ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/115

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22, του ν. 2190/94(Α~ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης». β) Της παρ. 2, του άρθρου 9, του ν. 2801/2000 (Α~ 46) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/99 (Α~180) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α~ 137) « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 α του ν. 2469/97 (Α~ 38). δ) Του π.δ/τος 366/96 (Α~ 236) « Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ύψους 130 εκατ. δραχμών περίπου για κάθε έτος, ο οποίος είναι πλεονασματικός και ανεξάρτητος από τον Κρατικό.
  • Την υπ’ αριθμ. 86/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2801 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2801 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/366 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία