ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/135

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 εδ. (α) του Π.Δ. 83/1984 (31 Α΄ ) Γενικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ.50/1995 (38 Α΄) Εργαστηρίου του, καταργείται.
2.  
  Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και τα μέλη των λοιπών κατηγοριών προσωπικού που υπηρετούν στο καταργούμενο με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου Τμήμα, μετακινούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2819/ 2000 (84 Α΄). Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές αίτηση μετακίνησης των ενδιαφερομένων προς τη Σύγκλητο και το Τμήμα υποδοχής, υποβάλλεται εντός μηνός από τις δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας οι μετακινήσεις του προσωπικού ολοκληρώνονται χωρίς την απαίτηση της αίτησης.
3.  
  Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, το αρχείο, το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης του καταργουμένου με την παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος μετά του εργαστηρίου του, περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάργηση του Γενικού Τμήματος και δεν προβλέπονται από τις προηγούμενες διατάξεις ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου
5.  
  Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 50 παρ. 3 και 6 παρ 6 του ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του ν. 2640/98 (Α΄ 206). β) του άρθρου 15 παρ.2 εδ.(θ) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2000 Α.Ε.” Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» (84Α). δ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α΄ 38). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή» (Β΄630). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/Α0006/21.4.2000 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 5/6.5.1999).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αρ. Β1/277/25.5.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Την αρ. 33/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1995/50 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία