ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/112

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 (Α΄ 138), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166) και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2838/2000 (Α΄ 179), αυξάνονται κατά τριάντα πέντε (35).
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης ΄Ανω Πωγωνίου, με έδρα τον οικισμό Κεφαλόβρυσο του Δήμου ΄Ανω Πωγωνίου και τοπική αρμοδιότητα εκείνη του ομώνυμου Δήμου
2.  
  Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 310/1998 (Α΄ 215), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166), αντικαθίστανται ως εξής: 1 Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, με έδρα τον οικισμό Δελβινάκι του ομώνυμου Δήμου και τοπική αρμοδιότητα εκείνη των δημοτικών διαμερισμάτων Δελβινακίου, Αργυροχωρίου, Βήσσανης, Κρυονερίου, Λίμνης, Μαυροπούλου, Ορεινού Ξηροβάλτου, Ποντικατών, Τεριαχίου και Φαραγγίου του Δήμου Δελβινακίου, καθώς και της Κοινότητας Πωγωνιανής. 2 Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, με έδρα τον οικισμό Καστανή του Δήμου Δελβινακίου και τοπική αρμοδιότητα εκείνη των δημοτικών διαμερισμάτων "http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93251790" target="_blank">Καστανής, Αγίας Μαρίνης, Κερασόβου, Κτισμάτων, Περιστερίου, Στρατινίτσης και Χαραυγής του Δήμου Δελβινακίου, καθώς και της Κοινότητας Λάβδανης .
Άρθρο 3 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 2 παρ. 3 του Ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την υπ΄ αριθμ. 1039386/441/Α-0006 από 21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2001 και 207.000.000 περίπου για το έτος 2002 και καθένα των επομένων ετών. Η εν λόγω δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ειδ. Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», και ΚΑΕ της ομάδας 0400 και 0721, 0722, 0517, 0535, 0823, 0824, 0831, 0832, 0841, 1111, 1123, 1211, 1212, 1231, 1511 και 1512 του ιδίου ως άνω Π/Υ εξόδων. Οι δαπάνες του έτους 2002 και επομένων ετών θα προβλέπονται και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στους αντίστοιχους Π/Υ Ε.Φ. 43-110 « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
 • Την υπ΄αριθμ. 214/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξ[...]" 2000/2838 2000
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/177 1999