ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/144

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), μεταφέρεται μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) της κατηγορίας ΔΕ
2.  
  Προσόντα διορισμού για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης, ορίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από το Π.Δ.50/ 2001 (ΦΕΚ 39/Α).
3.  
  Η διάρθρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), είναι η εξής: - Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός, θέσεις έξι (6). - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), θέσεις τρεις (3). Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν.2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του αρθ. 29Α του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α) Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας. δ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την αριθμ. 80027/4.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 610/Β/9.5.2000).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Τζανή και Κ. Καϊσερλή (ΦΕΚ 630/Β/2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, η οποία για το έτος 2001 ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δρχ. και η οποία θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου, για την επόμενη δε πενταετία θ ανέλθει στο ποσό των 1.500.000 δρχ.
 • Την αριθ. 36/2001 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία