Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Ιδρύονται τα εξής Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας:"
1.  
  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Λάρισας και στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Βελτίωσης Ιδιοτήτων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών με έδρα τη Λάρισα
 2. Βιοτεχνολογίας με έδρα τη Λάρισα
 3. Γεωργικών Τεχνολογιών με έδρα τη Λάρισα
 4. Εφαρμογών Πληροφορικής με έδρα τη Λάρισα
 5. Προστασίας Περιβάλλοντος με έδρα τη Λάρισα
2.  
  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Κρήτης και στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Γεωργικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο
 2. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Ανάπτυξης με έδρα το Ηράκλειο
 3. Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος με έδρα το Ηράκλειο
 4. Κοινωνικής Φροντίδας και αντιμετώπισης Εκτάκτων Φυσικών και Προκλητών Καταστροφών με έδρα το Ηράκλειο
 5. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων και Κατασκευών, με έδρα το Ηράκλειο
 6. Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών, με έδρα τα Χανιά
 7. Εφαρμοσμένης Ακουστικής και Φυσικής Προτυποποίησης Μουσικών Οργάνων και Χώρων με έδρα το Ρέθυμνο
 8. Υγιεινής Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα το Λασίθι
3.  
  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων με έδρα τον Πειραιά, συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Πειραιά στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Επεξεργασίας και εκμετάλλευσης πληροφορίας
 2. Νέων υλικών
 3. Εξοικονόμησης ενέργειας
 4. Μηχατρονικών εφαρμογών
 5. Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
 6. Επιχειρησιακών διεργασιών
4.  
  Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Καλαμάτας και στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.):.
 1. Μεσογειακών Καλλιεργειών με έδρα τη Καλαμάτα
 2. Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ρlant Ρrοpagatiοn Μaterial)
 3. Μετασυλλεκτικών Χειρισμών και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων (Αgricultural Ρrοduct Ροstharνest and Ρrοdessing) Ήπιων μορφών ενέργειας και αυτοματισμών στα θερμοκήπια με έδρα την Καλαμάτα
 4. (Ερευνητικός τομέας Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα
 5. (Ερευνητικός τομέας Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών) Χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών διεργασιών
 6. (Ερευνητικός τομέας Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας με έδρα την Καλαμάτα Β. Όλα τα παραπάνω Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας ΚΤΕ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια των άρθρων 11 και 12 παραγρ. 1 του Ν. 1771/1988, της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού τους.
 7. Γ. Σκοπός των ΚΤΕ είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειάς τους, η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειάς τους και κατ επέκταση της χώρας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων.
 8. Δ. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ):
 9. i.
 10. Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής τους και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους. ii.
 11. Συνεργάζονται με τα αντίστοιχα ΤΕΙ με τα οποία είναι συνδεδεμένα και προωθούν την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα Ιδρύματα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα κ.λ.π. της χώρας ή του εξωτερικού και με Υπουργεία ή άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. iii.
 12. Εκπονούν μελέτες και εκτελούν συγκεκριμένα τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους ή άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς τους. iν. Επιμελούνται την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. ν. Παράγουν τεχνολογικά προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά - τεχνολογικά τους ενδιαφέροντα. νi.
 13. Αναπτύσσουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς τους. νii.
 14. Προωθούν τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Άρθρο 2
1.  
  Τα ΚΤΕ εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.  
  Η εποπτεία των ΚΤΕ από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με την νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτών
3.  
  Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των ΚΤΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τα ΚΤΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε ΚΤΕ διευθύνεται από τον Διευθυντή, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακα με ονόματα τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που η θέση του Διευθυντή μένει κενή. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός διορίζει ελευθέρως τον Διευθυντή. Για το διορισμό του πρώτου Διευθυντή ως ημερομηνία που η θέση του Διευθυντή μένει κενή, κατά τα ανωτέρω, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
3.  
  Ο Διευθυντής είναι καθηγητής του οικείου ΤΕΙ με αξιόλογο ερευνητικό έργο σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ ή/και εμπειρία στη διοίκηση της έρευνας
4.  
  Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Διευθυντή εκτός των όσων αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή ανατίθενται σ αυτόν από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΚΤΕ, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα και τα ακόλουθα:
 1. Εποπτεύει το ΚΤΕ και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του
 2. Προεδρεύει και εισηγείται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)
 3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΓΣ
 4. Εκπροσωπεί το ΚΤΕ στα δικαστήρια και στις κάθε μορφής σχέσεις του με τους τρίτους
 5. Ασκεί όλες τις άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση του ΚΤΕ που δεν ανατίθενται σε άλλο όργανο από το παρόν διάταγμα ή από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΤΕ
5.  
  Εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα ο Διευθυντής μπορεί να έχει και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα
6.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή, διορίζεται και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΤΕ ο οποίος:
 2. i.
 3. Αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. ii.
 4. Ασκεί άλλες αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής για την υποβοήθηση του διοικητικού έργου του.
 5. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγεται ένα από τα μέλη του ΕΓΣ του ΚΤΕ
 6. Η διάρκεια της θητείας του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται.
 7. Ο πρώτος Αναπληρωτής Διευθυντής διορίζεται εντός 60 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου ΕΓΣ του ΚΤΕ.
Άρθρο 4
1.  
  Σε κάθε ΚΤΕ λειτουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) το οποίο αποτελείται από τον Διευθυντή του ΚΤΕ, από τους Προϊσταμένους των Ερευνητικών Τομέων Τεχνολογίας και από έναν ερευνητή - εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΠ) του οικείου ΤΕΙ
2.  
  Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες
 1. Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΤΕ, το οποίο υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση
 2. Αποτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του ΚΤΕ και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΚΤΕ
 4. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΤΕ και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 5. Έχει την οικονομική διαχείριση του ΚΤΕ και αποφασίζει περί διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
3.  
  Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
4.  
  Σε κάθε Τομέα προΐσταται μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Τομέα, κατηγορίας Κύριου Ερευνητή ή Επίκουρου Ερευνητή
5.  
  Ο Προϊστάμενος κάθε τομέα διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του ΚΤΕ, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ
6.  
  Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου κάθε τομέα είναι ανάλογα με αυτά του διευθυντή του ΚΤΕ, όσον αφορά την λειτουργία του τομέα και αναλύονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό
Άρθρο 5
1.  
  Το Προσωπικό των ΚΤΕ διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό. Α. Ερευνητικό προσωπικό α. Το ερευνητικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε έναν ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ και εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: i. Κύριου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του καθηγητή ΤΕΙ, συγγραφικό και τεχνολογικό έργο σε περιοχές δραστηριότητας του ΚΤΕ και εμπειρία στην αυτοδύναμη ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτουμένων ερευνητικών έργων. ii. Επίκουρου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ και επιπλέον να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα εκτέλεσης ερευνητικού ή και τεχνολογικού έργου. iii. Συνεργάτη Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού, με τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου. iν. Επισκέπτη Ερευνητή: που αντιστοιχεί σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού με τα αντίστοιχα προσόντα. Ο επισκέπτης ερευνητής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Η πρόσληψη και η σχέση εργασίας του Επισκέπτη Ερευνητή καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του ΕΓΣ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού των κατηγοριών i, ii, iii γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών ύστερα από κρίση του ΕΓΣ, με δυνατότητα ανανέωσης, χωρίς προκήρυξη, μέχρι δύο (2) ακόμη έτη. γ. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού, στην οποία ορίζονται οι βαθμίδες των προς πλήρωση θέσεων, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο στοιχείο, γίνεται με απόφαση του ΕΓΣ, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του αντίστοιχου Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας και δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία της Θεσσαλονίκης και σε μία εφημερίδα της έδρας εκάστου ΚΤΕ. δ. Μέχρι να συγκροτηθεί το ΕΓΣ η πρόσληψη μπορεί να γίνει με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ χωρίς προκήρυξη, με σύμβαση μέχρι δύο ετών. ε. Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και ΔΕΠ των ΑΕΙ μπορούν μετά από αίτησή τους να ενταχθούν στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού του ΚΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 1771/1988. στ. Σε πρώτη εφαρμογή και μέχρι να συγκροτηθεί το ΕΓΣ, μέλη ΕΠ των οικείων ΤΕΙ μπορούν να ενταχθούν μερικώς ή ολικώς στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των ΚΤΕ μετά από γνώμη των Συμβουλίων των αντίστοιχων ΤΕΙ και απόφαση των Διευθυντών των ΚΤΕ. ζ. Για τα μέλη του ΕΠ των ΤΕΙ και ΔΕΠ των ΑΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των Κέντρων ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (Α΄ 18). Β. Τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό. α. Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας των ΚΤΕ, την υποστήριξη της έρευνας και την στελέχωση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών μπορεί ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις εφημερίδες της έδρας του οικείου ΚΤΕ και απόφαση του οικείου ΕΓΣ να προσλαμβάνεται το απαραίτητο τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΓΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΚΤΕ. β. Για το τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό του κάθε ΚΤΕ και σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, πειθαρχικό δίκαιο, λύση σύμβασης εργασίας και εν γένει θέματα που το αφορούν εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Οι πόροι των ΚΤΕ προέρχονται από :
 1. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για την αρχική ή κατά περίπτωση κάλυψη εξόδων λειτουργίας τους και των δαπανών μόνιμης υποδομής σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
 2. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή και άλλα Υπουργεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 3. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, ΝΠΙΔ, ιδιωτών κ.λ.π.), τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 1514/1985.
 4. Ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ.
 5. Έσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, σημάτων, συμβουλών κ.λπ.
 6. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων
 7. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων
 8. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
 9. Κάθε είδους δάνεια
2.  
  Τα ΚΤΕ απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτά ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού τους, κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1514/1985.
Άρθρο 7
1.  
  Τα έσοδα των ΚΤΕ, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Τραπέζης. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή έκαστου ΚΤΕ ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
2.  
  Οι προμήθειες αναλώσιμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων ή η δωρεάν παραχώρηση στο αντίστοιχο ΤΕΙ τέτοιων ειδών όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στο ΚΤΕ, καθώς επίσης οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή του ΚΤΕ ύστερα από εισήγηση του ΕΓΣ. Για τα παραπάνω και για είδη μέχρι του ποσού των 5.000.000 δρχ. δεν απαιτείται υποχρεωτικά και εισήγηση του ΕΓΣ, εκτός αν πρόκειται για δωρεά στο οικείο ΤΕΙ, οπότε χρειάζεται πάντοτε εισήγηση του ΕΓΣ.
Άρθρο 8
1.  
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των ΚΤΕ γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με απόφαση του ΕΓΣ από πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση του Διευθυντή έκαστου ΚΤΕ. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των ΚΤΕ γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τα ΚΤΕ.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών
3.  
  Το διαχειριστικό έτος των ΚΤΕ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έκαστου ΚΤΕ υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ΕΓΣ και στον Διευθυντή έκαστου ΚΤΕ, στο Συμβούλιο εκάστου ΤΕΙ καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιοδήποτε τρόπο το ΚΤΕ, κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των ΚΤΕ
Άρθρο 9
1.  
  Η εσωτερική διάρθρωση, τα θέματα του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των ΚΤΕ που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό εκάστου ΚΤΕ, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από απόφαση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός για την υποβολή πρότασης, ο εσωτερικός κανονισμός εκδίδεται και χωρίς την πρόταση αυτή.
Άρθρο 10
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΤΕ, η εκκαθάριση εκτελείται από το ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η περιουσία του Νομικού Προσώπου περιέρχεται, με ίδια απόφαση, στο οικείο ΤΕΙ με το οποίο είναι συνδεδεμένο το ΚΤΕ και σε φορείς του δημοσίου.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. περίπου ετησίως για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας των ιδρυόμενων Κ.Τ.Ε. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ έτος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ.Φ. 19-240 και ΚΑΕ 2489).
 • Τις γνώμες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: α) Τ.Ε.Ι. Λάρισας (πρακτικά αριθμ. 341/24.11.94, 13/ 17.3.95 και 37/20.4.99): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, συνδεδεμένου με το ΤΕΙ Λάρισας, β) Τ.Ε.Ι. Κρήτης (πρακτικά αριθμ. 20/12.2.96 και 25/ 18.5.99): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, συνδεδεμένου με το ΤΕΙ Κρήτης, γ) Τ.Ε.Ι. Πειραιά (πρακτικά αριθμ. 2/3.6.1999 και 2/ 16.6.99): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων με έδρα τον Πειραιά, συνδεδεμένου με το ΤΕΙ Πειραιά, δ) Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (πρακτικά αριθμ. 3/19.5.99, 4/2.8.99 και 23/2.8.99): Ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, συνδεδεμένου με το ΤΕΙ Καλαμάτας.
 • Το αριθμ. Ε5/1277/28.6.99 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 (Α΄ 173).
 • Τη γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) (αριθ. πρακτ. 11/14.9.99).
 • Του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1771/1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α΄ 71).
 • Την αριθ. 88/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Του άρθρου 25 παρ. 1 εδαφ. β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Α΄ 13).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (Α΄38) καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου.
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247).
 • Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν.2327/1995 (Α΄ 156).
 • Της αριθμ.1039386/441/Α0006/21.4.2000 (Β΄ 571) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Της αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 (Β΄ 582) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002