ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/141

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ασκεί τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί κατά το άρθρο 2 του Π.Δ. 457/ 1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 192) και το άρθρο 5, στοιχείο Γ, της Υ228/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού Διυπουργικές Επιτροπές (ΦΕΚ Β΄ 676).
Άρθρο 2
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ασκεί παράλληλα με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τις αρμοδιότητες σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στις σχέσεις της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τα θέματα αρμοδιότητας της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), σε θέματα Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και σε θέματα Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
2.  
  Ειδικότερα: Α. Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ασκεί παράλληλα με την Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τις αρμοδιότητες:.
 1. των θεμάτων αρμοδιότητας των Τμημάτων Ι (τμήμα Χωρών Δυτικής, Κεντρικής Ευρώπης και Βορείου Αμερικής) ΙΙΙ (Τμήμα Αφρικανικών Χωρών) και ΙV (Τμήμα Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής) της Β2 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με λοιπές χώρες
 2. των θεμάτων της Β4 Διεύθυνσης Οργανισμών ασχολουμένων με τις Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις
 3. των θεμάτων της Β5 Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Πολιτικής
 4. την εποπτεία επί της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.).
 5. των θεμάτων του Τμήματος ΙΙ (Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου) της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.
 6. Β. Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ασκεί παράλληλα με τον Υπουργό Εξωτερικών και την Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών τις αρμοδιότητες των θεμάτων της Δ3 Διεύθυνσης Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και Συμβουλίου της Ευρώπης.
 7. Γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ασκεί παράλληλα με τον Υπουργό Εξωτερικών τις αρμοδιότητες:.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών προεδρεύει της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισμού των Οικονομικών Σχέσεων της Χώρας, όταν αυτή συνέρχεται σε επίπεδο Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 5, στοιχείο Α, τελευταίο εδάφιο, της Υ228/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού Διυπουργικές Επιτροπές (ΦΕΚ Β΄ 676)
Άρθρο 4
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ασκεί παράλληλα με την Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών την αρμοδιότητα: α. υπογραφής των αποφάσεων υπηρεσιακής μετακίνησης του προσωπικού του Γραφείου της Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του προσωπικού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. β. συνυπογραφής των αποφάσεων τοποθέτησης προσωπικού άλλων Υπουργείων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες εκδίδονται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. γ. συνυπογραφής των αποφάσεων για την απόσπαση και διάθεση προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκδίδονται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης με σκοπό την στελέχωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπό στοιχεία β΄ και γ΄ αρμοδιότητα ασκείται στην περίπτωση που οι σχετικές αποφάσεις υπογράφονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς.
Άρθρο 5
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν επίσης: α. η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με σκοπό τη κατάρτιση διεθνών συμβάσεων και προγραμμάτων, στο πλαίσιο των καθ ύλην αρμοδιοτήτων του, καθώς και της επίβλεψης για την τήρηση των όρων τους. β. η εκτέλεση ειδικών αποστολών που ανατίθενται σ αυτόν από τον Υπουργό Εξωτερικών ενεργούντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 25, 26 και 29 του Ν.1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137). β. του Π.Δ. 143/2000 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού (ΦΕΚ Α΄ 122). γ. των άρθρων 3 και 4, παράγραφος 2, του Ν. 2594/98 Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62). δ. των άρθρων 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 41 και 56 του Π.Δ. 230/1998 Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 177). ε. του Π.Δ. 457/1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 192), το οποίο έχει διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 150, παράγραφος 4, στοιχείο στ΄, του Ν. 2594/1998 Οργανισμός του Υπουργείου των Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62). στ. της Υ228/2000 απόφασης του Πρωθυπουργού Διυπουργικές Επιτροπές (ΦΕΚ Β΄ 676). ζ. της υπ αριθ. Π13-10204/ΑΣ 4232/17.5.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών περί διορισμού του Ηλία Πλασκοβίτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων (ΦΕΚ Γ΄ 146). η. Της υπ αριθ. Υ578/1.12.2000 απόφασης του Πρωθυπουργού, Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ Β΄ 1484/ 5.12.2000).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α, του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38 Α). 3 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 176/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/13-10204/ΑΣ4232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/13-10204_ΑΣ4232 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Υ228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Υ228 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Υ578 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Υ578 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
(1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. 1993/457 1993
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/143 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία