Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 1 "Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας."
1.  
  Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες
2.  
  Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του κράτους, ασκούν αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και οι ακόλουθες αυτοτελείς Υπηρεσίες:
 1. Η Αστυνομική Ακαδημία
 2. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 3. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
 4. Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης
 5. Η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
 6. Η Διεύθυνση Υγειονομικού
 7. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού
 8. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού
 9. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών
 10. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας
 11. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων
 12. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης
 13. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
 14. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
 15. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας
3.  
  Οι αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
 1. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής των Ελλήνων, καθώς και οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό
 2. Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού, Τεχνικών Εφαρμογών και Οικονομικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου
 3. Οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό
 4. Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης από τον υπαρχηγό
 5. Η Αστυνομική Ακαδημία και οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Ελεγκτηρίου Δαπανών από τον προϊστάμενο του Επιτελείου
 6. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Κυβέρνησης, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας από το γενικό επιθεωρητή Αστυνομίας
4.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σ αυτές

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 2 "Αποστολή."
1.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
2.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και προς το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση - Αντιστοιχία Υπηρεσιών Αρχηγείου."
1.  
  Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:
 1. Κλάδο Ασφάλειας και Τάξης
 2. Κλάδο Διοικητικού
 3. Κλάδο Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής
2.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης
 2. Διεύθυνση Τροχαίας
 3. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
 4. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
 5. Διεύθυνση Αλλοδαπών
 6. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
3.  
  Ο Κλάδος Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας και άσκησης των δημοσίων σχέσεων και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής:.
 1. Διεύθυνση Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 3. Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας
 4. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
 5. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών
4.  
  Ο Κλάδος Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής χειρίζεται τα θέματα προϋπολογισμού, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού, καθώς και τα θέματα πληροφορικής και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Οικονομικών
 2. Διεύθυνση Τεχνικών
 3. Διεύθυνση Πληροφορικής
5.  
  Οι Κλάδοι του Αρχηγείου είναι μεταξύ τους ισότιμοι. Ισότιμες μεταξύ τους είναι και οι Διευθύνσεις των Κλάδων, καθώς και τα Τμήματα στα οποία διαρθρώνονται οι Διευθύνσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ
Άρθρο 4 "Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης."
1.  
  Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Μέτρων Αστυνόμευσης
 2. 2ο Τμήμα Τουρισμού
 3. 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μέτρων Αστυνόμευσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τη δημόσια υγεία, την αγορανομία, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις μεταγωγές κρατουμένων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημοσίων κέντρων, καταστημάτων και θεαμάτων και γενικά όλων των θεμάτων αστυνόμευσης που έχουν σχέση με τη δημόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών
 2. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνομικούς σκύλους περιπολίας, συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών καθώς και η κατανομή τους στις Υπηρεσίες
 3. Η συνεργασία με τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων της προηγουμένης περίπτωσης
 4. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α΄
 5. Η προετοιμασία έκδοσης αστυνομικών διατάξεων και η επεξεργασία όρων χορήγησης αστυνομικών αδειών για τα θέματα της περίπτωσης α΄
 6. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αστυνομίας τάξης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 7. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τα θέματα της περίπτωσης α΄ και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς
 8. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αστυνομίας τάξης, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 9. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές εργασίες σε θέματα αστυνομίας τάξης
 10. Η διατύπωση μεθόδων και κανόνων για την προστασία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισμού του και το σεβασμό των ατομικών ελευθεριών κατά την αστυνομική δράση
 11. Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης από τις αστυνομικές Υπηρεσίες τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά θέμα αρμοδιότητάς του και η εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τουρισμού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για θέματα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργασίας σ΄αυτές, διακίνησης τουριστών και γενικά για ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό
 2. Η συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
 3. Η διαχείριση των τυχόν παρεχομένων από τον Ε.Ο.Τ. πιστώσεων.
 4. Οι προτάσεις και οι γνωματεύσεις σε θέματα τοποθετήσεων και μετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της τουριστικής αστυνομίας, της ίδρυσης, προαγωγής και κατάργησης αυτών, ως και κατανομής και ανακατανομής των μεταφορικών και λοιπών μέσων
 5. Οι προτάσεις και οι γνωματεύσεις σε θέματα μετεκπαιδεύσεων ή εκμάθησης ξένων γλωσσών του προσωπικού των Υπηρεσιών τουριστικής αστυνομίας
 6. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος
 7. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας
 8. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστηριότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών τουριστικής αστυνομίας
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης σχετικών με τις συγκεντρώσεις, δημόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η συνεργασία με τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών
 2. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους
 3. Η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τη διατάραξη της δημόσιας τάξης
 4. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση σχεδίων προστασίας και ασφάλειας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των δημοσίων Υπηρεσιών και των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
 5. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων, λήψη μέτρων και εφαρμογή σχεδίων, καθώς και ο συντονισμός της δράσης τους, η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν που αφορά τις επιχειρήσεις, η εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων, καθώς και η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις
 6. Η μελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η συναγωγή συμπερασμάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 7. Η διαρκής λήψη και μετάδοση πληροφοριών για όλα τα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε όλη την επικράτεια.
 8. Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του Τμήματος λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων το οποίο στελεχώνεται με ειδικά εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και έχει ως αποστολή:
 9. (1) Την ταχεία ενημέρωση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων αρχών σε θέματα αστυνομίας ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης και πολιτικής άμυνας και κάθε είδους εκτάκτων ή επειγόντων και σοβαρών γεγονότων ή συμβάντων, σύμφωνα με τα σχέδια ενεργειών που ισχύουν και τις ειδικότερες διαταγές και οδηγίες που δίδονται.
 10. (2) Την παρακολούθηση των αστυνομικών επιχειρήσεων μεγάλης σπουδαιότητας και την άμεση ενημέρωση της ηγεσίας.
 11. (3) Την παροχή πληροφοριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εντολές της ηγεσίας, σε εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και σε ιδιώτες για θέματα που τους ενδιαφέρουν προσωπικά.
 12. (4) Την έκδοση διαταγών προς υφιστάμενες Υπηρεσίες, σε συνεννόηση με το αρμόδιο για κάθε περίπτωση Τμήμα, όταν τα γραφεία δεν λειτουργούν και η έκδοση της διαταγής δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους.
 13. (5) Την εποπτεία και τον έλεγχο, τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία, των οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας του Αρχηγείου.
5.  
  Επίσης, το 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 6 του ν. δ/τος 17/1974 και 2 του π. δ/τος 702/1975, καθώς και των ν. 2344/1995, 2641/1998 και 3013/2002, όπως ισχύουν κάθε φορά .
Επίσης, το Τμήμα Επιχειρήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 6 του Ν. δ. 17/1974 και 2 του π.δ. 702/1975.
Άρθρο 5 "Διεύθυνση Τροχαίας."
1.  
  Η Διεύθυνση Τροχαίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας
 2. 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού
 3. 3ο Τμήμα Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για την ασφαλή κίνηση των δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, του επιβατικού κοινού και των πεζών και την ομαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας
 2. Ο καθορισμός άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
 3. Η εκπόνηση σχεδίων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
 4. Η εκπόνηση σχεδίων και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας
 5. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας
 6. Ο συντονισμός της τροχονομικής αστυνόμευσης των εθνικών οδών
 7. Η συνεργασία με τους καθ΄ ύλην αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας
 8. Η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα τροχονομικής αστυνόμευσης με τις αστυνομίες άλλων χωρών
 9. Η μέριμνα για την αξιοποίηση του εξοπλισμού τροχονομικής αστυνόμευσης και ο προγραμματισμός νέων προμηθειών
 10. Ο καθορισμός κριτηρίων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τροχαίας και η υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού τους
 11. Η υποβολή προτάσεων για ίδρυση ή κατάργηση Υπηρεσιών τροχαίας ή τη μεταβολή της τοπικής τους αρμοδιότητας
 12. Η υποβολή αιτημάτων για τη χρήση ελικοπτέρου για τις ανάγκες τροχονομικής αστυνόμευσης
 13. Η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων τροχονομικής αστυνόμευσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας
 2. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία και η ενημέρωσή τους για κάθε σχετική μεταβολή
 3. Η επεξεργασία των όρων χορήγησης των αστυνομικών αδειών που αφορούν την οδική κυκλοφορία
 4. Η συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς σε θέματα νομοθεσίας που αφορά την οδική κυκλοφορία
 5. Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και πρόληψης ατυχημάτων
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συγκέντρωση, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 2. Η έκδοση ενημερωτικού τεύχους με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων
 3. Η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών (ΣΕΣΟ) μοτοποδηλάτων
 4. Η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου υποτροπής μέθης οδηγών
 5. Η τήρηση στοιχείων για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών τροχαίας
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας."
1.  
  Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Αντιμετώπισης του Εγκλήματος
 2. 2ο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων
 3. 3ο Τμήμα Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων
 4. 4ο Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικότητας
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αντιμετώπισης του Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος
 2. Η μελέτη μέτρων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη των εγκλημάτων
 3. Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων αντιμετώπισης των εγκλημάτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 4. Η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες και η εκπόνηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους
 5. Η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας για την προστασία ατόμων από την εγκληματική δράση οργανωμένων ομάδων ή κακοποιών
 6. Η επεξεργασία και η μέριμνα για την αξιοποίηση πληροφοριών σε θέματα δημόσιας ασφάλειας
 7. Η εκπόνηση οδηγιών για την αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων και κλαπέντων αντικειμένων, καθώς και η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και ανυποτάκτων
 8. Η εισήγηση της προκήρυξης χρηματικών αμοιβών για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε οποιονδήποτε τις παρέχει που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκλημάτων αυτών
 9. Η εκπόνηση οδηγιών προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες αναφορικά με τις χορηγούμενες άδειες εργασίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 180/79, όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Η εξέταση αιτημάτων για τη χορήγηση ή μη αδειών απουσίας στους εκτοπισμένους
 11. Η εξέταση αιτημάτων και η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
 12. Η επεξεργασία μέτρων και κανόνων για την έγκριση της σύνδεσης των συστημάτων συναγερμού με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών
 13. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας για τα θέματα αρμοδιότητάς του και η ενημέρωσή τους σε κάθε μεταβολή
 14. Ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης της εγκληματικότητας, καθώς και η συμμετοχή τους σε σχετικά προγράμματα
 15. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τις αστυνομίες άλλων χωρών για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την κατάρτιση και εφαρμογή σχετικών με την πρόληψη και καταστολή της προγραμμάτων
 16. Η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης ειδικών σεμιναρίων για θέματα αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού και την ενημέρωση των Υπηρεσιών
 17. Η υποβολή εισηγήσεων για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενημέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσματά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων
 18. Η μέριμνα για την έγκριση και παρακολούθηση υλοποίησης αιτημάτων αστυνομικής συνεργασίας και συνδρομής για θέματα αρμοδιότητάς του που γίνονται στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες χώρες και η πληροφοριακή υποστήριξη των εθνικών γραφείων και μονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια των συμφωνιών ΙΝΤΕRΡΟL, ΕURΟΡΟL και SCΗΕΝGΕΝ
 19. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω συμφωνιών για θέματα αρμοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
 20. Η ευθύνη για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρησης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή και διεθνείς βάσεις δεδομένων, των διωκομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας μας ατόμων, των εξαφανισθέντων στην Ελλάδα προσώπων, των κλεμμένων οχημάτων, καθώς και των κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων και εγγράφων, εκτός των διαβατηρίων, δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και ομοιόμορφων προξενικών θεωρήσεων
3.  
  Το 2ο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων είναι αρμόδιο για τη μελέτη μέτρων αντιμετώπισης των εγκλημάτων της απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγματικών, αξιογράφων και λειτουργίας εμπορικών εταιρειών, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί το νόμισμα και την προστασία των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό, περί σημάτων, περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των εγκλημάτων λαθρεμπορίου και αρχαιοκαπηλείας, και των εγκλημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη των εγκλημάτων αυτών
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη μέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά, καθώς και των εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή σε βάρος αυτών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αντιμετώπισή τους
 2. Η συλλογή, επεξεργασία και η μέριμνα για την εκμετάλλευση πληροφοριών για τις συνήθειες, τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα, τους τόπους που συχνάζουν οι ανήλικοι, καθώς και όλων των στοιχείων που αφορούν τις κατηγορίες εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή σε βάρος αυτών
 3. Η παρακολούθηση των τρόπων διακίνησης και εμπορίας των ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 4. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 5. Η εκπόνηση σε εθνικό επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, καθώς και των εγκλημάτων με δράστες και θύματα ανηλίκους
 6. Η κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με τις συναρμόδιες αρχές και τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και ο σχεδιασμός δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα προβλήματα των ναρκωτικών, της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και της εκμετάλλευσης και κακοποίησης αυτών
5.  
  Τα Τμήματα Οικονομικών Εγκλημάτων και Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων ασκούν επίσης, τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄, γ΄ ως στ΄ και ιδ΄ ως και κ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τα αντικείμενα της αποστολής τους. Τα Τμήματα Αντιμετώπισης του Εγκλήματος και Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων μεριμνούν και για τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνομικούς σκύλους φύλαξης προσώπων και πραγμάτων και ανίχνευσης ναρκωτικών, αντίστοιχα, εκπαιδευτές και συνοδούς αυτών, καθώς και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του 4ου Τμήματος Ανάλυσης Εγκληματικότητας είναι οι παρακάτω:
 1. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 2. Η ανάλυση και μελέτη των αιτίων του εγκλήματος και η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας
 3. Η παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 4. Η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληματικής δράσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς
 5. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα ανάλυσης του εγκλήματος
 6. Η μέριμνα για τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού επί των εξελίξεων στο πεδίο της ανάλυσης του εγκλήματος και η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης σεμιναρίων στο θέμα αυτό σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και άλλους φορείς
 7. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συναντήσεις ή ομάδες εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που αφορούν στην ανάλυση του εγκλήματος
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας."
1.  
  Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων
 2. 2ο Τμήμα Προστασίας του Πολιτεύματος
 3. 3ο Τμήμα ΄Οπλων και Εκρηκτικών
 4. 4ο Τμήμα Ταυτοτήτων και Αρχείων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητημάτων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αξιολόγηση της επίδρασης στην ασφάλεια του κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητημάτων στη χώρα μας και διεθνώς και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα ζητήματα αυτά
 2. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών
 3. Η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών για τις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις στα ζητήματα αυτά
 4. Ο χειρισμός των θεμάτων επαναπατρισμού πολιτικών προσφύγων εμφυλίου πολέμου 1945 - 1949 και φυγάδων κατοχικής και μετακατοχικής περιόδου
 5. Η επεξεργασία πληροφοριών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των παρανόμων δραστηριοτήτων ξένων Υπηρεσιών και των οργάνων τους
 6. Η επεξεργασία πληροφοριών για τις δραστηριότητες ατόμων ή φορέων που στρέφονται κατά της χώρας και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 7. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για θέματα αντιπληροφοριών
 8. Η επεξεργασία κανόνων, μεθόδων και μέτρων για τον έλεγχο της καταλληλότητας του προσωπικού, που προτείνεται για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με την εθνική άμυνα και η παροχή πληροφοριών επί σχετικών αιτημάτων κρατικών Υπηρεσιών
 9. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισμό υποθέσεων κίνησης αλλοδαπών και ημεδαπών στις παραμεθόριες περιοχές ή σε περιοχές αμυντικών εγκαταστάσεων και σύναψης δικαιοπραξιών στις περιοχές αυτές
 10. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για τα ανωτέρω ζητήματα
 11. Η προετοιμασία, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας του Πολιτεύματος είναι οι ακόλουθες:
 1. Η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών για τα μέσα και τις μεθόδους αντιμετώπισης της δράσης των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους, που αποβλέπουν σε ανατροπή του συνταγματικού πολιτεύματος της χώρας
 2. Η μελέτη των μέσων και των μεθόδων της παράνομης δράσης των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους στην Ελλάδα και διεθνώς και η ενημέρωση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπισή τους
 3. Η επεξεργασία πληροφοριών για θέματα τρομοκρατίας και εξτρεμιστικών ενεργειών και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους
 4. Η μελέτη των αιτίων της τρομοκρατίας και των διεθνών και διακρατικών σχέσεων που επηρεάζουν τις ενέργειες των τρομοκρατικών οργανώσεων και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 5. Η μελέτη τρόπων προστασίας του κράτους και του συνταγματικού πολιτεύματος από τη δράση ατόμων και οργανώσεων, που αποσκοπούν στην υπονόμευση και την ανατροπή τους
 6. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισμό υποθέσεων αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας λόγω διώξεων κατά τη δικτατορία και αναγνώρισης αγωνιστών της εθνικής αντίστασης
 7. Η επεξεργασία κανόνων και μέτρων ασφάλειας για την προστασία πιθανών στόχων των τρομοκρατών και η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή τους
 8. Η τήρηση σχεδίων ασφάλειας κυβερνητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων και σχεδίων εκτάκτων αναγκών
 9. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχεδίων βομβών, καθώς και τους αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, τους συνοδούς και τους εκπαιδευτές αυτών
 10. Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνομικές δραστηριότητες για θέματα κρατικής ασφάλειας
 11. Η παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν από τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες και η εξαγωγή και αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 12. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τους παράνομους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και την ασύρματη επικοινωνία
 13. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για θέματα της αρμοδιότητάς του
 14. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς του
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΄Οπλων και Εκρηκτικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων που αφορούν τα όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά συναφή αντικείμενα, καθώς και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα
 2. Η μελέτη μέτρων αντιμετώπισης των εγκλημάτων που αφορούν τα αντικείμενα της προηγούμενης περίπτωσης και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη αυτών και γενικά στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
 3. Η μελέτη της σκοπιμότητας και της απόδοσης των μέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών της νομοθεσίας για τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄
 4. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις μεθόδους και τα μέσα αντιμετώπισης των παραβάσεων της νομοθεσίας για τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ και η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών
 5. Η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ και η ενημέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών και λοιπών συναρμόδιων κρατικών αρχών για την αξιοποίησή τους
 6. Η συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αντικειμένων της περίπτωσης α΄
 7. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ξένων κρατών και διεθνείς οργανισμούς για τα θέματα μεταφοράς, διακίνησης και διαμετακόμισης όπλων και εκρηκτικών γενικά, καθώς και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 (Α΄- 147) και του π.δ. 455/1995 (Α΄- 268) όπως ισχύουν κάθε φορά.
 8. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων
 9. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων για τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ταυτοτήτων και Αρχείων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στα θέματα έκδοσης δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων
 2. Η μέριμνα για την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων για την έκδοση των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων
 3. Η καταγραφή και τήρηση του αρχείου δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων, οι οποίες εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
 4. Η μέριμνα για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή και διεθνείς βάσεις δεδομένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας
 5. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την εκπόνηση σχεδίων εθνικής άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας και συμμετοχής της Ελληνικής Αστυνομίας σε ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων
 6. Η εκπόνηση μέτρων ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού
 7. Ο χειρισμός θεμάτων κρυπτασφάλειας και η τήρηση του κρυπτογραφικού υλικού
 8. Η τήρηση του αρχειακού υλικού της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και η παροχή πληροφοριών σε δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Αλλοδαπών."
1.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Μετανάστευσης - Διοικητικών Μέτρων
 2. 2ο Τμήμα Ομογενών - Ιθαγένειας
 3. 3ο Τμήμα Προσφύγων - Πολιτικού Ασύλου
 4. 4ο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μετανάστευσης - Διοικητικών Μέτρων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μελέτη θεμάτων αλλοδαπών, η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και μέτρων για τα θέματα αυτά
 2. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως στο χειρισμό θεμάτων:
 3. - Διαβατηριακού ελέγχου γενικά και λειτουργίας των αρμοδίων για τον έλεγχο διαβατηρίων Υπηρεσιών. - Συνεργασίας με τις αρχές που είναι αρμόδιες να εγκρίνουν την έλευση αλλοδαπών προς εργασία, σπουδές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, οικογενειακή συνένωση και λοιπές από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. - Κατ΄ εξαίρεση εισόδου αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου. - Παραμονής και απέλασης αλλοδαπών. - Καταχώρησης αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθυμήτων. - Διεκπεραίωσης αλληλογραφίας που αφορά την καταχώρηση ή άρση των προστίμων και εξέτασης αιτημάτων που υποβάλλονται, μέσω του εθνικού γραφείου SΙRΕΝΕ. - Εφαρμογής διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών.
 4. Η μέριμνα για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νομίμως υφιστάμενες εθνικές ή διεθνείς βάσεις δεδομένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων, ομοιόμορφων προξενικών θεωρήσεων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων
 5. Η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και η γραμματειακή υποστήριξή της
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ομογενών - Ιθαγένειας είναι οι ακόλουθες:
 1. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών, ως προς την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την ιθαγένεια και την τακτοποίηση των ομογενών
 2. Η μέριμνα για την τακτοποίηση των ομογενών με άδεια παραμονής ή ειδικό δελτίο ταυτότητος ομογενούς
 3. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες κρατικές αρχές και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών
 4. Η συνεργασία με τις αρμόδιες για την απονομή ιθαγένειας αρχές σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων απονομής της
 5. Η συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την ιθαγένεια και τους ομογενείς
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσφύγων - Πολιτικού Ασύλου είναι οι ακόλουθες:
 1. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για θέματα αναγνώρισης αλλοδαπών ως προσφύγων
 2. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και στο χειρισμό θεμάτων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα
 3. Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσφύγων
 4. Η γραμματειακή υποστήριξη της δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής του π.δ. 61/1999, η οποία ασκείται από αποκλειστικά απασχολούμενους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους.
 5. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές ξένων χωρών και διεθνείς οργανισμούς επί θεμάτων προσφύγων
 6. Ο χειρισμός θεμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση αυτών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου
 7. Η επεξεργασία κανόνων και μέτρων και η συνεργασία με τις συναρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους αρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η υλοποίηση της χαρασσόμενης πολιτικής σχετικά με την αποτροπή παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος αλλοδαπών και την απομάκρυνση των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνομη είσοδο
 2. Η συλλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιοποίηση πληροφοριών σε θέματα λαθρομετανάστευσης και συναφούς εγκληματικότητας
 3. Ο συντονισμός και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης σε θέματα πρόληψης και καταστολής της λαθρομετανάστευσης
 4. Η εκπόνηση σχεδίων και παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων αποτροπής της παράνομης εισόδου αλλοδαπών και απομάκρυνσής τους από τον ελληνικό χώρο
 5. Η συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και τους καθύλην αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση των θεμάτων της λαθρομετανάστευσης
 6. Η μελέτη μεθόδων τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγμάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους και τις έρευνες σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, καθώς και η διατύπωση μέτρων και μεθόδων προστασίας του προσωπικού τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
 7. Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των συνοριακών φυλάκων και η πρόταση για την κατανομή αυτής, καθώς και η τήρηση της χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης
 8. Η διατύπωση προτάσεων επί θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων και απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών των συνοριακών φυλάκων
 9. Ο προσδιορισμός των απαραίτητων μέσων και εφοδίων των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης και του προσωπικού της και η διατύπωση σχετικών προτάσεων
 10. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για θέματα λαθρομετανάστευσης
 11. Η μελέτη των αναφορών των περιφερειακών Υπηρεσιών και εισήγηση για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων
 12. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων με τις αστυνομίες ξένων χωρών και διεθνείς οργανισμούς επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας."
1.  
  Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
 1. 1° Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών.
 2. 2° Τμήμα Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL.
 3. 3° Τμήμα SΙRΕΝΕ.
 4. 4° Τμήμα Διεθνών Οργανισμών - ΙΝΤΕRΡΟL.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών είναι οι ακόλουθες
 1. Η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς, για τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και θεμάτων που εντάσσονται στα πλαίσια διμερών και πολυμερών Συμφωνιών.
 2. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των διαλαμβανομένων σ’ αυτά θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
 3. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μελέτη των σχετικών πορισμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 4. Η μέριμνα για τη διοργάνωση σεμιναρίων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των κοινών δράσεων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων.
 5. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών, στα πλαίσια των Γραφείων Συνδέσμου (ΒDL) και Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Τρομοκρατία (ΡWGΤ).
 6. Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αστυνομίες άλλων κρατών.
 7. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων αστυνομιών.
 8. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ξένων αστυνομιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων τους.
 9. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών.
 10. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και αρωγής.
 11. Η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στις τάσεις της διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
 12. Η μέριμνα, για την επεξεργασία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών, η εξασφάλιση της επικοινωνίας και η ανταλλαγή αξιωματικών συνδέσμων σε διμερές επίπεδο.
 13. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη ν αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης αιτημάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια διμερών και πολυμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με άλλες Χώρες.
 14. Η εκπροσώπηση ή συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας, που αφορούν την αστυνομική συνεργασία και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διμερών/ πολυμερών συμφωνιών.
 15. Η ανταλλαγή πληροφοριών και διαβίβαση σχετικών αιτημάτων μεταξύ των αστυνομιών ξένων κρατών, μέσω των διαπιστευμένων αξιωματικών συνδέσμων.
 16. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση αποστολών της ηγεσίας στο εξωτερικό, στα πλαίσια συμμετοχής οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδιασκέψεων και διμερών/ πολυμερών συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας.
 17. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, στα πλαίσια αποφάσεων διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.
 18. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για απόσπαση αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αξιωματικών συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και την καθοδήγηση στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 19. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για την απόσπαση αστυνομικού προσωπικού για την ασφάλεια και φρούρηση των ελληνικών διπλωματικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό.
 20. Η μέριμνα για την παρακολούθηση όλων των θεμάτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό.
 21. Η παρακολούθηση των εργασιών επιτροπών, σεμιναρίων και συνεδρίων που διοργανώνονται από τους διεθνείς οργανισμούς ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν τις ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές και η αξιοποίηση των πορισμάτων τους.
 22. Η μελέτη των αποφάσεων διεθνών οργανισμών που αφορούν την οργάνωση ειρηνευτικών αστυνομικών επιχειρήσεων και αποστολών στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση για τη συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις αποστολές αυτές.
 23. Ο χειρισμός ή αξιοποίηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους έλληνες αξιωματικούς συνδέσμους στο εξωτερικό.
 24. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 25. Η μετάφραση του ξενόγλωσσου και διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των εκδόσεων που αφορούν την αποστολή του Σώματος, η αποδελτίωση των χρήσιμων πληροφοριών και η ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου.
 26. Η εξασφάλιση της διερμηνείας σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις με ξένες αποστολές στη Χώρα μας, καθώς και σε αποστολές της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3.  
  Το Τμήμα Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, που κυρώθηκε με το ν. 2605/1998 (Α΄- 88), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3002/2002 (Α΄- 74) 3294/2004 (Α΄- 243) και 3295/2004 (Α΄- 244). Αποτελεί την εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Τελωνείων, του Λιμενικού Σώματος και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL), που έχει έδρα τη Χάγη Ολλανδίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις της Σύμβασης ΕURΟΡΟL, τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕURΟΡΟL. Ειδικότερα.
 1. Αιτείται από τις αρμόδιες ημεδαπές Αρχές ή Υπηρεσίες, πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία διαβιβάζει στη ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, για την υποβοήθηση των ερευνών τους για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
 2. Λαμβάνει, αξιολογεί, αναλύει, ταξινομεί και διαβιβάζει στις ημεδαπές αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, στοιχεία και πληροφορίες, που αποστέλλονται από την ΕURΟΡΟL ή από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτα κράτη και οργανισμούς, τα οποία έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL, για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
 3. Παρακολουθεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των εργασιών των οργάνων της ΕURΟΡΟL, καθώς και των ομάδων εργασίας, μεριμνά για την υλοποίηση τους και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας.
 4. Διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών της χώρας προς την ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη, μέσω των αξιωματικών συνδέσμων της Ελλάδος στην ΕURΟΡΟL.
 5. Αιτείται την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, από την ΕURΟΡΟL και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τρίτα κράτη και οργανισμούς που έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την ΕURΟΡΟL.
 6. Προβαίνει στην καταχώριση, τροποποίηση, διαγραφή και τον έλεγχο νομιμότητας των πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών ΕURΟΡΟL, με εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου χρήσης συστήματος πληροφοριών της ΕURΟΡΟL.
 7. Αιτείται την παροχή πληροφοριών από τις αρμόδιες Αρχές και μεριμνά για τη διαβίβασή τους, προς καταχώρηση, στους αναλυτικούς φακέλους εργασίας της ΕURΟΡΟL, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης ΕURΟΡΟL και της υπ. αριθ. 03.11.1998 (1999/C26/01) απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί εγκρίσεως των εφαρμοστέων κανόνων στα αρχεία ανάλυσης της ΕLΙRΟΡΟL, ενημερώνοντας παράλληλα τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
 8. Μεριμνά για την ανταλλαγή των πληροφοριών με την ΕURΟΡΟL, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών, συμφώνως με τις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α΄- 50) και των σχετικών διατάξεων της σύμβασης ΕURΟΡΟL.
 9. Σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, μεριμνά για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας της ΕURΟΡΟL, μελετά τα σχετικά συμπεράσματα και πορίσματα των συναντήσεων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
 10. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, σε εθνικό επίπεδο, για τη διοργάνωση σεμιναρίων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕURΟΡΟL ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα αρμοδιότητας της ΕURΟΡΟL, καθώς και για την συμμετοχή-εκπροσώπηση όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών.
4.  
  Το Τμήμα SΙRΕΝΕ αποτελεί την Κεντρική Αρχή, που προβλέπεται από το άρθρο 92 παράγραφος 4 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ, που υπογράφηκε την 14 Ιουνίου 1985 και κυρώθηκε με το ν.2514/1997 (Α΄- 140) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου της 29.4.2004, μέσω της οποίας γίνεται η ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή καταχωρήσεων και επιτρέπουν την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων στις περιπτώσεις όπου πρόσωπα και αντικείμενα, για τα οποία έχουν εισαχθεί δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ, ανευρίσκονται κατόπιν αναζητήσεως στο σύστημα αυτό. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι ακόλουθες.
 1. Η μέριμνα για την εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή και τον έλεγχο της νομιμότητας των καταχωρούμενων στο Ν.SΙS πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 95 της Σύμβασης Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ (Σ.Ε.Σ.), καθώς και των πληροφοριών που άπτονται υποθέσεων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης[ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄- 12)].
 2. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα Εθνικά Γραφεία SΙRΕΝΕ των λοιπών συμβαλλομένων μερών της Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.
 3. Η διενέργεια διαβουλεύσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη όπου αυτό απαιτείται, για την καταχώρηση ή μη συμπληρωματικών στοιχείων ή τη διαγραφή στοιχείων στο Ν.SΙS στα πλαίσια εφαρμογής του Σ.Ε.Σ.
 4. Η εξασφάλιση της συνεργασίας με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, στην αρμοδιότητα των οποίων ανάγεται ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στη Σ.Ε.Σ.
 5. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών των συναρμοδίων Υπουργείων για την ημερομηνία λήξης των καταχωρήσεων αρμοδιότητας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 112 και 113 της Σ.Ε.Σ.
 6. Η μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή διαβίβαση στις αρμόδιες Αρχές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων πληροφοριών που αντλούνται άμεσα από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η μέριμνα για την ενημέρωση του συμβαλλόμενου μέρους που τα διαβιβάζει περί της χρήσης αυτών και των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 της Σ.Ε.Σ.
 7. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων συνδρομής αστυνομικής συνεργασίας ή διασυνοριακής παρακολούθησης και καταδίωξης, καθώς και η επεξεργασία διμερών συμφωνιών συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39,40,41 και 46 της Σ.Ε.Σ.
 8. Η διεκπεραίωση αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών δικαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 46 της Σ.Ε.Σ.
 9. Η διεκπεραίωση αιτημάτων διακρίβωσης της γνησιότητας των ιατρικών πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 της Σ.Ε.Σ.
 10. Η μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών, σχετικά με τις αποσπάσεις υπαλλήλων - συνδέσμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 της Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής τους.
 11. Η εισήγηση για τη λήψη των διαλαμβανομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Σ.Ε.Σ. μέτρων.
 12. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στις ειδικές ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος SΙRΕΝΕ.
 13. Η ενημέρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του των χρηστών του SΙS για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Ε.Σ.
 14. Η εξέταση των αιτήσεων ατόμων τα οποία είναι καταχωρισμένα στο SΙS από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 114 της Σ.Ε.Σ.
 15. Η μέριμνα για τις μεταγωγές ατόμων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ, από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντιστρόφως.
5.  
  Οι δραστηριότητες των Τμημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών, Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ, αναφορικά με την μηχανογραφική επεξεργασία, διακίνηση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται στον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2472/1997 (Α΄- 50).
6.  
  Στα Τμήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών, Εθνικής Μονάδας ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ δύνανται να υπηρετούν με απόσπαση εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7.  
  Το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών - ΙΝΤΕRΡΟL αποτελεί την εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και τα εθνικά κεντρικά γραφεία των κρατών-μελών της Σύμβασης ΙΝΤΕRΡΟL και ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α., όπως κυρώθηκε με το ν. 3640/1956 (Α΄- 303). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού είναι οι ακόλουθες.
 1. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αστυνομικών, δικαστικών και λοιπών Αρχών του κράτους, με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και των εθνικών κεντρικών γραφείων, των κρατών-μελών του, σύμφωνα με το ν. 3640/1956 (Α΄- 303) και το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη, και αποτελεσματικότερη δίω­ξη και καταστολή του εγκλήματος.
 2. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με την αναζήτηση καταζητούμενων κακοποιών, η μέριμνα για την εκτέλεση της απόφασης έκδοσής τους και η μέριμνα μεταγωγής στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκληματιών, που εκδίδονται από ξένες χώρες.
 3. Η ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με την αναζήτηση ατόμων που έχουν εξαφανισθεί ή αντικειμένων που έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.
 4. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, καθώς και αιτημάτων αλλοδαπών Αρχών, στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στις συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, για αξιοποίηση και χειρισμό και η διαβίβαση σχετικών απαντήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών στις αλλοδαπές Αρχές.
 5. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, στα πλαίσια πρωτοβουλιών διεθνών οργανισμών αρμοδίων για την καταπολέμηση του εγκλήματος.
 6. Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς συνόδους που διοργανώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.-ΙΝΤΕRΡΟL), η μελέτη των σχετικών πορισμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου .
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας."
1.  
  Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών
 2. 1ο Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού
 3. 2ο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕURΟΡΟL
 4. 3ο Τμήμα SΙRΕΝΕ
 5. 4ο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών - ΙΝΤΕRΡΟL
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αστυνομίες των ξένων κρατών
 2. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και ξένων αστυνομιών
 3. Η παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ξένων αστυνομιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων τους
 4. Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων αυτών
 5. Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων προαγωγής της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και αρωγής
 6. Η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στις τάσεις της διεθνούς εγκληματικότητας καθώς και η διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
 7. Η επεξεργασία συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας και επανεισδοχής με τις αστυνομίες άλλων κρατών, η εξασφάλιση της επικοινωνίας και η ανταλλαγή αξιωματικών συνδέσμων σε διμερές επίπεδο
 8. Η μελέτη των αποφάσεων διεθνών οργανισμών που αφορούν την οργάνωση ειρηνευτικών αστυνομικών επιχειρήσεων και αποστολών στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση για τη συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στις αποστολές αυτές
 9. Η παρακολούθηση των συνεδρίων και σεμιναρίων που διοργανώνονται από τους διεθνείς οργανισμούς και αφορούν τις ειρηνευτικές αστυνομικές αποστολές και η αξιοποίηση των πορισμάτων τους
 10. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό στα πλαίσια διεθνών οργανισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
 11. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και απόσπαση αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ως αστυνομικών συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, και η καθοδήγηση στην άσκηση των καθηκόντων τους
 12. Η μέριμνα για την αξιολόγηση, επιλογή και απόσπαση αστυνομικού προσωπικού για την ασφάλεια και φρούρηση των ελληνικών διπλωματικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό
 13. Η μέριμνα για την παρακολούθηση όλων των θεμάτων και τη διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό
 14. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
 15. Η μετάφραση του ξενόγλωσσου και διεθνή ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των εκδόσεων που αφορούν την αποστολή του Σώματος, η αποδελτίωση των χρήσιμων πληροφοριών και η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου
 16. Η εξασφάλιση της διερμηνείας σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις με ξένες αποστολές στη χώρα μας, καθώς και σε αποστολές της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο
3.  
  Το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕURΟΡΟL αποτελεί την Εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ΕURΟΡΟL) και τις εθνικές μονάδες των κρατών - μελών της Σύμβασης ΕURΟΡΟL και ασκεί τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται από τις διατάξεις της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2605/1998 (Α΄- 88) και ιδιαίτερα:.
 1. Παρέχει στην ΕURΟΡΟL τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων της και απαντά στα σχετικά αιτήματα
 2. Αξιοποιεί και διανέμει στοιχεία και πληροφορίες της ΕURΟΡΟL στις αρμόδιες για το χειρισμό τους Υπηρεσίες της χώρας
 3. Ενημερώνει τις Υπηρεσίες της χώρας για τα αντικείμενα που αφορούν την εφαρμογή της Σύμβασης ΕURΟΡΟL
 4. Αιτείται την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και αναλύσεως από την ΕURΟΡΟL, στην οποία διαβιβάζει και σχετικά αιτήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών της χώρας
 5. Διαβιβάζει στοιχεία και πληροφορίες προς καταχώρηση στις αυτοματοποιημένες συλλογές πληροφοριών της ΕURΟΡΟL
 6. Μεριμνά για τη σύννομη ανταλλαγή των πληροφοριών με την ΕURΟΡΟL και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και την έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των στοιχείων και πληροφοριών με τις Υπηρεσίες της χώρας
 7. Τηρεί αρχείο στοιχείων και πληροφοριών και μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωσή του
 8. Εκπροσωπεί τη χώρα στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα εφαρμογής της σύμβασης ΕURΟΡΟL
4.  
  Το Τμήμα Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - ΕURΟΡΟL είναι επίσης, αρμόδιο για:
 1. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και πορισμάτων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και την αξιοποίηση των διαλαμβανομένων θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος
 2. Την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια των Γραφείων Συνδέσμου (ΒDL) και Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Τρομοκρατία (ΡWGΤ)
 3. Τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
 4. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τη μελέτη των σχετικών πορισμάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Τη μέριμνα για τη διοργάνωση σεμιναρίων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των κοινών δράσεων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας
 6. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου για την προετοιμασία έκδοσης διοικητικών πράξεων, που αφορούν την είσοδο, παραμονή, διακίνηση και εργασία υπηκόων των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
5.  
  Το Τμήμα SΙRΕΝΕ αποτελεί Εθνική Κεντρική Αρχή του Συστήματος Πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ (ν. 2514/1997, Φ.Ε.Κ. Α΄- 140). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος SΙRΕΝΕ είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η μέριμνα για την εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή, τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωρούμενων στο Ν.SΙS πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 95 της Σύμβασης Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ (Σ.Ε.Σ).
 2. Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα Εθνικά Γραφεία SΙRΕΝΕ των λοιπών συμβαλλόμενων μερών της Σ.Ε.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης αυτής.
 3. Η διενέργεια διαβουλεύσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη όπου τούτο απαιτείται, για την καταχώρηση ή μη συμπληρωματικών στοιχείων ή τη διαγραφή στοιχείων στο Ν.SΙS στα πλαίσια εφαρμογής της Σ.Ε.Σ.
 4. Η εξασφάλιση της συνεργασίας με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, στην αρμοδιότητα των οποίων ανάγεται ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στη Σ.Ε.Σ.
 5. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών των συναρμοδίων Υπουργείων για την ημερομηνία λήξης των καταχωρήσεων αρμοδιότητάς τους, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 112 και 113 της Σ.Ε.Σ.
 6. Η μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ενημέρωση του συμβαλλόμενου μέρους που τα διαβιβάζει περί της χρήσης αυτών και των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 της Σ.Ε.Σ.
 7. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων συνδρομής αστυνομικής συνεργασίας ή διασυνοριακής παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 46 της Σ.Ε.Σ.
 8. Η διεκπεραίωση των αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών δικαστικής συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 97, 98 και 100 της Σ.Ε.Σ.
 9. Η διεκπεραίωση αιτημάτων διακρίβωσης της γνησιότητας των ιατρικών πιστοποιητικών, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 της Σ.Ε.Σ.
 10. Η μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών, σχετικά με τις αποσπάσεις υπαλλήλων - συνδέσμων κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 της Σ.Ε.Σ, μετά από πρόταση των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής τους.
 11. Η εισήγηση για τη λήψη των διαλαμβανομένων στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Σ.Ε.Σ μέτρων.
 12. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στις ειδικές ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιοτήτων του Τμήματος SΙRΕΝΕ
 13. Η ενημέρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του των χρηστών του SΙS για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Σ.Ε.Σ.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος SΙRΕΝΕ ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που διαλαμβάνονται στο εγχειρίδιο SΙRΕΝΕ/SCΗ cοm-ex (93)8 από 14-12-1993), που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 5266/6/1-γ΄ από 2-12-1997 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης.
7.  
  Οι δραστηριότητες των Τμημάτων Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης - ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ, αναφορικά με την μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται στον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 50).
8.  
  Στα Τμήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕURΟΡΟL και SΙRΕΝΕ δύνανται να υπηρετούν με απόσπαση και υπάλληλοι άλλων συναρμοδίων κρατικών Υπηρεσιών
9.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών -ΙΝΤΕRΡΟL είναι οι ακόλουθες:
 1. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αστυνομικών, δικαστικών και λοιπών αρχών του κράτους με τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. - ΙΝΤΕRΡΟL) και των εθνικών κεντρικών γραφείων των χωρών μελών του, σύμφωνα με το ν. 3640/1956 ( Φ.Ε.Κ. Α΄-303) και το καταστατικό του Δ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη δίωξη και καταστολή του εγκλήματος.
 2. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με την αναζήτηση καταζητουμένων κακοποιών, η έκδοσή τους και η μέριμνα μεταγωγής στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκληματιών, που εκδίδονται από ξένες χώρες
 3. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αναζήτηση ατόμων που έχουν εξαφανισθεί ή αντικειμένων που έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί
 4. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα, καθώς και αιτημάτων αλλοδαπών αρχών στις καθύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στις συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για αξιοποίηση και χειρισμό και η διαβίβαση σχετικών απαντήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών στις αλλοδαπές αρχές
 5. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την εγκληματικότητα στα πλαίσια πρωτοβουλιών διεθνών οργανισμών αρμοδίων για την καταπολέμηση του εγκλήματος
 6. Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς συνόδους που διοργανώνονται από το Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α - ΙΝΤΕRΡΟL), η μελέτη των σχετικών πορισμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Προσωπικού."
1.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού, διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Αξιωματικών
 2. 2ο Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού
 3. 3ο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιωματικών είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, λοιπών μετακινήσεων και ανακλήσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων και επανακρίσεων των αξιωματικών για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους
 3. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις των αξιωματικών
 4. Η γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων
 5. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων των αξιωματικών
 6. Η κατάρτιση της επετηρίδας των αξιωματικών και η συνεχής ενημέρωσή της
 7. Η συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και ο έλεγχος της πληρότητάς τους
 8. Ο χειρισμός των θεμάτων απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών στους αξιωματικούς
 9. Ο χειρισμός θεμάτων αδειών απουσίας στους αξιωματικούς, πλην των εκπαιδευτικών αδειών
 10. Η μέριμνα για την επιλογή του ιπτάμενου προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας
 11. Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων των αξιωματικών και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και η γραμματειακή υποστήριξη των πειθαρχικών συμβουλίων που λειτουργούν στην Αττική
 12. Η παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά αξιωματικών για αδικήματα που αυτοί διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και η φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
 13. Η μέριμνα για την άσκηση ποινικής αγωγής για εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή αξιωματικών της
 14. Η μελέτη των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιότητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων
3.  
  Το 2ο Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που αφορούν:
 1. Τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, ανακλήσεις και λοιπές μετακινήσεις τους
 2. Τις κρίσεις και επανακρίσεις για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους
 3. Την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προαγωγές, αποστρατείες, παραιτήσεις, αποκαταστάσεις και μετατάξεις
 4. Την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων, τη συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης και τον έλεγχο της πληρότητάς τους
 5. Την κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας και τη συνεχή ενημέρωσή της
 6. Τις άδειες απουσίας , πλην των εκπαιδευτικών αδειών
 7. Την απονομή υλικών και ηθικών αμοιβών
 8. Τις πειθαρχικές υποθέσεις
 9. Την παρακολούθηση ποινικών και αστικών δικών κατά του ανωτέρω προσωπικού για αδικήματα που αυτό διέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και τη φροντίδα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
 10. Τη μέριμνα για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας προς άσκηση ποινικής αγωγής για εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή του ανωτέρω προσωπικού της
4.  
  Επίσης, το Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού χειρίζεται και τα εξής θέματα που αφορούν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς:
 1. Τα θέματα ισότητας των δύο φύλων, αναφορικά με τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού του Σώματος
 2. Το σχεδιασμό της συγκρότησης στρατονομικών αποσπασμάτων
 3. Την παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και τη μέριμνα για την κάλυψη των κενών της οργανικής δύναμης
 4. Την επιλογή και κατάταξη του προσωπικού αυτού
 5. Την έκδοση των δελτίων ταυτότητας
 6. Τους εφέδρους της Ελληνικής Αστυνομίας
 7. Την εξέταση και εισήγηση μεθόδων και διαδικασιών επιλογής και κατάταξης των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού
 8. Την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και του εφεδρικού αρχείου του προσωπικού αυτού
 9. Τη μελέτη όλων των προαναφερομένων θεμάτων αρμοδιότητάς του και η προετοιμασία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, υποβιβασμών, διαθεσιμοτήτων, προϋπηρεσιών, προσοντολογίου και βαθμολογίου, αξιολόγησης θέσεων, εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας και ουσιαστικών προσόντων, βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών, αδειών, ασθενειών, ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, απολύσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και κάθε άλλου θέματος που αφορά το πολιτικό προσωπικό, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων
 2. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων του πολιτικού προσωπικού
 3. Η κατάρτιση της επετηρίδας και η συνεχής ενημέρωσή της
 4. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιακών συμβουλίων του πολιτικού προσωπικού
 5. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητάς του
6.  
  Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται επίσης, και τα θέματα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄-35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 46).
Άρθρο 11 "Διεύθυνση Εκπαίδευσης."
1.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Εκπαιδεύσεων
 2. 3ο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων
 3. 2ο Τμήμα Μετεκπαιδεύσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαιδεύσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης του προσωπικού
 2. Η μελέτη των θεμάτων εκπαίδευσης των δοκίμων υπαστυνόμων, των δοκίμων αστυφυλάκων, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών και η παροχή σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων στην Αστυνομική Ακαδημία
 3. Η μέριμνα για το διορισμό καθηγητών, εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού στις σχολές εκπαίδευσης
 4. Η μέριμνα για την έγκριση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταρτίζονται από την Αστυνομική Ακαδημία
 5. Η μέριμνα για την έκδοση ή την προμήθεια των συγγραμμάτων και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης του προσωπικού
 6. Ο προσδιορισμός των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και η εξέταση της ικανοποίησής τους
 7. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων και η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωσή τους
 8. Η μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων των αστυνομιών ξένων χωρών και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων
 9. Η μέριμνα για την οργάνωση όλων των εισιτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων που προβλέπουν οι οργανικοί νόμοι και οι κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη διεξαγωγή αυτών
 10. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για τα θέματα της εκπαίδευσης του προσωπικού
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μετεκπαιδεύσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
 2. Η μελέτη θεμάτων μετεκπαίδευσης του προσωπικού, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων στη μετεκπαίδευση και επιμόρφωσή του, η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την κατάρτιση των σχετικών προγραμμάτων και η μέριμνα για την έγκρισή τους
 3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού προς απόκτηση επαγγελματικής ειδικότητας
 4. Η μέριμνα για το διορισμό καθηγητών, εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού στις σχολές μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 5. Η μέριμνα για την έκδοση ή την προμήθεια των συγγραμμάτων και των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις ανάγκες της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
 6. Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχολών και κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων, του δημοσίου, ιδρυμάτων και ιδιωτικών φορέων
 7. Ο χειρισμός θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό
 8. Η μελέτη των μεθόδων μετεκπαίδευσης του προσωπικού και η αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων
 9. Η αξιοποίηση των εμπειριών και γνώσεων των αστυνομιών ξένων χωρών σε θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
 10. Η προετοιμασία νομοθετικών και διοικητικών πράξεων για τα θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού
Άρθρο 12 "Διεύθυνση Οργάνωσης-Νομοθεσίας."
1.  
  Η Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 2. 2ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η παρακολούθηση των μεταβολών στις κοινωνικές συνθήκες και φαινόμενα και στους λοιπούς παράγοντες, που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων
 2. Η μελέτη και εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στους οποίους πρέπει να κατατείνει η δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των μεθόδων, των μέσων, των πόρων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών
 3. Η εκπόνηση και εισήγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο καθορισμός των παραγόντων υλοποίησης αυτών και η μέριμνα για την κατάρτιση του απολογισμού του έργου της
 4. Η μελέτη και εισήγηση της διαρθρωτικής και λειτουργικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η προετοιμασία έκδοσης διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν τη διάρθρωση και λειτουργία των Υπηρεσιών
 5. Η ομαδοποίηση των εργασιών κατά οργανικές ενότητες
 6. Η μελέτη καθορισμού επιπέδων (βαθμίδων) εξουσίας και ευθύνης
 7. Η μελέτη της χωροταξικής κατανομής των Υπηρεσιών
 8. Η μέριμνα για την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή της λειτουργίας, μεταβολή της έδρας και της δικαιοδοσίας των Υπηρεσιών
 9. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών
 10. Η τυποποίηση εργασιών, διαδικασιών και μέσων
 11. Η εξέταση μέτρων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας
 12. Ο καθορισμός αγωγών επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών, ροών πληροφοριών και αναφορών
 13. Η μελέτη προσδιορισμού όρων και ορίων εξουσίας, λήψης αποφάσεων και μεταβίβασης εξουσίας
 14. Η μελέτη προσδιορισμού των σχέσεων εξουσίας και υπαγωγής μεταξύ του προσωπικού και των Υπηρεσιών
 15. Ο καθορισμός μεθόδων αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της απόδοσης των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των χρησιμοποιουμένων μεθόδων και διαδικασιών
 16. Ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας
 17. Η μελέτη θεμάτων χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού
 18. Ο προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό
 19. Η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης του προσωπικού
 20. Ο καθορισμός της στολής και των απαραίτητων μέσων και εφοδίων που απαιτούνται για την εκτέλεση των αστυνομικών εργασιών
 21. Η μελέτη τρόπων απαλλαγής της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη εκτέλεσης εργασιών ξένων προς την αποστολή της
 22. Η λειτουργία σχεδιαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 141/1991 (Α΄-58).
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων
 2. Η μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και η προετοιμασία εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
 3. Η νομοτεχνική επεξεργασία των αστυνομικών διατάξεων που εκδίδει ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η μέριμνα για την έγκριση και δημοσίευσή τους
 4. Η νομοτεχνική επεξεργασία των κανονιστικών διαταγών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Η μελέτη σχεδίων νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν και την Ελληνική Αστυνομία και η διατύπωση σχολίων και προτάσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου
 6. Η συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας
 7. Η επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
 8. Η καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και η μέριμνα για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων
 9. Η κοινοποίηση των νομοθετημάτων που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον στις Υπηρεσίες και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
 10. Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των εισαγγελικών αρχών, που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία
 11. Η συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία και ταξινόμηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνομία και η κωδικοποίησή της, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων."
1.  
  Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Ενημέρωσης
 2. 2ο Τμήμα Κοινωνικών Σχέσεων
 3. 3ο Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ενημέρωσης είναι οι ακόλουθες:
 1. Η αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η σύνταξη δελτίου τύπου και η διανομή του στις Υπηρεσίες του Αρχηγείου
 2. Η προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώματος, μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
 3. Η απάντηση στα δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου
 4. Η επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού
 5. Η τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία
 6. Η μέριμνα για την παραγωγή ή την προμήθεια και προβολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό
 7. Η επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της Ελληνικής Αστυνομίας
 8. Η φωτογραφική και ραδιοτηλεοπτική κάλυψη δραστηριοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας
 9. Η ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και η παροχή συνδρομών σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς
 10. Η τήρηση αρχείου φωτογραφικού και τηλεοπτικού υλικού
 11. Η συνεργασία με τον εκπρόσωπο τύπου και η παροχή σ΄ αυτόν των απαραίτητων στοιχείων
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Σχέσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η οργάνωση τελετών, δεξιώσεων και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Η μέριμνα για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων και η αντιπροσώπευσή της σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς
 3. Η οργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και των οικογενειών τους
 4. Η εισήγηση τρόπων για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους
 5. Η μέριμνα απόδοσης επικηδείων τιμών
 6. Η ανάπτυξη σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
 7. Η εισήγηση για τη βράβευση πράξεων ιδιωτών, που έχουν σχέση με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας
 8. Η ανάπτυξη σχέσεων με ενώσεις αστυνομικών, αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας, διεθνείς ενώσεις αστυνομικών και ομίλους φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας
 9. Η μέριμνα διοργάνωσης εκθέσεων για τη δραστηριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας
 10. Η εξέταση των παραπόνων των πολιτών και η παραπομπή των υποθέσεων στην καθύλην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
 11. Η φροντίδα για τη φιλοξενία ξένων επισήμων και προσκεκλημένων της Ελληνικής Αστυνομίας
 12. Η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
 13. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση ταξιδίων της ηγεσίας και του προσωπικού στο εξωτερικό για επίσημες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές
 14. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς
 15. Η συμμετοχή της φιλαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε τελετές, παρελάσεις και εκδηλώσεις εθνικών εορτών και η έγκριση συμμετοχής της φιλαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας σε ψυχαγωγικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
 16. Η διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του κοινού
 17. Η μελέτη και εισήγηση για τη σύσταση παιδικών σταθμών και θερέτρων για το προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους
 18. Η διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η ενημέρωσή της για τις εθιμοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις
 19. Η προετοιμασία των ημερησίων διαταγών, ομιλιών και διαλέξεων της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιστορίας - Εκδόσεων είναι οι ακόλουθες:
 1. Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων για την ιστορία της εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας
 2. Η επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνομίας, η παρακολούθηση των συνδρομητών και η διαχείριση των οικονομικών και του υλικού αυτού
 3. Η επιμέλεια όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση των δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, την προβολή της δράσης της, την επαγγελματική και γενικότερη ενημέρωση του προσωπικού της και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της
 4. Η τήρηση αρχείου δημοσιογραφικής ύλης, φωτογραφικού υλικού και βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των εκδόσεων
 5. Η διαχείριση των εσόδων από τις εκδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας
 6. Η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η μέριμνα για την προμήθεια συγγραμμάτων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων και ο δανεισμός τους στις Υπηρεσίες και το προσωπικό
 7. Η συγκέντρωση των διατριβών, μελετών και λοιπών εργασιών του προσωπικού που αναφέρονται σε θέματα αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 14 "Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών."
1.  
  Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1ο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 2. 2ο Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η διακίνηση της αλληλογραφίας
 2. Η παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή εκτελεί υπηρεσία στα ιδρύματα που εποπτεύονται από αυτό
 3. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού
 4. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος του Αρχηγείου και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, καθώς και η φρούρηση και ασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Αρχηγείου
 5. Η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος του Αρχηγείου
 6. Η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων του Αρχηγείου
 7. Η μέριμνα για τη λειτουργία λέσχης και κυλικείου
 8. Η οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων
3.  
  Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού εξυπηρετεί διαχειριστικά, πέραν των Υπηρεσιών του Αρχηγείου, τις Υπηρεσίες των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) και τη μερική διαχείριση του ιδρύματος ΄΄Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας΄΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Άρθρο 15 "Διεύθυνση Οικονομικών."
1.  
  Η Διεύθυνση Οικονομικών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. 1 ° Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών
 2. 6° Τμήμα Κοινοτικών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων
 3. 2ο Τμήμα Προμηθειών
 4. 3ο Τμήμα Στέγασης και Υλικού
 5. 4ο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης Αστυνομικού Προσωπικού
 6. 5ο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών είναι οι ακόλουθες
 1. Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέντος ιδίου προϋπολογισμού και η εκτέλεση του.
 2. Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
 3. Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητας του.
 4. Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής.
 5. Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.
 6. Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων.
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του.
 8. Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα, εναέρια μέσα ή πλωτά σκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000.
 9. Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές.
 10. Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί σε αστυνομικές υπηρεσίες με έδρα στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καθώς και των δαπανών ενοικίων μισθωμένων ακινήτων υπηρεσιών της αυτής περιφέρειας
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού - Δαπανών και Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:
Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, η παρακολούθηση των επιμέρους πιστώσεων του εγκριθέντος ιδίου προϋπολογισμού και η εκτέλεσή του
Η σύνταξη των προκαταρκτικών εκτιμήσεων και των προτάσεων του ειδικού προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του υπο - υποτομέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, η παρακολούθηση και η έγκριση πιστώσεων για προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες
Η μέριμνα για το διορισμό των δημοσίων υπολόγων αρμοδιότητάς του
Η κατανομή, ανακατανομή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής
Η έγκριση πραγματοποίησης δαπανών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41) και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με όσες δαπάνες καθορίζονται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.
Η μέριμνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών που προκαλούνται από την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων
Η μέριμνα για την αναζήτηση πιστώσεων, διαμέσου προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της και συναφών προς την αποστολή της δράσεων, καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των διαδικασιών υλοποίησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων και η ενημέρωση των αρμοδίων φορέων
Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
Η φροντίδα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, λόγω ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οχήματα, εναέρια μέσα ή πλωτά σκάφη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄- 41).
Η μέριμνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, συμβιβαστικών πράξεων και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές
Η μέριμνα για το διορισμό προσωπικού για την εκκαθάριση αποδοχών και την πληρωμή δαπανών στην περιοχή της τέως διοικήσεως πρωτευούσης
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προγράμματος προμηθειών της Ελληνικής Αστυνομίας και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του
 2. Η μέριμνα για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών που ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία
 3. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής υλικών
 4. Η συγκέντρωση πληροφοριών για τη φερεγγυότητα των προμηθευτών και την ποιότητα και τις τιμές των ειδών
 5. Η μέριμνα για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού ή η διαδικασία διαπραγμάτευσης
 6. Η μέριμνα για τη διενέργεια προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
4.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στέγασης και Υλικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Η μέριμνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου και ο χειρισμός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για την αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων
 2. Η μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των οχημάτων, εναερίων μέσων και πλωτών σκαφών της Ελληνικής Αστυνομίας και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτό
 3. Ο προσδιορισμός των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ατομικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και η κατανομή αυτών
 4. Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων
 5. Ο χειρισμός των θεμάτων καταλογισμού της αξίας των δημοσίων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος των υπαιτίων, για έλλειψη, βλάβη ή φθορά τους
 6. Η έγκριση της βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης και χορήγησης εντύπων από το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης Αστυνομικού Προσωπικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών
 2. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του ως άνω προσωπικού
 3. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού
 4. Η μέριμνα για την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας
 5. Η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων, αμοιβών του ως άνω προσωπικού
 6. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τις αποζημιώσεις του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας
 7. Η προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς του
 8. Ο χειρισμός των θεμάτων του Γραφείου Κρατικού Ελέγχου του Ιπποδρόμου
 9. Η εποπτεία και ο έλεγχος του ιδρύματος ΄΄ Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας.΄΄.
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές όλων των κατηγοριών του πολιτικού προσωπικού και η μέριμνα για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών