ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/113

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Διπλωματούχοι Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου της Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων» δικαιούνται χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς εξετάσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας την άδεια ηλεκτροτεχνίτη Δ~ ειδικότητας του άρθρου 10, του από 25 Μαΐου / 14 Ιουνίου 1938 Β. Δ/τος.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Διπλωματούχοι Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Ανελκυστήρων» δικαιούνται, με προϋπηρεσία δύο ετών και κατόπιν εξετάσεων:.
 1. Την άδεια εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ~ ειδικότητας 1ης κατηγορίας, δυνάμει του άρθρου 2 του ως άνω Β. Διατάγματος.
 2. Το πτυχίο επίβλεψης συντήρησης εγκαταστάσεων Δ~ ειδικότητας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 του ως άνω Β. Δ/τος.
2.  
  Στην διετή προϋπηρεσία για την απόκτηση των παραπάνω αδειών συνυπολογίζεται και ο χρόνος προαιρετικής πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων, όπως εκάστοτε ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ~ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/Α/92).
 • Τα άρθρα 3, 5 και 6 του Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κ.λπ.» (ΦΕΚ 412/Α~),καθώς και το άρθρο 1 (παράγρ. 2) και 4 του ν.δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 10/18.4.2000, Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ.
 • Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α του ν. 2469/1997 (Α 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 25/2001, Γνωμοδότηση του Στ Ε, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1934/6422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6422 1934
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1150 1949
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία