ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/136

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων», όπως τροποποιημένο ισχύει και κατάργηση του Π.Δ. 131/1994 (ΦΕΚ 92/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Θεσσαλικής Πεδιάδας».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ), που συστάθηκε με το Π.Δ. 393/1983 (ΦΕΚ 145/ Α) και το οποίο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α), 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α), 334/1990 (ΦΕΚ 134/ Α), 498/1991 (ΦΕΚ 180/Α), 430/1995 (ΦΕΚ 245/Α), 209/1997 (ΦΕΚ 166/Α), 240/1998 (ΦΕΚ 180/Α) και 101/2000 (ΦΕΚ 99/Α), ορίζεται αρμόδια και για:.
 1. Όλα τα θέματα που αφορούν στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών που σχετίζονται με την εκτροπή του Αχελώου προς Θεσσαλία και με τα εγγειοβελτιωτικά έργα Θεσσαλίας
 2. Όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευή των παραπάνω έργων
 3. Όλα τα θέματα που αφορούν την μελέτη - κατασκευή - έναρξη λειτουργίας του φράγματος Σμοκόβου και των συναφών προς αυτό έργων (σήραγγα Λεονταρίου μέχρι και των έργων εξόδου)
 4. Την μελέτη και κατασκευή όλων των έργων οδοποιίας και λοιπών έργων στις περιοχές του Ν. Αιτωλοακαρνανίας που επηρεάζονται από την μερική εκτροπή του ρου του Άνω Αχελώου προς την Θεσσαλική πεδιάδα.
2.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που ασκούσε στα παραπάνω έργα η ΕΥΔΕ/Αχελώου
Άρθρο 2
1.  
  Η ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης αρχής και για τα έργα Εκτροπής Αχελώου και του φράγματος Σμοκόβου, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων
2.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, συνιστάται στην ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ Τμήμα Κατασκευής Έργων Αχελώου - Σμοκόβου, με έδρα την Καρδίτσα
3.  
  Το Τμήμα Κατασκευής Έργων (με έδρα τη Ναύπακτο) της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για τα έργα της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 3
1.  
  Στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στα Τμήματα Κατασκευής Έργων Ναυπάκτου, Θηβών, Τρίπολης και Κατασκευής Έργων Αχελώου - Σμοκόβου προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ συμμετέχει στα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (τμήμα Κατασκευών και τμήμα Μελετών) των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθ. 80855/5439/6.8.92 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573Β παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ) ως μέλος και εισηγητής, για τα θέματα της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 4
1.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται το Π.Δ. 131/1994 (ΦΕΚ 92/Α) και η αριθμ. ΔΟ/Ο/1/5/Φ.1094/ 25.5.1999 (ΦΕΚ 1179/Β/15.6.1999) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, (ΦΕΚ 137/Α), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν.2081/ 1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη απ το διάταγμα δαπάνη.
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 171/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/393 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/561 1984
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την μελέτη και κατασκευή των έργων Εκτροπής Αχελώου και Εγγειοβελτιωτικών Έργων θεσσαλικής Πεδιάδας (ΕΥΔΕ Αχελώου). 1994/131 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία