ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/142

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού"
1.  
  Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Άρθρο 2 "Υπαγόμενες Υπηρεσίες"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού υπάγονται με τις οργανικές θέσεις και το προσωπικό τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης που ανήκουν στο πρώην Υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με τα Π.Δ. 296/1989 (ΦΕΚ 136/Α) και 217/1995 (ΦΕΚ 116/Α), η αρμόδια για τα Καζίνο επιτροπή που προβλέπεται στα άρθρα 1 (παρ. 7 και 8) και 3 (παρ. 2) του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α), η Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων που προβλέπεται στο άρθρο 37 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) και η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Ν. 2160/1993.
Άρθρο 3 "Αποστολή Γενικής Γραμματείας Τουρισμού Η Γενική γραμματεία Τουρισμού έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την χάραξη της τουριστικής πολιτικής και το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής καθώς και η επιδίωξή τους με την προώθηση των αναγκαίων θεσμικών μέτρων και άλλων ρυθμίσεων, με την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και την παροχή κατευθύνσεων προς τους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς για την υλοποίησή τους
2.  
  Την εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα
3.  
  Την παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία, τους κρατικούς και άλλους φορείς για την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν το τουρισμό και τον συντονισμό των δράσεων με στόχο την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της χώρας
4.  
  Την εποπτεία, την υποστήριξη και το συντονισμό των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και την εναρμόνιση των ενεργειών τους προς ενιαία κατεύθυνση για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιδιώξεων της τουριστικής πολιτικής
5.  
  Την συνεργασία και τη υποστήριξη άλλων φορέων με αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού και τη μέριμνα για την ενιαία εφαρμογή των αρμοδιοτήτων αυτών
6.  
  Τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας Καζίνο και τον έλεγχο λειτουργίας των κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων Καζίνο
7.  
  Την έρευνα και τη μελέτη των επιπτώσεων του Τουρισμού στην Εθνική Οικονομία και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, καθώς και των όρων ανταγωνισμού στη διεθνή τουριστική αγορά με σκοπό τον τεκμηριωμένο προσδιορισμό της τουριστικής πολιτικής
8.  
  Την εκπροσώπηση της χώρας στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό
9.  
  Την προώθηση των ελληνικών θέσεων στον τομέα του τουρισμού προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
10.  
  Την προεργασία και σύνταξη των διμερών και διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών τουριστικής συνεργασίας
11.  
  Τη μέριμνα για την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων και τη παρακολούθηση της απορρόφησής τους
12.  
  Τον καθορισμό της πολιτικής τουριστικής εκπαίδευσης για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
13.  
  Τη γνωμοδότηση προς τα αρμόδια Υπουργεία για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα τουρισμού
14.  
  Την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του συγχωνευθέντος στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρώην Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 4 "Σύσταση Θέσεων Στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού - Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985.
Άρθρο 5 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Μέχρι τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρου 26, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/ 1992), του άρθρου 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 παρ. 6γ του Ν. 2026/1992 και του άρθρου 30 παρ. 9
 • Της με αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000). β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη είκοσι ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων (21.030.000) δρχ. για το έτος 2001 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ. Ανάπτυξης (φορέας 35/150). γ. Την με αριθ. 274/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
 • Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1835/1989 Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 76/Α/1989).
 • Των Π.Δ. 417/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) και Π.Δ. 459/ 1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993).
 • Του Π.Δ. 207/1989 (ΦΕΚ 98/Α/1989) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού.
 • Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Του Π.Δ. 296/1989 (ΦΕΚ 136/Α/1989) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού
 • Του Π.Δ. 217/1995 (ΦΕΚ 116/Α/1995) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνων στο Υπουργείο Τουρισμού.
 • Της με αριθ. ΔΙΔΚ/Γ1/2/11187/12.5.2000 Κοινής Απόφασης του πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών - Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 630/Β/2000).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-06-20 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/123
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Γ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Γ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/207 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/296 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνων στο Υπουργείο Τουρισμού. 1995/217 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996