Περί καθορισμού εξεταστέων μαθημάτων και ύλης για τις εξετάσεις προς απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. και για τον χαρακτηρισμό ως Δοκίμων Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα με την εξεταστέα ύλη των υποψηφίων για την απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ και Β΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζονται στο συνημμένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
2.  
  Τα εξεταστέα μαθήματα με την εξεταστέα ύλη των υποψηφίων για τον χαρακτηρισμό τους ως Δοκίμων Οικονομικών, καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζονται στο συνημμένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Άρθρο 2
1.  
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξης διενεργούνται μία φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, ενώ οι εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄τάξης και τον χαρακτηρισμό ως Δόκιμου Οικονομικού μία φορά τον χρόνο κατά τον μήνα Δεκέμβριο
Άρθρο 3
1.  
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος αυτού τα εξής παραρτήματα: α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ». β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 2.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 3.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 4.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ 5.ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ 8.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 9.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 10.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 11.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 12.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ- Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ)13.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑ- ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Παρατήρηση:Η χρονική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων αρχίζει αμέσως μετά την εκφώνηση των θεμάτων και μπορεί να παρατείνεται μέχρι μισή ώρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Ανάπτυξη θέματος (έκθεση) σχετικά με την επιβατηγό εμπορική ναυτιλία, τον ελληνικό και διεθνή τουρισμό, την τουριστική αγωγή, την τουριστική παιδεία και την οικονομική εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου (Κρουαζιερόπλοιου ή Ακτοπλοϊκού). Παρατηρήσεις1)Δίδεται ένα θέμα το οποίο υποχρεούνται να αναπτύξουν οι υποψήφιοι. 2)Η επιλογή του θέματος γίνεται με κλήρωση από τρία θέματα που καταρτίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων. 3)Στην έκθεση εξετάζεται η λογική σειρά της κατάταξης των νοημάτων, η σύνταξη και η ορθογραφία του κειμένου. Η έκταση της έκθεσης δεν είναι περιορισμένη και βαθμολογείται από 0-20 με βάση επιτυχίας το 12. 2.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 1.Προβλήματα μονάδων μέτρησης: μήκους, επιφανείας, όγκου, χωρητικότητας, βάρους στο δεκαδικό και Αγγλικό σύστημα (μετατροπή). 2.Προβλήματα απλής μεθόδου των τριών. 3.Προβλήματα μετατροπής νομισμάτων. 4.Προβλήματα μερισμού. 5.Προβλήματα προεξόφλησης. 6.Προβλήματα εύρεσης: τόκου, κεφαλαίου, χρόνου, επιτοκίου. Παρατηρήσεις1)Δίνονται τρεις ασκήσεις, από τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επιλύσουν τις δύο. 2)Οι ασκήσεις καταρτίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων. 3)Κάθε άσκηση βαθμολογείται από 0-20 και τον τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 4)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 5)Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής. 3.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΘΕΩΡΙΑ1.Ατομική σύμβαση ναυτολόγησης (Έννοια - τρόπος σύναψης - στοιχεία σύμβασης - διάρκεια). 2.Λύση της σύμβασης ναυτολόγησης - Διαδικασία λύσης. 3.Υποχρεώσεις του ναυτικού από την σύμβαση ναυτολόγησης. 4.Δικαιώματα του ναυτικού από την σύμβαση ναυτολόγησης. 5.Υπερωρίες ναυτικών (τρόπος υπολογισμού). 6.Ημέρες άδειας Ναυτικών (Ακτοπλοϊκών - Μεσογειακών - Τουριστικών - Πορθμείων - τρόπος υπολογισμού). 7.Δώρο Πάσχα - Χριστουγέννων (που εφαρμόζεται). 8.Ώρες Σαββάτων - Αργιών (τρόπος υπολογισμού). 9.Μισθός ασθενείας (που και πως εφαρμόζεται). 10.Αποζημίωση ναυτικού λόγω ατυχήματος (που και πως εφαρμόζεται). 11.Παλιννόστηση ναυτικού (που και πως εφαρμόζεται). 12.Αποζημίωση Ναυτικού (που και πως εφαρμόζεται). 13.Κρατήσεις Ναυτικού (τρόπος υπολογισμού). 14.Φορολογία Ναυτικού. 15.ΕΧΡRΕSS Δρομολόγια (Αρθ. 33 Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοϊκών). Παρατηρήσεις:1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος, τα οποία αφορούν την κατηγορία των υποψήφιων που εξετάζονται. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 4.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΑΣΚΗΣΗΣύνταξη μισθολογικού λογαριασμού απολυόμενου Ναυτικού. Δίνονται στους υποψήφιους τα παρακάτω στοιχεία: Έντυπο ατομικού λογαριασμού μισθοδοσίας ναυτικού Ο βαθμός του ναυτικού Ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθμού του, σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση κατά τον χρόνο των εξετάσεων Ημερομηνίες ναυτολόγησης και απόλυσης Λιμάνι και αιτία απόλυσης Επιδόματα που προβλέπονται από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση, τυχόν αλλά πρόσθετα επιδόματα που δίνει ο Πλοιοκτήτης Δεδουλευμένες υπερωρίες - αντίτιμο ωρομισθίου Καθώς και η Συλλογική Σύμβαση που υπάγεται το πλοίο (Ακτοπλοϊκό - Τουριστικό) Ζητούνται από τους υποψήφιους να βρεθούν τα παρακάτω: 1.Να γραφούν όλα τα στοιχεία της άσκησης στο έντυπο του ατομικού λογαριασμού μισθοδοσίας του ναυτικού. 2.Να υπολογισθεί το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών. 3.Να γίνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις. 4.Να υπολογιστεί το σύνολο των κρατήσεων. 5.Να υπολογιστεί το τελικό πληρωτέο ποσό. Παρατηρήσεις1)Η Εξεταστική Επιτροπή καταρτίζει δύο ασκήσεις (μία για Ακτοπλοϊκό και μία για Μεσογειακό - Τουριστικό πλοίο) από τις οποίες κληρώνεται η μία άσκηση. 2)Την παραπάνω άσκηση υποχρεούνται να επιλύσουν οι υποψήφιοι και η οποία βαθμολογείται από 0-20 με βάση επιτυχίας το 12. 3)Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής και εντύπων μισθοδοσίας. 5.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ 1.Έννοια δικαίου - Πηγές δικαίου - Διαίρεση αυτού. 2.Γενικά περί Ναυτικού Δικαίου -Διαίρεση αυτού. 3.Εταιρικές μορφές επιχειρήσεων (Γενικές Αρχές). 4.Διοίκηση εμπορικού ναυτικού -Αρμοδιότητες Υ.Ε.Ν.-Υπηρεσίες ΥΕΝ - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί εποπτευόμενοι από το Υ.Ε.Ν. 5.Λιμενικό Σώμα-Λιμενικές Αρχές-Αστυνομία Λιμένων και παραλίων - Λιμενικές Αρχές εσωτερικού - Λιμενικές Αρχές εξωτερικού. 6.Νηογνώμονες - Ελληνικός Νηογνώμονας - Εξουσιοδοτημένοι Νηογνώμονες. 7.Νομική έννοια πλοίου - Έννοια πλοίου κατά τον ΚΙΝΔ και κατά τον ΚΔΝΔ-Πλωτά και βοηθητικά ναυπηγήματα. 8.Επιβατηγά πλοία - Αμιγή επιβατηγά - Υπερωκεάνεια - Επιβατηγά πλοία εκτελούντα πλόες περιορισμένης εκτάσεως - Ακτοπλοϊκά επιβατηγά - Μικτά επιβατηγά - Πλοία κυκλικών περιηγητικών πλόων - Επιβατηγά οχηματαγωγά 9.Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πλοίου - Όνομα του πλοίου - Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) - Χωρητικότητα του πλοίου - Λιμάνι και Αριθμός νηολογήσεως. 10.Νηολόγηση - Νηολόγια -Συνέπειες νηολογήσεως. 11.Εθνικότητα πλοίου - Όροι αποκτήσεως της Ελληνικής Εθνικότητας - Ουσιαστικές προϋποθέσεις - Τυπικές προϋποθέσεις. 12.Έγγραφο εθνικότητας - Προσωρινό έγγραφο εθνικότητας - Συνέπειες απώλειας εθνικότητας. 13.Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίου - Σύντομη ανάπτυξη του καθενός. 14.Ναυτολόγιο - Έκδοση-Ανανέωση-Εξόφληση ναυτολογίου - Χρησιμότητα ναυτολογίου - Θεώρηση ναυτολογίου - Κυρώσεις. 15.Ημερολόγιο γέφυρας - Εγγραφές στο ημερολόγιο-Θεώρηση του ημερολογίου. 16.Σύνθεση προσωπικού πλοίων - Οργανική - Κανονική σύνθεση. 17.Ελλιπής σύνθεση σε προσόντα-Συνέπειες - Ελλιπής σε αριθμό σύνθεση πληρώματος - Συνέπειες - Ειδική σύνθεση πληρώματος. 18.Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας - Κατάρτιση - Διάρκεια - Ρυθμιζόμενα θέματα. 19.Κοινωνική προστασία των ναυτικών - Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) - Επικουρική ασφάλιση - Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) - Οίκος Ναύτου. 20.Ναυτική Απογραφή - Ναυτική εκπαίδευση - Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας. 21.Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας επιβατηγών πλοίων - Ιεραρχία και διαίρεση του πληρώματος - Οργάνωση της εσωτερικής υπηρεσίας στα πλοία - Καθήκοντα Οικονομικών Αξιωματικών. 22.Ναυτεργατικές διαφορές - Περιπτώσεις - Τρόποι επίλυσης των ναυτεργατικών διαφορών. 23.Γενικά για τα αδικήματα - Διάκριση των εγκλημάτων - Έννοια ειδικών ναυτικών εγκλημάτων. 24.Ειδικά ναυτικά εγκλήματα: Παράνομη απουσία - Εγκατάλειψη θέσης - Λιποταξία - Μη προσέλευση προς ανάληψη υπηρεσίας - Εγκατάλειψη πλοίου που κινδυνεύει - Ανυπακοή - Εξύβριση ή απειλή κατά ανωτέρου. 25.Ειδικά ναυτικά εγκλήματα: Στάση - Βιαιοπραγία - Πειρατεία - Επιβουλή κατά του Πλοιάρχου - Κλοπή και φθορά φορτίου ή εξοπλισμού - Κατάχρηση εξουσίας. 26.Εννοια ναυτικού πειθαρχικού παραπτώματος - Πειθαρχικές ποινές. 27.Πειθαρχικά όργανα - Αρμοδιότητες των πειθαρχικών οργάνων. 28.Ναυτεργατικό ατύχημα - Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων στα πλοία. 29.Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων στα πλοία. 30.Ναυτικός πράκτορας - Καθήκοντα του ναυτικού πράκτορα. 31.Υγειονομική νομοθεσία - Ελευθεροκοινωνία των πλοίων. 32.Κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική πλοίου - Πλειστηριασμός πλοίου. 33.Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Πηγές ρυπάνσεως της θάλασσας - Νομοθεσία για την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος - Κυρώσεις. 34.Διεθνής σύμβαση ασφάλειας ζωής στη θάλασσα - Επιδιωκόμενος σκοπός - Υποχρεώσεις. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος, τα οποία αφορούν την κατηγορία των υποψήφιων που εξετάζονται. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 1.Παραγωγικές δυνάμεις - Παραγωγή - Οικονομική μονάδα. 2.Επιχείρηση και η λογιστική αυτοτέλειά της. 3.Οικονομική κατάσταση ή περιουσία της Επιχείρησης. 4.Διαχείριση της περιουσίας. 5.Αντικείμενο και σκοπός της λογιστικής. 6.Απογραφή.7.Ισολογισμός. 8.Μορφές εμφάνισης του Ισολογισμού. 9.Έννοια και στοιχεία του λογαριασμού. 10.Η βασική διάκριση των λογαριασμών. 11.Ημερολόγιο.12.Γενικό καθολικό. 13.Ισοζύγιο λογαριασμών. 14.Λογαριασμοί του Ενεργητικού. 15.Λογαριασμοί του πραγματικού Παθητικού. 16.Λογαριασμοί περιληπτικοί ή γενικοί και λογαριασμοί αναλυτικοί ή ειδικοί. 17.Λογαριασμοί αξιών - Λογαριασμοί προσωπικοί. 18.Λογαριασμοί εξόδων. 19.Λογαριασμοί εσόδων. 20.Λογαριασμοί εκμετάλλευσης. 21.Αποτελεσματικοί λογαριασμοί. 22.Μικτοί λογαριασμοί. 23.Λογαριασμοί τάξης. 24.Λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα - Συνάλλαγμα. 25.Δικαιολογητικά έγγραφα (στοιχεία). Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 7.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Επίλυση Λογιστικής Άσκησης που θα πρέπει να περιλαμβάνει: Αρχικό Ισολογισμό - Ημερολογιακές εγγραφές - Άνοιγμα Γενικού Καθολικού - Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Λογαριασμοί ενδιάμεσοι - Τάξεως μεικτοί - Διορθώσεις Εσφαλμένων Εγγράφων με αντιλογισμούς - Σύνταξη Ισοζυγίου - Τελικού Ισολογισμού. Παρατηρήσεις1)Δίνεται μία άσκηση την οποία πρέπει να επιλύσουν οι υποψήφιοι. Η άσκηση καταρτίζεται από την εξεταστική λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων και βαθμολογείται από 0-20 με βάση επιτυχίας το 12. 2)Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής. 8.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Ι. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α~ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 1.Οικονομικές συνέπειες ελλιπούς σε αριθμό και ελλιπούς σε προσόντα σύνθεσης. 2.Λογαριασμοί - Σύνταξη γενικού λογαριασμού ταμείου -Γενικός Λογαριασμός Πλοιάρχου (Μasters General Αccοunt). 3.Πηγές εσόδων εκμετάλλευσης επιβατηγών πλοίων. 4.Ξενοδοχειακά υλικά - Απογραφές ξενοδοχειακών υλικών - Απογραφές τροφοεφοδίων - Απογραφές κυλικείων (bars). 5.Οικονομική εκμετάλλευση των κυλικείων (bars). 6.Γενικά έξοδα κυλικείων (bars) - Έξοδα προσωπικού - Υλικά λειτουργίας των κυλικείων (bars). 7.Γραφείο εκδρομών - Οργάνωση και λειτουργία - Οικονομική εκμετάλλευση. 8.Κατάστημα επί του πλοίου - Οικονομική εκμετάλλευση - Συμφωνητικό - Προσφορά υπηρεσιών στους επιβάτες - Δηλωτικό τελωνείου καταστήματος. 9.Καζίνο σε επιβατηγό πλοίο - Οργάνωση και λειτουργία - Συμφωνητικό - Οικονομική εκμετάλλευση. 10.Φωτογράφοι - Κομμωτήριο σε επιβατηγό πλοίο - Οργάνωση και λειτουργία - Συμφωνητικό - Οικονομική εκμετάλλευση. 11.Ιατρική περίθαλψη επιβατών και πληρώματος στο επιβατηγό πλοίο - Φάρμακα και Ιατρικό υλικό - Ιατρείο - Ιατρός - Οικονομική εκμετάλλευση Ιατρείου. 12.Επιβατηγό Οχηματαγωγό - Όροι εισιτηρίου επιβάτη - Όροι απόδειξης μεταφοράς οχήματος. 13.Επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία γκαράζ - Αμειβόμενο προσωπικό φορτοεκφόρτωσης οχημάτων. 14.Φόρτωση και αποστολή εμπορευμάτων - Προσδιορισμός τόπου παράδοσης - Χρόνος και τρόπος πληρωμής. 15.Ερωτηματολόγιο επιβατών κρουζιεροπλοίων (Ρassengers Questiοnnaire fοrm) - Στατιστική αξιολόγησης. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 1.Συναλλαγματική - Γραμμάτιο εις Διαταγή. 2.Επιταγή - Έκδοση επιταγής - Νομοθεσία επιταγής. 3.Έκδοση τραπεζικής εντολής επιταγής - Ταχυπληρωμή ταχυδρομική - Επιταγή εσωτερικού. 4.Πιστωτική κάρτα (Credit Card) - Χρήση και ιδιαιτερότητες - Οικονομικός Έλεγχος - Είσπραξη πιστωτικών καρτών. 5.Ταξιδιωτική Επιταγή (Τraνeller Cheque) - Ευρωπαϊκή Επιταγή - Εurοcheque. 6.Τιμολόγιο - Απόδειξη παραλαβής παράδοσης - Δελτίο λιανικής πώλησης - Απόδειξη είσπραξης πληρωμής - Γραμμάτιο είσπραξης - Ένταλμα πληρωμής. 7.Έγγραφα εκδιδόμενα κατά την διακίνηση των Εμπορευμάτων - Δελτίο αποστολής - Δελτίο επιστροφής - Πιστωτικό σημείωμα - Δελτίο εισαγωγής - Δελτίο εξαγωγής. 8.Ακτοπλοϊκαί επιβατηγοί συγκοινωνίαι - Δρομολόγια - Προστασία επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων - Υποχρεώσεις εφοπλιστού, Πλοιάρχου και Πράκτορος - Άγονες γραμμές. 9.Γενικοί όροι ταξιδιού μεταφοράς επιβατών - Αποσκευών και οχημάτων. 10.Μεταφορά με πλοία - Μεταφορά επιβατών - Μεταφορά εμπορευμάτων - Συσκευασία εμπορευμάτων. 11.Ναυλολόγιο - Σύμβαση μεταφοράς επιβάτη - Επιβιβασθέντες άνευ εισιτηρίου- Εισιτήρια διαφορών - Στρατιωτικές καταστάσεις επιβίβασης - Καταστάσεις εισιτηρίων. 12.Φορτωτική - Απόδειξη μεταφοράς οχήματος εσωτερικού - εξωτερικού - Απόδειξη μεταφοράς μικροδεμάτων. 13.Τελωνείο σκοπός και σημασία - Διάκριση εμπορευμάτων - εκτελωνισμός. 14.Λαθρεμπόριο - Ελεύθερη ζώνη - Ελεύθερος λιμένας - Τελωνειακοί δασμοί. 15.Επιβατηγό πλοίο διατυπώσεις ελευθεροεπικοινωνίας ξένων λιμένων. 16.Διαβατήριο - Γενικά έλεγχος διαβατηρίων επιβίβασης αποβίβασης - Λαθραία επιβίβαση λαθρεπιβάτη. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος, τα οποία αφορούν την κατηγορία των υποψήφιων που εξετάζονται. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 9.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 1.Σχήμα της γης. Πόλοι - Μεσημβρινός - Ισημερινός - Αληθής, Μαγνητικός Βορράς (Ορισμοί). 2.Γεωγραφικές συντεταγμένες (μήκος, πλάτος, διαφορά μήκους, διαφορά πλάτους, απόκλιση (Ορισμοί). 3.Χάρτες μερκατορικοί - Κλίμακες. Συμβολικές επιτμήσεις. Συμβολικές παραστάσεις ξηράς και θάλασσας - Ισοβαθείς. 4.Πορεία μέτρηση και χάραξη αυτής στο χάρτη. 5.Διόπτευση - Απόλυτη και σχετική διόπτευση. Διόρθωση πορειών και διοπτεύσεων - Αντιστοιχίες. 6.Εύρεση απόστασης δύο σημείων στο χάρτη σε μίλια. Γωνία πλεύσης και μέτρησης αυτής στο χάρτη. 7.Έκπτωση εξαιτίας του ανέμου ή ρεύματος - Διόρθωση αυτής. 8.Πυξίδες (είδη αυτών στοιχειωδώς) - Απόκλιση - Παρεκτροπή - Παραλλαγή (Ορισμοί). 9.Στίγμα - Εύρεση αυτού με διόπτευση δύο τουλάχιστον αντικειμένων (απλά παραδείγματα). 10.Δρομόμετρα (κοινό, μηχανικό, ηλεκτρικό), απλή γνώση και χρησιμοποίηση αυτών. 11.Φάροι και φαροδείκτες - Χρήση αυτών - Βαρόμετρο - Θερμόμετρο - Ανεμόμετρο (απλή γνώση). 12.Κανονισμός προς αποφυγή σύγκρουσης: Α) Κανόνες για τους φανούς πλοίων (ένα παράδειγμα). Β) Κανόνες για τους φανούς ιστιοφόρων (ένα παράδειγμα) Γ) Ειδικοί κανόνες ομίχλης, ακυβέρνητου πλοίου, ρυμουλκούντος, ποντίζοντος καλώδια κ.λ.π. (από ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση). Δ) Κανόνες για τον χειρισμό πλοίου κατά τον πλου. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται από 0-20 και τον τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 10.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ 1.Δημόσιες σχέσεις Οικονομικού Αξιωματικού Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας. 2.Δημόσιες σχέσεις προσωπικού στο επιβατηγό πλοίο. 3.Δημόσιες σχέσεις παράπονα επιβατών. 4.Κανόνες συμπεριφοράς στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πληροφοριών (infοrmatiοn οffice). 5.Παρουσίαση και εξωτερική εμφάνιση Αξιωματικών και Πληρώματος. 6.Συμπεριφορά Αξιωματικών / Πληρώματος στο πλοίο. 7.Συμπεριφορά και τρόποι συνομιλίας με επιβάτες. 8.Κινήσεις στάσεις και τρόποι στην καθημερινή μας συμπεριφορά στο πλοίο. 9.Πως να συμπεριφερόμαστε στον επαγγελματικό μας χώρο. 10.Γνωριμίες συστάσεις προσώπων. 11.Συμπεριφορά και τρόπος αντιμετώπισης επιβατών με ειδικές ανάγκες. 12.Συμπεριφορά και τρόπος αντιμετώπισης μεθυσμένου επιβάτη. 13.Επιλογή επιβατών σε επίσημο τραπέζι Αξιωματικών - Συζήτηση στο τραπέζι - Σειρά σερβιρίσματος. 14.Καθορισμός θέσεων επιβατών σε επίσημα γεύματα Αξιωματικών. 15.Τρόποι τύποι και κανόνες Αξιωματικών στην τραπεζαρία - Καλή συμπεριφορά Αξιωματικών. 16.Τρόποι τύποι και κανόνες στην τραπεζαρία - Σερβίρισμα - Χρήση πιάτων - ποτηριών - ψωμιού - αλατιέρα - πιπεριέρα - τοποθέτηση κουβέρ. 17.Τρόποι τύποι και κανόνες στην τραπεζαρία - Χρήση μαχαιριού - πιρουνιού - κουταλιού. 18.Τρόποι τύποι και κανόνες στην τραπεζαρία - Πώς τρώγονται τα διάφορα φαγητά - Πώς τρώγονται τα φρούτα. 19.Συμπεριφορά και εμφάνιση προσωπικού. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 11.ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1.Γραφή καθ υπαγόρευση και μετάφραση είκοσι (20) περίπου σειρών Αγγλικού κειμένου που αναφέρεται σε θέματα επαγγελματικής αρμοδιότητάς τους. Η γραφή καθ υπαγόρευση και μετάφραση των είκοσι (20) περίπου σειρών μπορεί να γίνει σε ανάλογα ως ανωτέρω θέματα στην Γαλλική ή Ιταλική γλώσσα. 2.Σύνταξη μικρής έκθεσης που να καλύπτει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον λέξεις, που να αφορά την τουριστική επιβατηγό εμπορική ναυτιλία και να έχει σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Υποβολή ερωτήσεων που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια των καθηκόντων τους για την διαπίστωση της ευχέρειας χρήσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής Γλώσσας. Παρατηρήσεις1)Κάθε μία από τις περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Α της γραπτής εξέτασης θα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και ο μέσος όρος του αθροίσματος των επί μέρους βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό της γραπτής εξέτασης. 2)Τον τελικό βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος του αθροίσματος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 3)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 4)Η επιλογή των θεμάτων γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων χωρίς κλήρωση. 12.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Υποβολή ερωτήσεων για διαπίστωση των γνώσεων των υποψηφίων επί των παρακάτω θεμάτων: 1.Ποιες είναι οι κύριες συσκευές ενός προσωπικού υπολογιστή. 2.Ποια τα βασικά εξαρτήματα μέσα στη μονάδα του συστήματος (το κουτί). 3.Πως λέγονται τα σημεία που συνδέουμε τις συσκευές στο κουτί. 4.Ποιες είναι οι μονάδες εισόδου - εξόδου 5.Τι είναι παράλληλη και τι σειριακή θύρα και ποιές συσκευές συνδέουμε σ΄αυτές 6.Τι λέμε ΗΑRDWΑRΕ και τι SΟFΤWΑRΕ. 7.Τι είναι το ΒΙΤ - τι είναι το ΒΥΤΕ - πολλαπλάσια του ΒΥΤΕ - πως προκύπτει το 1024. 8.Που βρίσκεται στον Η/Υ η κύρια μνήμη (RΑΜ) και τι γνωρίζεις γι αυτή. 9.Τι γνωρίζεις για την Κ.Μ.Ε. (C.Ρ.U.) - που βρίσκεται στον Η/Υ τι σημαίνουν τα αρχικά. 10.Ποια είναι η δευτερεύουσα μνήμη του Η/Υ - σε τι μας χρησιμεύει. 11.Τι είναι ΑRΧΕΙΟ (FΙLΕ) και τι είναι ΦΑΚΕΛΟΣ (DΙRΕCΤΟRΥ). 12.Τι γνωρίζεις για τα Αρχεία ΑUΤΟΕΧΕC.ΒΑΤ και CΟΝFΙG.SΥS. 13.Τι κάνουν οι εντολές RΕΝΑΜΕ - CΟΡΥ- DΕLΕΤΕ. 14.Τι είναι τα WΙΝDΟWS. 15.Ερμηνεία των εικονιδίων - ΜΥ CΟΜΡUΤΕR - RΕCΥCLΕ ΒΙΝ - SΤΑRΤ που εμφανίζονται στην οθόνη (επιφάνεια εργασίας) όταν ανοίγουμε τον Η/Υ. 16.Άνοιγμα κάποιου εικονιδίου - αλλαγή μεγέθους του παράθυρου μετακίνηση του παράθυρου - μεγιστοποίηση- ελαχιστοποίηση - επαναφορά - μπάρες ολισθήσεως - κλείσιμο του παράθυρου. 17.Άνοιγμα δύο ή περισσότερων παραθύρων μαζί - Πλευρική διάταξη / Διευθέτηση - Κλείσιμο των παραθύρων. 18.Αναγνώριση / Ερμηνεία των επιλογών του μενού - παραθύρου. 19.Ενεργοποίηση του πλήκτρου (εικονιδίου)- SΤΑRΤ. Προσπέλαση κάποιας από τις επιλογές ΡRΟGRΑΜS ή DΟCUΜΕΝΤS ή SΕΤΤΙΝGS - αναζήτηση των περιεχόμενών τους -είσοδος (άνοιγμα) ενός ή περισσότερων εξ αυτών. 20.Είσοδος στο WΟRD ΡΑD ή ΝΟΤΕ ΡΑD - Σύνταξη μιας φράσης- χρήση των FΟΝΤS - FΟΝΤ SΙΖΕ - Ονομασία και αποθήκευση του Αρχείου -Έξοδος από το WΟRD ΡΑD. 21.Αντιγραφή Αρχείου από το σκληρό στη δισκέτα και από τη δισκέτα στο σκληρό. 22.Μετονομασία Αρχείου- Διαγραφή Αρχείου του σκληρού (RΕCΥCLΕ ΒΙΝ) -Διαγραφή αρχείου από τη δισκέτα. 23.SΕΤΤΙΝGS - CΟΝΤRΟL ΡΑΝΕL- Διόρθωση Ημερομηνίας / Ώρας. 24.Τι είναι το WΟRD- τι είναι το ΕΧCΕL- που διαφέρουν 25.ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1)Απαρίθμηση των υπαρχόντων δικτύων 2)Τι εξυπηρετούν 3)Δομικά υλικά για την Δημιουργία / Εγκατάσταση / Λειτουργία δικτύου 4)Κατηγορίες Χρηστών - Δικαιώματα Χρηστών. Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Καταχώρηση στοιχείων και ποσών εξ αντιγραφής και εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων-εξαγωγή αποτελέσματος επί ετοίμων γραμμογραφημένων εντύπων στον Η/Υ στο πρόγραμμα ΕΧCΕL - Εκτύπωση του φύλλου εργασίας με τα στοιχεία του εξεταζόμενου. ΙΙ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Καταχώρηση στοιχείων στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα εξ αντιγραφής επί ετοίμου γραμμογραφημένου εντύπου στον Η/Υ στο πρόγραμμα WΟRD - Εκτύπωση του φύλλου εργασίας με τα στοιχεία του εξεταζόμενου. Παρατήρηση:Η εξέταση γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή και βαθμολογείται από 0-20 με βάση επιτυχίας το 12. 13.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ι. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 1.Ξενοδοχείο Επιβατηγού Πλοίου. 2.Τμήματα που συνθέτουν τις Γενικές Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες - Υπηρεσίες επιβατών (Ρassenger Serνices). 3.Ανάλυση Ξενοδοχειακών Τμημάτων. 4.Ειδικότητες Ξενοδοχειακών Τμημάτων. 5.Καθήκοντα για κάθε ειδικότητα. 6.Ιεραρχία - Οργανωτικές και Διοικητικές ικανότητες. 7.Επιβίβαση - Υποδοχή Επιβάτη - (Ρassengers Εmbarkatiοn). 8.Αποβίβαση Επιβατών - (Ρassengers Disembarkatiοn). 9.Γραφείο Πληροφοριών - Οργάνωση και Λειτουργία (Ιnfοrmatiοn Οffice). 10.Γενικά - Τραπεζαρία Επιβατών - Οργάνωση και Λειτουργία. 11.Γενικά - Τραπεζαρία Επιβατών - Υποδοχή Επιβάτη - Σερβίρισμα. 12.Τρόποι και είδη σερβιρίσματος. 13.Γενικές γνώσεις περί εδεσμάτων. 14.Γενικά - Οργάνωση και Λειτουργία - Σερβίρισμα στα Σαλόνια / Κυλικεία (Βars). 15.Γενικά - Οργάνωση και Λειτουργία - Παρουσίαση Μπουφέδων - Είδη Μπουφέδων. 16.Κανόνες Ασφάλειας και Υγιεινής σερβιρίσματος - Προσωπική Υγιεινή. 17.Καμπίνες Επιβατών - Κατηγορίες. 18.Γενικά - Καμπίνες Επιβατών - Φροντίδα. 19.Γενικά περί κρασιών - Οινοποίηση - Κατηγορίες. 20.Γενικά - Σερβίρισμα κρασιών - Τραπεζαρία Επιβατών. 21.Σαμπάνια - Ιστορικές γνώσεις - Οινοποίηση - Σερβίρισμα. 22.Μελέτη - Σύνταξη καταλόγου κρασιών - Ποτών - Wine list - Βar list - Αποθήκευση. 23.Χρεώσεις λογαριασμών Επιβατών - Συστήματα. 24.Διαχείριση εξοπλισμού Ξενοδοχείου Επιβατηγού Πλοίου. 25.Καθαριότητα Ξενοδοχείου Επιβατηγού Πλοίου. 26.Υγιεινή και Αποθήκευση τροφίμων και σκευών. 27.Ώρες εργασίας Ξενοδοχειακού Προσωπικού Επιβατηγού Πλοίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΙ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ 1.Ξενοδοχείο Επιβατηγού Πλοίου. 2.Τμήματα που συνθέτουν τις Γενικές Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες επιβατών (Ρassenger Serνices). 3.Ανάλυση Ξενοδοχειακών Τμημάτων. 4.Ειδικότητες Ξενοδοχειακών Τμημάτων. 5.Επιβίβαση - Υποδοχή Επιβάτη - (Ρassengers Εmbarkatiοn). 6.Αποβίβαση Επιβατών - (Ρassengers Disembarkatiοn). 7.Γραφείο Πληροφοριών - Οργάνωση και λειτουργία (Ιnfοrmatiοn Οffice). 8.Ιεραρχία - Καθήκοντα για κάθε ειδικότητα. 9.Γενικά - Τραπεζαρία Επιβατών - Οργάνωση και Λειτουργία. 10.Γενικά - Τραπεζαρία Επιβατών - Υποδοχή Επιβάτη - Σερβίρισμα. 11.Γενικά - Οργάνωση και Λειτουργία - Σερβίρισμα στα Σαλόνια / Κυλικεία (Βars). 12.Γενικά - Οργάνωση και Λειτουργία - Παρουσίαση Μπουφέδων - Είδη Μπουφέδων. 13.Γενικά - Καμπίνες Επιβατών - Φροντίδα. 14.Γενικές γνώσεις περί εδεσμάτων. 15.Γενικά περί κρασιών - Οινοποίηση - Κατηγορίες. 16.Γενικά - Σερβίρισμα κρασιών - Τραπεζαρία Επιβατών. Παρατηρήσεις1)Τα θέματα είναι έτοιμα να δοθούν στους υποψήφιους. 2)Κληρώνονται τρία θέματα από τα οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. 3)Τα θέματα κληρώνονται από την κληρωτίδα που θα περιέχει το σύνολο των θεμάτων του μαθήματος. 4)Κάθε αναπτυσσόμενο θέμα βαθμολογείται χωριστά από 0-20 και τελικό βαθμό αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών. 5)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 1.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 2.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ 4.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ- Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ)1.ΕΛΛΗΝΙΚΑΑνάπτυξη θέματος έκθεσης σχετικά με τη ναυτιλία ή τον τουρισμό. Παρατηρήσεις:1)Δίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς κλήρωση ένα θέμα προς ανάπτυξη από τους υποψήφιους 2)Στην έκθεση εξετάζεται η ανάπτυξη νοημάτων, η ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γλώσσας, το συντακτικό, η γραμματική και η ορθογραφία. 3)Η βαθμολογία είναι από 0 έως 20 με βάση επιτυχίας το 12. 2.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕπίλυση ασκήσεων τόκου, επιτοκίου, χρόνου, κεφαλαίου, ανατοκισμού Παρατηρήσεις:1)Δίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς κλήρωση τρεις ασκήσεις από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλύσουν τις δύο 2)Κάθε άσκηση βαθμολογείται χωριστά από 0 έως 20 και τον τελικό βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών. 3)Βάση επιτυχίας στη τελική βαθμολογία καθορίζεται το 12. 3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΕπίλυση άσκησης Λογιστικής στην οποία δίνεται ισολογισμός ανοίγματος χρήσης και μέχρι δέκα λογιστικές πράξεις και ζητείται να γίνουν εγγραφές στο γενικό ημερολόγιο ή δημιουργία πρωτοβάθμιων λογαριασμών και ο ισολογισμός κλεισίματος χρήσης Παρατηρήσεις:1)Δίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή χωρίς κλήρωση μία άσκηση προς επίλυση από τους υποψήφιους 2)Η βαθμολογία είναι από 0 έως 20 με βάση επιτυχίας το 12. 4.ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Υποβολή ερωτήσεων για διαπίστωση των γνώσεων των υποψηφίων επί των θεμάτων του αντίστοιχου μαθήματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Διαπίστωση της ευχέρειας χειρισμού στο λειτουργικό σύστημα των WΙΝDΟWS επί των θεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 16-23 του αντίστοιχου μαθήματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Παρατηρήσεις:Η εξέταση γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή και βαθμολογείται από 0 έως 20 με βάση επιτυχίας το 12.
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται α) Π.Δ. 474/90 (Α 183), β) Π.Δ. 17/93 (Α 6), γ) παραγρ. 3 άρθρου 3 και άρθρο 2 Π.Δ. 251/95 (Α 141) και δ) παραγρ. ι άρθρου 1 Π.Δ. 17/83 (Α 14).
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 76, 77 και 81 παρ. 2 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθ. 347/2.11.2000.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 89/12.3.2001 μετά πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/17 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/474 1990
Τροποποίηση του πίνακα3 του Β.Δ. 6 Οκτωβ./29 Νοεμβρ. 1954 »Περί καθορισμού προγραμμάτων εξεταστέας ύλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονομικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, θαλαμηπόλων και [...]" 1993/17 1993
Τροποποίηση του Β.Δ. 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α 32) και του Π.Δ. 17/1983 «Καθορισμός εξεταστικών περιόδων προς[...]" 1995/251 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία