ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το κεφάλαιο Δ΄ του Π.Δ. 17/1999, Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Α΄.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 20 "Οργάνωση της Δοκιμασίας"
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία οργανώνει και διενεργεί τη δοκιμασία, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 14, παράγραφος 2, εδάφιο γ΄, και παράγραφος 6, εδάφιο δ΄, και το άρθρο 79, παράγραφος 1, εδάφιο δ΄, του Ν. 2594/1998, Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. Η δοκιμασία αυτή οργανώνεται στο πλαίσιο δεκαπενθήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του παρόντος.
Άρθρο 21 "Προθεσμία διενέργειας της δοκιμασίας - Προκήρυξη"
1.  
  Η δοκιμασία του προηγουμένου άρθρου διενεργείται, όταν πρόκειται να γίνουν σχετικές κρίσεις από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον υπάρχουν κενές προς πλήρωση οργανικές θέσεις στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄
2.  
  Η ως άνω δοκιμασία ανακοινώνεται εγγράφως από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας στους ενδιαφερόμενους το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Η ανακοίνωση πρέπει να ορίζει τον τόπο και το χρόνο της δοκιμασίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την διαδικασία διεξαγωγής της.
Άρθρο 22 "Επιτροπή"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, ως Πρόεδρο, και δύο γενικούς διευθυντές ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής και τα αναπληρωματικά μέλη της θα πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄.
2.  
  Η Επιτροπή προετοιμάζει την δοκιμασία σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, είναι υπεύθυνη για τη πραγματοποίησή της και αξιολογεί τους συμμετέχοντες σε αυτήν
Άρθρο 23 "Προετοιμασία της δοκιμασίας"
1.  
  Μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου των Εξωτερικών υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα θέματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Στην συνέχεια η Επιτροπή επιλέγει ανάμεσα στις προτάσεις τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Η Επιτροπή προβαίνει στην οριστική επιλογή του θέματος που θα παρουσιασθεί από τους αξιολογούμενους, προς τους οποίους και το ανακοινώνει.
2.  
  Ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, συγκεντρώνει το απαραίτητο υλικό σε σχέση με τα επιλεγέντα θέματα για χρήση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο
Άρθρο 24 "Δοκιμασία"
1.  
  Κατά το σεμινάριο αναπτύσσονται τρία τουλάχιστον θέματα, που άπτονται του σχεδιασμού και της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας
2.  
  Στο σεμινάριο καλούνται να εισηγηθούν υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, της ΕΝΥ, μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ανώτερα ή ανώτατα στελέχη άλλων υπουργείων
3.  
  Η δοκιμασία συνίσταται στη σύνταξη σημειώματος και σε προφορική ανάπτυξη και επεξηγήσεις ενώπιον της Επιτροπής, χωριστά από κάθε αξιολογούμενο, τόσον επί του περιεχομένου του σημειώματος όσο και επί των λοιπών θεμάτων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Το σημείωμα, το οποίο συντάσσεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την Επιτροπή και επί κοινού για όλους τους αξιολογούμενους θέματος, θα πρέπει να είναι περιεκτικό και να συναρτάται με τις εισηγήσεις και συζητήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Θα πρέπει επίσης να περιέχει εντοπισμό και ανάλυση του προβλήματος καθώς και εναλλακτικές λύσεις ως προς τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του τιθέμενου ζητήματος. Η πρώτη σελίδα του σημειώματος φέρει την σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου που καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί.
4.  
  Η Επιτροπή καθορίζει το χρόνο ανακοίνωσης του θέματος επί του οποίου οι αξιολογούμενοι θα συντάξουν το σημείωμα
Άρθρο 25 "Αξιολόγηση"
1.  
  Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης το οποίο αποστέλλει στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
2.  
  Στο πρακτικό αξιολόγησης αναγράφονται μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία. Το σχετικό πρακτικό προσκομίζεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο μόνο όταν κρίνεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος για προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο υπηρεσιακών φακέλων.
3.  
  Η Επιτροπή αποφαίνεται περί της επιτυχίας ή μη των αξιολογουμένων χωρίς να προβαίνει σε βαθμολόγηση
4.  
  Οι επιτυχόντες στην προβλεπόμενη από το παρόν δοκιμασία διατηρούν το τυπικό προσόν της επιτυχίας και στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν προαχθούν κατά το αμέσως επόμενο της δοκιμασίας Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 26 "Δυνατότητα επανάληψης"
1.  
  Επιτρέπεται η συμμετοχή στο σεμινάριο όσες φορές απαιτείται μέχρι την απόκτηση του προσόντος προς προαγωγή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 79 του Ν. 2594/1998..
 • Έχοντας υπόψη το άρθρο 14, παράγραφος 6, του Ν. 2594/1998 Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62).
 • Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ. αριθ. 1/2001 Γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας κατά το άρθρο 14, παράγραφος 4, εδάφιο α΄, του Ν. 2594/1998 Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Την υπ. αριθ. 236/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-06-11 Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/116
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση των διατάξεων περί Προαγωγικής Δοκιμασίας των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2003/121 2003