Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 6 του Π.Δ.266/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.154/1991 και το άρθρο 4 του Π.Δ. 363/1992, συμπληρώνεται ως εξής:"
1.  
  Η Διεύθυνση Γραμματείας, αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
 2. Α΄ Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητή
 3. Β΄ Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητή
 4. Γ΄ Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητή
 5. Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών
 6. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 7. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας
 8. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)».
2.  
  Η παράγραφος 2 περίπτωση β-γ), διαμορφώνεται ως ακολούθως: «β-δ) Α΄, Β΄, Γ΄ Τμήματα Γραμματείας Υποδιοικητών (1) Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας των Υποδιοικητών και η συγκέντρωση των αναγκαιούντων σ αυτούς, στοιχείων. (2) Η οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών με τις υπηρεσιακές μονάδες του ΙΚΑ, το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά».
3.  
  Γίνεται αντίστοιχη αλλαγή στην αρίθμηση από το ε) έως το η)
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 9α όπως τέθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.363/1992 τροποποιείται ως εξής : Στην παράγραφο 2, περίπτωση α) προστίθεται υποπερίπτωση με στοιχείο (8), ως ακολούθως : (8) Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 12 του Π.Δ.266/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 363/1992 διαγράφεται το στοιχείο με αριθμό (5) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 και το στοιχείο με αριθμό (6) αριθμείται ως (5).
Άρθρο 4 "Το άρθρο 23 του Π.Δ.266/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Π.Δ.363/1992, αντικαθίσταται ως εξής: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης"
1.  
  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης, αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Α΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 2. Β΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 3. Γ΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 4. Τμήμα Επιθεώρησης Βόρειας Ελλάδας
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης, ανάγονται στα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: α-γ) Α΄, Β΄, Γ΄ Τμήματα Επιθεώρησης (1) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπηρεσιών Ασφάλισης του ΙΚΑ ως προς την παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους καθώς και την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και οδηγιών της Διοίκησης και η υποβολή σχετικών εκθέσεων σ αυτή. (2) Η διενέργεια ελέγχων των φαρμακείων, που εκτελούν συνταγές του ΙΚΑ, για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των συνταγών και της ορθής και νομότυπης τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους. (3) Η διερεύνηση και ο εντοπισμός δυσλειτουργιών, γραφειοκρατικών δυσχερειών, ελλείψεων σε εξοπλισμό και μέσα, χωροταξικών προβλημάτων, συνθηκών εργασίας και η υποβολή προτάσεων για άμεσες λύσεις ή βελτιώσεις. (4) Η καταγραφή υποδείξεων, προτάσεων, παραπόνων υπαλλήλων και η υποβολή σχετικών εκθέσεων στη Διοίκηση. (5) Η Διερεύνηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ, της συμπεριφοράς του προσωπικού και της τήρησης του ωραρίου. (6) Η διερεύνηση παραπόνων ασφαλισμένων και εργοδοτών και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στη Διοίκηση. (7) Η διερεύνηση της ορθής ή όχι κατανομής και αξιοποίησης του προσωπικού στις Υπηρεσίες Ασφάλισης του ΙΚΑ. Ειδικότερη κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών (3) τμημάτων, γίνεται με απόφαση του Διοικητή, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης.
 1. Τμήμα Επιθεώρησης Βόρειας Ελλάδας Το Τμήμα αυτό εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως γεωγραφικά αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης.
 2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος, είναι όλες οι παραπάνω αναγραφόμενες στην παράγραφο 2. α-γ) και καλύπτουν τις αντίστοιχες μονάδες του ΙΚΑ που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο της Βόρειας Ελλάδας (Δ. Μακεδονία, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία και Θράκη).
 3. Στην ευθύνη και διάκριση της Διεύθυνσης είναι η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων από το Τμήμα αυτό σε μονάδες εκτός του χώρου της Βόρειας Ελλάδας, όπως και διενέργεια επιθεωρήσεων σε μονάδες της Βόρειας Ελλάδας από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
 4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.
 5. (1) Η ευθύνη τήρησης του πρωτοκόλλου, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση των αρχείων, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
 6. (2) Η μερική διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 7. στην οργάνωση και κατανομή της εργασίας, στην τοποθέτηση του προσωπικού στα Τμήματα, στο σχεδιασμό και χορήγηση των αδειών του προσωπικού, στην έγκριση κάθε μορφής μετακίνησης του προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους, στην πραγματοποίηση των Ολομελειών της Διεύθυνσης και στον έλεγχο γενικότερα της καλής λειτουργίας όλων των επιμέρους υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 8. (3) Η φύλαξη και η ενημέρωση των φακέλλων και των πινακίδων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Δ/νσης.
 9. (4) Η επίβλεψη για την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού της Διεύθυνσης σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά.
 10. (5) Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και η επικύρωση φωτοαντιγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α).
 11. (6) Η μέριμνα για την προμήθεια και διάθεση του αναλώσιμου υλικού και γενικού υλικού χρήσης.
 12. (7) Η φροντίδα για την καλή χρήση, συντήρηση και αντικατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής και του λοιπού υπηρεσιακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης.
3.  
  Η Διεύθυνση συνεπικουρεί τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας στο έργο της και ειδικότερα για την επιθεώρηση τομέων οικονομικού και διοικητικού των υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 5 "Το άρθρο 24 του Π.Δ.266/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του Π.Δ.363/1992, αντικαθίσταται ως εξής: Διάρθρωση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας"
1.  
  Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας, αποτελείται από τα εξής τμήματα :
 1. Α΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 2. Β΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 3. Γ΄ Τμήμα Επιθεώρησης
 4. Τμήμα Επιθεώρησης Βόρειας Ελλάδας
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας ανάγονται στα παρακάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής : α-γ) Α΄, Β΄, Γ΄ Τμήματα Επιθεώρησης (1) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των πάσης φύσεως Υπηρεσιών Υγείας ΙΚΑ καθώς και των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων, εργαστηρίων κλπ. ως προς τη σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και υπηρεσιακών οδηγιών, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και η υποβολή σχετικών εκθέσεων στη Διοίκηση. (2) Η διερεύνηση και ο εντοπισμός δυσλειτουργιών, ελλείψεων σε εξοπλισμό και μέσα, χωροταξικών προβλημάτων, συνθηκών εργασίας και η υποβολή προτάσεων αρμοδίως για άμεσες λύσεις ή βελτιώσεις. (3) Η καταγραφή υποδείξεων, προτάσεων, παραπόνων υπαλλήλων και η υποβολή σχετικών εκθέσεων στη Διοίκηση. (4) Η διερεύνηση της τήρησης του ωραρίου και της συμπεριφοράς καθώς και του επιπέδου εξυπηρέτησης από το προσωπικό των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΙΚΑ. (5) Η διερεύνηση παραπόνων ασφαλισμένων και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στη Διοίκηση. (6) Η διερεύνηση της ορθής ή όχι κατανομής και αξιοποίησης του προσωπικού στις υγειονομικές μονάδες του ΙΚΑ. Ειδικότερη κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών (3) τμημάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητή, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
 1. Τμήμα Επιθεώρησης Βόρειας Ελλάδας Το Τμήμα αυτό εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως γεωγραφικά αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης.
 2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι όλες οι παραπάνω αναγραφόμενες στην παράγραφο 2. α-γ) και καλύπτουν τις αντίστοιχες μονάδες του ΙΚΑ που λειτουργούν στο γεωγραφικό χώρο της Βόρειας Ελλάδας (Δ. Μακεδονία, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία και Θράκη).
 3. Στην ευθύνη και διάκριση της Διεύθυνσης είναι η πραγματοποίηση Επιθεωρήσεων από το Τμήμα αυτό σε μονάδες εκτός του χώρου της Βόρειας Ελλάδας, όπως και διενέργεια επιθεωρήσεων σε μονάδες της Βόρειας Ελλάδας από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
 4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης (1) Η ευθύνη τήρησης του πρωτοκόλλου, η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση των αρχείων, η δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
 5. (2) Η μερική διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης στην οργάνωση και κατανομή της εργασίας, στην τοποθέτηση του προσωπικού στα Τμήματα, στο σχεδιασμό και χορήγηση των αδειών του προσωπικού, στην έγκριση κάθε μορφής μετακίνησης του προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους, στην πραγματοποίηση των Ολομελειών της Διεύθυνσης και στον έλεγχο γενικότερα της καλής λειτουργίας όλων των επιμέρους υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 6. (3) Η φύλαξη και η ενημέρωση των φακέλλων και των πινακίδων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.
 7. (4) Η επίβλεψη για την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού της Διεύθυνσης σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά.
 8. (5) Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και η επικύρωση φωτοαντιγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α).
 9. (6) Η μέριμνα για την προμήθεια και διάθεση του αναλώσιμου υλικού και γενικού υλικού χρήσης.
 10. (7) Η φροντίδα για την καλή χρήση, συντήρηση και αντικατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής και του λοιπού υπηρεσιακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης.
Άρθρο 6 "Στο άρθρο 26 του Π.Δ.266/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Π.Δ.363/1992, οι αναγραφόμενες μονάδες (Τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ) χωρίς διάρθρωση, διαρθρώνονται σε Τμήματα, ως ακολούθως : ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
1.  
  Α΄ Τμήμα Εσόδων
2.  
  Β΄ Τμήμα Εσόδων
3.  
  Τμήμα Μητρώου
4.  
  Τμήμα Παροχών Ασθενείας
5.  
  Τμήμα Μητρώου
6.  
  Τμήμα Οικονομικού
7.  
  Τμήμα Διοικητικού ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Άρθρο 7
1.  
  Στο άρθρο 27 του Π.Δ.266/1989 η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: ε) Τομέας Οικονομικού (1) Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του Υποκαταστήματος και παρακολούθησή του. (2) Εκτέλεση των κάθε είδους οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του υποκαταστήματος (εισπράξεις και πληρωμές) και έκδοση των απαραίτητων ταμειακών παραστατικών από τους ταμίες, διαχειριστές και εκδότες. (3) Διενέργεια μισθοδοσίας προσωπικού υποκαταστήματος. (4) Τήρηση λογιστικών στοιχείων και λογαριασμών σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Λογιστικό Κανονισμό του ΙΚΑ. (5) Διενέργεια πράξεων οικονομικής και λογιστικής φύσεως για λογαριασμό των υπηρεσιών υγείας της περιοχής τους, όπως ειδικότερα θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ.
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ.5 του άρθρου 50 του Π.Δ.266/1989 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ.3 του Π.Δ. 363/1992, καταργείται.
2.  
  Για την έναρξη λειτουργίας των τριών (3) Υποδιευθύνσεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθήνας οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 του Π.Δ.266/1989, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 39 παράγρ.2 του Π.Δ.363/1992, ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του ν. 2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) Του ν. 2683/99, άρθρο 169 παρ.2 (ΦΕΚ 19/Α/1999). γ) Του άρθ.29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α). δ) Του Π.Δ/τος 372/14.9.95 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπ.Υ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 201/Α). ε) Του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την αριθμ. 80027/8.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610/Β/9.5.2000).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Λ. Τζανή και Κ. Καϊσερλή» (ΦΕΚ 639/Β/2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 21.150.000, η οποία για την επόμενη πενταετία θαντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΙΚΑ (ΚΑΕ 0238) και για το υπόλοιπο του έτους 2001, ανέρχεται στο ποσό των 10.500.000 δρχ. και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου.
 • Την αριθ. 532/2000 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/266 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/363 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003