ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/117

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ Α’ 297) αρχίζει από την 30.6.2002.
2.  
  Η προβλεπόμενη στην παρ.6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 344/2000 προθεσμία, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2002.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 το Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128), όπως η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 454/1991 (Α’ 166). β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α’ 70). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 571).
 • Το από 15.3.2001 απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 • Την υπ’ αριθμ. 155/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-05-25 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 344/2000.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/454 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/454 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/344 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία