραμμάτων για το Αιγαίο, για ένταξη και χρηματοδότηση αυτών από τα διάφορα Ταμεία διεθνών Οργανισμών πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ε) Τον συντονισμό, με τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, άλλων δημοσίων Υπηρεσιών, νομικών προσώπων, οργανισμών και ιδρυμάτων, για θέματα νησιωτικών πολιτικών που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. στ) Τη γενική πληροφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και λοιπών φορέων και οργανισμών για θέματα νησιωτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ζ) Την παρακολούθηση των ρυθμίσεων που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. η) Τον καθορισμό των εκπροσώπων των εν γένει υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών αρμοδιότητάς του, για συμμετοχή στα όργανα ή σε άλλες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θ) Τη μέριμνα για τη διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ι) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου τμήματος της Διεύθυνσης. ια) Την εποπτεία και αξιολόγηση όλων των εκτελούμενων δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιβ) Την τήρηση αναλυτικού και πλήρους αρχείου με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτύπωση και τεκμηρίωση της προόδου του συνόλου των δράσεων των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί αφενός τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο αυτών και αφετέρου την, μετά την ολοκλήρωσή τους, δυνατότητα αξιολόγησής τους. ιγ) Την οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των δράσεων των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών αρμοδίων τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, επιτόπιων επισκέψεων παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου εκτέλεσης των δράσεων και των οικονομικών δεδομένων. ιδ) Τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας και αξιολόγησης των δράσεων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείων. ιε) Την μέριμνα για την προετοιμασία, κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των προγραμμάτων για τα οποία προβλέπεται κάθε φορά οικονομική ή άλλη ενίσχυση από τα αρμόδια Ταμεία ή Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιστ) Την επεξεργασία σε συνεργασία και με άλλους φορείς Ειδικών Προγραμμάτων για το Αιγαίο, για ένταξη και χρηματοδότηση αυτών από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιζ) Την παρακολούθηση προγραμμάτων των διαφόρων Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αιγαίου για την αξιοποίησή τους. ιη) Την εφαρμογή-εκτέλεση, διαμόρφωση διορθωτικών παρεμβάσεων, την ολοκλήρωση σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, του συνόλου των εγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Ειδικά Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών στη Περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου. ιθ) Την εισήγηση για την προώθηση, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, των διαδικασιών σύνταξης, έγκρισης, εύρυθμης διοίκησης και εκτέλεσης των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης δράσεων στους φορείς υλοποίησης. κ) Την εισήγηση για τη σύσταση επικουρικών ομάδων τεχνικής υποστήριξης, ανάθεσης συμβουλευτικού έργου ή έργου μελετών σε εμπειρογνώμονες ή συλλογικά όργανα ή φορείς ή υπηρεσίες για θέματα του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. κα) Τη μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στον τομέα της εφαρμογής-εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των δράσεων των Ειδικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κβ) Τη μέριμνα για την τήρηση των απαραίτητων δεδομένων για τη διασφάλιση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης του συνόλου των δράσεων του Τμήματος. κγ) Την υποστήριξη του έργου και της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 12
1.  
  VΙΙ. Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α.) διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 195/86 (ΦΕΚ 78 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και το Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α΄).
Άρθρο 13 "Αυτοτελή Τμήματα"
1.  
  Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται τα ακόλουθα Αυτοτελή Τμήματα: α) Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου β) Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη γ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Άρθρο 14 "Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι κυρίως αρμόδιο:"
1.  
  Για θέματα που αφορούν:
 1. στον συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου
 2. στη νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και λοιπών πράξεων κανονιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου, που υποβάλλονται στο Τμήμα, και στην προώθηση και ολοκλήρωση αυτών, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων και σε συνεργασία με αυτές σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας
 3. στη συλλογή, διοικητική κωδικοποίηση και γνωστοποίηση νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων, άλλων κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων, της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κάθε αρμόδιας αρχής για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου
 4. στην γραμματειακή υποστήριξη ομάδων, επιτροπών και λοιπών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται για την πραγματοποίηση νομοπαρασκευαστικού και νομοτεχνικού έργου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου
2.  
  Για θέματα που αφορούν:
 1. στο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και
 2. στη μέριμνα της σύνταξης και προώθησης των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Άρθρο 15 "Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη"
1.  
  Το Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα και είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα που αφορούν: α) στην παρακολούθηση της έκβασης των υποθέσεων του Υπουργείου Αιγαίου, για τις οποίες έχει επιληφθεί ο Συνήγορος του Πολίτη β) στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη γ) στη λειτουργία του κέντρου παροχής τηλεφωνικών πληροφοριών δ) στη μέριμνα για το συντονισμό και τη λειτουργία των γραφείων του Πολίτη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αστερίας ε) στη μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου στ) στη μέριμνα και παρακολούθηση για την αναγραφή σε όλα τα έγγραφα που αφορούν δυσμενείς για τους πολίτες διοικητικές ενέργειες των διοικητικών και ένδικων μέσων προστασίας τους ζ) στην εισήγηση και στην υπόδειξη μέτρων για την καλύτερη επεξεργασία κειμένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κλπ., και στην εξασφάλιση της συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.
Άρθρο 16 "Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων"
1.  
  Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται κατ΄ ευθείαν στον Υπουργό. Κλιμάκιο του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να εδρεύει στην Αθήνα.
2.  
  Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Την εισήγηση για την προμήθεια του ημερησίου και περιοδικού Τύπου
 2. Την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και γενικά κάθε μαζικού μέσου ενημέρωσης για τα θέματα που αφορούν το έργο το Υπουργείου Αιγαίου
 3. Την μέριμνα για την ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για το έργο του Υπουργείου, καθώς και τη σύνταξη απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν το Υπουργείο
 4. Την επιμέλεια της οργάνωσης και της εκτέλεσης ενημερωτικών και εορταστικών εκδηλώσεων
 5. Την επιμέλεια υποδοχής και φιλοξενίας αντιπροσωπειών, προσωπικοτήτων κλπ

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 17 "Διάκριση Θέσεων κατά Κλάδους Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου διακρίνονται κατά Κλάδους ως εξής:"
1.  
  Κατηγορία ΠΕ
 1. ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού
 2. ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων
 3. ΠΕ3 Μηχανικών
 4. ΠΕ4 Γεωτεχνικών
 5. ΠΕ5 Πληροφορικής
 6. ΠΕ6 Αρχαιολόγων
 7. ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων
 8. ΠΕ8 Ειδικοτήτων
 9. ΠΕ9 Περιβάλλοντος
2.  
  Κατηγορία ΤΕ
 1. ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
 2. ΤΕ2 Διοικητικού-Λογιστικού
 3. ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών
 4. ΤΕ4 Κοινωνικής Εργασίας
 5. ΤΕ5 Πληροφορικής
 6. ΤΕ6 Τουριστικών Επιχειρήσεων
 7. ΤΕ7 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών
3.  
  Κατηγορία ΔΕ
 1. ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού
 2. ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων
 3. ΔΕ3 Τεχνικών
 4. ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ
 5. ΔΕ5 Τηλεφωνητών
 6. ΔΕ6 Κηπουρικής-Ανθοκομίας
 7. ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων
4.  
  Κατηγορία ΥΕ
 1. ΥΕ1 Επιμελητών
 2. ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας
Άρθρο 18 "ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει δεκατρείς (13) θέσεις
Άρθρο 19 "ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις, εκ των οποίων τέσσερις (4) Οικονομολόγων και μία (1) Κοινωνιολόγων
Άρθρο 20 "ΠΕ3 Μηχανικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ3 Μηχανικών περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 21 "ΠΕ4 Γεωτεχνικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ4 Γεωτεχνικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις. Περιλαμβάνονται οι Ειδικότητες Γεωπόνων, Δασολόγων, Γεωλόγων και Ιχθυολόγων.
Άρθρο 22 "ΠΕ5 Πληροφορικής"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ5 Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 23 "ΠΕ6 Αρχαιολόγων"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ6 Αρχαιολόγων περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 24 "ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (1) θέση. (Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες μιας ξένης γλώσσας ή δύο ξένων γλωσσών).
Άρθρο 25 "ΠΕ8 Ειδικοτήτων"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ8 Ειδικοτήτων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις. Στον Κλάδο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών.
Άρθρο 26 "ΠΕ9 Περιβάλλοντος"
1.  
  Ο Κλάδος ΠΕ9 Περιβαλλοντολόγων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις
Άρθρο 27 "ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικής Ναυτιλίας"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικής Ναυτιλίας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού
Άρθρο 28 "ΤΕ2 Διοικητικού-Λογιστικού"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ2 Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
Άρθρο 29 "ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει δεκαεννιά (19) θέσεις. Περιλαμβάνονται οι ειδικότητες Πολιτικών δομικών έργων, Πολιτικών έργων υποδομής, Ναυπηγικής και Ηλεκτρονικής.
Άρθρο 30 "ΤΕ4 Κοινωνικής Εργασίας"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ4 Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 31 "ΤΕ5 Πληροφορικής"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ5 Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 32 "ΤΕ6 Τουριστικών Επιχειρήσεων"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ6 Τουριστικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 33 "ΤΕ7 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών"
1.  
  Ο Κλάδος ΤΕ7 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών είναι προσωρινός (άρθρο 34 Ν. 1876/90) και περιλαμβάνει μία (1) θέση.
Άρθρο 34 "ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) θέσεις. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι ανωτέρω θέσεις κενωθούν μεταφέρονται κάθε φορά και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις των εξής κλάδων με την ακόλουθη σειρά: α) 11 θέσεις στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού β) 11 θέσεις στον κλάδο ΤΕ2 Διοικητικού-Λογιστικού.
Άρθρο 35 "ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις
Άρθρο 36 "ΔΕ3 Τεχνικών"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ3 Τεχνικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις
Άρθρο 37 "ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις
Άρθρο 38 "ΔΕ5 Τηλεφωνητών"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ5 Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
Άρθρο 39 "ΔΕ6 Κηπουρικής-Ανθοκομίας"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ6 Κηπουρικής-Ανθοκομίας περιλαμβάνει μία (1) θέση
Άρθρο 40 "ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων"
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις. Άρθρου 41 ΥΕ1 Επιμελητών Ο Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
Άρθρο 42 "ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας"
1.  
  Ο Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
Άρθρο 43 "Διαβάθμιση Θέσεων Προσωπικού"
1.  
 1. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού μία (1) θέση ορίζεται στο βαθμό Διευθυντή
 2. Από τις θέσεις του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών μία (1) θέση ορίζεται στο βαθμό Διευθυντή
 3. Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:
 4. κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από Δ΄ έως Α΄ κατηγορία ΥΕ από Ε΄ έως Β΄ 2.Οι θέσεις στους βαθμούς Γενικού Διευθυντή και Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας ορίζονται ως εξής:
 5. μία (1) θέση βαθμού Γενικού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος έξι (6) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ6 Αρχαιολόγων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 50 περ. 2γ έως 2ζ.
Άρθρο 44
1.  
  Σε όποιους κλάδους περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, οι θέσεις κατά ειδικότητα ορίζονται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών
2.  
  Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις των προηγουμένων κλάδων καθορίζονται από το προσοντολόγιο ΠΔ 194/88, όπως ισχύει, κάθε φορά. Επιπρόσθετα απαιτούνται:.
 1. για το κλάδο ΠΕ2 Οικονομολόγων μεταπτυχιακό δίπλωμα οικονομικής επιστήμης τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας,
 2. για τον κλάδο ΠΕ5 Πληροφορικής, εξειδίκευση σε θέματα Μηχανικών Η/Υ και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών με σχεσιακές βάσεις δεδομένων και διαχείριση δικτύων
3.  
  Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4.  
  Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ξένη γλώσσα αυτή προσδιορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων αυτών. Η γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (Α 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
5.  
  Οι προσωρινές θέσεις, σε όποιο κλάδο αυτές αναφέρονται, καταργούνται όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 45
1.  
  Στις υφιστάμενες δέκα τέσσερις (14) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού προσλαμβάνονται υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών χρόνων που μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91.
2.  
  Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου προσλαμβάνεται επίσης το προσωπικό για την πλήρωση:
 1. Μίας (1) θέσης ελεγκτού γιατρού με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α΄).
 2. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη
 3. Δύο (2) θέσεων δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 1943/91.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 "Κατάταξη Προσωπικού"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε ομοιόβαθμες θέσεις κλάδων μονίμου προσωπικού των άρθρων 17-42 του παρόντος αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικότερα:.
 1. οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ4 Γεωπόνων, ΠΕ4 Δασολόγων και ΠΕ4 Γεωλόγων κατατάσσονται στο κλάδο ΠΕ4 Γεωτεχνικών,
 2. οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Βιολόγων και ΠΕ8 Εκπαιδευτικών κατατάσσονται στο κλάδο ΠΕ8 Ειδικοτήτων,
 3. οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων κατατάσσονται στο κλάδο ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων,
 4. οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ3 Τεχνικών (ειδικότητας οδηγών) κατατάσσονται στο κλάδο ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων,
 5. οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στο κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών
2.  
  Το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45. 3.Η τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 47 "Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα των οργανικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται η Γενική του Διεύθυνση και έχει τα κατωτέρω καθήκοντα:"
1.  
  Συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων, που λειτουργούν υπό την ευθύνη του
2.  
  Εξειδικεύει την ακολουθούμενη πολιτική στο χώρο ευθύνης του και διατυπώνει προτάσεις και εισηγήσεις στα υπερκείμενα όργανα
3.  
  Εξασφαλίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό με τις Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων και τους λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα
4.  
  Αξιολογεί τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του κατά τις ισχύουσες διατάξεις
5.  
  Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του, που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα (Υπουργό, Γενικό Γραμματέα)
6.  
  Παρέχει οδηγίες προς τις Υπηρεσίες και συντονίζει τη δραστηριότητά τους
7.  
  Αποφασίζει ή συντάσσει έγγραφα για θέματα, στα οποία συμπράττουν περισσότερες Διευθύνσεις
8.  
  Απαντά σε αιτήσεις παραπόνων, υπομνήματα, καταγγελίες οργάνων, καθώς και σε ερωτήματα Υπηρεσιών του Υπουργείου και εφόσον δεν έχουν κριθεί από Δικαστήρια ή άλλα Συλλογικά Όργανα
9.  
  Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του
10.  
  Παρέχει πληροφορίες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου
11.  
  Συντάσσει τις προτάσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, που αναφέρονται στην κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε.
12.  
  Προτείνει την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του ως και των νυκτερινών ωρών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών
13.  
  Προτείνει το ετήσιο πρόγραμμα κανονικών αδειών του προσωπικού των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του
14.  
  Προτείνει την εκτός έδρας κίνηση των προϊσταμένων των Υπηρεσιών του
15.  
  Εγκρίνει τις κανονικές άδειες των για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
16.  
  Συνυπογράφει σχέδια κοινών αποφάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
17.  
  Ασκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα
Άρθρο 48 "Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων Κάθε Προϊστάμενος Διεύθυνσης προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Διευθυντή, της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί και είναι αρμόδιος για:"
1.  
  Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών ευθύνης του
2.  
  Την έκδοση εγγράφων, που αναφέρονται στην εφαρμογή διατάξεων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου, καθώς και για την παροχή οδηγιών, για την εφαρμογή της νομοθεσίας του αντικειμένου του, εκτός των θεμάτων, που σχετίζονται με τον τομέα της Κυβερνητικής Πολιτικής
3.  
  Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα
Άρθρο 49 "Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων Κάθε Προϊστάμενος Τμήματος προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί και είναι αρμόδιος για:"
1.  
  Την έκδοση των πράξεων και των εγγράφων, που εκδίδονται σε εκτέλεση υπουργικών αποφάσεων
2.  
  Την έκδοση των εγγράφων, που αναφέρονται σε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα ή των εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή σε θέματα που έχει γνωμοδοτήσει συλλογικό όργανο, εκτός των περιπτώσεων εξουσιοδότησης άλλου οργάνου με την παρούσα απόφαση
3.  
  Τις απαντήσεις σε ερωτήματα Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων για την εφαρμογή της νομοθεσίας του αντικειμένου του
4.  
  Τη χορήγηση αντιγράφων, καθώς και μελετών εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων
5.  
  Την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την κατανομή του αντικειμένου στο προσωπικό
6.  
  Την αίτηση ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπηρεσιακής φύσης ή τη διαβίβαση εγγράφων
7.  
  Την υπόμνηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επίλυση υποθέσεων που εκκρεμούν ή για την μελέτη υπηρεσιακών θεμάτων
8.  
  Τις απαντήσεις σε αιτήσεις ιδιωτών, επιτροπών ή νομικών προσώπων, χωρίς να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις για το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητας του Τμήματος
9.  
  Τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, όπου προβλέπονται από τις διατάξεις, του αντικειμένου του Τμήματος
10.  
  Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
11.  
  Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Άρθρο 50 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Αιγαίου, προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων ή ΠΕ9 Περιβάλλοντος.
2.  
  Στα Τμήματα των Διευθύνσεων και στα Γραφεία των Τμημάτων, καθώς και στα αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής:
 1. Στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού
 2. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών
 3. Στη Διεύθυνση Πολιτισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ6 Αρχαιολόγων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων
 4. Στη Διεύθυνση Μεταφορών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών
 5. Στη Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Εργων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών
 6. Στη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών
 7. Στη Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ προΐσταται ο Διευθυντής και ο Συντονιστής που είναι απόστρατος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων
 8. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ2 Διοικητικού Λογιστικού
 9. Τμήμα Πληροφορικής, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής ή ΤΕ5 Πληροφορικής
 10. Τμήμα Γραμματείας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού
 11. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού
 12. Τμήμα Προγραμμάτων και Επενδύσεων, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών ή ΠΕ8 Εκπαιδευτικών
 13. Τμήμα Μελετών και Έργων, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών
 14. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Οικονομολόγων-Κοινωνιολόγων ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών
 15. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ7 Μεταφραστών-Διερμηνέων ή ΠΕ8 Ειδικοτήτων
 16. Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ3 Μηχανικών ή ΠΕ4 Γεωτεχνικών
 17. Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Γεωτεχνικών
 18. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού
 19. Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού
 20. Στα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών)
 21. Στα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών Μηχανικών)
3.  
  Στη θέση του Συντονιστή της Διεύθυνσης ΠΑΜ-Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου Αιγαίου τοποθετούνται Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που είναι στην ενεργό υπηρεσία ή ανακαλούνται από την εφεδρεία.
Άρθρο 51 "Σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων ως Παράρτημα"
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 52 "Τελικές και Λοιπές Διατάξεις"
1.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος παύουν να ισχύουν το ΠΔ 359/1986 και το ΠΔ 401/ 1991
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α΄). β) Του άρθρου 77, 79, 84 και 169 του Ν. 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων… και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19 Α΄). γ) Του ΠΔ 1/1986 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α΄/1), όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 294/1986 Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Αιγαίου και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α΄130) και το ΠΔ 326/2000 Συμπλήρωση του ΠΔ 1/1986 περί του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ Α΄ 267). δ) Του εδ. β της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 124). ε) Του Π.Δ. 327/1998 Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 221/Α/ 29.9.1998), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 47/2001 Τροποποίηση-Συμπλήρωση του ΠΔ 327/1998 (ΦΕΚ 33 Α΄). στ) Του άρθρου 47 του Ν. 1947/1991(ΦΕΚ 70 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2074/92 (ΦΕΚ 128 Α΄) και άρθρο 13 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄) ζ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.112/111187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την αριθ. πρωτ. 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/ Β/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου, που ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε 109.000.000 δρχ. λόγω σύστασης θέσεων Γενικού Διευθυντή και επιπλέον Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου. Για το τρέχον έτος η προκαλούμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 186.000.000 περίπου.
 • Την αριθμ. 201/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-05-22 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/101
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.112/111187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_112_111187 2000
ΝΟΜΟΣ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΣ 1982/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1262 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1331 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2074 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/607 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/437 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/544 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/544 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/238 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/998 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/915 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/915 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/44 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/294 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/359 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/359 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
(6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου. 1991/401 1991
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/326 2000
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/356 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. 2003/3201 2003
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002
Ανακατανομή θέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Νιγηρία και τροποποίηση του Π.Δ. 194/1998 Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών (Α΄ 144). 2003/102 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001). 2003/125 2003
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998). 2003/60 2003
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018