ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/121

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το πρόστιμο που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ. και ανώτερο των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δρχ. συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη μεταφορά , στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (Α΄176), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή , την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. για κάθε μία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο.
2.  
  Το ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με την βαρύτητα της διαπιστουμένης παραβάσεως
3.  
  Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και τις κυρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την Υπουργική απόφαση αριθμ. Δ14/19164/28.3.97 (Β΄ 315), πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιμο κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για κάθε μία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.
Άρθρο 2
1.  
  Η έκθεση ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 1418/84, με μνεία και των τυχόν απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών και μέσα στην ίδια προθεσμία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή, τυχόν αντιρρήσεις του επ αυτών. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις, οι επ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια Γεν. Δ/νση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
2.  
  Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι Δημόσιο Έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις του ελεγχόμενου και τις επ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
2.  
  Η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οπότε και καταργείται το π.δ. 393/91 (Α΄ 140). Εκκρεμείς υποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της διενέργειας του σχετικού ελέγχου.
3.  
  Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και συναφείς ρυθμίσεις» ( ΦΕΚ Α΄ 23) και ιδιαίτερα την παρ. 3 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 (Α΄ 138).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αριθμ. Δ14/43309/5.3.01 «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων» (Β΄ 332).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 10/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-06-06 Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/112
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Δ14/43309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Δ14_43309 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/393 1991
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. 1994/334 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία