ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/122

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προκήρυξη διαγωνισμού"
1.  
  Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών παραγωγικής σχολής, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος με απόφασή του προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό, που διενεργείται στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Από τις θέσεις που προκηρύσσονται ποσοστό 10% καλύπτεται από γυναίκες πυροσβεστικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 2713/1999 (Α΄ 89).
2.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Πυροσβέστες, Πυροσβέστριες, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες μη παραγωγικής σχολής ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που κρίνεται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 122 παρ. 3 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99).
3.  
  Στην απόφαση της προκήρυξης ορίζονται:
 1. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων
 2. Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά φύλο
 3. Τα προσόντα των υποψηφίων
 4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος και ο τόπος υποβολής τους
 5. Ο τόπος, η διαδικασία και ο χρόνος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων
 6. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη και
 7. Κάθε άλλη σχετική για τη διενέργεια των εξετάσεων λεπτομέρεια
4.  
  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι δυνατόν να εισαχθούν τμηματικά προς φοίτηση στην οικεία Σχολή. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των προς φοίτηση επιτυχόντων καθώς και ο τρόπος επιλογής τους ορίζεται στην απόφαση της προκήρυξης.
Άρθρο 2 "Εξετάσεις - Τρόπος Αξιολόγησης των υποψηφίων."
1.  
  Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών υποβάλλονται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού σε γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα:
 1. Έκθεση
 2. Πυροσβεστική Τέχνη
 3. Πυροσβεστική Νομοθεσία
 4. Φυσική
 5. Χημεία Για την εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων πλην της Έκθεσης δίνονται για ανάπτυξη τέσσερα (4) ισοδύναμα ζητήματα καθένα από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις από την ίδια ή διαφορετική θεματική ενότητα) Κατά την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν ένα θέμα.
 6. Με την εξέταση αυτή ελέγχεται η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική πνευματική συγκρότηση των υποψηφίων.
2.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας στον οικείο πίνακα λαμβάνεται υπόψη:
 1. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων της προηγούμενης παραγράφου και
 2. Η βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας στα πυροσβεστικά καθήκοντα.
 3. Για τη βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη μόνον τα 15 έτη.
 4. Απ΄ αυτά μέχρι και τα 10 έτη, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μία (1) μονάδα για κάθε έτος άσκησης πυροσβεστικών καθηκόντων μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.
 5. Για κάθε έτος προϋπηρεσίας πάνω από 10 έτη μέχρι και τα 15 οι υποψήφιοι λαμβάνουν πέντε δέκατα (0,5) της μονάδας.
 6. Η προϋπηρεσία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών.
 7. Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται πλήρες έτος, ενώ χρόνος μικρότερος δεν υπολογίζεται.
 8. Για τους μεταταγέντες στο Πυροσβεστικό Σώμα από τη Δασική Υπηρεσία υποψηφίους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2612/1998 (Α΄ 112) καθώς και του άρθρου 26 παραγρ. 4 του Ν. 2800/2000 ο χρόνος ενασχόλησης στη Δασική Υπηρεσία με τα πυροσβεστικά καθήκοντα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας.
 9. Για τους υποψήφιους που μετατάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 4 του Ν. 2612/1998 στο Πυροσβεστικό Σώμα, η προϋπηρεσία τους αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία της μετάταξης.
 10. Δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ο χρόνος, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφαιρείται κατά τις κρίσεις.
3.  
  Ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των μαθημάτων προστίθεται στη βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας και το άθροισμα αυτών πολλαπλασιάζεται επί 100 το δε γινόμενο αποτελεί τη γενική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Στη γενική βαθμολογία των υποψηφίων που είναι κάτοχοι πτυχίων Σχολών ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή άλλων ισότιμων Σχολών προστίθενται για κάθε έτος του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών επιπλέον και 100 μόρια ή 50 μόρια για κάθε εξάμηνο, όταν ο χρόνος απόκτησης πτυχίου υπολογίζεται σε 6μηνα. Υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει σε δύο ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα Τ.Ε.Ι. ή άλλων ισότιμων Σχολών βαθμολογούνται μόνον για τη Σχολή με τα περισσότερα έτη ή 6μηνα σπουδών. Εκατό μόρια επίσης προστίθενται στη γενική βαθμολογία των υποψηφίων που αποδεδειγμένα υπάγονται σε μία από τις ευεργετικές διατάξεις του Π.Δ. 53/1989 όπως ισχύει.
4.  
  Αρχιπυροσβέστες που προήχθησαν στο βαθμό αυτό επ΄ ανδραγαθία ή σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 1481/1984 καθώς και υποψήφιοι πτυχιούχοι, Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. εισάγονται με αίτησή τους προς φοίτηση χωρίς εξετάσεις και δεν καταλαμβάνουν θέσεις από τις προκηρυχθείσες. Αυτοί καταλαμβάνουν θέσεις που κενώνονται μετά την εισαγωγή τους προς φοίτηση. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων πτυχιούχων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ που εισάγονται χωρίς εξετάσεις ανέρχεται σε 10% του συνολικού αριθμού των πτυχιούχων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 2713/1999. Αν ο αριθμός των υποψηφίων του προηγουμένου εδαφίου υπερβαίνει το οριζόμενο ποσοστό, για την εισαγωγή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου και των ετών προϋπηρεσίας στα πυροσβεστικά καθήκοντα, εφαρμοζομένων αναλογικά των διαλαμβανομένων στην παρ. 2β του παρόντος. Υποψήφιοι ανεξαρτήτως φύλου που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισάγονται με αίτησή τους προς φοίτηση χωρίς εξετάσεις και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις από εκείνες που προκηρύχθηκαν. Όσες πτυχιούχοι υποψήφιες δεν εισαχθούν χωρίς εξετάσεις, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ποσοστού, μπορούν να επιλέξουν, να λάβουν μέρος στην γραπτή εξέταση του διαγωνισμού, εφαρμοζομένων των διατάξεων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3 "Συγκρότηση ατομικών και συλλογικών οργάνων"
1.  
  Για την ολοκλήρωση των εισιτηρίων εξετάσεων και της επιλογής υποψηφίων συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά όργανα: α) Κεντρική επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων. β) Επιτροπές εξεταστικών κέντρων. γ) Επόπτες εξετάσεων. δ) Επιτροπή βαθμολογικού κέντρου. ε) Ομάδες επιτηρητών. στ) Ομάδες βαθμολογητών. ζ) Ομάδες αναβαθμολογητών. η) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων.
Άρθρο 4 "Κεντρική Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, η οποία είναι τριμελής και την αποτελούν:
 1. Ο Α΄ Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ως πρόεδρος
 2. Ένας (1) Αρχιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών
 3. Ένας (1) Πύραρχος ή Αντιπύραρχος ως μέλη και ισόβαθμοι αξιωματικοί ως αναπληρωτές τους
2.  
  Η παραπάνω επιτροπή, έχει την γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων, δίδει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενη στο έργο της, από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της. Τέλος, στο κτίριο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει στην κλήρωση τριών βαθμολογητών από την ομάδα βαθμολογητών, οι οποίοι στη συνέχεια καταρτίζουν ενώπιον της για κάθε μάθημα δώδεκα (12) και για το μάθημα της έκθεσης έξι (6) ζητήματα, από τα οποία παρουσία τους γίνεται κλήρωση των προς εξέταση ζητημάτων τα οποία αποστέλλονται τηλεομιοτυπικά ταυτόχρονα στις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.
Άρθρο 5 "Εξεταστικά Κέντρα Εισιτηρίων Εξετάσεων"
1.  
  Κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί σε διδακτήριο ή διδακτήρια του ιδίου συγκροτήματος που ορίζονται στην προκήρυξη
2.  
  Όλοι οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο για αυτούς εξεταστικό κέντρο
3.  
  Οι θέσεις των υποψηφίων στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε υποψήφιος καταλαμβάνει συγκεκριμένη θέση που ορίζεται από την αλφαβητική σειρά με την οποία φαίνεται γραμμένος στον κατάλογο των υποψηφίων, που ανήκουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο
4.  
  Μετά την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους και καταγράφονται όσοι απουσιάζουν σε κάθε μάθημα. Για τους απόντες υποβάλλεται από τους επιτηρητές σχετική αναφορά προς την επιτροπή εξεταστικού κέντρου.
5.  
  Υποψήφιος που απουσιάζει σε κάποιο μάθημα, θεωρείται απών και δεν βαθμολογείται για το μάθημα αυτό
6.  
  Η ταυτοπροσωπία των υποψηφίων ελέγχεται με το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό για την ταυτότητα τους έγγραφο που φέρει την φωτογραφία τους
Άρθρο 6 "Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σε κάθε εξεταστικό κέντρο της έδρας των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών λειτουργεί Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου που αποτελείται:
 1. Από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών, ως πρόεδρο
 2. Από δύο (2) Κατώτερους Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών, ως μέλη.
 3. Ως αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, ορίζονται ισάριθμοι Αξιωματικοί του ιδίου βαθμού. 2.Κάθε επιτροπή εξεταστικού κέντρου έχει ως έργο:.
 4. Τον έλεγχο της ταυτότητας των εξεταζομένων στο εξεταστικό κέντρο
 5. Την καταγραφή των υποψηφίων που απουσιάζουν από τις εξετάσεις
 6. Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζομένους κατά την καθορισμένη ώρα και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων
 7. Τη συγκέντρωση, φύλαξη και μεταφορά των γραπτών δοκιμίων στο βαθμολογικό κέντρο και την παράδοση με διπλότυπο παραλαβής και παράδοσης που υπογράφεται από τις δύο επιτροπές
 8. Τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που κατά την κρίση της εξασφαλίζει την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων
3.  
  Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με υπηρεσιακό όχημα που παραχωρείται για το σκοπό αυτό
Άρθρο 7 "Επόπτες εξετάσεων"
1.  
  Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων και τον συντονισμό της διενέργειας τους σε όλα τα εξεταστικά κέντρα έχουν οι Περιφερειακοί Διοικητές των οικείων Περιφερειακών Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Άρθρο 8 "Ομάδες επιτηρητών"
1.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργεί σε κάθε εξεταστικό κέντρο ομάδα επιτηρητών από Αξιωματικούς του Σώματος για την επιτήρηση των εξεταζομένων
2.  
  Ο αριθμός των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο
Άρθρο 9 "Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων - Γραπτό δοκίμιο"
1.  
  Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης
2.  
  Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας οφείλουν να απαγορεύουν την είσοδο σε υποψήφιους που έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται από την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου
3.  
  Η επεξεργασία του θέματος από τους υποψηφίους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου, που χορηγείται από την Υπηρεσία και διανέμεται σ΄ αυτούς από τους επιτηρητές
4.  
  Το τετράδιο της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το γραπτό δοκίμιο του υποψηφίου από τη στιγμή που θα γραφούν στα πλαίσια, πριν από την εκφώνηση των θεμάτων, οι κανονισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών του στοιχείων. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται με ευθύνη τους με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο) κατά την παράδοση του γραπτού δοκιμίου από τον υποψήφιο. Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας υπογράφουν το γραπτό δοκίμιο στο τέλος της ανάπτυξης των θεμάτων μπροστά στον υποψήφιο και στη συνέχεια αναγράφουν ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμό τους και το βαθμό τους.
5.  
  Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων
6.  
  Χορήγηση δεύτερου τετραδίου επιτρέπεται μόνο σε αντικατάσταση του πρώτου, εφόσον αυτό που χορηγήθηκε και χρησιμοποιήθηκε είναι κατά την κρίση των επιτηρητών ακατάλληλο
7.  
  Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος
Άρθρο 10 "Πειθαρχία διαγωνιζομένων"
1.  
  Οι υποψήφιοι κατά τις γενικές εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και των επιτηρητών
2.  
  Ο υποψήφιος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα και βαθμολογείται με μονάδα
3.  
  Ο υποψήφιος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί μέσα υποκλοπής των θεμάτων αποκλείεται από τις περαιτέρω εξετάσεις και θεωρείται αποτυχών
4.  
  Ο υποψήφιος που αποκλείεται από τις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του εάν του έχει δοθεί τετράδιο το οποίο σημειώνεται με κόκκινο στυλό στο τέλος του θέματος από τους επιτηρητές και την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 210/92.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος η επιτροπή του οικείου εξεταστικού κέντρου αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, σημειώνει το βαθμό ένα στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξωφύλλου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή και με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής και τίθεται σφραγίδα.
Άρθρο 11 "Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων"
1.  
  Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων παραδίνονται από τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων στην επιτροπή βαθμολογικού κέντρου, η οποία αφού ελέγξει τον αριθμό τους, υπογράφει το σχετικό διπλότυπο παράδοσης- παραλαβής
2.  
  Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου από μέλη της ομάδος βαθμολογητών και με την εποπτεία της Επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου
3.  
  Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα. Η παράδοση γραπτών δοκιμίων σε βαθμολογητή για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση προϋποθέτει την παραλαβή από την επιτροπή του βαθμολογικού κέντρου των γραπτών δοκιμίων, που τυχόν παραλείφθηκαν προηγουμένως από τον ίδιο βαθμολογητή.
4.  
  Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Αυτοί, για να σημειώσουν τις ατέλειές του χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο μολύβι ο δε δεύτερος πράσινο. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι είκοσι (1-20) και καταχωρείται από κάθε βαθμολογητή σε ακέραιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε δοκιμίου που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. Βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού δοκιμίου είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών.
5.  
  Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από τον δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από την επιτροπή βαθμολογικού κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες
6.  
  Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες, αναβαθμολογείται από μέλος της οικείας ομάδας βαθμολογητών. Ο αναβαθμολογητής αναγράφει με μαύρο στυλό αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης, ο οποίος δεν μπορεί ναι είναι μικρότερος από τον κατώτερο ούτε μεγαλύτερος από τον ανώτερο από τους δύο αρχικούς βαθμούς. Ο βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί τους άλλους δύο βαθμούς και αποτελεί το βαθμό αξιολόγησης του υποψηφίου στο συγκεκριμένο μάθημα.
7.  
  Επανεξέταση, ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου πέραν της προβλεπομένης από την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται
8.  
  Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονομαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή και από ένα μέλος της επιτροπής του βαθμολογικού κέντρου και με τη σφραγίδα της υπηρεσίας
9.  
  Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας του ίδιου βαθμολογητή που αναγράφεται στο στέλεχος και στο απόκομμα του γραπτού δοκιμίου ισχύει ο βαθμός που αναγράφεται στο στέλεχος
10.  
  Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στη Διεύθυνση προσωπικού και καταστρέφονται μετά τη παρέλευση δύο ετών
Άρθρο 12 "Βαθμολογικό κέντρο"
1.  
  Έδρα του βαθμολογικού κέντρου είναι η Αθήνα
2.  
  Το βαθμολογικό κέντρο λειτουργεί σε υπηρεσιακό κτίριο και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό κάθε προσώπου εκτός από αυτούς που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία
3.  
  Στο βαθμολογικό κέντρο συγκεντρώνονται τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων από τα εξεταστικά κέντρα για τη βαθμολόγησή τους
Άρθρο 13 "Επιτροπή βαθμολογικού κέντρου"
1.  
  Με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται τριμελής επιτροπή και αποτελείται από έναν Πύραρχο ως πρόεδρο και δύο Αντιπυράρχους ή Επιπυραγούς ως μέλη
2.  
  Η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου έχει ως έργο:
 1. Την οργάνωση, το συντονισμό και την όλη εποπτεία των εργασιών του βαθμολογικού κέντρου
 2. Την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα και την κατά το δυνατό ισομερή κατανομή στους βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση και για την εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθμολογίας των γραπτών δοκιμίων
 3. Τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων υποδείξεων και οδηγιών που παρέχονται από την κεντρική επιτροπή εισιτηρίων εξετάσεων στους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη και αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
 4. Τον έλεγχο διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ πρώτης και δεύτερης βαθμολόγησης
Άρθρο 14 "Ομάδες βαθμολογητών και αναβαθμολογητών"
1.  
  Με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στο βαθμολογικό κέντρο συγκροτούνται ομάδες βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Για μεν τα πυροσβεστικά μαθήματα από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος για δε την Έκθεση, Φυσική και Χημεία από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Νομαρχίας Αθηνών.
2.  
  Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας βαθμολογητών και ομάδας αναβαθμολογιτών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να αναβαθμολογηθούν. Κάθε βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 γραπτά σε πρώτη βαθμολόγηση και 400 γραπτά σε δεύτερη βαθμολόγηση. Ο αναβαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 200 γραπτά δοκίμια. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει διαθέσιμος αριθμός βαθμολογητών για κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών.
Άρθρο 15 "Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων"
1.  
  Για την κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά, με βάση την τελική βαθμολογία τους, στον πίνακα επιτυχόντων και τη σύνταξη του πίνακα αποτυχόντων συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων, αποτελούμενη από έναν (1) Αρχιπύραρχο ως πρόεδρο, έναν (1) Πύραρχο και έναν Αντιπύραρχο Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ως μέλη. Γραμματέας με την ίδια Απόφαση ορίζεται ένας Αξιωματικός από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η Διεύθυνση Προσωπικού έχει την ευθύνη για την γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής. Αποτυχόντες των εξετάσεων θεωρούνται, οι υποψήφιοι που δε συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 40 βαθμών. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και ανακοινώνονται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.
Άρθρο 16 "Εκπαίδευση στη Σχολή"
1.  
  Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννιά (9) μήνες. Από αυτούς τρεις (3) μήνες γίνεται θεωρητική εκπαίδευση και έξη (6)μήνες πρακτική. Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα.
2.  
  Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Παραρτήματα της σχολής αυτής μπορούν να λειτουργήσουν, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, και σε άλλες πόλεις - έδρες Περιφερειακών Διοικήσεων.
3.  
  Κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι σπουδαστές διδάσκονται εφαρμοσμένα στην πρακτική θέματα από την Πυροσβεστική Τέχνη, Προληπτική Πυροπροστασία, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία - Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
4.  
  Σπουδαστής ο οποίος δεν παρακολούθησε για οποιοδήποτε λόγο και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 1/4 της θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση, εκτός εάν η μη παρακολούθησή της οφείλεται λόγω διάθεσής του προς εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών
Άρθρο 17 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 170/1996 αντικαθίσταται ως εξής:«
2.  
  Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Π.Δ. 174/1983 (Α΄68)), όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι Αρχιπυροσβέστες που κατετάγησαν με τις εκπαιδευτικές σειρές Δοκίμων Πυροσβεστών 62η - 67η συμπεριλαμβανομένη, έπονται των Αρχιπυροσβεστών του προηγούμενου εδαφίου και μεταξύ τους ισχύει η σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών. Τυχόν δε υπεράριθμοι τοποθετούνται για μία διετία σε κενές οργανικές θέσεις άλλων Υπηρεσιών και έχουν για αυτούς εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις τακτικές μεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι 31 Αυγούστου του έτους των μεταθέσεων. Εάν δεν μετατίθενται στις Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων ή κατάταξής τους επανέρχονται εφόσον το επιθυμούν στις Υπηρεσίες από τις οποίες εισήχθησαν στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.
Άρθρο 18 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β), (δ), (στ), (η) και (θ) του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986. β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). γ) Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις). ε. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης». (Α΄ 82).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 156/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/174 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/53 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις. 2002/145 2002
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 2007/65 2007